Szczegółowe warunki i tryb rozliczania wydatków poniesionych na przejazd członków Rady Żeglugi Śródlądowej w celu udziału w jej posiedzeniach.

Dz.U.20.99
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczania wydatków poniesionych na przejazd członków Rady Żeglugi Śródlądowej w celu udziału w jej posiedzeniach
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. poz. 1901) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Członkowi Rady Żeglugi Śródlądowej, zwanej dalej "Radą", przysługuje w celu udziału w posiedzeniach Rady zwrot wydatków na przejazd publicznym transportem zbiorowym odbywanego transportem kolejowym lub autobusowym na trasie od stałego miejsca pracy do miejsca posiedzenia Rady i z powrotem.
2.  Zwrot wydatków na przejazd odbywany transportem kolejowym przysługuje za przejazd drugą klasą.
3.  Członkowi Rady w uzasadnionym przypadku, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, w celu udziału w posiedzeniach Rady, przysługuje zwrot wydatków na przejazd na trasie od stałego miejsca pracy do miejsca jej posiedzenia i z powrotem:
1) samochodem osobowym,
2) motocyklem lub
3) motorowerem

- niebędących własnością pracodawcy.

4.  Członkowi Rady nie przysługuje zwrot wydatków na przejazd, o którym mowa w ust. 1 i 3, jeżeli uzyskał zwrot wydatków za ten przejazd od pracodawcy.
5.  Członek Rady w celu uzyskania zwrotu wydatków na przejazd jest obowiązany obliczyć wydatki, o których mowa w ust. 3, uwzględniając liczbę przejechanych kilometrów i odpowiednią dla danego pojazdu stawkę za jeden kilometr przebiegu, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140).
§  2. 
1.  Zwrot wydatków na przejazd członkom Rady następuje na podstawie pisemnego wniosku o zwrot wydatków na przejazd. Członek Rady składa wniosek w terminie 14 dni od dnia powrotu z posiedzenia Rady, którego dotyczy wniosek. Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, za pośrednictwem Sekretarza Rady.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) w przypadku przejazdu:
a) publicznym transportem zbiorowym odbywanym transportem kolejowym lub autobusowym - odpowiednio bilet kolejowy lub autobusowy,
b) samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem - oświadczenie o ilości przejechanych kilometrów i wydatkach na przejazd, obliczonych zgodnie z § 1 ust. 5;
2) informację o numerze rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być dokonany zwrot wydatków za przejazd;
3) oświadczenie o nieuzyskaniu zwrotu wydatków na przejazd od pracodawcy.
3.  Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej za pośrednictwem Sekretarza Rady dokonuje formalnej oceny złożonego wniosku, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku rozliczania wydatków na przejazd samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem również formalnej oceny poprawności obliczenia tych wydatków.
4.  W przypadku braku podania we wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez członka Rady danych umożliwiających dokonanie rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej za pośrednictwem Sekretarza Rady wzywa członka Rady do uzupełnienia tego wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ze wskazaniem brakujących danych.
5.  W przypadku braku uzupełnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
6.  Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej przekazuje niezwłocznie do Banku Gospodarstwa Krajowego zatwierdzony wniosek, o którym mowa w ust. 1, w celu zwrotu wydatków na przejazd członkowi Rady.
7.  Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje zwrotu wydatków na przejazd członkowi Rady w terminie 7 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego wniosku.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.99

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb rozliczania wydatków poniesionych na przejazd członków Rady Żeglugi Śródlądowej w celu udziału w jej posiedzeniach.
Data aktu: 15/01/2020
Data ogłoszenia: 22/01/2020
Data wejścia w życie: 23/01/2020