Postępowanie w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

Na podstawie art. 100 § 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457 i 1005) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób zaopatrywania, dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz przydziału i rozliczania serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego;
2)
podmioty, które nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie;
3)
tryb i szczegółowy zakres współpracy, o której mowa w art. 100 § 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, zwanej dalej "ustawą";
4)
tryb i terminy przekazania oraz szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 100 § 10 i 11 ustawy.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
bloczku - rozumie się przez to formularze mandatu karnego ułożone w sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 § 3 ustawy;
2)
organie uprawnionym - rozumie się przez to organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
§  3. 
1. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych albo organ wyznaczony zgodnie z art. 100 § 4a ustawy zaopatruje dyrektora izby administracji skarbowej oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwanych dalej "organami dystrybuującymi i rozliczającymi", w formularze mandatu karnego, zwane dalej "formularzami", oraz przydziela serie i numery mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, po uzyskaniu informacji dotyczącej przewidywanej do wykorzystania we wskazanym okresie liczby formularzy lub liczby mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
2. 
Informację, o której mowa w ust. 1, organ dystrybuujący i rozliczający przekazuje na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo organu wyznaczonego zgodnie z art. 100 § 4a ustawy w terminie wyznaczonym we wniosku, nie krótszym niż 30 dni od dnia jego otrzymania.
§  4. 
1. 
Organ dystrybuujący i rozliczający wydaje formularze na podstawie zapotrzebowania złożonego przez organ uprawniony w systemie teleinformatycznym, którego funkcjonalność jest udostępniona na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W przypadku formularzy wydawanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego zapotrzebowanie może być złożone również w postaci papierowej.
2. 
Organ dystrybuujący i rozliczający informuje organ uprawniony o zrealizowaniu zapotrzebowania i sporządza specyfikację formularzy, które zostaną wydane. Specyfikacja zawiera liczbę wydanych bloczków, numerację początkową i końcową formularzy w bloczku, czytelne podpisy osoby wydającej i pobierającej formularze oraz miejscowość, datę sporządzenia specyfikacji i datę wydania formularzy.
3. 
Specyfikacja wydanych formularzy stanowi odpowiednio dowód rozchodu formularzy lub przychodu tych formularzy.
4. 
Niewypełnione formularze, do czasu ich wypełnienia bądź zniszczenia, są drukami ścisłego zarachowania i podlegają wpisowi do księgi druków ścisłego zarachowania.
§  5. 
Do przydziału serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego przepisy § 4 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
Formularze są nabywane odpłatnie przez straż gminną (miejską).
§  7. 
1. 
Organ uprawniony na wniosek:
1)
dyrektora izby administracji skarbowej:
a)
udziela informacji dotyczących numerów i serii wykorzystanych formularzy, sposobu ich wykorzystania, przyczyny ich zniszczenia bądź utraty oraz dotyczących wykorzystanych serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,
b)
przekazuje dokumenty niezbędne do weryfikacji informacji, o której mowa w art. 100 § 10 ustawy,
2)
organu uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, zwanego dalej "organem uprawnionym do poboru":
a)
udziela informacji dotyczących wysokości grzywny, danych ukaranego, podpisu ukaranego na formularzu oraz podpisu funkcjonariusza (pracownika) organu uprawnionego,
b)
przekazuje odcinek formularza oraz odcinek formularza mandatu karnego wygenerowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, przeznaczony dla organu, którego funkcjonariusz nałożył mandat, lub inne dokumenty niezbędne do wykonywania zadań przez organ uprawniony do poboru

- w terminie wyznaczonym we wniosku, nie dłuższym niż 30 dni od jego otrzymania.

2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jest przekazywany przez elektroniczną skrzynkę podawczą dyrektora izby administracji skarbowej i organu uprawnionego bądź organu uprawnionego do poboru i organu uprawnionego.
3. 
Do odpowiedzi na wniosek i dokumentów, o których mowa w ust. 1, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Odcinek formularza oraz odcinek formularza mandatu karnego wygenerowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego przeznaczony dla organu, którego funkcjonariusz nałożył mandat, lub inne dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają postać elektronicznej kopii dokumentu.
5. 
W przypadku braku możliwości przekazania drogą elektroniczną wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub odpowiedzi na ten wniosek i dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, przekazuje się je w postaci papierowej.
§  8. 
1. 
Informacja, o której mowa w art. 100 § 10 ustawy, w zakresie formularzy, jest przekazywana nie rzadziej niż raz w miesiącu, w systemie teleinformatycznym, którego funkcjonalność jest udostępniona na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. 
Informacja, o której mowa w art. 100 § 10 ustawy, w zakresie formularzy zawiera liczbę, serie i numery:
1)
wykorzystanych formularzy;
2)
(uchylony).
3. 
Informację, o której mowa w art. 100 § 10 ustawy, w zakresie formularzy, składa się po wykorzystaniu ostatniego formularza w bloczku.
4. 
Do informacji, o której mowa w art. 100 § 10 ustawy, w zakresie serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§  9. 
Jednocześnie z informacją, o której mowa w art. 100 § 10 ustawy, organ, który sporządził informację, przesyła podlegające rozliczeniu odcinki formularzy, ujęte w bloczek, lub odcinki formularzy wygenerowane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, przeznaczone dla dyrektora izby administracji skarbowej. W przypadku odłączenia od bloczka odcinków formularzy organ, który sporządził informację, zestawia te formularze według serii i numerów i przekazuje wraz z bloczkiem, od którego zostały odłączone.
§  10. 
1. 
Dyrektor izby administracji skarbowej weryfikuje informację, o której mowa w art. 100 § 10 ustawy, z odcinkami formularzy, o których mowa w § 9, oraz w systemie teleinformatycznym, którego funkcjonalność jest udostępniona na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a następnie:
1)
zatwierdza informację albo
2)
koryguje informację lub jej część, jeżeli przekazane dane umożliwiają dokonanie korekty, po czym zatwierdza skorygowaną informację, albo
3)
odrzuca informację lub jej część, określając przyczyny odrzucenia.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dyrektor izby administracji skarbowej zawiadamia organ, który sporządził informację, o dokonanej korekcie.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, organ, który sporządził informację, koryguje ją lub jej część w terminie wyznaczonym przez dyrektora izby administracji skarbowej nie dłuższym niż 14 dni od dnia odrzucenia, przy uwzględnieniu przyczyn odrzucenia.
4. 
Zatwierdzając informację, o której mowa w art. 100 § 10 ustawy, dyrektor izby administracji skarbowej dokonuje rozliczenia formularzy oraz serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
§  11. 
Rozliczenie formularzy lub serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego może następować w postaci elektronicznej lub papierowej.
§  12. 
1. 
Informację, o której mowa w art. 100 § 11 ustawy, przekazuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się mandatu, a w przypadku mandatu karnego zaocznego - nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.
2. 
Informacja, o której mowa w art. 100 § 11 ustawy, zawiera:
1)
serię i numer mandatu karnego;
2)
określenie mandatu karnego zgodnie z art. 98 § 1 ustawy;
3)
datę uprawomocnienia się mandatu karnego wydanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył, oraz mandatu karnego kredytowanego;
4)
imię, nazwisko, imię ojca i adres miejsca zamieszkania ukaranego oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli taki numer został wpisany na formularzu przy nałożeniu grzywny, albo w przypadku braku możliwości stwierdzenia numeru PESEL - datę urodzenia ukaranego;
5)
informację, czy ukarany jest podmiotem krajowym czy zagranicznym;
6)
nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość ukaranego, jeżeli tożsamość ukaranego została ustalona na podstawie dokumentu;
7)
kwotę grzywny;
8)
będącą w posiadaniu organu, który sporządził informację, informację o uiszczeniu bądź nieuiszczeniu grzywny;
9)
informacje dotyczące organu uprawnionego, którego funkcjonariusz (pracownik) nałożył mandat;
10)
datę wystawienia mandatu.
§  13. 
Po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 100 § 11 ustawy, organ uprawniony do poboru niezwłocznie informuje organ, który sporządził informację o nieuiszczeniu, w terminie, o którym mowa w art. 98 § 5 ustawy, grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym.
§  14. 
1. 
Rozliczenia z funkcjonariuszem (pracownikiem) nakładającym grzywny w drodze mandatu karnego z wykorzystanych formularzy i dokonanych wpłat przeprowadza organ uprawniony.
2. 
Do mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz.U.1994.131.663), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie art. 41 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U.2016.1269).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1349 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Postępowanie w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego.
Data aktu: 26/01/2016
Data ogłoszenia: 23/07/2021
Data wejścia w życie: 05/02/2016