Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Na podstawie art. 13l ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb, sposób i zakres kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwanego dalej "kontrolującym", w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3a oraz art. 16l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanej dalej "ustawą", wykorzystywanego na potrzeby pobierania opłaty elektronicznej.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
danych geolokalizacyjnych - rozumie się przez to dane wymienione w art. 13i ust. 3b ustawy;
2)
danych rejestrowych - rozumie się przez to dane wymienione w art. 13ia ust. 5 pkt 1-3 ustawy;
3)
dokumentach rejestrowych - rozumie się przez to odwzorowanie cyfrowe dokumentów i potwierdzenia, o których mowa w art. 13ia ust. 7 ustawy;
4)
kategorii pojazdu - rozumie się przez to kategorię, o której mowa w art. 13ha ust. 3 ustawy;
5)
karach pieniężnych - rozumie się przez to kary, o których mowa w art. 13k ust. 1-2d ustawy;
6)
kontroli - rozumie się przez to kontrolę, o której mowa w art. 13l ust. 1 ustawy;
7)
kontrolowanym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 13k ust. 4 i 5 ustawy;
8)
numerze referencyjnym - rozumie się przez to numer referencyjny, o którym mowa w art. 13ia ust. 8 ustawy;
9)
obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej - rozumie się przez to:
a)
obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 13i ust. 4a, 4aa, 4b i 4c, art. 13ia ust. 1, 8 i 10, art. 13ib ust. 2 oraz art. 13ic ust. 1 ustawy,
b)
obowiązek podania danych rejestrowych, o którym mowa w art. 13ia ust. 5 pkt 1-3 ustawy, oraz uzupełnienia rejestru SPOE KAS, o którym mowa w art. 13ib ust. 1 ustawy,
c)
obowiązek dołączenia dokumentów rejestrowych;
10)
opłacie elektronicznej - rozumie się przez to opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy;
11)
podmiocie zagranicznym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 13m ust. 2 ustawy;
12)
rejestrze SPOE KAS - rozumie się przez to rejestr uiszczających opłatę elektroniczną, o którym mowa w art. 13ia ust. 1 ustawy;
13)
Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS - rozumie się przez to system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy;
14)
urządzeniu do poboru opłaty elektronicznej - rozumie się przez to urządzenie mobilne, zewnętrzny system lokalizacyjny i urządzenie pokładowe, o których mowa w art. 13i ust. 3a ustawy, oraz urządzenie, o którym mowa w art. 16l ust. 1 ustawy;
15)
urządzeniu SPOE KAS - rozumie się przez to urządzenie mobilne, zewnętrzny system lokalizacyjny i urządzenie pokładowe, o których mowa w art. 13i ust. 3a ustawy.
§  3. 
1. 
Kontroli podlega prawidłowość przestrzegania przez kontrolowanych obowiązków uiszczenia opłaty elektronicznej.
2. 
W przypadku użytkowników EETS kontrola obejmuje wyłącznie przestrzeganie przez nich obowiązków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz art. 13i ust. 4a, 4aa i 4b ustawy.
§  4. 
1. 
W ramach kontroli prawidłowości przestrzegania poszczególnych obowiązków uiszczenia opłaty elektronicznej kontrolujący prowadzi czynności kontrolne mające na celu ustalenie, czy:
1)
dany pojazd podlega opłacie elektronicznej;
2)
kontrolowany dokonał rejestracji w rejestrze SPOE KAS albo zawarł umowę o świadczenie usługi EETS z dostawcą EETS.
2. 
W celu stwierdzenia, czy został naruszony obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy, kontrolujący ustala, czy:
1)
pojazd został wyposażony w urządzenie do poboru opłaty elektronicznej funkcjonujące prawidłowo i przekazujące aktualne dane geolokalizacyjne podczas przejazdu drogą krajową lub jej odcinkiem, na których pobiera się opłatę elektroniczną;
2)
dla urządzenia SPOE KAS został uzyskany numer referencyjny;
3)
urządzenie, w które został wyposażony pojazd, zostało:
a)
wykreślone z rejestru SPOE KAS na podstawie art. 13ia ust. 15 ustawy - w przypadku urządzenia SPOE KAS,
b)
zablokowane na podstawie art. 16l ust. 6 ustawy - w przypadku urządzenia, o którym mowa w art. 16l ust. 1 ustawy;
4)
opłata elektroniczna została wniesiona w:
a)
wysokości nie niższej niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy,
b)
trybie, w sposób i w terminie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy, z uwzględnieniem art. 13k ust. 8a i 8b ustawy;
5)
naruszenie nie jest wynikiem naruszenia przez kierującego pojazdem obowiązku, o którym mowa w art. 13i ust. 4a ustawy.
3. 
W celu stwierdzenia, czy został naruszony obowiązek, o którym mowa w art. 13i ust. 4a ustawy, kontrolujący ustala okoliczności wymienione w ust. 2 pkt 1-4 oraz ustala, czy do urządzenia do poboru opłaty elektronicznej zostały wprowadzone prawidłowe dane o:
1)
kategorii pojazdu;
2)
liczbie osi pojazdu, jeżeli stawki opłaty elektronicznej zostały zróżnicowane ze względu na liczbę osi.
4. 
W celu stwierdzenia, czy został naruszony obowiązek, o którym mowa w art. 13i ust. 4aa ustawy, kontrolujący ustala okoliczności wymienione w ust. 2 pkt 1-4 oraz ustala, czy urządzenie do poboru opłaty elektronicznej, w które jest wyposażony pojazd, działa prawidłowo.
5. 
W celu stwierdzenia, czy został naruszony obowiązek, o którym mowa w art. 13i ust. 4b ustawy, kontrolujący ustala okoliczności wymienione w ust. 2 pkt 1-4 oraz ustala, czy:
1)
urządzenie do poboru opłaty elektronicznej, w które został wyposażony pojazd, jest używane zgodnie z przeznaczeniem;
2)
stwierdzone naruszenie skutkuje uiszczeniem opłaty elektronicznej w niepełnej wysokości.
6. 
W celu stwierdzenia, czy został naruszony obowiązek podania danych rejestrowych oraz danych, o których mowa w art. 13ib ust. 1 ustawy, kontrolujący ustala, czy dane wprowadzone do rejestru SPOE KAS są zgodne ze stanem faktycznym przez:
1)
ich porównanie z danymi dostępnymi w:
a)
centralnej ewidencji pojazdów oraz innych rejestrach i bazach danych, do których dostęp ma kontrolujący,
b)
dokumentach pojazdu i dokumentach identyfikujących kontrolowanego

- w przypadku danych rejestrowych;

2)
ich porównanie z rzeczywistą kategorią pojazdu lub liczbą osi pojazdu wykonującego przejazd drogą krajową lub jej odcinkiem, na których pobiera się opłatę elektroniczną, albo numerem rejestracyjnym przyczepy lub naczepy - w przypadku danych, o których mowa w art. 13ib ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
3)
sprawdzenie, czy kontrolowany prawidłowo uzupełnił rejestr SPOE KAS o numer referencyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 13ib ust. 1 pkt 3 ustawy.
7. 
W celu stwierdzenia, czy został naruszony obowiązek wprowadzenia do rejestru odwzorowania cyfrowego dokumentów rejestrowych, kontrolujący ustala, czy:
1)
dane, o których mowa w art. 13ia ust. 5 pkt 3 ustawy, zostały zgłoszone do centralnej ewidencji pojazdów;
2)
dokumenty rejestracyjne potwierdzają:
a)
prawidłowość danych, o których mowa w art. 13ia ust. 5 pkt 3 ustawy, w tym czy dokumenty te dotyczą rejestrowanego pojazdu i są odpowiednio czytelne, a ich prawdziwość nie budzi uzasadnionych wątpliwości,
b)
złożenie zabezpieczenia wnoszenia opłaty elektronicznej, chyba że prawidłowość złożenia tego zabezpieczenia została potwierdzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
8. 
W celu stwierdzenia, czy zostały naruszone obowiązki, o których mowa w art. 13ia ust. 10 lub art. 13ib ust. 2 ustawy, kontrolujący ustala okoliczności wymienione w ust. 6 pkt 1 oraz ustala, czy zawarte w rejestrze SPOE KAS dane rejestrowe oraz dane, o których mowa w art. 13ib ust. 1 ustawy, zostały zaktualizowane nie później niż przed rozpoczęciem przejazdu drogą krajową lub jej odcinkiem, na których pobiera się opłatę elektroniczną.
9. 
W celu stwierdzenia, czy został naruszony obowiązek, o którym mowa w art. 13ic ust. 1 ustawy, kontrolujący ustala okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 i ust. 4, a także ustala:
1)
długość przerwy w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych, o których mowa w art. 13i ust. 3a ustawy;
2)
czy kontrolowany niezwłocznie zatrzymał się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej albo opuścił niezwłocznie drogę krajową lub jej odcinek, na których pobiera się opłatę elektroniczną;
3)
czy przerwa w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych nie była spowodowana niedostępnością Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS;
4)
czy wznowienie przejazdu drogą krajową lub jej odcinkiem, na których pobiera się opłatę elektroniczną, nastąpiło po przywróceniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych.
§  5. 
1. 
Kontrola jest prowadzona w trybie:
1)
stacjonarnym, zwanym dalej "kontrolą stacjonarną", przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub
2)
mobilnym, zwanym dalej "kontrolą mobilną", przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego działających z upoważnienia:
a)
Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo
b)
wojewódzkiego inspektora transportu drogowego - w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005).
2. 
Kontrolę stacjonarną mogą również prowadzić inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie obejmującym rejestrowanie naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za pomocą urządzeń, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b.
3. 
Prawidłowość przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 13i ust. 4aa i art. 13ic ust. 1 ustawy, jest kontrolowana wyłącznie w ramach kontroli mobilnej.
4. 
Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, zatrzymując pojazd w związku z prowadzeniem kontroli mobilnej, każdorazowo kontrolują prawidłowość przestrzegania obowiązków podania danych rejestrowych oraz dołączenia dokumentów rejestrowych, jeżeli posiadają dostęp online do danych lub dokumentów zawartych w rejestrze SPOE KAS.
§  6. 
1. 
Kontrola może obejmować następujące czynności:
1)
analizę danych rejestrowych oraz danych, o których mowa w art. 13ib ust. 1 ustawy, zawartych w:
a)
rejestrze SPOE KAS,
b)
centralnej ewidencji pojazdów oraz innych rejestrach i bazach danych, do których dostęp posiada kontrolujący,
c)
dokumentach pojazdu i dokumentach identyfikujących kontrolowanego oraz na innych nośnikach informacji;
2)
analizę danych geolokalizacyjnych przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS przez urządzenie do poboru opłaty elektronicznej, zainstalowane lub przewożone w pojeździe podlegającym opłacie elektronicznej podczas przejazdu drogą krajową lub jej odcinkiem, na których pobiera się opłatę elektroniczną;
3)
ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej na podstawie danych i informacji:
a)
z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, rejestru dowodów osobistych oraz rejestru SPOE KAS,
b)
zawartych w dokumentach pojazdu oraz innych dokumentach okazanych przez kontrolowanego,
c)
zapisów tachografu,
d)
pozyskanych od organów rejestrujących pojazd,
e)
z wyjaśnień kontrolowanego.
2. 
W ramach prowadzenia kontroli stacjonarnej kontrolujący analizuje dane zarejestrowane przez urządzenia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, oraz dane geolokalizacyjne zarejestrowane przez System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS i w uzasadnionych przypadkach weryfikuje ich prawidłowość przez porównanie z danymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, lub występuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień.
3. 
W ramach prowadzenia kontroli mobilnej inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego wykonują czynności kontrolne bezpośrednio na drodze na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
4. 
Czynności kontrolne wykonywane w ramach kontroli mobilnej mogą obejmować:
1)
zatrzymywanie pojazdów w celu przeprowadzenia kontroli;
2)
legitymowanie kierowców;
3)
badanie dokumentów i innych nośników informacji objętych zakresem kontroli;
4)
żądanie udzielenia przez kontrolowanego ustnych lub pisemnych wyjaśnień;
5)
sporządzanie kopii dokumentów, o których mowa w pkt 3;
6)
sporządzanie dokumentacji fotograficznej, jeżeli może ona stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli;
7)
badanie urządzeń do poboru opłaty elektronicznej, w które są wyposażone pojazdy podlegające kontroli;
8)
sporządzanie protokołu kontroli w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej uzasadniającego nałożenie kary pieniężnej albo grzywny, o której mowa w art. 13na ust. 1 ustawy;
9)
wprowadzanie informacji o ujawnionych naruszeniach obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS;
10)
podejmowanie czynności określonych w art. 13m ust. 2-10 ustawy wobec podmiotów zagranicznych.
§  7. 
1. 
Do prowadzenia kontroli stacjonarnej wykorzystuje się:
1)
urządzenia:
a)
stacjonarne i przenośne, o których mowa w art. 13o ust. 1 ustawy, zainstalowane w pasie drogowym dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną,
b)
zainstalowane w pojazdach służbowych kontrolującego

- zwane dalej "urządzeniami kontrolnymi";

2)
System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
2. 
Urządzenia kontrolne mogą rejestrować:
1)
obrazy pojazdu będącego przedmiotem kontroli, w tym jego numer rejestracyjny;
2)
wymiary i parametry pojazdu umożliwiające ustalenie:
a)
czy podlega on opłacie elektronicznej,
b)
kategorii pojazdu, a także liczby osi pojazdu, jeżeli stawki opłaty elektronicznej zostały zróżnicowane ze względu na liczbę osi;
3)
czas i datę przeprowadzonej kontroli;
4)
identyfikator urządzenia kontrolnego, który zarejestrował obraz pojazdu, o którym mowa w pkt 1.
3. 
W przypadku danych rejestrowanych w ramach kontroli mobilnej, do formułowania wniosków o wszczęcie postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych mogą być wykorzystywane:
1)
dane, o których mowa w ust. 2, jeżeli zawierają obraz pojazdu będącego przedmiotem kontroli, lub
2)
dane geolokalizacyjne rejestrowane przez System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.
4. 
Do prowadzenia kontroli mobilnej mogą być wykorzystywane przyrządy ujawniające informacje o podejrzeniu naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej zainstalowane w pojazdach służbowych kontrolującego.
5. 
W wyniku przeprowadzenia kontroli mobilnej z wykorzystaniem przyrządów, o których mowa w ust. 4, rejestracji mogą podlegać dane wymienione w ust. 2 oraz identyfikator przyrządu kontrolnego.
6. 
Na podstawie danych zarejestrowanych przez przyrządy, o których mowa w ust. 4, kontrolujący zatrzymuje pojazdy w celu podjęcia dalszych czynności kontrolnych.
7. 
Kontrolę stacjonarną z wykorzystaniem urządzeń kontrolnych oraz kontrolę mobilną przeprowadza się w odpowiednim miejscu i czasie tak, aby utrudnić kierującym pojazdami omijanie miejsc, w których są prowadzone czynności kontrolne. Kontrola mobilna ma w szczególności na celu kontrolę prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej przez podmioty zagraniczne.
§  8. 
W okresie do dnia wskazanego w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1087 oraz z 2021 r. poz. 1005) do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 13i ust. 1 pkt 3 ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Kontrolą są objęte prawidłowość wyposażenia pojazdów w urządzenia, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy, oraz sposób ich wykorzystywania.
§  9. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia uruchomienia SPOE KAS określonego w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie pięciu dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej (Dz. U. poz. 1859), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1087 oraz z 2021 r. poz. 1005).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1029

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Data aktu: 02/06/2021
Data ogłoszenia: 07/06/2021
Data wejścia w życie: 13/06/2021