Aktywizacja przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

USTAWA
z dnia 6 lipca 2016 r.
o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa formy aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, w tym reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, zwanym dalej "zryczałtowanym podatkiem".

Art.  2.  [Definicje ustawowe]
1. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
budowie statku - oznacza to budowę nowego, kompletnego i zdolnego do żeglugi statku;
2)
okresie opodatkowania - oznacza to okres opodatkowania zryczałtowanym podatkiem;
3)
przebudowie statku - oznacza to przebudowę przeprowadzoną w całości przez przedsiębiorcę okrętowego, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych - przez tę spółkę:
a)
której wartość całkowita wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 5 000 000 euro lub
b)
polegającą na zmianie przeznaczenia statku lub zmianie źródła napędu;
4)
przedsiębiorcy okrętowym - oznacza to:
a)
osobę fizyczną, osobę prawną i spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.), mającą odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
wspólnika spółki cywilnej i spółki jawnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 994)

- prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub przebudowie statku;

5)
statku - oznacza to jednostkę pływającą używaną do żeglugi morskiej lub śródlądowej, o długości kadłuba powyżej 5 metrów, podlegającą nadzorowi technicznemu uznanej organizacji, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 oraz z 2021 r. poz. 234), jak również morską platformę wiertniczą lub produkcyjną;
6)
przedsiębiorstwie w spadku - oznacza to przedsiębiorstwo w spadku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170), zwanej dalej "ustawą o zarządzie sukcesyjnym
7)
zarządzie sukcesyjnym - oznacza to zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym;
8)
zmarłym przedsiębiorcy - oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym.
2. 
Kwota wyrażona w euro wskazana w ust. 1 pkt 3 lit. a jest przeliczana na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania certyfikatu stwierdzającego przebudowę statku.
3. 
Rokiem podatkowym przedsiębiorcy okrętowego jest rok kalendarzowy, a w przypadku przedsiębiorcy okrętowego będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych - rok podatkowy przyjęty dla celów tego podatku.

Rozdział  2

Zryczałtowany podatek

Art.  3.  [Możliwość opłacania zryczałtowanego podatku]

Przedsiębiorca okrętowy może opłacać zryczałtowany podatek w zakresie budowy statku lub przebudowy statku.

Art.  4.  [Certyfikaty rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przebudowy statku]
1. 
Budowę statku oraz jej zakończenie, a także przebudowę statku oraz jej zakończenie stwierdza, w formie certyfikatu, na wniosek przedsiębiorcy okrętowego:
1)
dyrektor urzędu morskiego właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku;
2)
dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku - w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do żeglugi śródlądowej.
2. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca okrętowy:
1)
podaje dane identyfikujące przedsiębiorcę okrętowego, w szczególności nazwę albo imię i nazwisko, adres siedziby albo miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
2)
wskazuje organ podatkowy właściwy w sprawach zryczałtowanego podatku.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca okrętowy dołącza:
1)
umowę o budowę statku albo umowę o przebudowę statku;
2)
dokumenty uznanej organizacji wydane na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - w przypadku certyfikatu zakończenia budowy statku lub przebudowy statku.
4. 
W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę okrętowego działalności w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa ta spółka.
5. 
Certyfikat stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).
6. 
Certyfikat jest wydawany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zgodnie z ust. 2 i 3.
7. 
Organ wydający certyfikat przekazuje jego kopię, niezwłocznie po wydaniu, organowi podatkowemu właściwemu w sprawach zryczałtowanego podatku wskazanemu we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
8. 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór certyfikatu wydawanego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2)
wzór certyfikatu wydawanego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

- mając na względzie zakres niezbędnych danych oraz konieczność zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji dla celów kontroli celno-skarbowej lub podatkowej.

Art.  5.  [Podstawa opodatkowania zryczałtowanym podatkiem]
1. 
Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem jest przychód należny ze sprzedaży statku lub przebudowy statku osiągnięty w roku podatkowym, z wyłączeniem podatku od towarów i usług.
2. 
Za dzień powstania przychodu należnego, o którym mowa w ust. 1, uważa się dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi, nie później niż dzień:
1)
wystawienia faktury albo
2)
uregulowania płatności w całości.
3. 
Przychodu należnego, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorcy okrętowego nie łączy się z innymi przychodami tego przedsiębiorcy podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie odrębnych ustaw.
4. 
W przypadku nieuzyskania certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, przychód należny, o którym mowa w ust. 1, podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych albo podatku dochodowym od osób prawnych od pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca okrętowy wybrał opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598) o zaległości podatkowej za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca okrętowy wybrał opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku, do końca miesiąca, w którym przedsiębiorca okrętowy nie uzyskał certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1.
6. 
W przypadku przedsiębiorców okrętowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b, przychód należny określa się proporcjonalnie do prawa takiego przedsiębiorcy do udziału w zysku spółki. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku spółki są równe.
Art.  6.  [Wysokość zryczałtowanego podatku]

Zryczałtowany podatek wynosi 1% podstawy opodatkowania.

Art.  7.  [Oświadczenie o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem]
1. 
Wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem następuje przez złożenie przez przedsiębiorcę okrętowego oświadczenia, według ustalonego wzoru, o wyborze takiego opodatkowania, zwanego dalej "oświadczeniem".
2. 
Oświadczenie składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach zryczałtowanego podatku. W przypadku przedsiębiorców okrętowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b, oświadczenie składają wszyscy wspólnicy.
3. 
Oświadczenie składa się w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego okresu opodatkowania.
4. 
W oświadczeniu zamieszcza się dane identyfikujące przedsiębiorcę okrętowego, w szczególności nazwę albo imię i nazwisko, adres siedziby albo miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dane dotyczące działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę okrętowego.
5. 
Przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany zawiadomić organ podatkowy właściwy w sprawach zryczałtowanego podatku o zaistniałych w okresie opodatkowania zmianach danych zawartych w oświadczeniu w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana.
6. 
W przypadku zakończenia działalności w zakresie budowy statku lub przebudowy statku w okresie opodatkowania przedsiębiorca okrętowy składa, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono tę działalność, organowi podatkowemu właściwemu w sprawach zryczałtowanego podatku oświadczenie o zakończeniu tej działalności.
Art.  8.  [Okres opodatkowania zryczałtowanym podatkiem]
1. 
Okres opodatkowania przedsiębiorcy okrętowego zryczałtowanym podatkiem wynosi 3 kolejne lata podatkowe.
2. 
W okresie opodatkowania nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania.
3. 
W przypadku zakończenia działalności w zakresie budowy statku lub przebudowy statku w okresie opodatkowania ponowny wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku podatkowego, licząc od końca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca okrętowy zakończył tę działalność.
4. 
Jeżeli w okresie opodatkowania zmarł przedsiębiorca okrętowy, podatnikiem zryczałtowanego podatku w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
1)
zarządu sukcesyjnego albo
2)
uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1163)

- nie dłużej jednak niż do końca okresu opodatkowania, jest przedsiębiorstwo w spadku.

5. 
Przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem na zasadach, jakie obowiązywały zmarłego przedsiębiorcę.
Art.  9.  [Ustalenie wysokości przychodu należnego]
1. 
Przedsiębiorca okrętowy opodatkowany zryczałtowanym podatkiem ustala wysokość przychodu należnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, na podstawie ksiąg podatkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. 
Przedsiębiorca okrętowy będący osobą fizyczną, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg podatkowych, ani nie jest obowiązana do prowadzenia tych ksiąg spółka, w której jest wspólnikiem, ustala wysokość przychodu należnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, na podstawie prowadzonej odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencji przychodów zawierającej co najmniej numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu należnego oraz jego wysokość.
3. 
W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę okrętowego działalności w formie spółki cywilnej albo spółki jawnej obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów dotyczy tej spółki.
Art.  10.  [Obowiązek prowadzenia odrębnego wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych]
1. 
W okresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany prowadzić odrębny wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością w zakresie budowy statku lub przebudowy statku, a w przypadku gdy tę działalność prowadzi spółka cywilna lub spółka jawna niebędąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych - wykaz obowiązana jest prowadzić ta spółka.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w ust. 1, kierując się koniecznością prawidłowego określenia, dla celów podatku dochodowego, wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i stawki amortyzacyjnej.
Art.  11.  [Właściwy organ podatkowy]

Organem podatkowym właściwym w sprawach zryczałtowanego podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego.

Art.  12.  [Okres opodatkowania w przypadku połączenia przedsiębiorców okrętowych]
1. 
W przypadku połączenia się przedsiębiorców okrętowych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem okresem opodatkowania przedsiębiorcy powstałego w wyniku tego połączenia jest okres opodatkowania przedsiębiorcy, który wcześniej złożył oświadczenie.
2. 
W przypadku przejęcia przez przedsiębiorcę okrętowego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem innego przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem, okresem opodatkowania jest okres opodatkowania przedsiębiorcy przejmującego.
3. 
W przypadku połączenia przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem z przedsiębiorcą nieopodatkowanym zryczałtowanym podatkiem, okresem opodatkowania jest okres opodatkowania przedsiębiorcy okrętowego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem.
Art.  13.  [Obowiązek obliczania i wpłacania należnego zryczałtowanego podatku; zeznanie podatkowe]
1. 
Przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać zryczałtowany podatek od przychodu należnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, i wpłacać ten podatek, bez wezwania, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego wskazany w art. 11 wykonuje swoje zadania, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za ostatni miesiąc roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w ust. 2.
2. 
Przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym, o którym mowa w ust. 1, zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości zryczałtowanego podatku od przychodu należnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, za dany rok podatkowy do końca pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
3. 
Zryczałtowany podatek wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 2, jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że właściwy organ podatkowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.
Art.  13a.  [Stosowanie przepisów ustawy przez przedsiębiorstwo w spadku]

Przepisy art. 9-11 i art. 13 obowiązane jest stosować odpowiednio przedsiębiorstwo w spadku.

Art.  14.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1)
oświadczenia,
2)
zeznania, o którym mowa w art. 13 ust. 2

- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania, mając na względzie zakres informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia zobowiązania podatkowego.

Art.  15.  [Wybór opodatkowania w okresie obowiązywania decyzji o zgodności podatku z rynkiem wewnętrznym]

Wyboru opodatkowania zryczałtowanym podatkiem można dokonać w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności zryczałtowanego podatku z rynkiem wewnętrznym.

Rozdział  3

Zmiany w przepisach oraz przepisy przejściowy i końcowy

Art.  16. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  17. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  18. 

W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  19. 

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  20. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052) w art. 83 w ust. 1: (zmiany pominięte).

Art.  21. 

W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  22.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 18 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 18, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  23.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1704 t.j.

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Aktywizacja przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.
Data aktu: 06/07/2016
Data ogłoszenia: 16/09/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2017