Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz normy umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, zwanych dalej "żołnierzami", w tym ubiory cywilne żołnierzy zawodowych, możliwość stosowania zamienników oraz przypadki, w których można dokonywać zmian tych norm, przedmioty umundurowania i wyekwipowania, które przechodzą na własność żołnierzy z chwilą wydania, okresy używalności, po upływie których umundurowanie i wyekwipowanie przechodzi na własność, przedmioty umundurowania i wyekwipowania, które żołnierze otrzymują do bezpłatnego korzystania na czas wykonywania określonych czynności służbowych, a także organy wojskowe właściwe w tych sprawach.

Rozdział  2

Warunki otrzymywania umundurowania oraz wyekwipowania

§  2. 
1. 
Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie zgodnie z normami określonymi w zestawach.
2. 
Normy umundurowania i wyekwipowania w zestawach określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie:
1)
zasadnicze określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-27;
2)
specjalistyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 28-45.
§  3a. 
Żołnierz zawodowy może otrzymać przedmioty umundurowania i wyekwipowania określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, gdy uzasadniają to warunki, w jakich są wykonywane obowiązki służbowe.
§  4. 
1. 
Podstawą do wydania umundurowania i wyekwipowania zasadniczego dla żołnierza jest w przypadku:
1)
powołania do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej - rozkaz personalny o powołaniu;
2)
wyznaczenia na stanowisko służbowe, mianowania lub przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych - rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, stwierdzający wyznaczenie go na stanowisko.
2. 
Podstawą do wydania umundurowania i wyekwipowania specjalistycznego jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.
3. 
Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierz otrzymuje z jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, lub z punktu zaopatrywania.
4. 
Podstawą rozliczenia żołnierza z umundurowania i wyekwipowania jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.
§  5. 
Żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie z przeznaczeniem do użytkowania na okres wskazany w załącznikach do rozporządzenia lub na czas wykonywania określonych czynności służbowych, zwany dalej "okresem używalności".
§  6. 
Umundurowanie i wyekwipowanie przechodzące na własność:
1)
żołnierza zawodowego - jest określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach 1-4, 9-12 i 17-20 oraz w uwagach pod pozostałymi zestawami;
2)
żołnierza pełniącego służbę kandydacką - jest określone w uwagach do poszczególnych zestawów należności.
§  7. 
1. 
Do okresu używalności umundurowania i wyekwipowania nie wlicza się okresu:
1)
przebywania w areszcie tymczasowym;
2)
odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub kary aresztu wojskowego;
3)
przebywania na urlopach wychowawczych, urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopach rodzicielskich;
4)
przeniesienia do rezerwy kadrowej, jeżeli w tym czasie nie wykonywano zadań służbowych.
2. 
Żołnierz, w stosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, otrzymuje należne umundurowanie i wyekwipowanie z zachowaniem ciągłości zaopatrywania, odpowiednio, od dnia:
1)
zastosowania aresztu tymczasowego;
2)
rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego.
§  8. 
1. 
W przypadku utraty, zniszczenia lub obniżenia wartości użytkowej uprzednio wydanego umundurowania oraz wyekwipowania żołnierz może otrzymać umundurowanie i wyekwipowanie przed upływem okresu używalności, z zachowaniem ciągłości okresu używalności.
2. 
Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest dowódca jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje.
§  9. 
1. 
W przypadku śmierci żołnierza dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania galowego, wyjściowego, polowego lub ćwiczebnego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.
2. 
W przypadku śmierci żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku dowódca jednostki budżetowej może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania galowego, wyjściowego, polowego lub ćwiczebnego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.
§  10. 
W przypadku wyznaczenia żołnierza zawodowego na tożsame stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej zatrzymuje on przedmioty umundurowania i wyekwipowania specjalistycznego stanowiące jego indywidualne wyposażenie.
§  11. 
Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania:
1)
nie otrzymuje dodatkowo umundurowania i wyekwipowania; przemundurowanie tego żołnierza następuje z upływem okresu używalności przedmiotów wydawanych w naturze na własność;
2)
może być zwolniony z obowiązku przemundurowania, o którym mowa w pkt 1, na jego wniosek, przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki wojskowej;
3)
otrzymuje umundurowanie galowe i wyjściowe w kolorze rodzaju Sił Zbrojnych, na którego noszenie uzyskał zgodę.
§  12. 
1. 
Jeżeli żołnierz zawodowy nabył uprawnienie do umundurowania i wyekwipowania według innego zestawu, to:
1)
pozostawia się powtarzające się w obu zestawach lub występujące w poprzednim zestawie, zaliczając poprzedni okres używalności;
2)
uzupełnia się o występujące tylko w nowym zestawie na przewidziany okres używalności.
2. 
Przepisy ust. 1 stosuje się w przypadku powołania żołnierza pełniącego służbę kandydacką do zawodowej służby wojskowej.
§  13. 
1. 
Okres używalności umundurowania i wyekwipowania, wchodzącego w skład ubioru polowego, ćwiczebnego i specjalnego, liczy się od roku zaopatrzeniowego, w którym zostało pobrane, do roku, w którym mija okres używalności. Należności te realizuje się w trakcie trwania całego roku zaopatrzeniowego, zgodnie z planami opracowanymi w jednostkach zaopatrujących.
2. 
Okres używalności umundurowania i wyekwipowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach 1-4, 9-12 i 17-20, wydanych żołnierzowi zawodowemu, skraca się odpowiednio do dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania kolejnego umundurowania oraz wyekwipowania. Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
3. 
Żołnierz uprawniony do umundurowania i wyekwipowania zasadniczego otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie przewidziane dla jego specjalności, a realizujący różne zadania - wymienione w różnych zestawach specjalistycznych - stosownie do specyfiki wykonywanych czynności służbowych.

Rozdział  3

Szczególne przypadki wydawania umundurowania i wyekwipowania

§  14. 
Czapki rogatywki, berety, furażerki, taśmy otokowe i sznury wydaje się żołnierzom stosownie do korpusu osobowego, do którego zostali zaliczeni, oraz rodzaju wojsk, w którym pełnią służbę.
§  15. 
Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na wyższy stopień wojskowy okres używalności wydanych przedmiotów liczy się od dnia mianowania.
§  16. 
Okres używalności oznak jest równy okresowi używalności przedmiotu, na którym są noszone.
§  17. 
1. 
Żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za przedmioty określone w zestawach w załączniku nr 1 do rozporządzenia można wydawać zamienniki.
2. 
Wykaz przedmiotów wydawanych zamiennie oraz okresy ich używalności są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką można wydawać przedmioty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, poza należnościami ujętymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w celu zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych do wyczerpania zapasów.
§  18. 
W umundurowaniu i wyekwipowaniu żołnierzy zawodowych - kobiet w ciąży oraz żołnierzy o nietypowej budowie ciała - można dokonać poprawek krawieckich lub uszyć je na miarę.
§  19. 
Żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką wyposaża się w niezbędną odzież roboczą, ochronną i zapewniającą bezpieczeństwo i higienę podczas wykonywania obowiązków służbowych.
§  19a. 
Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-4, 9-12 i 17-20 za rok zaopatrzeniowy, w którym jest zwalniany.
§  19b. 
Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej, który otrzymał umundurowanie i wyekwipowanie przechodzące na własność po okresie używalności określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 8, 16, 24, 26 i 27, zwraca je, jeżeli nie minął okres używalności przedmiotów.

Rozdział  4

Organy właściwe w sprawach zaopatrywania

§  20. 
Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie.
§  21. 
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
§  22. 
W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów bhp lub panującymi warunkami klimatycznymi Minister Obrony Narodowej może ustalić inne należności niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  23. 
1. 
Do umundurowania i wyekwipowania wydanego żołnierzowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się okresy używalności, na jakie umundurowanie i wyekwipowanie zostało wydane.
2. 
Do przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych żołnierzom zamiennie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się okresy używalności określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  24. 
Umundurowanie i wyekwipowanie otrzymane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nieujęte w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nie podlega zwrotowi.
§  25. 
Wykaz zmian nazw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  26. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

NORMY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYDAWANYCH ZAMIENNIE ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOŻNA WYDAWAĆ ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM I ŻOŁNIERZOM PEŁNIĄCYM SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ W CELU ZABEZPIECZENIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ NOWYCH NAZW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA

Lp. Stara nazwa Nowa nazwa
1 2 3
1 Bielizna letnia koloru khaki Bielizna letnia
2 Bielizna zimowa specjalna Bielizna zimowa
3 Bielizna zimowa specjalna marynarki wojennej Bielizna zimowa marynarki wojennej
4 Bielizna koloru granatowego Bielizna letnia marynarki wojennej
5 Bluza olimpijka oficerska wojsk lotniczych Bluza olimpijka sił powietrznych
6 Czapka futrzana oficerska wojsk lądowych Czapka zimowa futrzana wojsk lądowych
7 Czapka futrzana oficerska wojsk lotniczych Czapka zimowa futrzana sił powietrznych
8 Czapka garnizonowa admirała wzór 97 Czapka garnizonowa admirała
9 Czapka garnizonowa marynarska wzór 97 Czapka garnizonowa marynarska
10 Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej wzór 97 Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej
11 Czapka garnizonowa oficera młodszego wojsk lotniczych Czapka garnizonowa oficera młodszego sił powietrznych
12 Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej wzór 97 Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej
13 Czapka garnizonowa oficera starszego wojsk lotniczych Czapka garnizonowa oficera starszego sił powietrznych
14 Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej wzór 97 Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki wojennej
15 Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera wojsk lotniczych Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera sił powietrznych
16 Furażerka polowa wzór 93 wojsk lotniczych Furażerka polowa sił powietrznych
17 Furażerka wojsk lotniczych Furażerka sił powietrznych
18 Kapelusz polowy tropikalny wzór 93 Kapelusz polowy tropikalny
19 Koszula oficerska damska koloru białego Koszula damska koloru białego
20 Koszula oficerska damska koloru khaki Koszula damska koloru khaki
21 Koszula oficerska damska koloru stalowego Koszula damska koloru stalowego
22 Koszula oficerska koloru białego Koszula koloru białego
23 Koszula oficerska koloru khaki Koszula koloru khaki
24 Koszula oficerska koloru stalowego Koszula koloru stalowego
25 Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru khaki Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki
26 Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru khaki Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru khaki
27 Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru khaki Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki
28 Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru khaki Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki
29 Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej
30 Koszulobluza oficerska damska z długimi rękawami koloru stalowego Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru stalowego
31 Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego
32 Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego
33 Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej
34 Koszulobluza oficerska damska z krótkimi rękawami koloru stalowego Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru stalowego
35 Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej Koszulobluza z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej
36 Koszulobluza oficerska z długimi rękawami koloru stalowego Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego
37 Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białego Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego
38 Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej
39 Koszulobluza oficerska z krótkimi rękawami koloru stalowego Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego
40 Koszulobluza polowa wzór 93 Koszulobluza polowa
41 Kozaki damskie wzór 2008 Kozaki
42 Kurtka wiatrówka wojsk lotniczych i marynarki wojennej Kurtka wiatrówka sił powietrznych i marynarki wojennej
43 Kurtka wyjściowa wojsk lotniczych i marynarki wojennej z podpinką Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej
44 Kurtka wyjściowa wojsk lądowych z podpinką Kurtka wyjściowa wojsk lądowych
45 Mundur galowy generalski wojsk lotniczych Mundur galowy generalski sił powietrznych
46 Mundur letni admirała damski (ze spódnicą) wzór 92 Mundur letni admirała damski (ze spódnicą)
47 Mundur letni admirała wzór 92 Mundur wyjściowy letni admirała
48 Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych wzór 92 Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych
49 Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych wzór 92 Mundur letni generalski damski (ze spódnicą) sił powietrznych
50 Mundur letni generalski wojsk lądowych wzór 92 Mundur letni generalski wojsk lądowych
51 Mundur letni generalski wojsk lotniczych wzór 92 Mundur letni generalski sił powietrznych
52 Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych wzór 92 Mundur letni damski (ze spódnicą) sił powietrznych
53 Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) marynarki wojennej
54 Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej wzór 92 Mundur letni damski (ze spódnicą) marynarki wojennej
55 Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) wojsk lądowych
56 Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych Mundur wyjściowy letni damski (ze spódnicą) sił powietrznych
57 Mundur letni oficerski marynarki wojennej wzór 92 Mundur wyjściowy letni marynarki wojennej
58 Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92 Mundur wyjściowy letni wojsk lądowych
59 Mundur letni oficerski wojsk lotniczych wzór 92 Mundur wyjściowy letni sił powietrznych
60 Mundur służbowy generalski wojsk lotniczych ze spodniami do butów Mundur służbowy generalski sił powietrznych ze spodniami do butów
61 Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych KRWP wzór 92 Mundur służbowy damski wojsk lądowych KRWP
62 Mundur służbowy oficerski damski marynarki wojennej KRWP wzór 92 Mundur służbowy damski marynarki wojennej KRWP
63 Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych wzór 92 Mundur służbowy damski wojsk lądowych
64 Mundur służbowy oficerski damski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP wzór 92 Mundur służbowy damski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP
65 Mundur służbowy oficerski damski wojsk lotniczych KRWP wzór 92 Mundur służbowy damski sił powietrznych KRWP
66 Mundur służbowy oficerski damski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92 Mundur służbowy damski sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP
67 Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej KRWP wzór 92 Mundur służbowy marynarki wojennej KRWP
68 Mundur służbowy oficerski marynarki wojennej wzór 92 Mundur służbowy marynarki wojennej
69 Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych KRWP wzór 92 Mundur służbowy wojsk lądowych KRWP
70 Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych wzór 92 Mundur służbowy wojsk lądowych
71 Mundur służbowy oficerski wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP wzór 92 Mundur służbowy wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP
72 Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych KRWP wzór 92 Mundur służbowy sił powietrznych KRWP
73 Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92 Mundur służbowy sił powietrznych
74 Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92 Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP
75 Mundur służbowy oficerski wojsk lotniczych ze spodniami do butów KRWP wzór 92 Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP
76 Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) sił powietrznych
77 Mundur wyjściowy generalski wojsk lotniczych Mundur wyjściowy generalski sił powietrznych
78 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej
79 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennej wzór 92 Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej
80 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych
81 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowych wzór 92 Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych
82 Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczych Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) sił powietrznych
83 Mundur wyjściowy oficerski marynarki wojennej wzór 92 Mundur wyjściowy marynarki wojennej
84 Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92 Mundur wyjściowy wojsk lądowych
85 Mundur wyjściowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92 Mundur wyjściowy sił powietrznych
86 Pantofle sportowe Buty sportowe
87 Pas oficerski koloru białego Pas koloru białego
88 Pasek skórzany oficerski koloru czarnego Pasek skórzany do spodni
89 Pasek skórzany oficerski z klamrą MW Pasek do spodni z klamrą MW
90 Płaszcz letni oficerski damski wojsk lądowych Płaszcz letni damski wojsk lądowych
91 Płaszcz letni oficerski wojsk lądowych Płaszcz letni wojsk lądowych
92 Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych Płaszcz służbowy damski sił powietrznych
93 Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennej Płaszcz służbowy damski marynarki wojennej
94 Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennej KRWP Płaszcz służbowy damski marynarki wojennej KRWP
95 Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowych Płaszcz służbowy damski wojsk lądowych
96 Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowych KRWP Płaszcz służbowy damski wojsk lądowych KRWP
97 Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych Płaszcz służbowy damski sił powietrznych
98 Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczych KRWP Płaszcz służbowy damski sił powietrznych KRWP
99 Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej Płaszcz służbowy marynarki wojennej
100 Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej KRWP Płaszcz służbowy marynarki wojennej KRWP
101 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych Płaszcz służbowy wojsk lądowych
102 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych KRWP Płaszcz służbowy wojsk lądowych KRWP
103 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych Płaszcz służbowy sił powietrznych
104 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych KRWP Płaszcz służbowy sił powietrznych KRWP
105 Półbuty damskie wzór 2008 Półbuty damskie
106 Półbuty galowe damskie wzór 2008 Półbuty galowe damskie
107 Półbuty galowe koloru czarnego Półbuty galowe
108 Półbuty koloru czarnego Półbuty wyjściowe
109 Prawidła do butów generalskich Prawidła do butów służbowych
110 Rękawiczki letnie oficerskie koloru białego Rękawiczki letnie koloru białego
111 Rękawiczki letnie oficerskie koloru brązowego Rękawiczki letnie koloru brązowego
112 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego Rękawiczki letnie koloru czarnego
113 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru białego Rękawiczki zimowe koloru białego
114 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru brązowego Rękawiczki zimowe koloru brązowego
115 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego Rękawiczki zimowe koloru czarnego
116 Skarpetki letnie koloru czarnego Skarpety letnie koloru czarnego
117 Skarpetki sportowe Skarpety sportowe
118 Spodnie ćwiczebne tropikalne oficerskie marynarki wojennej - krótkie Spodnie ćwiczebne tropikalne marynarki wojennej - krótkie
119 Spodnie do butów (generalskie) wojsk lotniczych Spodnie do butów (generalskie) sił powietrznych
120 Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych wzór 92 Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych
121 Spodnie letnie generalskie wojsk lotniczych wzór 92 Spodnie letnie generalskie sił powietrznych
122 Spodnie letnie oficerskie damskie marynarki wojennej wzór 92 Spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej
123 Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lądowych wzór 92 Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych
124 Spodnie letnie oficerskie damskie wojsk lotniczych wzór 92 Spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych
125 Spodnie letnie oficerskie marynarki wojennej wzór 92 Spodnie wyjściowe letnie marynarki wojennej
126 Spodnie letnie oficerskie wojsk lądowych wzór 92 Spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych
127 Spodnie letnie oficerskie wojsk lotniczych wzór 92 Spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych
128 Spodnie polowe tropikalne krótkie wzór 93 Spodnie polowe tropikalne krótkie
129 Spodnie wyjściowe generalskie damskie wojsk lotniczych Spodnie wyjściowe generalskie damskie sił powietrznych
130 Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych wzór 92 Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych
131 Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lotniczych wzór 92 Spodnie wyjściowe generalskie sił powietrznych
132 Spodnie wyjściowe letnie generalskie damskie wojsk lotniczych Spodnie wyjściowe letnie generalskie damskie sił powietrznych
133 Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie marynarki wojennej Spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej
134 Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie wojsk lądowych Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych
135 Spodnie wyjściowe letnie oficerskie damskie wojsk lotniczych Spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych
136 Spodnie wyjściowe oficerskie damskie marynarki wojennej Spodnie wyjściowe damskie marynarki wojennej
137 Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lądowych Spodnie wyjściowe damskie wojsk lądowych
138 Spodnie wyjściowe oficerskie damskie wojsk lotniczych Spodnie wyjściowe damskie sił powietrznych
139 Spodnie wyjściowe oficerskie marynarki wojennej wzór 92 Spodnie wyjściowe marynarki wojennej
140 Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lądowych wzór 92 Spodnie wyjściowe wojsk lądowych
141 Spodnie wyjściowe oficerskie wojsk lotniczych wzór 92 Spodnie wyjściowe sił powietrznych
142 Spódnica letnia oficerska wojsk lądowych Spódnica letnia wojsk lądowych
143 Spódnica letnia oficerska wojsk lotniczych wzór 92 Spódnica wyjściowa letnia sił powietrznych
144 Spódnica wyjściowa oficerska wojsk lotniczych Spódnica wyjściowa sił powietrznych
145 Szalik letni oficerski koloru białego Szalik letni koloru białego
146 Szalik letni oficerski koloru khaki Szalik letni koloru khaki
147 Szalik zimowy oficerski koloru białego Szalik zimowy koloru białego
148 Szalik zimowy oficerski koloru khaki Szalik zimowy koloru khaki
149 Szalik zimowy oficerski koloru stalowego Szalik zimowy koloru stalowego
150 Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i lotniczych Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i sił powietrznych
151 Torba podróżna poligonowa Torba podróżna
152 Trzewiki zimowe oficerskie - botki Trzewiki zimowe - botki
153 Ubranie treningowe Dres sportowy
154 Buty sportowe Buty sportowe WS

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA, KTÓRE MOGĄ OTRZYMAĆ ŻOŁNIERZE ZAWODOWI, GDY UZASADNIAJĄ TO WARUNKI, W JAKICH SĄ WYKONYWANE OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1502), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021