Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Dz.U.2020.982
USTAWA
z dnia 26 czerwca 1997 r.
o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Art.  1. 
1.  Tworzy się Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, zwany dalej "Instytutem".
2.  Instytut jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną.
3.  Instytut działa na podstawie ustawy, Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzonego w Paryżu dnia 26 maja 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 109, poz. 521), zwanego dalej "Porozumieniem", oraz na podstawie prawa polskiego.
4.  Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
Art.  2. 
1.  Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) przyczynianie się, poprzez badania i szkolenie, do postępu wiedzy w biologii molekularnej i komórkowej, jak również w dziedzinach pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów medycznych, weterynaryjnych i środowiska naturalnego,
2) wspieranie i utrzymywanie międzynarodowej współpracy naukowej, wymiany i kontaktów,
3) stymulowanie wdrażania rezultatów badań do zastosowań praktycznych,
4) popularyzowanie osiągnięć naukowych.
2.  Instytut realizuje zadania określone w ust. 1 przez:
1) prowadzenie badań eksperymentalnych i teoretycznych,
2) kształcenie kadry naukowej,
3) prowadzenie kursów specjalistycznych,
4) uczestniczenie w Światowej Sieci Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO w charakterze ewentualnego koordynatora działań regionalnych,
5) tworzenie forum dla kontaktów i wymiany informacji między naukowcami różnych krajów,
6) współpracowanie z instytucjami medycznymi i przemysłowymi w celu wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych,
7) rozpowszechnianie wiedzy biologicznej i medycznej, przede wszystkim poprzez publikacje i organizowanie spotkań naukowych.
Art.  3. 
1.  Polska Akademia Nauk, stosownie do ustaleń zawartych w art. III Porozumienia, zapewni Instytutowi pomieszczenia oraz podstawowe wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia jego działalności.
2.  Udostępnienie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy użyczenia.
Art.  4. 
1.  Instytut uzyskuje przychody z:
1) dotacji ujmowanej w budżecie państwa w części Polska Akademia Nauk,
2) funduszy (wkładów) przekazanych przez UNESCO,
3) wpłat z tytułu udziału innych instytucji w pracach Instytutu na podstawie zawartych porozumień,
4) realizacji badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych finansowanych lub zlecanych przez instytucje oraz podmioty gospodarcze krajowe i zagraniczne,
5) prowadzonej przez Instytut działalności gospodarczej,
6) darowizn, zapisów i subsydiów.
2.  Dotacja budżetowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest przeznaczana na dofinansowanie bieżącej eksploatacji budynku stanowiącego siedzibę Instytutu oraz kosztów utrzymania administracji i obsługi technicznej Instytutu.
Art.  5. 

Organami Instytutu są:

1) Międzynarodowy Komitet Doradczy,
2) Dyrektor.
Art.  6. 
1.  W skład Międzynarodowego Komitetu Doradczego wchodzi nie mniej niż 10 członków powołanych na czteroletnią kadencję przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, po konsultacji z Dyrektorem Generalnym UNESCO, spośród wybitnych specjalistów z zakresu działania Instytutu.
2.  Do zadań Międzynarodowego Komitetu Doradczego należy:
1) formułowanie ogólnych wytycznych dotyczących działalności Instytutu,
2) rozpatrywanie projektów i wyrażanie opinii w sprawach: programu działalności, planu finansowego Instytutu oraz jego struktury i trybu działania,
3) rozpatrywanie raportów Dyrektora Instytutu na temat działalności Instytutu,
4) ustalanie regulaminu przeprowadzania konkursów na stanowiska wymienione w art. 13 pkt 1-3,
5) ustalanie zasad i trybu dokonywania oceny działalności naukowej pracowników wymienionych w art. 13 pkt 1-3,
6) realizowanie innych zadań przewidzianych w ustawie i w statucie Instytutu.
3.  Organizację i sposób działania Międzynarodowego Komitetu Doradczego określa regulamin uchwalony przez Komitet.
Art.  7. 
1.  Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje, spośród osób o uznanych kompetencjach, posiadających kwalifikacje wymagane przy obejmowaniu najwyższych stanowisk akademickich, Prezes Polskiej Akademii Nauk, po konsultacjach z Dyrektorem Generalnym UNESCO i Międzynarodowym Komitetem Doradczym.
2.  Do zadań i obowiązków Dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) zarządzanie i reprezentowanie Instytutu oraz składanie w jego imieniu oświadczeń woli,
2) przygotowywanie projektu programu działalności i planu finansowego Instytutu,
3) ustalanie i realizowanie programu działalności i planu finansowego Instytutu w ramach ogólnych wytycznych formułowanych przez Międzynarodowy Komitet Doradczy,
4) prowadzenie polityki kadrowej,
5) informowanie Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Dyrektora Generalnego UNESCO o zawieranych porozumieniach dotyczących współpracy z innymi jednostkami.
3.  Dyrektor Instytutu może powoływać organy doradcze, ustalając tryb i zakres ich działania.
Art.  8. 

Wewnętrzną organizację i tryb działania Instytutu określa jego statut, nadany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Art.  9. 
1.  Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Prezes Polskiej Akademii Nauk.
2.  W ramach nadzoru Prezes Polskiej Akademii Nauk dokonuje kontroli i oceny działalności Instytutu oraz pracy Dyrektora Instytutu.
3.  Prezes Polskiej Akademii Nauk, w razie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora Instytutu jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora Instytutu do jej zmiany lub uchylenia.
Art.  10. 
1.  Instytut gospodaruje przydzieloną lub nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.
2.  Podstawą gospodarki Instytutu jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora Instytutu, po zaopiniowaniu przez Międzynarodowy Komitet Doradczy.
Art.  11. 
1.  Instytut odpowiada za swoje zobowiązania.
2.  Instytut nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Instytutu.
Art.  12. 

Instytut ustala samodzielnie wysokość środków na wynagrodzenia w ramach posiadanych środków finansowych.

Art.  13. 

Instytut zatrudnia pracowników na stanowiskach:

1) profesora,
2) badacza,
3) asystenta,
4) pracownika administracyjnego, technicznego i obsługi.
Art.  14. 
1.  Na stanowisku profesora można zatrudnić osobę mającą co najmniej stopień naukowy doktora.
2.  Na stanowisku badacza można zatrudnić osobę, która posiada stopień naukowy doktora.
3.  Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny tytuł zawodowy.
4.  Kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 1-3, wyłania się w drodze konkursu.
5.  Wykonywanie obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowiskach, o których mowa w art. 13 pkt 1-3, stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288).
Art.  15. 

Na wniosek profesora Instytut zatrudnia jego współpracownika na stanowisku, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 3, bez konieczności wyłonienia kandydata w drodze konkursu.

Art.  16. 
1.  Pracownicy, o których mowa w art. 13 pkt 1-3, są zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas określony.
2.  Międzynarodowy Komitet Doradczy dokonuje oceny działalności naukowej profesorów co 2 lata, a badaczy i asystentów corocznie.
Art.  17. 

Do cudzoziemców zatrudnionych w Instytucie na stanowiskach, o których mowa w art. 13 pkt 1-4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące cudzoziemców zatrudnionych w szkołach wyższych.

Art.  18. 
1.  Zasady wynagradzania pracowników Instytutu ustala jego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Międzynarodowego Komitetu Doradczego.
2.  Wynagrodzenie Dyrektora Instytutu ustala Prezes Polskiej Akademii Nauk, po konsultacji z Dyrektorem Generalnym UNESCO.
3.  Dyrektor Instytutu ustala wykaz stanowisk pracowników technicznych, administracyjnych i obsługi.
Art.  19. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą do pracowników Instytutu stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Art.  20. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą do Instytutu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Art.  21. 

W wypadku utraty mocy obowiązującej Porozumienia, Prezes Polskiej Akademii Nauk zarządzi likwidację Instytutu, określając jednocześnie warunki i tryb przeprowadzenia tej likwidacji.

Art.  22. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020