Zmiana rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339 oraz z 2019 r. poz. 398) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyty w § 3 ust. 1-4, w różnym przypadku, wyraz "zapotrzebowanie" zastępuje się użytymi w różnym przypadku wyrazami "wniosek o wydanie decyzji budżetowej";
2)
w § 3:
a)
w ust. 1 w zdaniu drugim skreśla się wyraz "również",
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa nie jest możliwe przesłanie przez wojewodę wniosku o wydanie decyzji budżetowej na dotację, wniosek ten składa się w postaci papierowej. Po usunięciu awarii wojewoda niezwłocznie odzwierciedla wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację złożony w postaci papierowej w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.",

c)
w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) pieczęć i podpis wojewody, w przypadku gdy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację został złożony w postaci papierowej.";

3)
w § 4:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od producenta rolnego wójt, burmistrz (prezydent miasta) nie złożył do właściwego miejscowo wojewody wniosku o przekazanie gminie dotacji w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia tych przyczyn.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków, o których mowa w ust. 1 i 1a, w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, składa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację. Dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację wojewoda przesyła w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa nie jest możliwe złożenie przez wojewodę dodatkowego wniosku o wydanie decyzji budżetowej na dotację, wniosek ten składa się w postaci papierowej. Po usunięciu awarii wojewoda niezwłocznie odzwierciedla dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację złożony w postaci papierowej w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.",

d)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do dodatkowego wniosku o przekazanie gminie dotacji oraz dodatkowego wniosku o wydanie decyzji budżetowej na dotację stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na postawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.474

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.
Data aktu: 12/03/2021
Data ogłoszenia: 16/03/2021
Data wejścia w życie: 17/03/2021