Normy wyżywienia i przypadki, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.

Dz.U.2021.169
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 października 2003 r.
w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie
Na podstawie art. 89 ust. 2 z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się następujące normy wyżywienia przysługujące funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", w czasie wykonywania zadań służbowych:
1) podstawową;
2) dodatkowe numer: I, II i III;
3) napojów - 1,5 litra wody mineralnej.
2.  Ilość produktów żywnościowych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Wyżywienie według normy podstawowej otrzymuje funkcjonariusz:
1) pełniący służbę w systemie skoszarowanym;
2) będący słuchaczem kursu w Ośrodku Szkolenia Agencji Wywiadu, zwanym dalej "Ośrodkiem", w czasie pobytu w Ośrodku;
3) uczestniczący w szkoleniu, naradzie lub odprawie, organizowanych w Ośrodku przez Szefa Agencji Wywiadu lub jego zastępców oraz kierowników jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu lub ich zastępców;
4) biorący udział w szkoleniu lub ćwiczeniach w systemie obronnym kraju, jeśli zajęcia trwają w sposób ciągły powyżej 8 godzin;
5) przeniesiony do pełnienia służby w Ośrodku;
6) uczestniczący w szkoleniu specjalistycznym wymagającym zwiększonego wysiłku fizycznego;
7) wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych kursów szkoleniowych w trakcie sesji egzaminacyjnej.
§  3.  Wyżywienie według normy podstawowej, w postaci posiłków wydawanych w godzinach służby, otrzymuje funkcjonariusz:
1) pełniący służbę związaną z bezpośrednim kierowaniem lub sprawowaniem nadzoru nad gospodarką żywnościową;
2) zajmujący stanowisko kierownika zespołu żywienia;
3) zajmujący stanowisko lekarza kontrolującego jakość posiłków;
4) pełniący nieetatową służbę lub dyżur trwający nieprzerwanie 24 godziny.
§  4. 
1.  Wyżywienie według normy podstawowej, niezależnie od przysługujących w tym czasie innych norm wyżywienia, otrzymuje funkcjonariusz biorący udział w uroczystym albo promocyjnym posiłku.
2.  Uroczyste posiłki można organizować z okazji:
1) świąt państwowych i religijnych ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia;
2) inauguracji kursów stacjonarnych trwających co najmniej 4 miesiące.
3.  Promocyjne posiłki można organizować w związku z zakończeniem kursów trwających co najmniej 4 miesiące lub mianowaniem funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski.
§  5. 
1.  Funkcjonariuszowi, który otrzymuje wyżywienie według podstawowej normy wyżywienia z kilku tytułów, o których mowa w § 2 i 3, wydaje się wyżywienie tylko z jednego tytułu.
2.  Funkcjonariuszowi, który otrzymuje wyżywienie według kilku dodatkowych norm, wydaje się wyżywienie zgodnie z jedną, najkorzystniejszą dla niego normą.
§  6.  Wyżywienie według dodatkowej normy numer I otrzymuje funkcjonariusz:
1) o którym mowa w § 2 pkt 6;
2) będący słuchaczem kursu oficerskiego w Ośrodku w trakcie przebywania na specjalistycznym obozie kondycyjnym.
§  7.  Wyżywienie według dodatkowej normy numer II, w postaci posiłku profilaktycznego, otrzymuje funkcjonariusz pełniący służbę w okresie od 1 listopada do 31 marca na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
§  8.  Wyżywienie według dodatkowej normy numer III, w postaci dodatku do normy podstawowej, otrzymuje funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 pkt 1-5.
§  9. 
1.  Napoje, według normy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, otrzymuje funkcjonariusz wykonujący czynności służbowe:
1) w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 28 °C;
2) na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25 °C lub poniżej 10 °C;
3) związane z dużym wysiłkiem fizycznym.
2.  Napoje, według normy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, wydaje się w warunkach, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w naturze i tylko w dniach wykonywania czynności służbowych.
§  10.  Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w wysokości 100 % wypłaca się funkcjonariuszowi, jeżeli:
1) rodzaj i warunki pełnienia służby uniemożliwiają korzystanie z przysługującego mu wyżywienia;
2) nie ma możliwości żywienia ze względów techniczno-organizacyjnych.
§  11.  Funkcjonariusz będący słuchaczem kursu stacjonarnego w Ośrodku, skierowany w ramach praktyk do wykonywania zadań służbowych poza Ośrodek, otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie zwiększony o 50 %.
§  12.  Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie wynosi:
1) za podstawową normę wyżywienia - 75 % kwoty diety określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), zwanej dalej "dietą";
2) za dodatkową normę wyżywienia numer I - 35 % diety;
3) za dodatkową normę wyżywienia numer II - 30 % diety;
4) za dodatkową normę wyżywienia numer III - 25 % diety.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
ZAŁĄCZNIK

ILOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH ZAWARTYCH W PODSTAWOWEJ ORAZ DODATKOWYCH NORMACH WYŻYWIENIA

Norma wyżywienia
Lp. Nazwa grupy artykułów żywnościowych jedn. miary podstawowa dodatkowa
I II III
1 2 3 4 5 6 7
1 Pieczywo g 670 65 50 35
2 Przetwory zbożowe i strączkowe g 100
3 Przetwory mięsne w przeliczeniu na mięso w elementach g 290 100 85 60
4 Przetwory rybne w przeliczeniu na filety z ryb g 40
5 Masło naturalne g 40 25 20 15
6 Tłuszcze zwierzęce i roślinne w przeliczeniu na smalec g 30
7 Napoje mleczne w przeliczeniu na mleko pełnotłuste g 400 190 150 105
8 Sery w przeliczeniu na ser pełnotłusty g 60 50 40 30
9 Jaja szt. 0,5 0,5 0,5 0,5
10 Ziemniaki g 700
11 Warzywa g 340
12 Owoce g 280 320 250 170
13 Soki z owoców g 320 250 175
14 Przetwory owocowe w przeliczeniu na dżem g 15
15 Cukier g 60 25 20 15
16 Herbata g 1
17 Kakao g 2 2
18 Kawa zbożowa g 6
19 Kawa naturalna g 8 8 4
20 Sól i przyprawy g 41
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa otrzymuje wyżywienie, oraz norm wyżywienia (M.P.1997.73.699) oraz zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 września 1997 r. w sprawie przypadków otrzymywania i wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługujące funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa (M.P.1997.69.687), zachowanymi w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.2002.74.676).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.169 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Normy wyżywienia i przypadki, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.
Data aktu: 23/10/2003
Data ogłoszenia: 27/01/2021
Data wejścia w życie: 19/11/2003