Opłaty pobierane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 22 lipca 2021 r.
w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778 oraz z 2021 r. poz. 780 i 784) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe czynności dla danego rodzaju sprawy wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które są pobierane opłaty, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwane dalej "opłatami", wysokość opłat oraz sposób ich uiszczania i pobierania.
§  2. 
Szczegółowe czynności dla danego rodzaju sprawy wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które są pobierane opłaty, oraz wysokość tych opłat określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
Opłaty pobiera się:
1)
przy składaniu wniosku w sprawach dotyczących:
a)
wydania, przedłużenia i aktualizacji autoryzacji bezpieczeństwa oraz jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa,
b)
wydania, przedłużenia i zmiany świadectwa bezpieczeństwa,
c)
wydania, przedłużenia i zmiany certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM),
d)
wydania, przedłużenia i zmiany certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania, o których mowa w art. 23j ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
e)
wydania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych "infrastruktura", "energia" oraz "sterowanie - urządzenia przytorowe",
f)
wydania zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu lub zezwoleń dla typu pojazdu oraz tymczasowych zezwoleń na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci kolejowej, na której pojazd kolejowy ma być użytkowany,
g)
wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli, urządzenia i pojazdu kolejowego,
h)
wydania decyzji, o których mowa w art. 25f ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
i)
autoryzacji jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o notyfikację,
j)
wyznaczenia podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań jednostki wyznaczonej oraz rozszerzenia zakresu uprawnień jednostki wyznaczonej,
k)
wydania, przedłużenia ważności i aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydania wtórników licencji maszynisty,
l)
nadania i zmiany europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN), zmiany kodu interoperacyjności oraz zmian pozostałych danych rejestrowych w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR);
2)
w każdym roku kalendarzowym, za kontrole w ramach sprawowanego nadzoru nad:
a)
ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów,
b)
podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.
§  4. 
1. 
Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.
2. 
Opłaty za kontrole, o których mowa w § 3 pkt 2, uiszcza się w terminie 30 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.
§  5. 
1. 
Wysokość opłaty za złożenie wniosku w sprawach, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b i g, przez zarządcę infrastruktury, o której mowa w art. 17d ust. 2 pkt 1 lit. a, b tiret drugie i lit. c ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, oraz przewoźnika kolejowego prowadzącego działalność wyłącznie w obrębie tej infrastruktury wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju sprawy.
2. 
Wysokość opłaty za wydanie i zmianę świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu będącego pojazdem historycznym lub turystycznym wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju sprawy.
3. 
Wysokość opłaty za wydanie, przedłużenie i aktualizację jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego prowadzącego przewozy wyłącznie pojazdami historycznymi lub turystycznymi wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju sprawy.
§  6. 
1. 
W sprawach opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w stosunku do których wniosek został złożony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
W sprawach opłat za kontrole Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzane w ramach sprawowanego nadzoru nad:
1)
ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów,
2)
podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

- wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2021 r. 2

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI DLA DANEGO RODZAJU SPRAWY WYKONYWANE PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, ZA KTÓRE SĄ POBIERANE OPŁATY, ORAZ WYSOKOŚĆ TYCH OPŁAT

Lp. Czynność i rodzaj sprawy Wysokość opłaty (w PLN)
1 Prowadzenie spraw dotyczących jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa -
1.1 Wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa 20 000
1.2 Przedłużenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa 15 000
1.3 Aktualizacja jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa 3500
2 Prowadzenie spraw dotyczących jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa obejmującego potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. Urz. UE L 139l z 27.05.2019, str. 360, z późn. zm.1)), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 2019/779"
2.1 Wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa obejmującego potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 40 000
2.2 Przedłużenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa obejmującego potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 lub w celu objęcia takim potwierdzeniem 40 000
2.3 Aktualizacja jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa obejmującego potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 lub w celu objęcia takim potwierdzeniem 10 000
3 Prowadzenie spraw dotyczących autoryzacji bezpieczeństwa -
3.1 Wydanie autoryzacji bezpieczeństwa 20 000
3.2 Przedłużenie autoryzacji bezpieczeństwa 15 000
3.3 Aktualizacja autoryzacji bezpieczeństwa 3500
4 Prowadzenie spraw dotyczących autoryzacji bezpieczeństwa obejmującej potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 -
4.1 Wydanie autoryzacji bezpieczeństwa obejmującej potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 40 000
4.2 Przedłużenie autoryzacji bezpieczeństwa obejmującej potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 lub w celu objęcia takim potwierdzeniem 30 000
4.3 Aktualizacja autoryzacji bezpieczeństwa obejmującej potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 lub w celu objęcia takim potwierdzeniem 10 000
5 Prowadzenie spraw dotyczących świadectwa bezpieczeństwa -
5.1 Wydanie świadectwa bezpieczeństwa 7000
5.2 Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa 3500
5.3 Zmiana świadectwa bezpieczeństwa 1500
6 Prowadzenie spraw dotyczących certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) -
6.1 Wydanie certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) 20 000
6.2 Przedłużenie certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) 15 000
6.3 Zmiana certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) 7000
7 Prowadzenie spraw dotyczących certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania, o których mowa w art. 23j ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym -
7.1 Wydanie certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania 20 000
7.2 Przedłużenie certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania 15 000
7.3 Zmiana certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania 7000
8 Prowadzenie spraw dotyczących wydania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych "infrastruktura", "energia" oraz "sterowanie - urządzenia przytorowe" 7000
9 Prowadzenie spraw dotyczących wydania zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu lub zezwoleń dla typu pojazdu oraz tymczasowych zezwoleń na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci kolejowej, na której pojazd kolejowy ma być użytkowany
9.1 Wydanie pierwszego zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu lub zezwolenia dla typu pojazdu 10 000 oraz opłata, o której mowa w Ip. 9.4, w przypadku połączenia wniosków
9.2 Wydanie odnowionego zezwolenia dla typu pojazdu 7000
9.3 Wydanie nowego zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu lub zezwolenia dla typu pojazdu 7000
9.4 Wydanie zezwolenia dla pojazdu kolejowego zgodnego z dopuszczonym typem, w tym dla serii pojazdów kolejowych 300 za pojazd kolejowy
9.5 Wydanie tymczasowego zezwolenia na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci kolejowej, na której pojazd może być użytkowany 5000
9.6 Wydanie zezwolenia dla rozszerzenia obszaru użytkowania w obrębie sieci kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej 7000
10 Prowadzenie spraw dotyczących świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu -
10.1 Wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli 3000
10.2 Wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia 3000
10.3 Wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego 2000
11 Prowadzenie spraw dotyczących wydania decyzji na podstawie art. 25f ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 5000
12 Prowadzenie spraw dotyczących autoryzacji jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o notyfikację 7000
13 Prowadzenie spraw dotyczących wyznaczenia jednostki -
13.1 Wyznaczenie podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań jednostki wyznaczonej 7000
13.2 Rozszerzenie zakresu uprawnień jednostki wyznaczonej 3000
14 Prowadzenie spraw dotyczących licencji maszynisty - wydanie, przedłużenie ważności, aktualizacja danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydanie wtórników licencji maszynisty 100
15 Prowadzenie spraw dotyczących europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN) -
15.1 Nadanie i zmiana europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz zmiana kodu interoperacyjności 100 za pojazd kolejowy
15.2 Zmiana pozostałych danych rejestrowych w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR), z wyjątkiem zmiany europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz zmiany kodu interoperacyjności 50 za pojazd kolejowy
16 Prowadzenie spraw w ramach sprawowanego nadzoru -
16.1 Kontrole w ramach sprawowanego nadzoru nad ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów 5500
16.2 Kontrole w ramach sprawowanego nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności 5500
1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 188 z 15.06.2020, str. 8.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 901 oraz z 2021 r. poz. 15), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 780).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021