Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 4 w pkt 2 wyraz "lokalizacyjnych" zastępuje się wyrazami "lokalizacji podróżnego",
b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

"4a. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym obsługującym system wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), a w przypadku braku takiej możliwości - kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

4b. Dane zawarte w karcie lokalizacji podróżnego są przetwarzane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a.

4c. Administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a, jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego, w którym podróżny będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, albo inne planowane miejsce pobytu podróżnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

c)
dodaje się ust. 27-29 w brzmieniu:

"27. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1), zwane dalej "unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID", wydaje minister właściwy do spraw zdrowia.

28. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest wystawiane:

1) w postaci elektronicznej - automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia lub

2) w postaci papierowej - na żądanie osoby, której dane dotyczą, z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przez:

a) podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19,

b) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

29. Dane przetwarzane w unijnych cyfrowych zaświadczeniach COVID są udostępniane w celu weryfikacji statusu zdrowotnego posiadacza zaświadczenia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Policji, straży gminnej (miejskiej), Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Ochrony Kolei, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskom Obrony Terytorialnej, Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz podmiotom, o których mowa w ust. 25.";

2)
w § 3:
a)
w ust. 2:
w pkt 23 i 25 po wyrazach "przeciwko COVID-19" dodaje się wyrazy "albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej",
w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu:

"29) przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID;

30) przez dzieci do ukończenia 12. roku życia, które przekroczyły granicę pod opieką dorosłego, o którym mowa w pkt 29.",

b)
w ust. 3 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) pkt 29 i 30 - są obowiązane okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.",

c)
w ust. 5 wyrazy "strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej" zastępuje się wyrazami "strefy Schengen lub państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, z wyjątkiem państwa, które uzgodniło z Rzecząpospolitą Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2",
d)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Minister właściwy do spraw zagranicznych podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o państwach, które uzgodniły z Rzecząpospolitą Polską zasady przepływu osób, o których mowa w ust. 5.";

3)
w § 9:
a)
w ust. 10:
po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) poinformowania pasażerów o obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4a;

2b) zweryfikowania faktu posiadania przez pasażera wypełnionej elektronicznej karty lokalizacji podróżnego;",

w pkt 3 wyrazy "formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart" zastępuje się wyrazami "kart lokalizacji podróżnego w postaci papierowej oraz odebrania tych kart po ich wypełnieniu",
b)
w ust. 11 i 12 wyrazy "karty lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych" zastępuje się wyrazami "wypełnione karty lokalizacji podróżnego w postaci papierowej";
4)
w § 26:
a)
w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "w ust. 1 i ust. 1a" zastępuje się wyrazami "w ust. 1-1b",
b)
w ust. 17 w pkt 14 skreśla się wyraz "wstępnych".
§  2. 
Do kart lokalizacyjnych i kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych wypełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 3 i § 2, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1262

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Data aktu: 09/07/2021
Data ogłoszenia: 09/07/2021
Data wejścia w życie: 16/07/2021, 10/07/2021