Specjalny obszar ochrony siedlisk Muszkowicki Las Bukowy (PLH020068).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 2 września 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Muszkowicki Las Bukowy (PLH020068)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Muszkowicki Las Bukowy (PLH020068 2 ), obejmujący obszar 206,36 ha, położony w województwie dolnośląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MUSZKOWICKI LAS BUKOWY (PLH020068)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 310406,88 355742,03
2 310347,56 355751,49
3 310342,40 355766,97
4 310295,97 355783,30
5 310214,29 355801,36
6 310207,41 355815,97
7 310156,68 355820,27
8 310124,01 355802,22
9 310093,92 355767,83
10 310061,25 355767,83
11 310068,12 355595,87
12 310004,50 355315,58
13 309995,90 355291,50
14 309980,43 355278,60
15 309999,34 355221,86
16 309923,68 354986,28
17 309940,88 354918,35
18 309933,14 354877,08
19 309850,60 354613,99
20 309567,73 354663,85
21 309502,38 354667,29
22 309268,52 354704,26
23 309218,65 354718,88
24 309150,73 354718,02
25 309131,81 354553,80
26 309031,22 354523,71
27 309032,08 354447,19
28 309038,95 354399,90
29 309049,27 354337,99
30 309057,87 354302,74
31 309061,31 354272,65
32 309056,15 354227,94
33 309046,69 354192,69
34 309029,50 354158,30
35 309001,55 354115,31
36 309124,93 353921,85
37 309214,78 353820,83
38 309492,06 353617,92
39 309484,76 353458,85
40 309609,43 353304,09
41 309541,50 353210,37
42 309544,08 353192,75
43 309514,85 353169,10
44 309496,79 353149,33
45 309474,87 353117,95
46 309310,65 352998,01
47 309481,75 352843,24
48 309414,68 352709,12
49 309650,27 352532,00
50 309748,28 352462,36
51 309846,30 352449,89
52 309847,16 352408,19
53 309872,95 352406,47
54 309875,53 352424,09
55 309888,43 352427,96
56 309900,04 352427,53
57 309913,36 352422,81
58 309921,96 352430,11
59 309950,76 352436,13
60 309959,79 352487,72
61 309963,66 352608,95
62 309963,23 352702,24
63 309961,94 352727,60
64 309953,34 352766,72
65 310083,17 352779,19
66 310178,18 352792,95
67 310193,22 352691,49
68 310206,12 352663,55
69 310241,37 352628,73
70 310304,14 352639,47
71 310277,05 352716,85
72 310240,94 352805,84
73 310214,29 352883,65
74 310185,92 352970,06
75 310173,88 353029,39
76 310159,26 353083,56
77 310002,78 353167,82
78 309996,76 353242,62
79 309989,88 353278,73
80 309980,43 353308,82
81 309959,79 353354,39
82 309925,40 353417,15
83 309900,47 353457,56
84 309891,87 353487,66
85 309883,27 353574,50
86 309871,23 353727,54
87 309961,51 353971,72
88 310018,26 354142,82
89 310104,24 354421,39
90 310148,95 354552,94
91 310253,84 354862,47
92 310396,57 355091,17
93 310338,96 355141,90
94 310442,13 355236,47
95 310422,36 355245,93
96 310412,62 355267,23
97 310389,91 355275,41
98 310424,94 355307,84
99 310632,15 355418,75
100 310709,53 355504,73
101 310724,15 355564,06
102 310689,75 355613,06
103 310675,14 355657,77
104 310526,39 355709,36
105 310406,88 355742,03

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MUSZKOWICKI LAS BUKOWY (PLH020068)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MUSZKOWICKI LAS BUKOWY (PLH020068)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
2 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
3 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
4 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MUSZKOWICKI LAS BUKOWY (PLH020068)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 mopek Barbastella barbastellus rozrodcza
2 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii rozrodcza
3 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Robert Horbaczewski 22.09.2021
Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021