Informacje niezbędne do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji 2

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 oraz z 2021 r. poz. 680) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, tryb i termin przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, zwanemu dalej "Funduszem", przez podmioty informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
kanale teletransmisji - rozumie się przez to system teleinformatyczny zapewniający połączenie za pośrednictwem sieci Internet w celu przesyłania danych między nadawcą a odbiorcą;
2)
podmiocie - rozumie się przez to podmiot w rozumieniu art. 64 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej "ustawą";
3)
podmiocie krajowym - rozumie się przez to bank lub firmę inwestycyjną;
4)
rozporządzeniu 2018/1624 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 (Dz. Urz. UE L 277 z 07.11.2018, str. 1);
5)
rozporządzeniu nr 680/2014 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. Urz. UE L 191 z 28.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
§  3. 
Fundusz może pozyskiwać informacje:
1)
dotyczące podmiotów krajowych, od tych podmiotów, w zakresie:
a)
siedziby, zakresu zezwolenia na działalność i faktycznie wykonywanej działalności,
b)
struktury właścicielskiej, w tym rodzaju praw właścicielskich,
c)
systemu zarządzania w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432, 680 i 815), w tym członków zarządu odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i za przekazywanie informacji,
d)
struktury organizacyjnej, z uwzględnieniem informacji kadrowo-płacowych,
e)
funkcji krytycznych i głównych linii biznesowych, w tym rodzaju, kwoty i waluty istotnych aktywów, oraz zobowiązań przypisanych do tych funkcji i linii biznesowych,
f)
zobowiązań, które są zobowiązaniami kwalifikowalnymi,
g)
procedur ustalania:
podmiotów, którym podmiot krajowy udzielił zabezpieczenia, oraz przepisów, zgodnie z którymi udzielono tego zabezpieczenia,
podmiotów, od których podmiot krajowy przyjął zabezpieczenia, oraz przepisów, zgodnie z którymi udzielono tego zabezpieczenia,
sposobu ewidencjonowania przez podmiot krajowy udzielonych lub przyjętych zabezpieczeń,
h)
istotnych kontrahentów wraz z analizą skutków upadłości tych kontrahentów dla sytuacji finansowej podmiotu krajowego,
i)
rozwiązań, które w przypadku przymusowej restrukturyzacji zagwarantują Funduszowi informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy, niezbędne do zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji i wykonania uprawnień Funduszu w zakresie przymusowej restrukturyzacji,
j)
kopii awaryjnych planów płynności,
k)
kopii planów ciągłości działania,
l)
kopii planów strategicznych,
m)
kopii zawartych umów, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. k-m i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz rejestrów umów outsourcingowych,
n)
wykazu istotnych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi,
o)
wykazu spraw sądowych, w których podmiot krajowy jest pozwanym lub powodem, w których wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 100 tys. zł lub 0,5% sumy bilansowej,
p)
wykazu umów powiernictwa,
q)
kopii statutów lub umów spółek zależnych, współzależnych oraz stowarzyszonych,
r)
listy pracowników, kluczowych w ocenie pracodawcy,
s)
wykazu umów zawartych z kluczowymi dostawcami,
t)
wykazu użytkowanych systemów informatycznych z podziałem na podstawowe, pomocnicze i systemy bezpieczeństwa, wraz z informacją o podmiocie pełniącym nadzór administracyjny i operacyjny, z uwzględnieniem nazwy dostawcy systemu, zasad korzystania z tych systemów, funkcji systemu, architektury, dostawców usług i serwisu,
u)
informacji o wykorzystywanym systemie bankowości elektronicznej z uwzględnieniem opisu systemu, dostawcy, serwisu i podmiotu pełniącego nadzór administracyjny i operacyjny,
v)
wewnętrznych procedur dotyczących zarządzania ryzykiem,
w)
wykazu umów dotyczących współpracy z placówkami franczyzowymi oraz ich kopii,
x)
pozycji pozabilansowych, ich waluty i przypisania do funkcji krytycznych oraz głównych linii biznesowych,
y)
systemów płatności, systemów rozliczeń papierów wartościowych lub systemów rozrachunku papierów wartościowych, których podmiot krajowy jest bezpośrednim lub pośrednim uczestnikiem lub z których korzysta w celu realizacji transakcji, oraz zasad korzystania z tych systemów,
z)
związków zawodowych,
za)
oceny ratingowej,
zb)
aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań banku,
zc)
aktywów nieobciążonych,
zd)
osób odpowiedzialnych za współpracę z Funduszem,
ze)
pełnomocnictw i prokur,
zf)
wykazu administratorów technicznych, w tym procedur nadawania, odbierania dostępów oraz zasad ochrony obiektów,
zg)
zasad zabezpieczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej uwzględniających zabezpieczenia tych ryzyk w zakresie portfela kredytów, wykazu instrumentów finansowych zabezpieczających powyższe ryzyka oraz kopii umów ramowych dotyczących zawierania tych instrumentów,
zh)
informacji istotnych z punktu widzenia zachowania ciągłości operacyjnej podczas przymusowej restrukturyzacji, w tym infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do funkcjonowania podmiotu,
zi)
wykazu komitetów lub innych zespołów mających kompetencje decyzyjne lub opiniujące,
zj)
procesu gromadzenia i przetwarzania informacji zarządczej i sprawozdawczej, a także procedury i procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych,
zk)
komunikacji w sytuacji kryzysowej,
zl)
wykazu dziesięciu największych pod względem zdeponowanych środków deponentów oraz kopii umów dotyczących zobowiązań z tytułu depozytów, z wyjątkiem umów zawartych z klientami detalicznymi;
2)
dotyczące kas, od tych kas, w zakresie:
a)
siedziby, statutu i faktycznie wykonywanej działalności,
b)
struktury właścicielskiej, w tym struktury udziałów,
c)
systemu zarządzania, w tym członków zarządu odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i przekazywanie informacji,
d)
struktury organizacyjnej, z uwzględnieniem informacji kadrowo-płacowych,
e)
funkcji krytycznych i głównych linii biznesowych, w tym rodzaju, kwoty i waluty istotnych aktywów, oraz zobowiązań przypisanych do tych funkcji i linii biznesowych,
f)
istotnych kontrahentów, w tym wielkości, rodzaju, kwoty i waluty ekspozycji oraz istotnych zabezpieczeń udzielonych tym kontrahentom oraz przyjętych od tych kontrahentów,
g)
struktury zobowiązań z podziałem na rodzaje, z uwzględnieniem podziału na zobowiązania wobec osób fizycznych, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe, zobowiązania zabezpieczone i niezabezpieczone oraz podporządkowane,
h)
udzielonych zabezpieczeń, w tym ich rodzaju, kwoty i waluty,
i)
pozycji pozabilansowych, ich waluty i przypisania do funkcji krytycznych oraz głównych linii biznesowych,
j)
wykazu systemów płatności, systemów rozliczeń papierów wartościowych lub systemów rozrachunku papierów wartościowych, których kasa jest bezpośrednim lub pośrednim uczestnikiem lub z których korzysta dla realizacji transakcji, oraz zasad korzystania z tych systemów,
k)
systemów informacyjnych,
l)
podmiotów powiązanych z kasą i zależnych od kasy,
m)
powierzenia czynności osobom trzecim oraz zależności działalności kasy od usług świadczonych przez te osoby trzecie,
n)
struktury zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji,
o)
kopii planów ciągłości działania,
p)
wykazu zawartych umów outsourcingowych,
q)
wykazu użytkowanych systemów informatycznych, z podziałem na podstawowe, pomocnicze i systemy bezpieczeństwa, wraz z informacją o podmiocie pełniącym nadzór administracyjny i operacyjny, z uwzględnieniem nazwy dostawcy, zasad korzystania z tych systemów, funkcji systemu, architektury, dostawców usług i serwisu,
r)
kopii planów strategicznych,
s)
wykazu istotnych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi,
t)
wykazu spraw sądowych, w których kasa jest pozwanym lub powodem, w których wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 100 tys. zł lub 0,5% sumy bilansowej,
u)
kopii statutów lub umów spółek zależnych, współzależnych oraz stowarzyszonych,
v)
schematów organizacyjnych spółek zależnych,
w)
listy pracowników, kluczowych w ocenie kasy,
x)
wykazu umów zawartych z dostawcami,
y)
informacji o systemie bankowości elektronicznej wykorzystywanym przez kasę, z uwzględnieniem opisu systemu, dostawcy, serwisu i podmiotu pełniącego nadzór administracyjny i operacyjny,
z)
wewnętrznych procedur dotyczących obszaru zarządzania ryzykiem,
za)
wykazu umów dotyczących współpracy z placówkami franczyzowymi oraz ich kopii,
zb)
związków zawodowych,
zb)
związków zawodowych,
zc)
aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań kasy,
zd)
aktywów nieobciążonych,
ze)
osób odpowiedzialnych za współpracę z Funduszem,
zf)
pełnomocnictw i prokur,
zg)
wykazu administratorów technicznych, w tym procedur nadawania, odbierania dostępów oraz zasad ochrony obiektów,
zh)
zasad zabezpieczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej uwzględniających zabezpieczenia tych ryzyk w zakresie portfela kredytów, wykazu instrumentów finansowych zabezpieczających powyższe ryzyka oraz kopii umów ramowych dotyczących zawierania tych instrumentów,
zi)
informacji istotnych z punktu widzenia zachowania ciągłości operacyjnej podczas przymusowej restrukturyzacji, w tym infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do funkcjonowania podmiotu,
zj)
wykazu komitetów lub innych zespołów mających kompetencje decyzyjne lub opiniujące,
zk)
procesu gromadzenia i przetwarzania informacji zarządczej i sprawozdawczej, a także procedury i procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych,
zl)
komunikacji w sytuacji kryzysowej,
zm)
wykazu dziesięciu największych pod względem zdeponowanych środków deponentów oraz kopii umów dotyczących zobowiązań z tytułu depozytów, z wyjątkiem umów zawartych z klientami detalicznymi;
3)
dotyczące podmiotów należących do grupy oraz krajowego podmiotu dominującego, od krajowego podmiotu dominującego, w zakresie, o którym mowa w pkt 1, a także w zakresie:
a)
struktury zobowiązań podmiotów grupy, z podziałem na rodzaje, z uwzględnieniem podziału na typy wierzycieli, zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe, zobowiązania zabezpieczone i niezabezpieczone oraz podporządkowane,
b)
opisu ekspozycji pozabilansowych podmiotów grupy ze wskazaniem ich powiązań z ich funkcjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi,
c)
systemów, za pośrednictwem których podmioty grupy przeprowadzają transakcje w istotnej liczbie lub o istotnej wartości, wraz z ich powiązaniem z funkcjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi,
d)
systemów płatności, systemów rozliczeń papierów wartościowych i systemów rozrachunku papierów wartościowych, których podmioty grupy są bezpośrednimi lub pośrednimi uczestnikami, wraz z ich powiązaniem z ich funkcjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi,
e)
wykazu i opisu systemów informacji zarządczej wykorzystywanych przez podmioty grupy, w tym systemów zarządzania ryzykiem, systemów księgowych oraz systemów sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości nadzorczej, wraz z ich powiązaniem z jego funkcjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi,
f)
wskazania właściciela systemów, o których mowa w lit. c, lub podmiotów pełniących nadzór administracyjny i operacyjny nad tymi systemami, jeżeli nie jest nim właściciel, a także związanych z tymi systemami umów o gwarantowanym poziomie usług,
g)
oprogramowania i innych systemów lub licencji, z których korzystają podmioty grupy, wraz z powiązaniem z ich funkcjami krytycznymi i głównymi liniami biznesowymi,
h)
powiązań i zależności między podmiotami grupy w zakresie:
wspólnego personelu, infrastruktury lub systemów,
porozumień dotyczących wsparcia kapitałowego, finansowania lub zapewnienia płynności,
istniejących lub warunkowych ekspozycji kredytowych,
umów gwarancji, porozumień dotyczących zabezpieczeń, porozumień i postanowień umownych, które mają zastosowanie w przypadku niewywiązywania się z zobowiązań oraz porozumień dotyczących kompensowania sald,
przeniesienia ryzyka oraz porozumień dotyczących transakcji zabezpieczających,
umów o gwarantowanym poziomie usług,
i)
właściwego organu przymusowej restrukturyzacji dla każdego podmiotu grupy,
j)
osób odpowiedzialnych za przekazanie informacji niezbędnych do przygotowania i oceny wykonalności planu przymusowej restrukturyzacji oraz przygotowania przymusowej restrukturyzacji, a jeżeli są to różne osoby - osób odpowiedzialnych w poszczególnych podmiotach grupy za poszczególne funkcje krytyczne i główne linie biznesowe,
k)
umów zawartych przez podmioty grupy z osobami trzecimi, do których rozwiązania może doprowadzić decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, wraz z informacjami o zasadach ich rozwiązania,
l)
zabezpieczenia potencjalnych źródeł płynności w przymusowej restrukturyzacji,
m)
obciążenia aktywów, w tym aktywów płynnych oraz polityki zabezpieczeń i polityki rachunkowości,
n)
struktury grupy, w szczególności podmiotów, których prawa właścicielskie posiada podmiot przekazujący informacje, oraz innych podmiotów kontrolowanych przez ten podmiot, bez względu na sposób wykonywania kontroli,
o)
zabezpieczeń udzielonych podmiotom grupy,
p)
wykazu transakcji wewnątrzgrupowych - zestawienia pozycji bilansowych i pozabilansowych z podmiotami wchodzącymi w skład tej samej grupy,
q)
schematów organizacyjnych spółek zależnych,
r)
wykazu istotnych umów zawartych przez podmioty zależne z usługodawcami zewnętrznymi oraz spółką macierzystą i podmiotami powiązanymi.
§  4. 
1. 
Jeżeli informacje, o których mowa w § 3, nie są jeszcze dostępne, nie znajdują się w posiadaniu Komisji Nadzoru Finansowego lub jeżeli format informacji nie odpowiada potrzebom Funduszu, Fundusz zwraca się z wnioskiem do podmiotu o ich przekazanie.
2. 
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz określa termin przekazania informacji oraz poziom ich konsolidacji, biorąc pod uwagę zakres i złożoność wymaganych informacji, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni.
3. 
Informacje są przekazywane przez podmioty według stanu na dzień określony we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. 
W razie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, Fundusz bierze pod uwagę udział banków spółdzielczych w systemie ochrony instytucjonalnej.
§  5. 
Podmioty krajowe, a w przypadku grup krajowe podmioty dominujące, przekazują Funduszowi informacje zgodnie z rozporządzeniem 2018/1624, w tym:
1)
informacje określone w szablonach Z 01.00, Z 03.00, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01, Z 07.02, Z 07.03, Z 07.04, Z 08.00, Z 09.00, Z 10.01 i Z 10.02 załącznika I do rozporządzenia 2018/1624 - na wniosek Funduszu;
2)
informacje określone w szablonie Z 02.00 załącznika I do rozporządzenia 2018/1624 - rocznie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku w odniesieniu do ostatniego dnia poprzedniego roku obrachunkowego;
3)
informacje niewchodzące w zakres żadnej z kategorii określonych w załączniku I do rozporządzenia 2018/1624, wyłącznie w zakresie wynikającym z § 3 lub w zakresie niezbędnym dla oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 97 ust. 5 ustawy - na wniosek Funduszu.
§  6. 
1. 
Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje do Funduszu za pośrednictwem właściwych banków zrzeszających.
2. 
Niezrzeszony bank spółdzielczy może przekazywać Funduszowi informacje za pośrednictwem banku zrzeszającego pod warunkiem przedstawienia Funduszowi umowy lub innego dokumentu, z którego wynika zobowiązanie banku zrzeszającego do przekazywania tych informacji, wraz z pisemnym oświadczeniem banku zrzeszającego określającym dzień, od którego taki tryb przekazywania informacji będzie stosowany.
3. 
Bank zrzeszający przekazujący do Funduszu informacje w imieniu niezrzeszonego banku spółdzielczego niezwłocznie zawiadamia Fundusz o każdym przypadku wygaśnięcia jego zobowiązania do wykonywania tych czynności.
4. 
Informacje, o których mowa w § 5 pkt 3, Fundusz może pozyskiwać bezpośrednio od banku spółdzielczego.
§  7. 
1. 
Kasy przekazują informacje do Funduszu za pośrednictwem Kasy Krajowej.
2. 
Informacje, o których mowa w § 5 pkt 3, Fundusz może pozyskiwać bezpośrednio od kasy.
§  8. 
Banki spółdzielcze, których fundusze własne są niższe od równowartości w złotych kwoty 5 000 000 euro, mogą przekazywać Funduszowi informacje w formacie i trybie uzgodnionym z Funduszem. Szczegółowe informacje dotyczące formatu i trybu przekazywanych informacji są określone we wniosku Funduszu.
§  9. 
1. 
Podmioty informują Fundusz o okolicznościach istotnych dla oceny wykonalności planów:
1)
istotnej zmianie w strukturze właścicielskiej podmiotów grupy,
2)
istotnej zmianie profilu działalności oraz zmianie głównych linii biznesowych podmiotów grupy,
3)
zmianie struktury grupy,
4)
istotnej zmianie w zakresie powierzania czynności przez podmioty grupy podmiotom trzecim,
5)
zawarciu lub rozwiązaniu umów mających istotny wpływ na strukturę finansowania podmiotów grupy,
6)
istotnej zmianie w zakresie wykorzystywanej infrastruktury teleinformatycznej,
7)
istotnych nowych umowach zawieranych przez podmioty grupy,
8)
braku lub niedostatecznej realizacji przez podmiot planu działań, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy,
9)
niezastosowaniu przez podmiot zaleceń, o których mowa w art. 95 ustawy

- nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, podmioty należące do grupy przekazują za pośrednictwem krajowego podmiotu dominującego, banki spółdzielcze - za pośrednictwem banku zrzeszającego, a kasy - za pośrednictwem Kasy Krajowej. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  10. 
Fundusz udostępnia kanał teletransmisji w celu umożliwienia przekazywania do Funduszu informacji w formie dokumentu elektronicznego.
§  11. 
1. 
Informacje, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, są przekazywane do Funduszu w formie dokumentu elektronicznego w formacie XML, przygotowanego zgodnie ze strukturą określoną w szablonach wskazanych w załączniku I do rozporządzenia 2018/1624.
2. 
Informacje, o których mowa w § 5 pkt 3, są przekazywane do Funduszu w formie określonej we wniosku Funduszu.
3. 
Informacje, o których mowa w § 3, § 5 i § 9, są przekazywane do Funduszu w postaci dokumentu elektronicznego.
4. 
Sposób ustalania identyfikatorów wyróżniających banki, kasy, Kasę Krajową i firmy inwestycyjne, wymogi techniczne dla plików XML oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji, o których mowa w § 3, § 5 i § 9, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
5. 
Informacje, o których mowa w § 3, § 5 i § 9, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożonym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu.
§  12. 
1. 
Informacje, o których mowa w § 3, § 5 i § 9, są przekazywane do Funduszu kanałem teletransmisji. Szczegółowe informacje dotyczące ich przekazywania są publikowane na stronie internetowej Funduszu.
2. 
W przypadku awarii kanału teletransmisji informacje, o których mowa w § 3, § 5 i § 9, mogą być przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.
§  13. 
1. 
Podmioty przekazujące do Funduszu informacje kanałem teletransmisji wyznaczają osoby upoważnione do nadawania uprawnień użytkowników kanału teletransmisji osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za przekazywanie informacji Funduszowi przez złożenie, w postaci papierowej, zgłoszenia, chyba że zostały one wyznaczone na podstawie odrębnych przepisów.
2. 
Zmiana osób upoważnionych do nadawania uprawnień użytkowników kanału teletransmisji lub aktualizacja ich danych wskazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia nowego zgłoszenia.
3. 
Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  14. 
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek podmiotu, Fundusz może wyrazić zgodę na przekazanie żądanych informacji w innej formie niż określona w § 10.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

SPOSÓB USTALANIA IDENTYFIKATORÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH BANKI, KASY, KASĘ KRAJOWĄ I FIRMY INWESTYCYJNE, WYMOGI TECHNICZNE DLA PLIKÓW XML ORAZ UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE PRZY PRZESYŁANIU FUNDUSZOWI INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 3, § 5 I § 9 ROZPORZĄDZENIA

Identyfikatory

1.
Identyfikatory wyróżniające banki oznaczają:
a)
dla banków spółdzielczych - czterocyfrowy numer banku nadany bankowi spółdzielczemu przez NBP,
b)
dla banków niebędących bankami spółdzielczymi - trzycyfrowy numer banku nadany bankowi przez NBP.
2.
Identyfikatory wyróżniające kasy i Kasę Krajową oznaczają numer nadany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
3.
Identyfikatory wyróżniające firmy inwestycyjne oznaczają numer Krajowego Rejestru Sądowego.
4.
Identyfikatory wyróżniające krajowe podmioty dominujące inne niż banki i firmy inwestycyjne oznaczają numer Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymogi techniczne dla plików XML

1.
Pliki są zgodne z plikiem wzorcowym (schematem XSD) udostępnionym na stronie internetowej Funduszu (www.bfg.pl).
2.
Pliki są tworzone w stronie kodowej UTF-8 bez BOM.
3.
Pliki są zbudowane w taki sposób, że poszczególne elementy składające się na plik XML znajdują się w kolejnych liniach i są oddzielone znakiem końca linii.
4.
Pliki są sporządzane zgodnie z instrukcją udostępnioną na stronie internetowej Funduszu (www.bfg.pl).

Uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu informacji Funduszowi

1.
Podpisanie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku informacji, dla których jest wymagany podpis elektroniczny) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu przesyłającego informacje.
2.
Pobranie certyfikatu BFG ze strony internetowej Funduszu (www.bfg.pl).
3.
Szyfrowanie pliku kluczem publicznym BFG.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

wzór
1 Obecnie działem administracji rządowej - instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (Dz. Urz. UE L 181 z 06.07.2016, str. 1).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1124 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Informacje niezbędne do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.
Data aktu: 25/05/2017
Data ogłoszenia: 23/06/2021
Data wejścia w życie: 17/06/2017