Sposób i tryb zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenie ich wykazu.

Dz.U.2021.251
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwanych dalej "bibliotekami naukowymi", oraz ustala ich wykaz.
§  2.  Do bibliotek naukowych może zostać zaliczona biblioteka, spełniająca wymogi, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwane dalej "wymogami", w której:
1) znajduje się specjalistyczny zasób biblioteczny w zakresie co najmniej jednej dyscypliny naukowej albo artystycznej, który służy do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawiera wyniki badań;
2) zatrudniony jest co najmniej jeden pracownik ze stopniem naukowym w zakresie bibliologii i informatologii lub w zakresie jednej z dyscyplin naukowych albo artystycznych zaliczonych do dziedziny nauki obsługiwanej przez bibliotekę, prowadzący działalność naukową albo działalność upowszechniającą naukę;
3) znajduje się infrastruktura techniczna i teleinformatyczna zapewniająca dostęp do bazy elektronicznych czasopism naukowych oraz innych elektronicznych baz danych służących do prowadzenia prac naukowych.
§  3. 
1.  Z wnioskiem o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych występuje do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "Ministrem", organizator biblioteki.
2.  Do wniosku o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych dołącza się:
1) akt o utworzeniu biblioteki oraz jej statut - w przypadku biblioteki stanowiącej samodzielną jednostkę organizacyjną;
2) statut jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzi biblioteka, oraz regulamin biblioteki - w przypadku biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej;
3) informację o spełnianiu przez bibliotekę wymogów i kryteriów, o których mowa w § 2.
§  4. 
1.  Minister, po zaopiniowaniu wniosku przez Krajową Radę Biblioteczną, może zaliczyć bibliotekę do bibliotek naukowych.
2.  Informację o zaliczeniu biblioteki do bibliotek naukowych zamieszcza się w jej statucie, a w przypadku biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej, w statucie tej jednostki.
3.  W przypadku niezaliczenia biblioteki do bibliotek naukowych organizator biblioteki może wystąpić z kolejnym wnioskiem o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych nie wcześniej niż po roku od dnia wystąpienia z poprzednim wnioskiem.
§  5.  Biblioteka naukowa, co trzy lata, podlega ocenie przez Krajową Radę Biblioteczną w zakresie spełniania wymogów i kryteriów, o których mowa w § 2.
§  6. 
1.  W przypadku gdy biblioteka naukowa nie spełnia wymogów i kryteriów, o których mowa w § 2, Krajowa Rada Biblioteczna występuje do Ministra z wnioskiem o wykreślenie biblioteki z wykazu, o którym mowa w § 8.
2.  W przypadku likwidacji biblioteki naukowej z wnioskiem o wykreślenie biblioteki z wykazu, o którym mowa w § 8, występuje organizator biblioteki.
§  7. 
1.  W przypadku wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, Minister może wykreślić bibliotekę z wykazu, o którym mowa w § 8.
2.  W przypadku wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 2, Minister wykreśla bibliotekę z wykazu, o którym mowa w § 8.
§  8.  Wykaz bibliotek naukowych stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  9.  Do wniosków o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  10. 
1.  Biblioteki zaliczone do bibliotek naukowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia dostosują swoją działalność do kryteriów, o których mowa w § 2.
2.  W przypadku bibliotek, o których mowa w ust. 1, ocenę w zakresie spełniania kryteriów, o których mowa w § 2, przeprowadza się nie wcześniej niż trzy lata, a nie później niż cztery lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  11. 
1.  Biblioteki zaliczone do bibliotek naukowych na podstawie dotychczasowych przepisów po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w terminie trzech lat od dnia zaliczenia biblioteki do bibliotek naukowych dostosują swoją działalność do kryteriów, o których mowa w § 2.
2.  W przypadku bibliotek, o których mowa w ust. 1, ocenę w zakresie spełniania kryteriów, o których mowa w § 2, przeprowadza się nie wcześniej niż trzy lata, a nie później niż cztery lata od dnia zaliczenia biblioteki do bibliotek naukowych.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ BIBLIOTEK ZALICZONYCH DO BIBLIOTEK NAUKOWYCH

1. Biblioteka Śląska w Katowicach
2. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki
3. Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
4. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
5. Główna Biblioteka Komunikacyjna
6. Biblioteka Sejmowa
7. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca
8. Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego
9. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
14. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
15. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
16. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
17. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
18. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
19. Biblioteka Naukowa im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego
20. Biblioteka Książąt Czartoryskich (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie)
21. Biblioteka Muzeum Narodowego w Warszawie
22. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
23. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
24. Książnica Cieszyńska
25. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
26. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
27. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
28. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
29. Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
30. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu
31. Biblioteka Fundacji Ośrodka KARTA
32. Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
33. Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC / Biblioteka - Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich".
1 Obecnie działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717)
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz.U.1998.44.269), które na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.207.1230) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.251 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób i tryb zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenie ich wykazu.
Data aktu: 02/04/2012
Data ogłoszenia: 05/02/2021
Data wejścia w życie: 26/04/2012