Tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych

Na podstawie art. 220 ust. 7 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177 i 1598) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
koncie - rozumie się przez to zbiór danych pozwalających na identyfikację właściciela konta, wraz z przyporządkowanymi zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;
2)
właścicielu konta - rozumie się przez to podmiot, dla którego założono konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;
3)
uprawnionym użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada uprawnienie do wykonywania innych czynności niż zarządzanie na koncie własnym lub na koncie innego właściciela konta;
4)
piśmie - rozumie się przez to dokument sporządzony w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;
5)
odebraniu pisma - rozumie się przez to oznaczenie odebrania pisma przez uwierzytelnionego uprawnionego użytkownika na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
§  3. 
Doręczenie pisma następuje poprzez jego odebranie na koncie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
§  4. 
1. 
Po doręczeniu pisma, a w przypadku nieodebrania pisma - po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma na koncie właściciela, do nadawcy pisma jest przekazywane automatycznie elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma.
2. 
Elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma zawiera: oznaczenie doręczonego pisma, czas jego odbioru, właściciela konta, któremu doręczono pismo, uprawnionego użytkownika, który odebrał pismo, albo - w przypadku nieodebrania pisma - informację, że pismo uznano za doręczone w trybie art. 1311 § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805) oraz czas umieszczenia pisma na koncie z oznaczeniem doręczonego pisma.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o większym zaangażowaniu Polski w Eurokorpus podpisana

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na ratyfikację traktatu o Eurokorpusie, co jest konieczne, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji wojskowej. Obecnie Polskę reprezentuje 69 żołnierzy, po uzyskaniu statusu państwa ramowego będzie to 120 stanowisk w strukturach dowództwa Eurokorpusu oraz 10 w zabezpieczającym je elemencie wsparcia.

Krzysztof Sobczak 01.12.2021
Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi drzwiami, w formie rozporządzenia. W dodatku, na o wiele większym niż dotychczas obszarze, bo w strefie nadgranicznej, a ta może sięgać nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju. I na czas nieokreślony.

Robert Horbaczewski 30.11.2021
Klauzula nieruchomościowa zatrzyma podatek dochodowy w Polsce

Ustawa o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania już z podpisem prezydenta. Zmiany mają uszczelnić system, przeciwdziałać agresywnej optymalizacji i wzmocnić zwalczanie oszustw podatkowych, co zapewni wyższe wpływy do budżetu. Posłużą temu m.in. klauzula nieruchomościowa i klauzula przeciwko międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Wiesława Moczydłowska 30.11.2021
Prezydent podpisał ustawę o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ma ona dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

Krzysztof Koślicki 29.11.2021
Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Tłumaczył natomiast, że rektorzy mogą przechodzić na nauczanie zdalne na wyższych uczelniach.

Monika Sewastianowicz 26.11.2021
Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021