Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 7 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614, z 2017 r. poz. 1470, z 2019 r. poz. 901 i 1522 oraz z 2020 r. poz. 2016) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Producentowi rolnemu, który jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, zwanemu dalej "producentem rolnym", wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2021 r. poz. 256), zwanego dalej "urzędowym rejestrem podmiotów profesjonalnych", może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie różnicy między kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka jako materiału siewnego, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, jeżeli:",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 2, albo bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum, lecz przed wydaniem tej decyzji, zostały sprzedane, za zgodą i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, w celu przemysłowego przetworzenia, wykorzystania w zakładzie zbiorowego żywienia, skarmienia zwierząt lub produkcji biogazu, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum.",

b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy ziemniaka, w odniesieniu do których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały sprzedane w sposób określony w ust. 1 pkt 3, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.";

2)
w § 5 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2 w pkt 1, w § 6 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2 w pkt 1, w § 6a w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 1, w ust. 7 i w ust. 8 w pkt 5, w § 6b w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 1, w ust. 7 i w ust. 8 w pkt 5 oraz w § 6c w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 1, w ust. 7 i w ust. 8 w pkt 4 wyrazy "Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus" zastępuje się wyrazami "Clavibacter sepedonicus
3)
w § 5a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Producentowi rolnemu wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie różnicy między kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka jako materiału siewnego, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, jeżeli:";

4)
w § 6:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Producentowi rolnemu wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie strat wynikających z unieszkodliwienia bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako materiał siewny, jeżeli:",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) bulwy te:

a) zostały unieszkodliwione w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 2, albo

b) po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum, lecz przed wydaniem decyzji, o której mowa w pkt 2, zostały, za zgodą i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, unieszkodliwione przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów lub nieodpłatnie przekazane do przemysłowego przetworzenia, produkcji biogazu, wykorzystania w zakładzie zbiorowego żywienia lub skarmienia zwierząt, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum.",

b)
w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) równej 120% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu unieszkodliwienia tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw.",

c)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję wymienioną w ust. 1 pkt 2 albo pobrał próby do badań laboratoryjnych wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. b, zgodnie ze wzorem nr 7 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 10 grudnia danego roku, w którym dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka.

5. W przypadku, gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w grudniu danego roku, a unieszkodliwienia bulw ziemniaka dokonano do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.",

d)
w ust. 6 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na dotacje przedmiotowe na ten cel w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka, wyłącznie do wysokości kwot ustalonych w ustawie budżetowej na rok, w którym dokonano tego unieszkodliwienia.",

e)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w roku następującym po roku, w którym dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka, w odniesieniu do których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.",

f)
w ust. 8 w pkt 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, zawierające informację o nieodpłatnym przyjęciu bulw ziemniaka, o których mowa w ust. 1, przez:",

w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz "lub" oraz lit. c-f w brzmieniu:

"c) zakład dokonujący przemysłowego przetworzenia, wydane przez ten zakład, lub

d) biogazownię, wydane przez tę biogazownię, lub

e) zakład zbiorowego żywienia, wydane przez ten zakład, lub

f) podmiot dokonujący skarmienia zwierząt, wydane przez ten podmiot;";

5)
w § 6a:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Producentowi rolnemu wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie strat związanych z nieodpłatnym przekazaniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej wpisanym do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2021 r. poz. 618), jeżeli:",

b)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wysokość dotacji wynosi, w przypadku, gdy bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, pochodzą z gospodarstwa rolnego albo jego części będącej wyodrębnioną jednostką produkcyjną, albo kilku gospodarstw będących zorganizowaną całością produkcyjną, zwanych dalej "miejscem produkcji", w których prowadzono uprawę:",

w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"wyłącznie sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków poddanych badaniom na obecność bakterii Clavibacter sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora i na podstawie tych badań uznanych za wolne od tych bakterii:",

w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1 albo bulw ziemniaka określonych w pkt 1 i bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1:";

6)
w § 6b:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Producentowi rolnemu wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie różnicy między kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka wyprodukowanych jako bulwy ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw, jeżeli:",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 1, albo bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum, lecz przed wydaniem tej decyzji, zostały sprzedane, za zgodą i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, w celu przemysłowego przetworzenia, wykorzystania w zakładzie zbiorowego żywienia, skarmienia zwierząt lub produkcji biogazu, zgodnie z wymaganiami określonym w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum.",

b)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wysokość dotacji wynosi, w przypadku, gdy w miejscu produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, prowadzono uprawę:",

w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"wyłącznie sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków poddanych badaniom na obecność bakterii Clavibacter sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora i na podstawie tych badań uznanych za wolne od tych bakterii, 70% różnicy między kwotą, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży tych bulw po cenie:",

w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1 albo bulw ziemniaka określonych w pkt 1 i bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1, 50% różnicy między kwotą, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży tych bulw po cenie:";

7)
w § 6c:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Producentowi rolnemu wpisanemu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych może być udzielona dotacja, na jego wniosek, na pokrycie strat wynikających z unieszkodliwienia bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, jeżeli:",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) bulwy te:

a) zostały unieszkodliwione w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 1, albo

b) po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum, lecz przed wydaniem decyzji, o której mowa w pkt 1, zostały, za zgodą i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, unieszkodliwione przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów lub nieodpłatnie przekazane do przemysłowego przetworzenia, produkcji biogazu, wykorzystania w zakładzie zbiorowego żywienia lub skarmienia zwierząt, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum.",

b)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wysokość dotacji wynosi, w przypadku, gdy w miejscu produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, prowadzono uprawę:",

w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"wyłącznie sadzeniaków ziemniaka lub ziemniaków poddanych badaniom na obecność bakterii Clavibacter sepedonicus oraz bakterii Ralstonia solanacearum przez wojewódzkiego inspektora i na podstawie tych badań uznanych za wolne od tych bakterii:",

w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1 albo bulw ziemniaka określonych w pkt 1 i bulw ziemniaka innych niż określone w pkt 1:".

c)
w ust. 8 w pkt 5:
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zakład dokonujący przemysłowego przetworzenia, wydane przez ten zakład, lub",

lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) biogazownię, wydane przez tę biogazownię, lub",

dodaje się lit. e oraz f w brzmieniu:

"e) składowisko odpadów, wydane przez to składowisko, lub

f) podmiot dokonujący skarmienia zwierząt, wydane przez ten podmiot.";

8)
w § 7 w ust. 1 w pkt 1 lit. a oraz b otrzymują brzmienie:

"a) agrofagów kwarantannowych dla Unii w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami,

b) agrofagów objętych środkami przyjętymi zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.);";

9)
w § 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wstępną kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, sporządzoną zgodnie ze wzorem nr 2a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;";

10)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
wzór nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b)
po wzorze nr 2 dodaje się wzór nr 2a określony w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
c)
wzór nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,
d)
wzór nr 7a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,
e)
wzór nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,
f)
wzór nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,
g)
wzór nr 9a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do wniosków o udzielenie dotacji złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW kwalifikujących się do objęcia dotacją, planowanych na ..... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW kwalifikujących się do objęcia dotacją, planowanych na ..... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WNIOSEK o udzielenie i wypłacenie dotacji ...

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WNIOSEK o udzielenie i wypłacenie dotacji ...

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WNIOSEK o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia agrofagów kwarantannowych dla Unii lub agrofagów objętych środkami przyjętymi zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031 za ... kwartał ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ROZLICZENIE KOSZTÓW wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania przedmiotów lub miejsc w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia agrofagów kwarantannowych dla Unii lub agrofagów objętych środkami przyjętymi zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031 1) za ... kwartał ... r.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

OŚWIADCZENIE producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1134

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Data aktu: 07/06/2021
Data ogłoszenia: 24/06/2021
Data wejścia w życie: 09/07/2021