Wzory deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2020 r. poz. 452) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się wzór:
1)
deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2. 
Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się począwszy od rozliczeń za lipiec 2021 r.
§  3. 
Do dnia 30 września 2021 r. mogą być składane deklaracje sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchylanego w § 4.
§  4. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 572).
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KOP-MS DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W ZAKRESIE MIEDZI I SREBRA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KOP-RG DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W ZAKRESIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021