Sposób zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1909) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób zamieszczania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zwanym dalej "Rejestrem", sposób przetwarzania i ujawniania danych zawartych w Rejestrze, a także tryb i sposób przetwarzania oraz przekazywania danych zgromadzonych w Rejestrze do badań naukowych oraz do celów statystycznych.
§  2. 
1. 
Dane, o których mowa w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zwanej dalej "ustawą", są zamieszczane w Rejestrze automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe, zwany dalej "Systemem teleinformatycznym", jednocześnie z dokonaniem obwieszczenia albo dokonaniem innej czynności, z którą ustawa wiąże skutek ujawnienia w Rejestrze.
2. 
Dane, o których mowa w art. 7 i art. 8 ustawy, zamieszcza, zmienia lub usuwa w Rejestrze uprawniony organ z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego lub bezpośrednio przez system teleinformatyczny organu uprawnionego do zamieszczania tych danych.
§  3. 
1. 
W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości można zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze.
2. 
Kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze, o których mowa w art. 5-7 ustawy, w odniesieniu do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo sygnatura akt sprawy.
3. 
Kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze, o których mowa w art. 5-7 ustawy, w odniesieniu do osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, jest imię i nazwisko, firma, numer PESEL, NIP albo sygnatura akt sprawy.
4. 
Kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze, o których mowa w art. 5-7 ustawy, w odniesieniu do podmiotów niebędących osobami fizycznymi jest nazwa lub firma, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), NIP albo sygnatura akt sprawy.
5. 
Kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy, są kryteria wymienione w ust. 2, 3 albo 4 oraz typ składnika masy upadłości, część opisu bądź nazwy składnika masy upadłości, wartość oszacowania, status składnika masy upadłości, numer składnika masy upadłości ze spisu inwentarza, a także wskazanie podmiotu pełniącego funkcję syndyka masy upadłości.
6. 
Kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze, o których mowa w art. 8 ustawy, jest numer PESEL.
7. 
W przypadku braku numeru PESEL kryterium wyszukiwania jest numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.
8. 
W przypadku braku numeru KRS kryterium wyszukiwania jest numer w zagranicznym rejestrze albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.
§  4. 
Obwieszczeń w Rejestrze dokonuje się za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego.
§  5. 
1. 
Dane, których ujawniania zaprzestano, przekazuje się do celów statystycznych komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, która wykonuje zadania z zakresu statystyki publicznej związane z działalnością Ministra Sprawiedliwości w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 i 1641).
2. 
Dane są przekazywane do opracowania komórce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, po dokonaniu kontroli kompletności i jakości danych, w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na elektronicznym nośniku danych.
§  6. 
1. 
Minister Sprawiedliwości przekazuje dane, których ujawniania zaprzestano, do badań naukowych - na wniosek, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. 
Wniosek o przekazanie danych do badań naukowych zawiera:
1)
zwięzły opis celów badawczych oraz programu badań;
2)
zakres żądanych danych wraz z uzasadnieniem;
3)
informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych w zbiorze.
3. 
Odmowa udostępnienia danych, o których mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2173

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Data aktu: 22/11/2021
Data ogłoszenia: 29/11/2021
Data wejścia w życie: 01/12/2021