Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 4 w pkt 2 wyraz "lokalizacyjnych" zastępuje się wyrazami "lokalizacji podróżnego",
b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

"4a. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji podróżnego w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym obsługującym system wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), a w przypadku braku takiej możliwości - kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

4b. Dane zawarte w karcie lokalizacji podróżnego są przetwarzane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a.

4c. Administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a, jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego, w którym podróżny będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, albo inne planowane miejsce pobytu podróżnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

c)
dodaje się ust. 27-29 w brzmieniu:

"27. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1), zwane dalej "unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID", wydaje minister właściwy do spraw zdrowia.

28. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest wystawiane:

1) w postaci elektronicznej - automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia lub

2) w postaci papierowej - na żądanie osoby, której dane dotyczą, z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przez:

a) podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19,

b) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

29. Dane przetwarzane w unijnych cyfrowych zaświadczeniach COVID są udostępniane w celu weryfikacji statusu zdrowotnego posiadacza zaświadczenia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Policji, straży gminnej (miejskiej), Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Ochrony Kolei, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskom Obrony Terytorialnej, Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz podmiotom, o których mowa w ust. 25.";

2)
w § 3:
a)
w ust. 2:
w pkt 23 i 25 po wyrazach "przeciwko COVID-19" dodaje się wyrazy "albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej",
w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu:

"29) przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID;

30) przez dzieci do ukończenia 12. roku życia, które przekroczyły granicę pod opieką dorosłego, o którym mowa w pkt 29.",

b)
w ust. 3 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) pkt 29 i 30 - są obowiązane okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.",

c)
w ust. 5 wyrazy "strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej" zastępuje się wyrazami "strefy Schengen lub państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, z wyjątkiem państwa, które uzgodniło z Rzecząpospolitą Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2",
d)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Minister właściwy do spraw zagranicznych podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o państwach, które uzgodniły z Rzecząpospolitą Polską zasady przepływu osób, o których mowa w ust. 5.";

3)
w § 9:
a)
w ust. 10:
po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) poinformowania pasażerów o obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4a;

2b) zweryfikowania faktu posiadania przez pasażera wypełnionej elektronicznej karty lokalizacji podróżnego;",

w pkt 3 wyrazy "formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart" zastępuje się wyrazami "kart lokalizacji podróżnego w postaci papierowej oraz odebrania tych kart po ich wypełnieniu",
b)
w ust. 11 i 12 wyrazy "karty lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych" zastępuje się wyrazami "wypełnione karty lokalizacji podróżnego w postaci papierowej";
4)
w § 26:
a)
w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "w ust. 1 i ust. 1a" zastępuje się wyrazami "w ust. 1-1b",
b)
w ust. 17 w pkt 14 skreśla się wyraz "wstępnych".
§  2. 
Do kart lokalizacyjnych i kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych wypełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 3 i § 2, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1262

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Data aktu: 09/07/2021
Data ogłoszenia: 09/07/2021
Data wejścia w życie: 16/07/2021, 10/07/2021