Zmiana rozporządzenia w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Dz.U.2021.310
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277 i 285) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. poz. 1701) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się następujące rodzaje narzędzi połowowych, które mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego:

1) ciągnione lub włóczone, w tym:

a) niewody dobrzeżne - SB,

b) niewody duńskie - SDN,

c) niewody szkockie - SSC, w tym przywłoki i niewody szkockie ciągnione,

d) włoki rozprzowe - TBB, w tym włoki ramowe,

e) włoki denne rozpornicowe - OTB,

f) włoki rozpornicowe bliżej nieokreślone - OT,

g) zestawy dwóch włoków dennych rozpornicowych - OTT,

h) zestawy więcej niż dwóch włoków dennych rozpornicowych - OTP,

i) tuki denne - PTB,

j) tuki bliżej nieokreślone - PT,

k) włoki denne bliżej nieokreślone - TB,

l) włoki denne krewetkowe - TBS,

m) włoki pelagiczne rozpornicowe - OTM,

n) tuki pelagiczne - PTM,

o) włoki pelagiczne bliżej nieokreślone - TM,

p) włoki pelagiczne krewetkowe - TMS;

2) usidlające lub oplątujące, w tym:

a) sieci skrzelowe stawne (kotwiczone) - GNS, w tym nety dorszowe, nety flądrowe, nety turbotowe, nety okoniowo-płociowe, wontony i mance,

b) sieci oplątujące - GTR, w tym sieci trójścienne, drygawice i słępy;

3) pułapkowe, w tym:

a) stacjonarne sieci pułapkowe odkryte - FPN, w tym stawniki (stawne niewody śledziowe) - używane na morskich wodach wewnętrznych do połowu śledzi,

b) klatki - FPO, w tym kosze i klatki dorszowe,

c) sieci typu żaki - FYK, w tym więcierze: żaki i mieroże,

d) sieci cedzakowe - FSN, w tym alhamy (węgorniki), cedzaki palowe i cedzaki podwieszane,

e) zagrody, ogrodzenia i jazy oraz podobne - FWR, w szczególności węgornie stałe lub przenośne,

f) sieci pułapkowe napowietrzne (rozpięte) - FAR,

g) narzędzia pułapkowe bliżej nieokreślone - FIX;

4) haczykowe, w tym:

a) wędy ręczne z wędziskiem albo bez - LHP, w tym wędy ręczne i wędki,

b) wędy zmechanizowane z wędziskiem albo bez - LHM,

c) takle stawne - LLS, w tym haki i sznury haczykowe stawne (kotwiczone),

d) takle dryfujące - LLD, w tym haki i sznury haczykowe dryfujące,

e) takle bliżej nieokreślone - LL,

f) sznury haczykowe pionowe - LVT,

g) sznury haczykowe ciągnione (trolling) - LTL,

h) haki i liny bliżej nieokreślone - LX.";

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Połowy spod lodu prowadzi się po powiadomieniu o zamiarze ich prowadzenia właściwego miejscowo inspektora rybołówstwa morskiego co najmniej dzień roboczy przed ich rozpoczęciem wraz z podaniem temu inspektorowi współrzędnych planowanych miejsc połowów, a na zachodnich wodach wewnętrznych - dodatkowo przy równoczesnym stosowaniu nie więcej niż 10 sztuk wontonów na jeden statek rybacki danego armatora.";

3) w § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zmiana łowiska, o której mowa w ust. 3, polega na zmianie głębokości trałowania o 20 m albo zmianie dotychczasowego obszaru prowadzenia połowów nie mniej niż o 5 Mm.";

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części I w ust. 5 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) maksymalna głębokość wontonu powinna wynosić 20 oczek,";

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części II w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) mniejsza lub równa 2 m - na każdym końcu sieci lub zestawu sieci mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorągiewki koloru pomarańczowego w odstępie 15 cm oraz pas taśmy odblaskowej między nimi, a ponadto w odległości 10 m od każdego końca zestawu sieci do nadbory mocuje się pływak koloru pomarańczowego o średnicy nie mniejszej niż 15 cm tak, aby wskazywał kierunek wystawienia sieci.".

§  2.  W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dopuszcza się stosowanie wontonów, o których mowa w części I ust. 5 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.310

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
Data aktu: 12/02/2021
Data ogłoszenia: 18/02/2021
Data wejścia w życie: 05/03/2021