Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dz.U.2021.315
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 16 lutego 2021 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
Na podstawie art. 64f ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
1) w kategorii I - 100 zł;
2) w kategorii II:
a) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
3) w kategorii III:
a) 500 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 1000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 3000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
4) w kategorii IV:
a) 800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 1600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 3200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d) 4800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
5) w kategorii V:
a) 500 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b) 1600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. poz. 366).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 568, 695, 1087 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 54.

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021