Państwowy rejestr nazw geograficznych.

Dz.U.2021.273
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw geograficznych;
2) organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji państwowego rejestru nazw geograficznych, a także udostępniania danych państwowego rejestru nazw geograficznych.
§  2. 
1.  Państwowy rejestr nazw geograficznych, zwany dalej "PRNG", składa się z dwóch części obejmujących:
1) nazwy obiektów geograficznych położonych w całości lub w części na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obszarach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234), zwanej dalej "rejestrem nazw geograficznych RP";
2) polskojęzyczne nazwy obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "rejestrem polskich nazw geograficznych świata".
2.  W rejestrze nazw geograficznych RP gromadzi się nazwy miejscowości oraz nazwy obiektów fizjograficznych, w tym:
1) nazwy urzędowe ustalone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443);
2) nazwy zestandaryzowane uchwalone i zalecane do stosowania przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;
3) nazwy niestandaryzowane niebędące nazwą urzędową lub zestandaryzowaną.
3.  W rejestrze polskich nazw geograficznych świata gromadzi się nazwy zestandaryzowane uchwalone i zalecane do stosowania przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3.  Tworzenie, aktualizację i weryfikację PRNG realizuje się w oparciu o:
1) przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych;
2) Urzędowy Rejestr Gmin, w których jest używany język pomocniczy, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823);
3) uchwały Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;
4) uchwały Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
5) dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;
6) inne materiały źródłowe w zakresie nazewnictwa geograficznego.
§  4. 
1.  PRNG jest aktualizowany na bieżąco na podstawie aktów prawnych, danych i dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 2-6.
2.  PRNG jest weryfikowany niezwłocznie po dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w § 3 pkt 1.
3.  Standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i weryfikacji PRNG określa załącznik do rozporządzenia.
§  5.  Informacje zawarte w PRNG udostępnia się na podstawie przepisów o udostępnianiu materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
§  6.  Baza danych państwowego rejestru nazw geograficznych utworzona i prowadzona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIK

STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA, AKTUALIZACJI I WERYFIKACJI PAŃSTWOWEGO REJESTRU NAZW GEOGRAFICZNYCH

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 219), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021