Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 8 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2011 oraz z 2020 r. poz. 942) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 po pkt 5d dodaje się pkt 5e w brzmieniu:

"5e) Instytucie Finansów,";

2)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
tabela I otrzymuje brzmienie:

I. 

Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2 600-3 000
II 2 610-3 100
III 2 620-3 200
IV 2 630-3 300
V 2 640-3 400
VI 2 650-3 500
VII 2 660-3 600
VIII 2 670-3 800
IX 2 680-3 900
X 2 690-4 200
XI 2 710-4 500
XII 2 730-4 800
XIII 2 760-5 000
XIV 2 790-5 300
XV 2 820-5 600
XVI 2 910-5 900
XVII 3 010-6 300
XVIII 3 110-6 700
XIX 3 360-7 000
XX 3 610-7 400
XXI 3 860-7 800
b)
po tabeli VII dodaje się tabelę VIIa w brzmieniu:

VIIa. 

Dla pracowników Instytutu Finansów

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2 500-5 500
II 2 800-6 250
III 3 100-7 000
IV 3 400-7 750
V 3 700-8 500
VI 4 000-9 250
VII 4 300-10 000
c)
tabela X otrzymuje brzmienie:

X. 

Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 400-2 800
II 1 800-2 820
III 1 830-2 840
IV 1 860-2 860
V 1 890-2 880
VI 1 920-2 900
VII 1 950-2 920
VIII 1 980-3 000
IX 2 010-3 100
X 2 040-3 300
XI 2 070-3 500
XII 2 100-3 700
XIII 2 130-4 000
XIV 2 160-4 300
XV 2 190-4 600
XVI 2 220-4 900
XVII 2 250-5 200
XVIII 2 300-5 600
XIX 2 500-9 000
3)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
tabela II otrzymuje brzmienie:

II. 

Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura w Komendzie Głównej OHP XVIII-XXI 9 wyższe 8
zastępca głównego księgowego budżetu OHP 7
inspektor ochronydanych/ pełnomocnik do sprawochronyinformacji niejawnych i spraw obronnych w Komendzie Głównej OHP 9 według odrębnych przepisów
2 Kierownik zespołu w Komendzie Głównej OHP,

zastępca dyrektora biura w Komendzie Głównej OHP

XV-XIX 8 wyższe 8
3 Radca prawny w Komendzie Głównej OHP,

audytor wewnętrzny w Komendzie Głównej OHP

XV-XIX 8 według odrębnych przepisów
4 Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży,

dyrektor biura w komendzie wojewódzkiej OHP

XV-XVIII 8 wyższe 8
kierownik ośrodka szkolenia i wychowania wyższe (kierunek studiów

w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

7
1 2 3 4 5 6
5 Komendant hufca pracy XV-XVII 7 wyższe (kierunek studiów

w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4
radca prawny według odrębnych przepisów
6 Zastępca głównego księgowego XV-XVII 7 wyższe 3
7 Główny specjalista w Komendzie Głównej OHP XIV-XVIII 4 wyższe 8
8 Kierownik warsztatu XIV-XVII 7 wyższe 4
9 Zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowania XIV-XVII 7 wyższe (kierunek studiów

w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4
10 Kierownik internatu,

zastępca komendanta hufca pracy

XIV-XVI 6 wyższe (kierunek studiów

w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

3
11 Pedagog XIII-XVI 5 wyższe (kierunek studiów

w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4
psycholog według odrębnych przepisów
12 Kierownik zespołu w komendzie wojewódzkiej,

kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieży

XII-XVI 8 wyższe 4
13 Duszpasterz XII-XVI 6 według odrębnych przepisów
14 Główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP XII-XVI 2 wyższe 6
15 Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie Głównej OHP XII-XVI - wyższe 6
16 Inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w komendzie wojewódzkiej OHP, Centrum Kształcenia

i Wychowania, Ośrodku Szkolenia Zawodowego

XII-XV - według odrębnych przepisów
1 2 3 4 5 6
17 Starszy wychowawca XIII-XVI 5 wyższe (kierunek studiów

w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

4
18 Specjalista w Komendzie Głównej OHP,

starszy: specjalista, księgowy

w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista inny niż wymieniony w lp. 7 i 14

XI-XIV - wyższe 3
19 Doradca zawodowy X-XIV - wyższe rok w zakresie poradnictwa zawodowego
doradca zawodowy - stażysta IX-XII - wyższe -
średnie 1
20 Specjalista do spraw programów X-XIV - wyższe rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy
specjalista do spraw programów - stażysta IX-XII - wyższe -
średnie 1
21 Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 15 i 18 X-XIV - wyższe 2
22 Wychowawca X-XIV 4 wyższe (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii) 2
23 Instruktor praktycznej nauki zawodu X-XIV 4 według odrębnych przepisów
24 Instruktor szkolenia zawodowego X-XIV - według odrębnych przepisów
25 Pośrednik pracy IX-XIII -
wyższe rok w zakresie pośrednictwa pracy
pośrednik pracy - stażysta IX-XII - wyższe -
średnie 1
26 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego IX-XIII - wyższe rok w zakresie organizacji szkoleń
specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta IX-XII - wyższe -
średnie 1
27 Doradca EURES IX-XIII - wyższe oraz znajomość języka angielskiego

na poziomie B1 oraz ukończenie szkoleń określonych w odrębnych przepisach

rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego
asystent EURES IX-XII - wyższe -
średnie 1
28 Starszy inspektor, specjalista IX-XIII - wyższe 2
średnie 3
29 Młodszy wychowawca IX-XIII - wyższe (kierunek studiów

w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii)

-
30 Księgowy, inspektor IX-XI - średnie -
31 Starszy referent, kasjer IX-XI - średnie 1
32 Referent V-VIII - średnie -
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych
1 Kierownik administracyjny IX-XIV 3 średnie 3
2 Kierowca IX-XI - według odrębnych przepisów
3 Konserwator IX-X - zasadnicze 2
4 Starszy recepcjonista, kucharz VIII-X - średnie 2
5 Starszy magazynier VIII-IX - średnie 1
6 Elektryk VIII-IX - zasadnicze -
7 Mechanik VII-X - zasadnicze 3
8 Recepcjonista VII-IX - średnie -
pokojowa podstawowe -
9 Magazynier VII-VIII - zasadnicze 1
10 Pracownik gospodarczy V-VII - podstawowe -
11 Portier, dozorca IV-V - podstawowe -
12 Pomoc kuchenna III-X - zasadnicze -
13 Sprzątaczka I-III - podstawowe -
b)
tabela Vf otrzymuje brzmienie:

Vf. 

Pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Kierownik filii XIII-XVI 6 wyższe 5
2 Konsultant merytoryczny, doradca, ekspert XII-XV 5 wyższe 5
3 Kierownik działu XII-XV 4 wyższe 5
4 Koordynator, główny specjalista IX-XIV 4 wyższe 4
radca prawny według odrębnych przepisów
5 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych VIII-XIII 3 według odrębnych przepisów
6 Kierownik: zespołu, projektu, sekcji, zmiany VIII-XIII 3 wyższe 3
7 Kierownik kancelarii tajnej, materiałów niejawnych i archiwum VII-XII 2 wyższe 1
8 Starszy: specjalista, archiwista, księgowy VII-XII - wyższe 3
9 Archiwista II-VII - średnie 3
10 Specjalista, analityk, informatyk VI-XI - wyższe 3
średnie 4
inspektor ochrony danych według odrębnych przepisów
11 Starszy: referent, recepcjonista V-X - wyższe 2
12 Samodzielny referent, księgowy, asystentka IV-IX - wyższe 1
średnie -
13 Instruktor III-VIII - wyższe 1
14 Referent, technik, magazynier, recepcjonista II-VII - średnie -
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, obsługi, przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków
1 Konserwator, sprzątaczka, pokojowa, pracownik gospodarczy I-VI - zasadnicze lub podstawowe -
kierowca według odrębnych przepisów
2 Szef kuchni, szef zmiany IV-IX 2 średnie 1
3 Kuchmistrz III-VIII 1 zasadnicze 1
4 Starszy kelner III-VIII - zasadnicze 1
5 Kucharz, kelner II-VII - zasadnicze -
6 Młodszy: kucharz, kelner, pomoc kuchenna I-VI - zasadnicze lub podstawowe -
c)
po tabeli Vg dodaje się tabelę Vh w brzmieniu:

Vh. 

Pracowników zatrudnionych w Instytucie Finansów

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Kierownik: zespołu, biura VII 10 wyższe 3
2 Radca prawny VI 6 według odrębnych przepisów
3 Główny specjalista VI -
wyższe 3
4 Starszy specjalista V - wyższe 3
5 Specjalista IV - wyższe 2
6 Młodszy specjalista III - wyższe -
7 Asystent II - średnie -
8 Sekretarka, sekretarz I - średnie -
§  2. 
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Instytutu Finansów.
§  3. 
Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§  4. 
Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  5. 
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do pracowników Instytutu Finansów od dnia 1 maja 2021 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1335

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Data aktu: 08/07/2021
Data ogłoszenia: 21/07/2021
Data wejścia w życie: 22/07/2021