Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 4 w pkt 2 wyraz "lokalizacyjnych" zastępuje się wyrazami "lokalizacji podróżnego",
b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

"4a. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym obsługującym system wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), a w przypadku braku takiej możliwości - kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

4b. Dane zawarte w karcie lokalizacji podróżnego są przetwarzane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a.

4c. Administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a, jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego, w którym podróżny będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, albo inne planowane miejsce pobytu podróżnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

c)
dodaje się ust. 27-29 w brzmieniu:

"27. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1), zwane dalej "unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID", wydaje minister właściwy do spraw zdrowia.

28. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest wystawiane:

1) w postaci elektronicznej - automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia lub

2) w postaci papierowej - na żądanie osoby, której dane dotyczą, z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przez:

a) podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19,

b) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

29. Dane przetwarzane w unijnych cyfrowych zaświadczeniach COVID są udostępniane w celu weryfikacji statusu zdrowotnego posiadacza zaświadczenia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Policji, straży gminnej (miejskiej), Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Ochrony Kolei, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskom Obrony Terytorialnej, Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz podmiotom, o których mowa w ust. 25.";

2)
w § 3:
a)
w ust. 2:
w pkt 23 i 25 po wyrazach "przeciwko COVID-19" dodaje się wyrazy "albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej",
w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu:

"29) przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID;

30) przez dzieci do ukończenia 12. roku życia, które przekroczyły granicę pod opieką dorosłego, o którym mowa w pkt 29.",

b)
w ust. 3 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) pkt 29 i 30 - są obowiązane okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.",

c)
w ust. 5 wyrazy "strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej" zastępuje się wyrazami "strefy Schengen lub państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, z wyjątkiem państwa, które uzgodniło z Rzecząpospolitą Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2",
d)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Minister właściwy do spraw zagranicznych podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o państwach, które uzgodniły z Rzecząpospolitą Polską zasady przepływu osób, o których mowa w ust. 5.";

3)
w § 9:
a)
w ust. 10:
po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) poinformowania pasażerów o obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4a;

2b) zweryfikowania faktu posiadania przez pasażera wypełnionej elektronicznej karty lokalizacji podróżnego;",

w pkt 3 wyrazy "formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart" zastępuje się wyrazami "kart lokalizacji podróżnego w postaci papierowej oraz odebrania tych kart po ich wypełnieniu",
b)
w ust. 11 i 12 wyrazy "karty lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych" zastępuje się wyrazami "wypełnione karty lokalizacji podróżnego w postaci papierowej";
4)
w § 26:
a)
w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "w ust. 1 i ust. 1a" zastępuje się wyrazami "w ust. 1-1b",
b)
w ust. 17 w pkt 14 skreśla się wyraz "wstępnych".
§  2. 
Do kart lokalizacyjnych i kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych wypełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 3 i § 2, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1262

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Data aktu: 09/07/2021
Data ogłoszenia: 09/07/2021
Data wejścia w życie: 16/07/2021, 10/07/2021