Udzielanie pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 5 listopada 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, następujących rodzajów pomocy:
1)
pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych,
2)
pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych,
3)
pomocy na badania środowiska

- zwanych dalej "pomocą", do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", a także podmioty udzielające tej pomocy.

§  2. 
1. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa:
1)
w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014 - w odniesieniu do pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 36 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014 - w odniesieniu do pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3.
§  3. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
normach unijnych - oznacza to normy unijne w rozumieniu art. 2 pkt 102 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
ochronie środowiska - oznacza to ochronę środowiska, o której mowa w art. 2 pkt 101 rozporządzenia nr 651/2014;
4)
przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.
§  4. 
Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
§  5. 
1. 
Podmiotami udzielającymi pomocy, poza podmiotami określonymi w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", mogą być również:
1)
partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;
2)
podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy.
2. 
W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy jest beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy lub partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, którzy nie są jednocześnie podmiotem wdrażającym instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, pomoc może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a albo lit. b ustawy albo decyzja o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.
§  6. 
Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020 i jest udzielana na:
1)
inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych, zgodnie z art. 36 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inwestycje na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych, zgodnie z art. 37 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
badania środowiska bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w pkt 1 lub 2, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.
§  7. 
Pomoc jest udzielana:
1)
zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
w formach i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a-c rozporządzenia nr 651/2014.
§  8. 
Pomoc, o której mowa w § 1:
1)
pkt 1 - jest udzielana, jeżeli jest spełniony jeden z warunków, o których mowa w art. 36 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
pkt 2 - jest udzielana, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
§  9. 
Pomoc, o której mowa w § 1:
1)
pkt 1 - jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 36 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
pkt 2 - jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 37 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
pkt 3 - jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
§  10. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1:
1)
określa się zgodnie z art. 36 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
zwiększa się zgodnie z art. 36 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Do dnia 31 grudnia 2021 r. maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, zwiększa się również o:
1)
5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa mazowieckiego;
2)
15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie.
§  11. 
1. 
Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, określa się zgodnie z art. 37 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Do dnia 31 grudnia 2021 r. maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, zwiększa się o:
1)
5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa mazowieckiego;
2)
15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie.
§  12. 
Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3:
1)
określa się zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
zwiększa się zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
§  13. 
Do obliczania intensywności oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.
§  14. 
Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§  15. 
W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014, pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.
§  16. 
Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
§  17. 
1. 
Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.
2. 
Wniosek zawiera:
1)
informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
3. 
Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).
4. 
Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.
§  18. 
Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.
§  19. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1096 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Data aktu: 05/11/2015
Data ogłoszenia: 21/06/2021
Data wejścia w życie: 03/12/2015