Zmiana rozporządzenia w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców.

Dz.U.2021.271
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 8 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców
Na podstawie art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców (Dz. U. poz. 1360) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 2:
a) w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w lit. a-c, dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.",

b) uchyla się pkt 3;
2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. W przypadku, o którym mowa w:

1) art. 174 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), zwanej dalej "ustawą BFG", podmiot przejmujący może posługiwać się każdym numerem rozliczeniowym dostawcy w przymusowej restrukturyzacji,

2) art. 174 ust. 4 oraz art. 188 ust. 2 ustawy BFG, dostawca w przymusowej restrukturyzacji może posługiwać się każdym numerem rozliczeniowym tego dostawcy

- po dokonaniu zgłoszenia przejęcia numeru rozliczeniowego lub wspólnego korzystania z numeru rozliczeniowego, zgodnie z § 7 ust. 4, i jego zaakceptowaniu przez NBP.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 188 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy BFG, instytucja pomostowa utworzona na podstawie art. 181 ust. 1 tej ustawy może posługiwać się każdym numerem rozliczeniowym dostawcy w przymusowej restrukturyzacji, po uzgodnieniu z NBP warunków i sposobu posługiwania się tym numerem.";

3) w § 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku, o którym mowa w § 7a, unikatowe identyfikatory rachunków płatniczych prowadzonych dotychczas przez dostawcę w przymusowej restrukturyzacji mogą zostać utrzymane odpowiednio przez podmiot przejmujący lub instytucję pomostową, po zaakceptowaniu tego przez NBP.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.271

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców.
Data aktu: 08/02/2021
Data ogłoszenia: 11/02/2021
Data wejścia w życie: 26/02/2021