Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2021.288
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1
z dnia 4 maja 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 9 i 12 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) uprawniony - osobę, o której mowa w § 1;
2) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 9 i 12 ustawy;
3) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.
§  3. 
1.  Nagrodę roczną dyrektorowi podmiotu przyznaje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego na wniosek:
1) rady naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) - w przypadku zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 9 ustawy;
2) dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do której zakresu działania należy nadzór nad podmiotem, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy - w przypadku zatrudnionego w podmiocie, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.
2.  Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 2 i 4 ustawy, zatrudnionym w podmiocie, przyznaje osoba właściwa dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
§  4.  Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot:
1) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
2) terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 9 ustawy;
4) przedłożył w określonym przepisami terminie sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za rok obrotowy - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.
§  5. 
1.  Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 3 ust. 1, zawiera:
1) miejscowość i datę;
2) nazwę podmiotu i jego siedzibę;
3) wskazanie wnioskodawcy;
4) oznaczenie adresata wniosku;
5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;
6) nazwę stanowiska zajmowanego przez uprawnionego wraz z zakresem pełnionych obowiązków;
7) datę objęcia stanowiska;
8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres objęty wnioskiem;
9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;
10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;
11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;
12) podpis wnioskodawcy.
2.  Do wniosku należy dołączyć:
1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za rok obrotowy - w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy;
2) oświadczenie podmiotu o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych.
3.  (uchylony).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.288 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.
Data aktu: 04/05/2010
Data ogłoszenia: 15/02/2021
Data wejścia w życie: 09/06/2010