Legitymacje służbowe policjantów.

Dz.U.2020.986
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie legitymacji służbowych policjantów
Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organy właściwe do ich wydawania oraz zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach.
§  2. 
1.  Policjant na czas pełnienia służby w Policji otrzymuje bezpośrednio po mianowaniu legitymację służbową policjanta, zwaną dalej "legitymacją służbową".
2.  Policjant pełniący służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, realizujący na obszarze całego kraju zadania, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, otrzymuje na czas pełnienia służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji wkładkę do legitymacji służbowej.
§  3. 
1.  Legitymację służbową wydaje oraz wymienia:
1) Komendant Główny Policji - komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantowi szkoły policyjnej, dyrektorowi instytutu badawczego oraz policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA";
1a) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;
1b) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - policjantom pełniącym służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;
2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji - policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;
3) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - policjantom pełniącym służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
4) komendant szkoły policyjnej - policjantom pełniącym służbę w szkole policyjnej;
5) dyrektor instytutu badawczego - policjantom pełniącym służbę w instytucie badawczym.
2.  Przełożony, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest właściwy do wydawania oraz wymiany wkładki do legitymacji służbowej.
§  4. 
1.  Wpisów do legitymacji służbowej dokonuje się na etapie personalizacji poprzez umieszczenie:
1) nazwy jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, z tym że w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:
a) komisariacie Policji - umieszcza się nazwę komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,
b) komisariacie specjalistycznym Policji - umieszcza się nazwę komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,
c) ośrodku szkolenia Policji - umieszcza się nazwę komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;
2) wizerunku twarzy policjanta, sporządzonego na podstawie fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanej na jednolitym jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz pokazującej wyraźnie oczy i twarz; powinna ona przedstawiać osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma pokazywać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
3) imienia, nazwiska, stopnia i numeru identyfikacyjnego policjanta nadanego w teleinformatycznym systemie kadrowym Policji;
4) numeru legitymacji służbowej oraz daty jej ważności;
4a) nazwy organu, który wydał legitymację służbową;
5) (uchylony).
2.  Danych wymienionych w ust. 1 nie wolno przerabiać ani czynić nieczytelnymi.
3.  Wzór legitymacji służbowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Legitymacja służbowa podlega zwrotowi w przypadku:
1) udzielenia urlopu bezpłatnego w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego;
2) zawieszenia w czynnościach służbowych;
3) zwolnienia ze służby;
4) upływu terminu jej ważności.
2.  W razie zgonu policjanta zwrotu legitymacji służbowej dokonuje członek jego rodziny lub przełożony.
3.  Zwrotu legitymacji służbowej dokonuje się w komórce organizacyjnej do spraw kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.
§  6. 
1.  Do wkładki do legitymacji służbowej wpisuje się imię i nazwisko policjanta, stopień, numer identyfikacyjny policjanta nadany w teleinformatycznym systemie kadrowym Policji, numer legitymacji służbowej, datę, podpis i pieczęć Komendanta Głównego Policji oraz pouczenie o treści "Okazicielowi niniejszego dokumentu polecam udzielić wszelkiej pomocy przy wykonywaniu czynności służbowych prowadzonych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji".
2.  Wzór wkładki do legitymacji służbowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Policjant zwraca wkładkę do legitymacji służbowej w przypadku zwolnienia ze służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz w przypadkach określonych w § 5 ust. 1.
2.  Zwrotu wkładki do legitymacji służbowej dokonuje się w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych Biura Spraw Wewnętrznych Policji.
§  8.  Do wkładki do legitymacji służbowej stosuje się przepisy § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2.
§  9.  Legitymacje służbowe wydane policjantom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają zwrotowi przełożonym, o których mowa w § 3 ust. 1.
§  10.  Uchyla się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1990 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach (Dz. U. poz. 463, z późn. zm.).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej wielowarstwowo z poliwęglanu.

awers

wzór

Objaśnienia:

1) tło w kolorze niebiesko-szaro-różowym z napisem POLICJA;
2) w lewej górnej części wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
3) w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 x 6,3 mm;
4) poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:
a) komisariacie Policji - nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,
b) komisariacie specjalistycznym Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,
c) ośrodku szkolenia Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;
5) w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta;
6) w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:
a) gwiazda policyjna,
b) NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,
c) napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2022;
7) w środkowej części znak holograficzny (owalny, transparentny hologram stylizowanego orła oraz poziomego napisu POLICJA) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;
8) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi.

rewers

wzór

Objaśnienia:

1) w górnej części dokumentu tło w kolorze zielono-niebiesko-różowym;
2) w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową;
3) w dolnej części tła, po lewej stronie, poziomy napis POLICJA w kolorze złotym o wymiarach 53 x 8,2 mm;
4) w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;
5) w dolnej części dokumentu na jasnym tle obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR WKŁADKI DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

wzór

Wkładka do legitymacji służbowej jest koloru żółtego o wymiarach 63 mm x 100 mm, po dokonaniu w niej wpisów pokryta dwustronnie transparentną folią holograficzną zawierającą elementy giloszowe, poprzecznie położone litery "RP", napis "Policja" oraz sześciocyfrowy numer folii.

Awers wkładki do legitymacji służbowej zawiera:

- w górnej części centralnie położony znak "gwiazdy policyjnej" - według wzoru "oznaczenia identyfikacji indywidualnej policjanta" - w kolorze szarometalicznym z niebieską wstęgą pośrodku, na której widnieje napis koloru białego "POLICJA",
- po prawej stronie gwiazdy hologram w kształcie koła przedstawiający na zmiennobarwnym giloszu centralnie położone godło państwowe, wokół którego znajduje się dwukrotnie powtórzony napis "Rzeczpospolita Polska",
- poniżej "gwiazdy policyjnej" napis koloru czarnego "BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI",
- pod napisem nazwy jednostki wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem pod nią koloru czarnego "stopień, imię i nazwisko",
- poniżej wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem pod nią koloru czarnego - po lewej stronie "nr identyfikacyjny", po prawej stronie podpis koloru czarnego "nr legitymacji służbowej",
- poniżej wypośrodkowany napis koloru czarnego umieszczony w czterech liniach: w pierwszej linii - "Okazicielowi niniejszego dokumentu"

w drugiej linii - "polecam udzielić wszelkiej pomocy"

w trzeciej linii - "przy wykonywaniu czynności służbowych"

w czwartej linii - "prowadzonych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji",

- poniżej wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem koloru czarnego po lewej stronie "data wydania", oraz po prawej stronie wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem koloru czarnego "podpis i pieczęć Komendanta Głównego Policji".

Rewers wkładki do legitymacji służbowej nie zawiera żadnych zapisów ani elementów graficznych.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020