Dane niezbędne do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres danych dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej "programem", niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji programu, zwanych dalej "danymi";
2)
sposób i terminy przekazywania danych.
§  2. 
Dane obejmują informacje:
1)
zawarte w:
a)
złożonych wnioskach o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu, zwanej dalej "pomocą", i załącznikach do tych wniosków,
b)
zawartych umowach, na podstawie których pomoc została przyznana,
c)
wydanych decyzjach administracyjnych w sprawach o przyznanie pomocy,
d)
złożonych wnioskach o płatność i załącznikach do tych wniosków,
e)
sprawozdaniach dotyczących realizacji operacji składanych przez beneficjentów programu,
f)
innych niż wymienione w lit. a, d i e dokumentach składanych przez wnioskodawców lub beneficjentów programu w ramach postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy lub w związku z realizowaną operacją,
g)
dokumentacji dotyczącej kontroli i wizyt przeprowadzanych w ramach programu;
2)
o zrealizowanych płatnościach w ramach programu;
3)
o napotkanych problemach podczas realizacji programu, w szczególności związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środkach podjętych w celu ich rozwiązania;
4)
o realizacji zadań z zakresu informowania i rozpowszechniania informacji o programie;
5)
o efektach programu w ujęciu ilościowym, w szczególności osiągniętych wartościach wskaźników określonych w programie;
6)
o realizacji instrumentów finansowych.
§  3. 
Podmioty wdrażające wymienione w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działająca jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, zwana dalej "instytucją pośredniczącą", przekazują dane w postaci sprawozdań:
1)
tygodniowych;
2)
miesięcznych;
3)
śródrocznych;
4)
rocznych.
§  4. 
1. 
Sprawozdania tygodniowe przekazywane przez instytucję pośredniczącą są przygotowywane według stanu na ostatni dzień danego tygodnia i zawierają dane za okres od początku wdrażania programu dotyczące:
1)
złożonych wniosków o przyznanie pomocy;
2)
zawartych umów, na podstawie których pomoc została przyznana;
3)
wydanych decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie pomocy;
4)
złożonych wniosków o płatność;
5)
zrealizowanych płatności w ramach programu.
2. 
Sprawozdania tygodniowe przekazywane przez podmioty wdrażające wymienione w art. 6 ust. 3 ustawy są przygotowywane według stanu na ostatni dzień danego tygodnia i zawierają dane za okres od początku wdrażania programu określone w ust. 1 pkt 1-4.
3. 
Sprawozdania tygodniowe przekazywane przez instytucję pośredniczącą i podmioty wdrażające wymienione w art. 6 ust. 3 pkt 1 2  i 2 ustawy sporządza się zbiorczo dla kraju i odrębnie dla województwa mazowieckiego.
§  5. 
1. 
Sprawozdania miesięczne przekazywane przez instytucję pośredniczącą są przygotowywane według stanu na ostatni dzień danego miesiąca i zawierają dane za okres od początku:
1)
wdrażania programu w przypadku danych określonych w § 4 ust. 1;
2)
realizacji instrumentów finansowych w przypadku danych określonych w § 2 pkt 6.
1a. 
Dane określone w § 4 ust. 1 przedstawia się w podziale na województwa.
2. 
Sprawozdania miesięczne przekazywane przez podmioty wdrażające wymienione w art. 6 ust. 3 ustawy są przygotowywane według stanu na ostatni dzień danego miesiąca i zawierają dane za okres od początku wdrażania programu określone w § 4 ust. 1 pkt 1-4, w podziale na województwa.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
§  6. 
Sprawozdania śródroczne są przygotowywane według stanu na dzień 30 kwietnia i 31 sierpnia każdego roku wdrażania programu i zawierają dane za okres od początku wdrażania programu określone w § 2 pkt 5 i § 4 ust. 1.
§  7. 
1. 
Sprawozdania roczne są przygotowywane według stanu na dzień 31 grudnia danego roku i zawierają dane określone w § 2 pkt 3-6 i § 4 ust. 1, a także dane dotyczące kontroli i wizyt przeprowadzonych w ramach programu oraz ich wyników.
2. 
Dane określone w:
1)
§ 2 pkt 5 i § 4 ust. 1, a także dane dotyczące kontroli i wizyt przeprowadzonych w ramach programu oraz ich wyników obejmują okres od początku wdrażania programu;
1a)
§ 2 pkt 6 obejmują okres od początku realizacji instrumentów finansowych;
2)
§ 2 pkt 3 i 4 oraz § 4 ust. 1 obejmują rok sprawozdawczy.
3. 
Dane określone w § 4 ust. 1 przekazywane przez instytucję pośredniczącą są opracowywane w podziale na województwa.
§  8. 
1. 
Sprawozdania, o których mowa w § 3, sporządzane przez podmioty wdrażające wymienione w art. 6 ust. 3 ustawy są przekazywane agencji płatniczej najpóźniej w:
1)
2. dniu roboczym następującym po dniu, na który jest sporządzane sprawozdanie - w przypadku sprawozdań tygodniowych;
2)
6. dniu roboczym następującym po dniu, na który jest sporządzane sprawozdanie - w przypadku sprawozdań miesięcznych;
3)
15. dniu roboczym następującym po dniu, na który jest sporządzane sprawozdanie - w przypadku sprawozdań śródrocznych;
4)
dniu 10 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie - w przypadku sprawozdań rocznych.
2. 
Sprawozdania, o których mowa w § 3, sporządzane przez instytucję pośredniczącą są przekazywane instytucji zarządzającej najpóźniej w:
1)
3. dniu roboczym następującym po dniu, na który jest sporządzane sprawozdanie - w przypadku sprawozdań tygodniowych;
2)
10. dniu roboczym następującym po dniu, na który jest sporządzane sprawozdanie - w przypadku sprawozdań miesięcznych;
3)
35. dniu roboczym następującym po dniu, na który jest sporządzane sprawozdanie - w przypadku sprawozdań śródrocznych;
4)
dniu 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie - w przypadku sprawozdań rocznych.
§  9. 
1. 
Sprawozdania, o których mowa w § 3, są przekazywane w postaci elektronicznej, na formularzach opracowanych i udostępnionych przez instytucję zarządzającą.
2. 
Sprawozdania roczne są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 3  w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) 4  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§  10. 
Dodatkowe informacje, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, są przekazywane niezwłocznie, w postaci elektronicznej.
§  11. 
Sprawozdanie roczne przygotowane według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zawiera dane za okres od początku wdrażania programu.
§  12. 
Sprawozdania, o których mowa w § 3, za ostatni okres sprawozdawczy są przygotowywane według stanu na dzień:
1)
31 grudnia 2023 r. - w przypadku sprawozdań tygodniowych, miesięcznych i rocznych;
2)
31 sierpnia 2023 r. - w przypadku sprawozdań śródrocznych.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2020.1721).
2 Uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.5), która weszła w życie z dniem 18 stycznia 2017 r.
3 Obecnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie art. 131 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173), która weszła w życie z dniem 7 października 2016 r.
4 Ustawa utraciła moc na podstawie art. 141 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173), która weszła w życie z dniem 7 października 2016 r.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021