Odbieranie zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej 2

Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 i 1163) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób odbierania przez Generalnego Inspektora zgłoszeń, sposób postępowania z tymi zgłoszeniami i ich przechowywania, a także sposób informowania o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu takiego zgłoszenia, zwanych dalej "działaniami następczymi".
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
Generalnym Inspektorze - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
2)
zgłaszającym - rozumie się przez to pracownika instytucji obowiązanej lub inną osobę wykonującą czynności na rzecz instytucji obowiązanej, o których mowa w art. 53a ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej "ustawą";
3)
zgłoszeniu - rozumie się przez to zgłoszenie, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.
§  3. 
Generalny Inspektor zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych w postaci elektronicznej albo papierowej pod wskazany przez niego odpowiednio adres poczty elektronicznej albo adres do korespondencji.
§  4. 
1. 
Zgłaszający w treści zgłoszenia może wskazać adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, zwany dalej "adresem do kontaktu".
2. 
W przypadku wskazania przez zgłaszającego adresu do kontaktu Generalny Inspektor niezwłocznie potwierdza odebranie zgłoszenia, przesyłając na ten adres pisemne potwierdzenie. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesłaniu potwierdzenia lub przesłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, Generalny Inspektor odstępuje od jego przesyłania.
§  5. 
Przyjęte przez Generalnego Inspektora środki komunikacji na potrzeby odbierania zgłoszeń i informowania o działaniach następczych co najmniej:
1)
są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Generalnego Inspektora;
2)
zapewniają poufność, integralność i dostępność informacji, w tym ich właściwe zabezpieczenie przed niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem;
3)
umożliwiają przechowywanie zgłoszeń w sposób, który zapewnia Generalnemu Inspektorowi podejmowanie działań następczych.
§  6. 
Generalny Inspektor może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, Generalny Inspektor odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
§  7. 
Generalny Inspektor wyznacza, spośród pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, osoby uprawnione do:
1)
odbierania zgłoszeń;
2)
obsługi zgłoszeń;
3)
informowania o działaniach następczych.
§  8. 
1. 
Generalny Inspektor przechowuje odebrane zgłoszenia w sposób zapewniający ochronę zawartych w nich danych osobowych.
2. 
Generalny Inspektor zapewnia dostęp do odebranych zgłoszeń wyłącznie wyznaczonym pracownikom, o których mowa w § 7, którym taki dostęp jest niezbędny do wypełniania przez nich obowiązków służbowych związanych ze zgłoszeniami.
§  9. 
1. 
Informacje związane z odebranym zgłoszeniem są przekazywane pracownikom komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, lub innemu uprawnionemu organowi z zachowaniem poufności danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. 
Generalny Inspektor przyjmuje procedury ochrony danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
§  10. 
W przypadku przekazania przez zgłaszającego adresu do kontaktu Generalny Inspektor przekazuje na ten adres informacje na temat działań następczych w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia odebrania zgłoszenia.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1330

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Odbieranie zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej
Data aktu: 14/07/2021
Data ogłoszenia: 21/07/2021
Data wejścia w życie: 31/10/2021