Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 2 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 w ust. 7 dodaje się zdanie drugie:

"Nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w § 15 pkt 5 oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i 5, jeżeli egzamin był przeprowadzany pojazdem, o którym mowa w art. 53 ust. 4a ustawy.";

2)
w § 13:
a)
w ust. 3:
w pkt 3:
––
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) nie więcej niż dziewięć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby, a w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii:

– B+E, C1, C i T nie więcej niż sześć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby,

– C1+E, C+E, D1, D1+E, D i D+E nie więcej niż pięć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby, ",

––
w lit. b wyraz "pięćdziesięciu" zastępuje się wyrazami "czterdziestu pięciu",
––
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu godziny i trzydziestu minut - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1, D, D1+E i D+E",

––
część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM oraz pozwolenia;",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dopuszcza się:

1) wydłużenie czasu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, wyłącznie o czas, który jest niezbędny do zakończenia egzaminu rozpoczętego przed zakończeniem 8 godzin pracy egzaminatora;

2) skrócenie czasu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b-d, wyłącznie w przypadku, gdy mogłoby dojść do przekroczenia czasu rozpoczęcia egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, przy zachowaniu pozostałych warunków, o których mowa w ust. 3.",

c)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Egzaminu, dla którego na podstawie § 33 przyjęto, że osoba nie przystąpiła do egzaminu, i ustalono wynik egzaminu - "X", z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy, nie wlicza się do maksymalnej liczby części praktycznych egzaminów, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a.";

3)
w § 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku osoby z udokumentowaną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej dysleksją dopuszcza się przygotowanie dla tej osoby przez ośrodek egzaminowania indywidualnego egzaminu w zakresie części teoretycznej, w którym uczestniczyć będzie egzaminator prowadzący egzamin oraz inny egzaminator wyznaczony przez egzaminatora nadzorującego. Egzaminator wyznaczony przez egzaminatora nadzorującego czyta osobie egzaminowanej treść pytań i odpowiedzi wyświetlane na monitorze komputera. Pozostałe zasady przeprowadzania tego egzaminu nie ulegają zmianie.";

4)
w § 37 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) starostom - w odniesieniu do instruktorów i podmiotów prowadzących szkolenie będących w ich ewidencji i rejestrze; w ramach przekazywanych danych dodatkowo wyszczególnia się wariant za pierwszym podejściem po ukończeniu szkolenia podstawowego;";

5)
użyte w § 42 w ust. 2 w pkt 8 i w ust. 6 w pkt 4 wyrazy "w art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy" zastępuje się wyrazami

"w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, w zależności od kategorii uprawnień";

6)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w tabeli nr 1 poz. 4 otrzymuje brzmienie:

"Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych.",

b)
w tabeli nr 4 w:
poz. 1 w kolumnie nr 3 w pkt 4 w części "Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 4 lit. b" tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"– cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m, ",

poz. 2 w kolumnie nr 3 w:
––
pkt 5 skreśla się wyrazy ", C1, C, D1",
––
pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T:",

––
w części wspólnej wyraz, "jedno" zastępuje się wyrazem

"trzykrotne",

poz. 3 w kolumnie nr 3 po lit. c dodaje się część wspólną w brzmieniu:

"Jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem - wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.",

c)
w tabeli nr 7 poz. 5 otrzymuje brzmienie:

"Przejazd przez skrzyżowania równorzędne - w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C, C+E, D1+E, D, D+E i T zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.",

d)
w tabeli m 10 wiersz, °C+E - egzamin przeprowadzany ciągnikiem siodłowym z naczepą" otrzymuje brzmienie:

"

C+E - egzamin przeprowadzały ciągnikiem siodłowym z naczepą 38 4 22 16,5 31,5 - 5 18 7

"

e)
w tabeli nr 11 w:
lp. 1 w kolumnie "Parkowanie skośne" w opisie opis lit. c otrzymuje brzmienie:

"c - 7,5 m dla kat. Cl, C, Dl, B+E, T

12 m dla kat. Cl+E, C+E, Dl+E, D, D+E

13 m dla kat. Cl+E, C+E przeprowadzanej ciągnikiem siodłowym z naczepą",

lp. 2 w kolumnie "Parkowanie prostopadłe" w opisie opis lit. c otrzymuje brzmienie:

"c - 12 mdlą kat. C1, C, D1, B+E, T

16 m dla kat. C1+E, C+E, D1+E, D, D+E

18 m dla kat. C1+E, C+E przeprowadzanej ciągnikiem siodłowym z naczepą".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a i c oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 6 września 2021 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
MEiN: Z powodu epidemii możliwe zmiany w terminach ferii

Sytuacja, którą mamy podczas czwartej fali na Zachodzie, pokazuje, że liczba hospitalizacji ze względu na szczepienia i odporność, którą nabyliśmy po chorobie, nie powoduje konieczności zamykania i przerywania kontaktów społecznych - mówił Przemysław Czarnek. Dodał jednak, że jeżeli liczba zachorowań będzie rosnąć, możliwa będzie zmiana terminów ferii.

Monika Sewastianowicz 08.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1426

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Data aktu: 02/08/2021
Data ogłoszenia: 05/08/2021
Data wejścia w życie: 05/09/2021, 06/09/2021