Egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
liczbę członków i skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody, zwany dalej "egzaminem";
2)
sposób przeprowadzania egzaminu;
3)
wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody z wynikiem pozytywnym.
§  2. 
1. 
W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wchodzi 6 członków:
1)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska - jako przewodniczący;
2)
przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego;
3)
przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
4)
ekspert z dziedziny ochrony przyrody;
5)
ekspert z dziedziny gospodarki łowieckiej;
6)
ekspert z dziedziny zasad posiadania myśliwskiej broni palnej i posługiwania się tą bronią - przedstawiciel Komendanta Głównego Policji.
2. 
Egzamin przeprowadza się, gdy komisję egzaminacyjną reprezentuje co najmniej 5 osób, w tym przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
§  3. 
1. 
Egzamin przeprowadza się w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
2. 
Osoby dopuszczone do egzaminu zawiadamia się na piśmie, nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu, o terminie oraz miejscu przeprowadzenia egzaminu. W zawiadomieniu można wskazać pomoce i materiały, na których podstawie osoby dopuszczone do egzaminu mogą się do niego przygotować.
§  4. 
Egzamin przeprowadza się co najmniej raz na pół roku w sposób zapewniający sprawdzenie znajomości przepisów:
1)
ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
2)
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
3)
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
§  5. 
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
§  6. 
1. 
Część pisemna egzaminu trwa 90 minut i polega na zaznaczeniu w arkuszu testowym jednej spośród kilku proponowanych odpowiedzi na zawarte w nim pytania.
2. 
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przygotowuje pisemne zestawy egzaminacyjne składające się z 30 pytań testowych.
3. 
Część ustna egzaminu polega na udzieleniu ustnej odpowiedzi na 4 pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej. Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania uzupełniające.
4. 
Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest udzielenie przez osobę zdającą egzamin prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 60% pytań w części pisemnej.
§  7. 
1. 
Ustalenie wyniku egzaminu następuje w drodze głosowania członków komisji egzaminacyjnej. W przypadku równej liczby głosów członków komisji egzaminacyjnej o wyniku egzaminu decyduje głos przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
2. 
Sporządza się protokół przeprowadzanego egzaminu, w którym znajdują się:
1)
imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej;
2)
data i miej see przeprowadzania egzaminu;
3)
imiona i nazwiska osób przystępujących do każdej z części egzaminu i uzyskane przez nie wyniki egzaminu;
4)
własnoręczne podpisy członków komisji egzaminacyjnej.
3. 
Arkusze testowe stanowią integralne części protokołu.
§  8. 
Wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody z wynikiem pozytywnym jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU EGZAMINU ZE ZNAJOMOŚCI WYKONYWANIA POLOWANIA ORAZ ZASAD OCHRONY PRZYRODY Z WYNIKIEM POZYTYWNYM

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody (Dz. U. poz. 230), które zgodnie z art. 164 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730) utraciło moc z dniem 4 maja 2020 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021