Egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres obowiązujących tematów egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji, zwanego dalej "egzaminem";
2)
tryb przeprowadzania egzaminu.
§  2. 
1. 
Zakres obowiązujących tematów egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń obejmuje:
1)
zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń, składające się z sześciu bloków tematycznych;
2)
zagadnienia ogólne właściwe dla działu I i działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130), składające się z dwóch bloków tematycznych;
3)
zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego mają być wykonywane czynności agencyjne albo czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń, składające się z trzech bloków tematycznych.
2. 
Zakres obowiązujących tematów egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji obejmuje:
1)
zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji, składające się z pięciu bloków tematycznych;
2)
zagadnienia z zakresu działalności zakładu reasekuracji, na rzecz którego mają być wykonywane czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji, składające się, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności, z jednego albo dwóch bloków tematycznych.
3. 
Zakres obowiązujących tematów egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się z bloków tematycznych:
1)
pojęcie ryzyka:
a)
ocena ryzyka,
b)
redukcja ryzyka,
c)
wycena ryzyka,
d)
zarządzanie ryzykiem;
2)
system ubezpieczeń gospodarczych w Polsce:
a)
miejsce i rola ubezpieczeń w gospodarce,
b)
ubezpieczenie jako mechanizm transferu ryzyka,
c)
znaczenie udziału własnego,
d)
podział ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów;
3)
sumy i wartości ubezpieczenia:
a)
funkcje sumy i wartości ubezpieczenia,
b)
nadubezpieczenie,
c)
niedoubezpieczenie,
d)
zasada proporcji,
e)
ubezpieczenie na pierwsze ryzyko,
f)
wartość uzgodniona;
4)
podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz dystrybucji ubezpieczeń:
a)
rozdziały 1, 2 i 17 oraz załącznik do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
b)
ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,
c)
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 854),
d)
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207),
e)
ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279 oraz z 2020 r. poz. 2320);
5)
podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego:
a)
zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych,
b)
pojęcie osoby prawnej,
c)
pojęcie i forma czynności prawnej,
d)
oświadczenie woli i wady oświadczenia woli,
e)
przedstawicielstwo i pośrednictwo,
f)
prokura,
g)
pojęcie pełnomocnictwa i jego rodzaje,
h)
pojęcie umowy,
i)
zasada swobody umów,
j)
forma zawarcia umowy, pojęcie zobowiązania, pojęcie szkody,
k)
funkcjonowanie wzorców umownych, ogólne warunki ubezpieczenia,
l)
problematyka niedozwolonych postanowień umownych,
m)
pojęcie konsumenta,
n)
warunki zawierania umowy ubezpieczenia, możliwość wypowiedzenia i rozwiązania umowy ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki z niej wynikające,
o)
zakres ochrony ubezpieczeniowej, jej ograniczenia i wyłączenia,
p)
umowa agencyjna,
r)
zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego względem klienta i zakładu ubezpieczeń,
s)
zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie;
6)
etyka zawodowa:
a)
przestrzeganie reguł prawnych,
b)
tajemnica zawodowa,
c)
konflikt interesów,
d)
sprzedaż krzyżowa,
e)
kontakty z klientem,
f)
minimalny zakres informacji udzielanych ubezpieczającym,
g)
analiza wymagań i potrzeb klienta.
4. 
Zakres obowiązujących tematów egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się z bloków tematycznych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, pkt 3, pkt 4 lit. a-d, pkt 5 lit. a-o, oraz bloku tematycznego obejmującego podstawowe zagadnienia z zakresu reasekuracji:
1)
podstawowe pojęcia stosowane w reasekuracji:
a)
reasekuracja czynna, reasekuracja bierna, retrocesja,
b)
cedent, reasekurator, retrocedent, retrocesjonariusz,
c)
reasekuracja proporcjonalna i reasekuracja nieproporcjonalna,
d)
reasekuracja obligatoryjna i reasekuracja fakultatywna,
e)
zasada dobrej wiary,
f)
maksymalna możliwa szkoda, oraz
2)
funkcje reasekuracji.
5. 
Zakres obowiązujących tematów egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa się z bloków tematycznych:
1)
dział I - ubezpieczenia na życie:
a)
ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205),
b)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686 i 2320),
c)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808),
d)
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
e)
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
f)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm),
g)
ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132);
2)
dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe:
a)
art. 3-5, art. 7, art. 9-11, art. 29-31, art. 33, art. 55, art. 62, art. 64, art. 70, art. 71 oraz art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.),
b)
art. 1-7, art. 18, art. 24, art. 25, art. 35, art. 36, art. 38-42, art. 47, art. 62-73 oraz art. 80-87 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8),
c)
art. 1-8, art. 29 oraz art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869),
d)
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
e)
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
f)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
g)
ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
6. 
Zakres obowiązujących tematów egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, składa się z bloków tematycznych:
1)
szczegółowe zasady zawierania umów ubezpieczenia:
a)
ogólne warunki ubezpieczeń,
b)
szczególne warunki ubezpieczeń,
c)
stosowana dokumentacja;
2)
składki ubezpieczeniowe:
a)
taryfy stosowane przez zakład ubezpieczeń,
b)
zasady obliczania składek,
c)
inkaso składek i rozliczenia z zakładem ubezpieczeń;
3)
zasady likwidacji szkód.
7. 
Zakres obowiązujących tematów egzaminu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, składa się z bloków tematycznych:
1)
reasekuracja ubezpieczeń działu I:
a)
rodzaje umów reasekuracji ubezpieczeń działu I:
umowy reasekuracji kwotowej,
umowy reasekuracji ekscedentowej,
umowy reasekuracji nadwyżki szkód na katastrofę,
umowy reasekuracji finansowej,
b)
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy reasekuracji ubezpieczeń działu I,
c)
ocena ryzyka w reasekuracji ubezpieczeń działu I,
d)
podstawowe warunki umów reasekuracji:
zachowek lub priorytet,
limit pokrycia reasekuracyjnego na ryzyko i na zdarzenie,
zakres ochrony reasekuracyjnej (reasekuracja ubezpieczeń indywidualnych, reasekuracja ubezpieczeń grupowych),
zasady likwidacji szkód,
zasady rozliczeń w umowach reasekuracji proporcjonalnej i reasekuracji nieproporcjonalnej,
działanie klauzuli szkodowej,
prowizje reasekuracyjne i udziały cedentów w zyskach,
wyłączenia w umowach reasekuracji,
okres obowiązywania umów reasekuracji,
rozwiązanie umowy reasekuracji,
zobowiązania reasekuratora w przypadku niewypłacalności cedenta,
e)
ustalanie składek reasekuracyjnych, zachowków, priorytetów i limitów pokrycia reasekuracyjnego,
f)
wpływ niewypłacalności reasekuratora na sytuację finansową cedenta;
2)
reasekuracja ubezpieczeń działu II:
a)
rodzaje umów reasekuracji ubezpieczeń działu II:
umowy reasekuracji kwotowej,
umowy reasekuracji ekscedentowej,
umowy reasekuracji kwotowo-ekscedentowej,
umowy reasekuracji nadwyżki szkód na ryzyko,
umowy reasekuracji nadwyżki szkód na katastrofę,
umowy reasekuracji nadwyżki szkodowości,
b)
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy reasekuracji ubezpieczeń działu II,
c)
ocena ryzyka w reasekuracji ubezpieczeń działu II,
d)
podstawowe warunki umów reasekuracji:
zachowek lub priorytet,
limit pokrycia reasekuracyjnego na ryzyko i na zdarzenie,
zakres ochrony reasekuracyjnej w umowach reasekuracji,
zasady likwidacji szkód,
zasady rozliczeń w umowach reasekuracji proporcjonalnej i reasekuracji nieproporcjonalnej,
działanie klauzuli szkodowej,
prowizje reasekuracyjne i udziały cedentów w zyskach,
wyłączenia w umowach reasekuracji,
okres obowiązywania umów reasekuracji,
rozwiązanie umowy reasekuracji,
możliwość wznowienia umów reasekuracji nieproporcjonalnej,
zobowiązania reasekuratora w przypadku niewypłacalności cedenta,
e)
ustalanie składek reasekuracyjnych, zachowków, priorytetów i limitów pokrycia reasekuracyjnego,
f)
wpływ niewypłacalności reasekuratora na sytuację finansową cedenta.
§  3. 
Termin egzaminu jest ustalany przez zakład (zakłady) ubezpieczeń albo zakład (zakłady) reasekuracji.
§  4. 
1. 
O terminie i miejscu egzaminu oraz składzie komisji egzaminacyjnej zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego nie później niż w terminie 10 dni przed ustalonym terminem.
2. 
Powiadomienie zawiera datę, godzinę oraz adres, pod którym odbędzie się egzamin, oraz imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej.
3. 
Zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o każdej zmianie terminu oraz miejsca egzaminu niezwłocznie po dokonaniu zmiany, nie później niż na jeden dzień przed terminem, na który był wyznaczony egzamin.
§  5. 
1. 
Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną składającą się co najmniej z trzech osób powołanych przez:
1)
zarząd zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji;
2)
osobę upoważnioną do reprezentowania zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
3)
dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji.
2. 
Egzamin może być przeprowadzony wspólnie przez kilka zakładów ubezpieczeń albo zakładów reasekuracji.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zakłady ubezpieczeń albo zakłady reasekuracji powołują wspólną komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli wybranych przez organy i osoby, o których mowa w ust. 1.
§  6. 
1. 
Komisja egzaminacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.
2. 
Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje jej przewodniczący wybrany przez komisję egzaminacyjną spośród członków komisji.
3. 
Członek komisji egzaminacyjnej zostaje wyłączony ze składu komisji egzaminacyjnej, jeżeli osoba przystępująca do egzaminu jest:
1)
jego małżonkiem;
2)
osobą pozostającą z nim w stosunku:
a)
pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia,
b)
przysposobienia;
3)
osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu.
4. 
Powody wyłączenia trwają pomimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.
5. 
Członkowie komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu składają pisemne oświadczenia, że nie pozostają z żadną z osób przystępujących do egzaminu w stosunku, o którym mowa w ust. 3.
§  7. 
Upoważnieni pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego mają prawo uczestniczyć w egzaminie w charakterze obserwatorów.
§  8. 
1. 
Egzamin przeprowadza się w formie testu jednokrotnego wyboru:
1)
pisemnie w postaci papierowej albo
2)
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
2. 
Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń obejmuje trzy grupy pytań:
1)
60 pytań z bloków tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 3, przy czym na każdy z bloków tematycznych przypada 10 pytań;
2)
10 pytań z bloku tematycznego, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, jeżeli osoba zdająca ubiega się o wykonywanie czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń na rzecz zakładu ubezpieczeń, który wykonuje działalność w zakresie działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, albo 10 pytań z bloku tematycznego, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, jeżeli osoba zdająca ubiega się o wykonywanie czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń na rzecz zakładu ubezpieczeń, który wykonuje działalność w zakresie działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
3)
30 pytań z bloków tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 6, przy czym na każdy z bloków tematycznych przypada 10 pytań.
3. 
Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie obejmuje pytań z bloku tematycznego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 5 lit. p-s.
4. 
Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji obejmuje dwie grupy pytań:
1)
50 pytań z bloków tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 4, przy czym na każdy z bloków tematycznych przypada 10 pytań;
2)
15 pytań z bloku tematycznego, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1, jeżeli osoba zdająca ubiega się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji w zakładzie reasekuracji, który wykonuje działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, albo 15 pytań z bloku tematycznego, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 2, jeżeli osoba zdająca ubiega się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji w zakładzie reasekuracji, który wykonuje działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, albo 30 pytań łącznie z bloków tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 i 2, jeżeli osoba zdająca ubiega się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji w zakładzie reasekuracji, który wykonuje działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń działu I i działu II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
5. 
Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych u agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 6 oraz ust. 6 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. b i c, i składa się z 30 pytań.
6. 
Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych zawieranych przez te podmioty lub za ich pośrednictwem obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a i d, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a, b i e, pkt 5 lit. k, n i o i pkt 6 oraz ust. 6 pkt 1 i 2, i składa się z 50 pytań, przy czym na każdy z bloków tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a i d, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a, b i e oraz pkt 5 lit. k, n i o, przypada po 5 pytań, a na każdy z bloków tematycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 6 oraz ust. 6 pkt 1 i 2, przypada po 10 pytań.
7. 
Jeżeli egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń jest przeprowadzany wspólnie przez kilka zakładów ubezpieczeń, każdy z nich przygotowuje po 30 pytań dotyczących zagadnień związanych z wykonywaniem czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń na rzecz każdego z zakładów ubezpieczeń. W przypadku gdy egzamin jest przeprowadzany wspólnie przez kilka zakładów ubezpieczeń dla osób, o których mowa w ust. 5, to każdy z nich przygotowuje po 20 pytań z zagadnień, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. b i c, a w przypadku egzaminu dla osób, o których mowa w ust. 6, każdy z nich przygotowuje po 20 pytań z zagadnień, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 1 i 2.
8. 
Jeżeli egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji jest przeprowadzany wspólnie przez kilka zakładów reasekuracji, każdy z nich przygotowuje, w zależności od zakresu tematycznego egzaminu, po 15 albo 30 pytań dotyczących zagadnień związanych z wykonywaniem czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji na rzecz każdego z zakładów reasekuracji.
9. 
Test dla osób, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, jeżeli osobiście nie wykonują one czynności agencyjnych, obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. a i d, pkt 4, 6 i w ust. 5 pkt 1 lit. e-g, i składa się z 40 pytań.
10. 
Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń, które zdały egzamin i zamierzają rozpocząć wykonywanie takich czynności na rzecz innego zakładu ubezpieczeń, obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 6, i składa się z 30 pytań.
11. 
Test dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych albo czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń, które zdały egzamin i zamierzają rozpocząć wykonywanie takich czynności na rzecz innego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w innym dziale załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 6 oraz odpowiednio w § 2 ust. 5 pkt 1 lit. a-c albo § 2 ust. 5 pkt 2 lit. a-c, i składa się z 40 pytań.
12. 
Test dla osób, o których mowa w ust. 6, które zdały egzamin i zamierzają rozpocząć wykonywanie na rzecz innego zakładu ubezpieczeń czynności agencyjnych w bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych zawieranych przez te podmioty lub za ich pośrednictwem, obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 1 i 2, i składa się z 20 pytań.
§  8a. 
1. 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji, przeprowadzając egzamin z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może nie stosować § 10 ust. 1, 2 i 10-12, jeżeli wykorzystywany system teleinformatyczny zapewni:
1)
potwierdzenie przed egzaminem tożsamości osób przystępujących do egzaminu;
2)
samodzielność pracy osób przystępujących do egzaminu.
2. 
W przypadku przeprowadzania egzaminu przez zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji zgodnie z ust. 1 nie stosuje się § 4 ust. 1 i 2, § 5, § 6 ust. 1 i 2, § 7, § 8 ust. 7 i 8, § 9 ust. 1 zdanie drugie, § 12 ust. 8, § 13 oraz § 14 ust. 2. Przepisy § 4 ust. 3, § 6 ust. 3-5 oraz § 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3. 
Zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji powiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia egzaminu zgodnie z ust. 1, dacie odbycia egzaminu oraz imionach i nazwiskach osób odpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu, nie później niż w terminie:
1)
10 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia pierwszego egzaminu zgodnie z ust. 1;
2)
3 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia kolejnego egzaminu zgodnie z ust. 1.
4. 
W przypadku egzaminu przeprowadzanego zgodnie z ust. 1 zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji przekazuje do Komisji Nadzoru Finansowego opis funkcjonalności systemu teleinformatycznego zapewniających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, oraz adres strony internetowej, przy pomocy której zamierza przeprowadzić egzamin, nie później niż w terminie 10 dni przed ustalonym terminem pierwszego egzaminu, a w przypadku późniejszych zmian w tym zakresie - nie później niż w terminie 3 dni przed kolejnym egzaminem.
5. 
W przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo zakończenia stanu nadzwyczajnego przed ustalonym terminem egzaminu przeprowadzanego zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji odwołuje egzamin, informując o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego oraz osoby mające do niego przystąpić.
§  9. 
1. 
Test jest przygotowywany przez zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji. W przypadku przeprowadzania egzaminu przez kilka zakładów ubezpieczeń albo kilka zakładów reasekuracji test jest przygotowywany, z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 i 8, wspólnie przez te zakłady ubezpieczeń albo zakłady reasekuracji.
2. 
Na każde pytanie przygotowuje się co najmniej trzy propozycje odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa, w podziale na bloki tematyczne, o których mowa w § 2.
3. 
Pytania powinny być sformułowane w sposób, który pozwala na sprawdzenie, czy osoba przystępująca do egzaminu posiada wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń albo czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.
4. 
Zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji przechowuje pytania egzaminacyjne w sposób, który wyłącza możliwość zapoznania się z nimi przez osoby inne niż członkowie komisji egzaminacyjnej oraz osoby upoważnione przez zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji.
§  10. 
1. 
Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających zdającym samodzielność pracy, a komisji egzaminacyjnej - czuwanie nad należytym przebiegiem egzaminu. W przypadku przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego sala jest wyposażona w indywidualne stanowiska egzaminacyjne.
2. 
Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje osoby przystępujące do egzaminu o:
1)
warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia egzaminu;
2)
przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu;
3)
zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
4)
sposobie informowania o wynikach egzaminu.
2a. 
Przed rozpoczęciem egzaminu przeprowadzanego zgodnie z § 8a ust. 1 zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji informuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego osoby przystępujące do egzaminu o:
1)
warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia egzaminu;
2)
zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
3)
sposobie informowania o wynikach egzaminu.
3. 
Egzamin trwa 120 minut, z zastrzeżeniem ust. 4-8.
4. 
Egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji trwa 85 albo 100 minut, w zależności od zakresu tematycznego egzaminu.
5. 
Egzamin dla osób, o których mowa w § 8 ust. 5 i 10, trwa 40 minut.
6. 
Egzamin dla osób, o których mowa w § 8 ust. 6, trwa 60 minut.
7. 
Egzamin dla osób, o których mowa w § 8 ust. 9 i 11, trwa 50 minut.
8. 
Egzamin dla osób, o których mowa w § 8 ust. 12, trwa 25 minut.
9. 
Zdający podczas egzaminu nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych oraz innych pomocy, a także urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.
10. 
Osoba przystępująca do egzaminu przed wejściem do sali egzaminacyjnej okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość zdającego oraz podpisuje listę obecności.
11. 
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyklucza z egzaminu zdającego, który podczas egzaminu korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagał pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu.
12. 
W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę jedynie w uzasadnionym przypadku, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, pod nadzorem członka komisji egzaminacyjnej.
13. 
W przypadku gdy egzamin jest przeprowadzany z wykorzystaniem właściwego systemu teleinformatycznego, odpowiedzi udzielone przez zdającego są zapisywane w systemie teleinformatycznym albo na zewnętrznych nośnikach danych.
§  11. 
1. 
Każde pytanie testu jest oceniane według następujących zasad:
1)
odpowiedź prawidłowa: 1 punkt;
2)
odpowiedź nieprawidłowa albo brak odpowiedzi: 0 punktów.
2. 
Za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.
§  12. 
1. 
Dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej:
1)
50 punktów w grupie pytań, o której mowa w § 2 ust. 3 i 5, oraz
2)
20 punktów w grupie pytań, o której mowa w § 2 ust. 6.
2. 
Dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej:
1)
35 punktów w grupie pytań, o której mowa w § 2 ust. 4, oraz
2)
10 punktów w grupie pytań, o której mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 albo 2, jeżeli osoba zdająca ubiega się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji w zakładzie reasekuracji, który wykonuje działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń działu I albo II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, albo 20 punktów w grupie pytań, o której mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 i 2, jeżeli osoba zdająca ubiega się o wykonywanie czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji w zakładzie reasekuracji, który wykonuje działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń działu I i II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
3. 
W przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 5 i 10, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 20 punktów.
4. 
W przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 6, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 33 punktów.
5. 
W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 9 i 11, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 27 punktów.
6. 
W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 12, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 14 punktów.
7. 
Zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji ogłasza wyniki egzaminu w terminie 7 dni od dnia egzaminu.
8. 
Zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu wydaje osobie, która zdała egzamin, pisemne zaświadczenie o zdaniu egzaminu albo powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o niezdaniu egzaminu, wraz z informacją o uzyskanej liczbie punktów.
8a. 
W przypadku przeprowadzania egzaminu zgodnie z § 8a ust. 1 zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji nie później niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia albo uzyskania wyników egzaminu wydaje osobie, która zdała egzamin, w formie pisemnej albo elektronicznej, zaświadczenie o zdaniu egzaminu albo powiadamia osobę zainteresowaną o niezdaniu egzaminu w postaci papierowej lub, jeżeli wyrazi ona na to zgodę, na innym trwałym nośniku, wraz z informacją o uzyskanej liczbie punktów.
9. 
W przypadku utraty zaświadczenia o zdaniu egzaminu osoba, która zdała egzamin, może wystąpić do zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji z wnioskiem o wydanie dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu.
10. 
Zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji wystawia dokument, o którym mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
§  13. 
1. 
Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. Protokół zawiera:
1)
nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji;
2)
miejsce i datę przeprowadzenia egzaminu;
3)
imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej;
4)
imiona i nazwiska osób uczestniczących w egzaminie, ich numery PESEL, a w przypadku obywateli państw obcych - numer paszportu;
5)
informację o zakresie przeprowadzonego egzaminu;
6)
wyniki egzaminu każdej z osób biorących udział w egzaminie;
7)
imiona i nazwiska pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego upoważnionych do udziału w egzaminie, o ile brali w nim udział.
2. 
Do protokołu dołącza się listę obecności podpisaną przez osoby biorące udział w egzaminie oraz oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 5.
§  13a. 
1. 
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu, o których mowa w § 8a ust. 3, sporządzają i podpisują protokół z egzaminu przeprowadzonego zgodnie z § 8a ust. 1.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji;
2)
datę przeprowadzenia egzaminu;
3)
imiona i nazwiska osób uczestniczących w egzaminie, ich numer PESEL, a w przypadku obywateli państw obcych - numer paszportu;
4)
informację o zakresie przeprowadzonego egzaminu;
5)
wyniki egzaminu każdej z osób biorących udział w egzaminie.
3. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w formie pisemnej albo formie elektronicznej.
§  14. 
1. 
Osoba, która nie zdała egzaminu, może odwołać się od jego wyniku do zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2:
1)
osoba, która nie zdała egzaminu, może odwołać się od jego wyniku do zakładu ubezpieczeń albo zakładu reasekuracji, na rzecz którego osoba odwołująca się zamierza wykonywać czynności agencyjne, czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń albo czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji;
2)
osoby, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, które osobiście nie wykonują czynności agencyjnych i które nie zdały egzaminu, mogą odwołać się od jego wyniku do zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego mają być lub są wykonywane czynności agencyjne.
3. 
Odwołanie wnosi się w postaci papierowej lub w inny sposób przyjęty przez zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyniku egzaminu.
4. 
Zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni i w formie pisemnej albo elektronicznej powiadamia osobę odwołującą się o wyniku rozpatrzenia odwołania.
§  15. 
Do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz osób, o których mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077, z 2017 r. poz. 60 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629), które nie wykonują osobiście czynności agencyjnych i którego termin został ustalony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych (Dz.U.2014.1485), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2017.2486).

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1137 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.
Data aktu: 21/08/2018
Data ogłoszenia: 24/06/2021
Data wejścia w życie: 01/10/2018