Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

USTAWA
z dnia 17 listopada 2021 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641 i 1997) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 64d ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.";

2)
w art. 66:
a)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Pojazdy kategorii M2 oraz M3 powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości ograniczający maksymalną prędkość tych pojazdów do 100 km/h, pojazdy kategorii N2 oraz N3 powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości ograniczający maksymalną prędkość tych pojazdów do 90 km/h. Ogranicznik prędkości powinien być montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną.",

b)
w ust. 1b w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) kategorii N3 oraz M3 o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t, zarejestrowanego przed dniem 1 stycznia 1988 r.;

7) kategorii N2, M2 oraz M3 o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 10 t, zarejestrowanego przed dniem 1 października 2001 r.";

3)
w art. 67:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego może, w drodze decyzji administracyjnej, w indywidualnym uzasadnionym przypadku, zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, mając na uwadze:

1) konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdu oraz bezpieczeństwa pieszych;

2) zapewnienie możliwie najmniejszego negatywnego wpływu pojazdu na środowisko i infrastrukturę drogową;

3) przeznaczenie pojazdu oraz sposób jego wykorzystania.",

b)
dodaje się ust. 3-11 w brzmieniu:

"3. Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, jest wydawane na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu, po uiszczeniu opłaty. Maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 600 zł.

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, powinien zawierać:

1) dane pojazdu:

a) rodzaj, markę, typ, model,

b) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy;

2) dane dotyczące właściciela lub posiadacza pojazdu:

a) imię i nazwisko (nazwę lub firmę),

b) adres zamieszkania (siedziby);

3) zakres wnioskowanego odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd;

4) uzasadnienie wniosku;

5) nazwę i adres organu, który będzie dokonywał rejestracji pojazdu.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, należy dołączyć:

1) dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5;

2) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wskazujące, których warunków technicznych pojazd nie spełnia - jeżeli jest wymagane;

3) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu - jeżeli są wymagane;

4) sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 70zn ust. 2 - jeżeli jest wymagane;

5) dokument sporządzony przez jednostkę uprawnioną wskazujący warunki lub wymagania techniczne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a niespełnione przez pojazd objęty dopuszczeniem jednostkowym udzielonym na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku pojazdu objętego procedurą uznania dopuszczenia jednostkowego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego - jeżeli jest wymagany;

6) oświadczenie producenta pojazdu, opinię jednostki uprawnionej albo opinię rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a, dotyczące danych technicznych pojazdu w zakresie objętym wnioskiem - jeżeli jest wymagane;

7) dowód rejestracyjny kraju poprzedniej rejestracji pojazdu - jeżeli jest wymagany;

8) dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3;

9) wyraźne zdjęcia pojazdu przedstawiające: całą bryłę pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu, numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, tabliczkę znamionową pojazdu, umiejscowienie kolumny kierowniczej - jeżeli są wymagane.

6. Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, w przypadku pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2a i 4, jest wydawane na wniosek, który powinien być złożony za pośrednictwem odpowiednio Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw zagranicznych i zawierać:

1) dane pojazdu:

a) rodzaj, markę, typ, model,

b) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy;

2) dane dotyczące właściciela lub posiadacza pojazdu oraz okres jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zakres wnioskowanego odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

7. W przypadku pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2a i 4, przepisów ust. 3 i 5 nie stosuje się.

8. Właściciel lub posiadacz pojazdu w przypadku uzyskania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, w przypadku pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2a i 4, przekazuje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, za pośrednictwem odpowiednio Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw zagranicznych, w terminie 30 dni od dnia wydania tego zezwolenia.

9. Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd w zakresie mas, nacisków osi lub wymiarów pojazdu, nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1.

10. Opłata, o której mowa w ust. 3, stanowi przychód Transportowego Dozoru Technicznego.

11. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, mając na uwadze ponoszone koszty związane z jego wydaniem oraz usprawnienie procedur w tym zakresie.";

4)
w art. 80a w ust. 2 w pkt 3 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) wydano zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.";

5)
w art. 80b w ust. 1 po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

"21a) o wydanych zezwoleniach na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd;";

6)
w art. 80ba w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 21a, oraz w przypadku wydania zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, dla pojazdu niezarejestrowanego - także w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 13.";

7)
w art. 81b:
a)
w ust. 1 wyrazy "posiadacz pojazdu, pojazdu wolnobieżnego" zastępuje się wyrazami "posiadacz pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego",
b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 i 1901) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 36a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister właściwy do spraw transportu może po ogłoszeniu naboru zwiększyć wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych, o której mowa w ust. 3 pkt 1. Zwiększenie środków może przekroczyć kwotę 2 mld zł.";

2)
w art. 36b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Lista, o której mowa w ust. 3, składa się z:

1) listy, na której umieszcza się zadania obwodnicowe rekomendowane do dofinansowania do wysokości środków, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 1 albo w ust. 3a;

2) listy, na której umieszcza się zadania obwodnicowe rekomendowane do dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 1 albo w ust. 3a.".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717 i 802) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. Do dnia 31 grudnia 2022 r. udzielanie dofinansowania i dopłaty ze środków Funduszu odbywa się zgodnie z przepisami działu I, II, art. 11, działu III rozdziałów 2, 4 i 5, z uwzględnieniem przepisów niniejszego działu.";

2)
w art. 30a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 31 grudnia 2022 r.".

Art.  4. 
1. 
Do spraw dotyczących zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Wydane przez ministra właściwego do spraw transportu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzje w sprawach zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, zachowują ważność.
Art.  5. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji dotyczących wydanych zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, do centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonych w tym komunikacie.

Art.  6. 
1. 
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przekazuje do centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dane dotyczące wydanych zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, zgromadzone od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w art. 5.
2. 
Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1, rozpocznie się od dnia 31 stycznia 2022 r.
Art.  7. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w art. 5, i nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art.  8. 

Do wniosków o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 64d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepis art. 64d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  9. 

Do naborów wniosków, o których mowa w art. 36a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 36a ust. 3a oraz art. 36b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  10. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

1)
art. 1 pkt 4-6, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 5;
2)
art. 2, art. 3 oraz art. 9, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2165

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Data aktu: 17/11/2021
Data ogłoszenia: 29/11/2021
Data wejścia w życie: 01/01/1970, 30/11/2021, 01/01/2022