Szczegółowy sposób obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Dz.U.2021.421
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw 2
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411 oraz z 2021 r. poz. 255) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy sposób obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zwanych dalej "zapasami", w szczególności:
1) tryb postępowania przy wydawaniu decyzji:
a) zezwalającej na obniżenie ilości zapasów poprzez ich wprowadzenie na rynek przez określonych producentów lub handlowców, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej "ustawą",
b) nakazującej producentowi lub handlowcowi sprzedaż określonej ilości zapasów wskazanym podmiotom krajowym, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
c) zezwalającej na obniżenie ilości zapasów poprzez ich wprowadzenie na rynek przez określonego producenta lub handlowca, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. b ustawy,
d) nakazującej producentowi lub handlowcowi przedstawienie oferty sprzedaży określonej ilości ropy naftowej lub paliw z zapasów, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. c ustawy;
2) dane, które powinny być zawarte we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy;
3) kategorie podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mające prawo do pierwszeństwa zaopatrzenia w paliwa pochodzące z zapasów oraz ich miejsce w systemie priorytetowego zaopatrzenia w ropę naftową i paliwa.
§  2. 
1.  Z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, wojewoda występuje w przypadku wystąpienia zakłóceń w zaopatrzeniu rynku w paliwa na terenie danego województwa lub w przypadku zagrożenia wystąpienia takich zakłóceń, jeżeli te zakłócenia mają lub mogłyby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i zaopatrzenie ludności w produkty pierwszej potrzeby.
2.  Wniosek wojewody o wydanie decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, zawiera:
1) oznaczenie wojewody;
2) określenie ilości ropy naftowej lub ilości i rodzaju paliw, których ma dotyczyć obniżenie, z uzasadnieniem wnioskowanej ilości;
3) określenie proponowanego terminu obniżenia zapasów;
4) uzasadnienie konieczności obniżenia zapasów;
5) dane osoby uprawnionej do kontaktu.
3.  Minister właściwy do spraw energii, zwany dalej "ministrem", wydając decyzję, uwzględnia miejsce magazynowania zapasów oraz konieczność zapewnienia sprawnych dostaw brakujących paliw na obszar województwa, na którym wystąpiły zakłócenia w ich dostawach lub zagrożenie wystąpienia takich zakłóceń, a także efektywnej ich dystrybucji na terenie województwa.
4.  Minister wydaje decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, chyba że zachodzi potrzeba uzgodnienia z wojewodą elementów decyzji w sposób odmienny niż proponowany we wniosku, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4.
5.  Uzgodnienia, o których mowa w ust. 4, powinny zostać zakończone wydaniem decyzji w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.
§  3. 
1.  Wniosek producenta lub handlowca o wydanie decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, zawiera:
1) oznaczenie, siedzibę i adres producenta lub handlowca;
2) propozycje w zakresie:
a) ilości ropy naftowej lub ilości i rodzaju paliw, których ma dotyczyć obniżenie,
b) terminu obniżenia zapasów;
3) uzasadnienie konieczności obniżenia zapasów;
4) dane osoby uprawnionej do kontaktu.
2.  Minister wydaje decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, chyba że zachodzi potrzeba uzgodnienia z producentem lub handlowcem elementów decyzji w sposób odmienny niż proponowany we wniosku, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
3.  Uzgodnienia, o których mowa w ust. 2, powinny zostać zakończone wydaniem decyzji w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.
§  4. 
1.  Z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, wojewoda występuje w przypadku wystąpienia zakłóceń w zaopatrzeniu rynku w paliwa na terenie danego województwa lub w przypadku zagrożenia wystąpienia takich zakłóceń, jeżeli te zakłócenia mają lub mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej na terenie województwa.
2.  Wniosek wojewody o wydanie decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, zawiera:
1) oznaczenie wojewody;
2) oznaczenie zainteresowanego podmiotu, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy;
3) określenie ilości ropy naftowej lub ilości i rodzaju paliw, których nabyciem jest zainteresowany określony podmiot, z uwzględnieniem przewidywanej wielkości zapotrzebowania miesięcznego na paliwo tego podmiotu, zawartej w planie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy;
4) wskazanie przeznaczenia paliwa;
5) uzasadnienie konieczności nabycia określonej we wniosku ilości ropy naftowej lub paliw;
6) dane osoby uprawnionej do kontaktu.
3.  Wydając decyzję, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, minister bierze pod uwagę aktualny poziom zaopatrzenia rynku w paliwa, stan zapasów oraz potrzebę priorytetowego zaopatrzenia podmiotów zabezpieczających podstawowe warunki bytowe i społeczne obywateli oraz organów państwa i służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, a także Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ich działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, kierując się priorytetami określonymi w załączniku do rozporządzenia.
4.  Decyzję, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, minister wydaje, biorąc pod uwagę miejsce magazynowania zapasów oraz konieczność zapewnienia sprawnych dostaw brakujących paliw na obszar województwa, na którym wystąpiły zakłócenia w ich dostawach lub zagrożenie wystąpienia takich zakłóceń, a także efektywnej ich dystrybucji na terenie województwa.
5.  Przed wydaniem decyzji o obniżeniu zapasów minister konsultuje logistyczne aspekty obniżenia tych zapasów z podmiotem utrzymującym te zapasy, który zostanie zobowiązany do ich obniżenia.
6.  Minister wydaje decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, chyba że zachodzi potrzeba uzgodnienia z wojewodą lub podmiotem zainteresowanym nabyciem paliw elementów decyzji w sposób odmienny niż proponowany we wniosku, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3-5.
7.  Uzgodnienia, o których mowa w ust. 6, powinny zostać zakończone wydaniem decyzji w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.
§  5. 
1.  Z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, podmiot zainteresowany nabyciem paliw występuje w przypadku wystąpienia zakłóceń w zaopatrzeniu rynku w paliwa lub w przypadku zagrożenia wystąpienia takich zakłóceń, jeżeli te zakłócenia mają lub mogłyby mieć negatywny wpływ na prowadzoną przez niego działalność.
2.  Wniosek podmiotu zainteresowanego nabyciem paliw o wydanie decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu oraz formę prawną wykonywanej działalności gospodarczej;
2) określenie rodzaju wykonywanej działalności, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia;
3) określenie ilości i rodzaju paliw, których nabyciem jest zainteresowany podmiot;
4) wskazanie przeznaczenia paliw;
5) uzasadnienie konieczności nabycia paliw w trybie uwolnienia zapasów obowiązkowych;
6) dane osoby uprawnionej do kontaktu.
3.  Wydając decyzję, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, minister bierze pod uwagę aktualny poziom zaopatrzenia rynku w paliwa, stan zapasów oraz potrzebę priorytetowego zaopatrzenia podmiotów zabezpieczających podstawowe warunki bytowe i społeczne obywateli oraz organów państwa i służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, a także Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ich działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, kierując się priorytetami określonymi w załączniku do rozporządzenia.
4.  Decyzję, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, minister wydaje, biorąc pod uwagę miejsce magazynowania zapasów oraz konieczność zapewnienia sprawnych dostaw brakujących paliw na obszar województwa, na którym wystąpiły zakłócenia w ich dostawach lub zagrożenie wystąpienia takich zakłóceń, a także efektywnej ich dystrybucji na terenie województwa.
5.  Przed wydaniem decyzji o obniżeniu zapasów minister konsultuje logistyczne aspekty obniżenia tych zapasów z podmiotem utrzymującym te zapasy, który zostanie zobowiązany do ich obniżenia.
6.  Minister wydaje decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, chyba że zachodzi potrzeba uzgodnienia z wojewodą lub podmiotem zainteresowanym nabyciem paliw elementów decyzji w sposób odmienny niż proponowany we wniosku, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-5.
7.  Uzgodnienia, o których mowa w ust. 6, powinny zostać zakończone wydaniem decyzji w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.
§  6. 
1.  Decyzję, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. b ustawy, minister wydaje w trybie określonym w ust. 2-6.
2.  Po zakończeniu uzgodnień z właściwymi instytucjami i organami organizacji międzynarodowych, z członkostwem w których wiąże się obowiązek obniżenia zapasów, przeprowadzonych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i innymi wiążącymi Rzeczpospolitą Polską zobowiązaniami międzynarodowymi, minister zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie o zasięgu krajowym ogłoszenie zawierające:
1) informację o zobowiązaniach Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z przeprowadzonych uzgodnień;
2) określenie ilości ropy naftowej lub ilości i rodzaju paliw z zapasów, których ma dotyczyć obniżenie;
3) propozycję terminu odtworzenia zapasów;
4) wezwanie producentów lub handlowców, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów, do składania wniosków o obniżenie tych zapasów;
5) termin składania wniosków.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, powinien zawierać:
1) oznaczenie, siedzibę i adres producenta lub handlowca;
2) propozycje dotyczące ilości ropy naftowej lub ilości i rodzaju paliw, których ma dotyczyć obniżenie;
3) propozycje dotyczące terminu odtworzenia zapasów;
4) dane osoby uprawnionej do kontaktu.
4.  Minister wydaje decyzję w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, chyba że zachodzi potrzeba uzgodnienia z producentem lub handlowcem elementów decyzji w sposób odmienny niż proponowany we wniosku, w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.
5.  Uzgodnienia, o których mowa w ust. 4, powinny zostać zakończone wydaniem decyzji w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia.
6.  Podczas uzgodnień minister bierze pod uwagę udziały poszczególnych producentów i handlowców, którzy złożyli wnioski, w produkcji lub przywozie paliw w poprzednim roku kalendarzowym, na podstawie informacji przekazywanych przez producentów i handlowców Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na podstawie art. 22 ust. 1 i 3 ustawy.
§  7. 
1.  Decyzję, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. c ustawy, minister wydaje w trybie określonym w ust. 2-6.
2.  Po zakończeniu uzgodnień z właściwymi instytucjami i organami organizacji międzynarodowych, z członkostwem w których wiąże się obowiązek sprzedaży ropy naftowej lub paliw z zapasów na rzecz innego kraju, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w tym zakresie i innymi wiążącymi Rzeczpospolitą Polską zobowiązaniami międzynarodowymi, minister zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie o zasięgu krajowym ogłoszenie zawierające:
1) informację o zobowiązaniach Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z przeprowadzonych uzgodnień;
2) określenie ilości ropy naftowej lub ilości i rodzaju paliw przewidzianych do sprzedaży z zapasów;
3) listę państw posiadających, zgodnie z uzgodnieniami, prawo do dodatkowych dostaw;
4) wezwanie producentów lub handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów do składania zgłoszenia zainteresowania sprzedażą określonej ilości ropy naftowej lub paliw z zapasów;
5) termin składania zgłoszenia zainteresowania sprzedażą określonej ilości ropy naftowej lub paliw z zapasów.
3.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, powinno zawierać:
1) oznaczenie, siedzibę i adres producenta lub handlowca;
2) określenie ilości ropy naftowej lub ilości i rodzaju paliw;
3) proponowany termin odtworzenia zapasów;
4) dane osoby uprawnionej do kontaktu.
4.  Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, minister wszczyna postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. c ustawy.
5.  Minister wydaje decyzję, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. c ustawy, w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5.
6.  Wydając decyzję, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. c ustawy, minister uwzględnia:
1) konieczność zapewnienia realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uzgodnienia, o których mowa w ust. 2.
7.  Minister po otrzymaniu ofert, o których mowa w art. 34 pkt 2 lit. c ustawy, od producentów lub handlowców niezwłocznie przekazuje je instytucjom i organom organizacji międzynarodowych, o których mowa w ust. 2.
8.  W razie uzgodnienia sprzedaży ropy naftowej lub paliw z zapasów producenci i handlowcy niezwłocznie zawiadamiają o tym ministra, który wszczyna postępowanie o wydanie decyzji, o której mowa w art. 34 pkt 2 lit. b ustawy.
9.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8, zawiera:
1) oznaczenie, siedzibę i adres producenta lub handlowca;
2) propozycje dotyczące ilości ropy naftowej lub ilości i rodzaju paliw, których ma dotyczyć obniżenie;
3) oznaczenie podmiotu, z którym dokonano uzgodnienia, o którym mowa w ust. 8;
4) propozycje dotyczące terminu obniżenia oraz odtworzenia zapasów;
5) dane osoby uprawnionej do kontaktu.
§  8.  Decyzje, o których mowa w rozporządzeniu, doręcza się niezwłocznie stronom postępowania oraz Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
§  9.  Kategorie podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mające prawo do pierwszeństwa zaopatrzenia w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ich miejsce w systemie priorytetowego zaopatrzenia w ropę naftową i paliwa określa załącznik do rozporządzenia.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
ZAŁĄCZNIK

KATEGORIE PODMIOTÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA LUB GOSPODARKI, OCHRONY ŻYCIA, ZDROWIA LUB BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI, MAJĄCE PRAWO DO PIERWSZEŃSTWA ZAOPATRZENIA W PALIWA POCHODZĄCE Z ZAPASÓW OBOWIĄZKOWYCH ROPY NAFTOWEJ LUB PALIW ORAZ ICH MIEJSCE W SYSTEMIE PRIORYTETOWEGO ZAOPATRZENIA W ROPĘ NAFTOWĄ I PALIWA

Priorytet*) Procent dostępnych dostaw paliw na rynku w odniesieniu do średnich dostaw z ostatniego roku kalendarzowego DOSTAWY HURTOWE
Benzyny silnikowe Benzyny lotnicze, paliwa typu nafty do silników odrzutowych Oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe Ciężkie oleje opałowe Gaz płynny LPG
1 2 3 4 5 6 7
1 do 2% Administracja publiczna:

- ministerstwa i urzędy centralne,

- terenowa administracja rządowa (zespolona i niezespolona),

- samorząd terytorialny

Terenowa administracja (zespolona):

- policja,

- straż pożarna

Służba zdrowia:

- podmiot wykonujący działalność leczniczą,

- ratownictwo medyczne

Służby komunalne oraz podmioty odpowiedzialne za ciągłość działania:

- wodno-kanalizacyjne,

- ciepłownicze,

- energetyczne,

- oczyszczania miasta

Operatorzy infrastruktury krytycznej ujętej w jednolitym wykazie IK nieujęci w innych kategoriach Siły Zbrojne RP (w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa)

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Jednostki przewidziane do objęcia militaryzacją (w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa)

Przedsiębiorcy realizujący zadania produkcyjno-usługowe w ramach programu mobilizacji gospodarki

Służby ratunkowe i poszukiwawcze

Służba zdrowia:

- pogotowie lotnicze

Terenowa administracja (zespolona):

- policja,

- straż pożarna

Aerokluby (klucze rozpoznania łącznikowego OC, lotnicze formacje OC)

Siły Zbrojne RP (w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa)

Operatorzy infrastruktury krytycznej ujętej w jednolitym wykazie IK nieujęci w innych kategoriach

Jednostki przewidziane do objęcia militaryzacją (w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa)

Przedsiębiorcy realizujący zadania produkcyjno-usługowe w ramach programu mobilizacji gospodarki

Administracja publiczna:

- ministerstwa i urzędy centralne,

- terenowa administracja rządowa (zespolona i niezespolona),

- samorząd terytorialny

Terenowa administracja (zespolona):

- policja,

- straż pożarna

Służby ratunkowe i poszukiwawcze

Służba zdrowia:

- podmiot wykonujący działalność leczniczą,

- ratownictwo medyczne

Służby komunalne oraz podmioty odpowiedzialne za ciągłość działania:

- wodno-kanalizacyjne,

- ciepłownicze,

- energetyczne,

- oczyszczania miasta

Operatorzy infrastruktury krytycznej ujętej w jednolitym wykazie IK nieujęci w innych kategoriach

Siły Zbrojne RP (w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa)

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Jednostki przewidziane do objęcia militaryzacją (w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa)

Przedsiębiorcy realizujący zadania produkcyjno-usługowe w ramach programu mobilizacji gospodarki

Służba zdrowia:

- podmioty wykonujące działalność leczniczą

Terenowa administracja (zespolona):

- policja,

- straż pożarna

Służby ratunkowe i poszukiwawcze

Służby komunalne oraz podmioty odpowiedzialne za ciągłość działania:

- wodno-kanalizacyjne,

- ciepłownicze,

- energetyczne,

- oczyszczania miasta

Operatorzy infrastruktury krytycznej ujętej w jednolitym wykazie IK nieujęci w innych kategoriach

Siły Zbrojne RP (w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa)

Jednostki przewidziane do objęcia militaryzacją (w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa)

Przedsiębiorcy realizujący zadania produkcyjno-usługowe w ramach programu mobilizacji gospodarki

Służba zdrowia:

- podmioty wykonujące działalność leczniczą

Terenowa administracja (zespolona):

- policja,

- straż pożarna

Jednostki przewidziane do objęcia militaryzacją (w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego państwa)

Przedsiębiorcy realizujący zadania produkcyjno-usługowe w ramach programu mobilizacji gospodarki

2 2-10% Ośrodki opieki społecznej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodki odosobnienia (zakłady karne, domy poprawcze)

Transport zabezpieczający:

- zakłady produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności

Transport publiczny:

- komunikacja miejska,

- komunikacja międzymiastowa

Usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe

Zakłady pogrzebowe

Ośrodki opieki społecznej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodki odosobnienia (zakłady karne, domy poprawcze)

Transport zabezpieczający:

- zakłady produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności

Transport publiczny:

- komunikacja miejska,

- komunikacja międzymiastowa

Usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe

Zakłady pogrzebowe

Ośrodki opieki społecznej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodki opieki społecznej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

3 10-25% Administracja terenowa (zespolona):

- służby ochrony środowiska,

- służby weterynaryjne

Transport bydła rzeźnego na cele produkcji i tuczu zwierząt lub dla celów weterynaryjnych

Rzeźnie bydła na cele produkcji żywności lub tuczu zwierząt lub dla celów weterynaryjnych, pozbywanie się odpadów z rzeźni

Usługi weterynaryjne

Inne uzasadnione zużycie - cele grzewcze
4 25-75% Inne uzasadnione zużycie Przewozy lotnicze w zakresie zapewnienia:

- obowiązku użyteczności publicznej,

- ciągłości funkcjonowania transportu lotniczego

- Służba Celno-Skarbowa

Rolnictwo:

- produkcja żywności i tucz zwierząt

Zaopatrzenie aptek

Lokalna komunikacja pasażerska Placówki oświatowe

Placówki oświatowe Placówki oświatowe
5 Powyżej 75% Inne uzasadnione zużycie Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła

Działalność dotycząca produkcji, przesyłu i dystrybucji paliw wszystkich typów

Rutynowe działania dla podtrzymania obiektów nuklearnych lub innych niebezpiecznych obiektów

Inne uzasadnione zużycie Inne uzasadnione zużycie - cele trakcyjne
*) Priorytety o wyższym numerze obejmują także priorytety o niższym numerze.

Zapasy obowiązkowe ropy naftowej po przerobieniu na produkty gotowe udostępniane są zgodnie z listą priorytetów określoną dla paliw.

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładającą na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9, Dz. Urz. UE L 263 z 22.10.2018, str. 57 oraz Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. poz. 1018), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266 i 1592).

Zmiany w prawie

Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021
Nie tylko lekarze będą kwalifikować do szczepień

Nie tylko lekarze, ale także inne osoby z personelu medycznego będą mogły kwalifikować pacjentów do szczepienia.2 kwietnia wchodzi w życie nowelizację ustawy dotyczącą poszerzenia grupy zawodów medycznych, które w epidemii kwalifikować będą do szczepień tak, jak zadeklarował to podczas spotkania z środowiskiem aptekarskim.

Krzysztof Sobczak 02.04.2021
Ustawa opublikowana - będzie monitoring losów absolwentów szkół ponadpodstawowych

Opublikowano nowelizację Prawa oświatowego, która przewiduje monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Teraz są oni pomijani - monitoruje się tylko ekonomiczne kariery absolwentów szkół wyższych. Nie wiadomo więc, jak na rynku pracy radzą sobie osoby po szkołach branżowych lub specjalnych.

Monika Sewastianowicz 01.04.2021