Zmiana rozporządzenia w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. poz. 2302) w § 3:
1)
w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) niezwłoczne objęcie wszystkich norek odosobnieniem w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. c, strzeżeniem oraz obserwacją,";

2)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu:

"1a. Środek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, stosuje się do czasu przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwie, o którym mowa w ust. 1, i uzyskania wyników wykluczających obecność choroby.

1b. Badania, o których mowa w ust. 1a, obejmują dwukrotne pobranie próbek do badań laboratoryjnych od norek objętych środkiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, w tym od norek padłych, osłabionych lub wykazujących objawy kliniczne choroby.

1c. Próbki, o których mowa w ust. 1b, pobiera się nie wcześniej niż po upływie 90 dni, licząc od dnia zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, z zachowaniem 14-dniowego odstępu między kolejnymi pobraniami.

1d. W przypadku nieuzyskania wyników wykluczających obecność choroby w próbkach, o których mowa w ust. 1b, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje niezwłoczne zabicie pod nadzorem urzędowym wszystkich norek w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się choroby.

1e. Powiatowy lekarz weterynarii może nakazać niezwłoczne zabicie pod nadzorem urzędowym wszystkich norek w sposób wykluczający rozprzestrzenianie się choroby w przypadku:

1) niestosowania w gospodarstwie sposobu odosobnienia norek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. c, lub

2) występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami w gospodarstwie

- w trakcie stosowania środka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1452

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek.
Data aktu: 10/08/2021
Data ogłoszenia: 11/08/2021
Data wejścia w życie: 12/08/2021