Zmiana rozporządzenia w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin.

Dz.U.2020.975
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin 2
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz. U. poz. 517, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

"§ 3. Wytwarzany materiał siewny powinien być:

1) wolny od agrofagów kwarantannowych w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/2031";

2) wolny od wszelkich organizmów szkodliwych, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału siewnego;

3) zgodny z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii w rozumieniu art. 4 rozporządzenia 2016/2031, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031 i regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii w rozumieniu art. 36 rozporządzenia 2016/2031, zwanych dalej "RNQP", określonymi w rozporządzeniu 2016/2031 oraz w stosowanych bezpośrednio przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2016/2031, w tym być zgodny ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031.

§ 4. 1. Plantacje nasienne, na których jest wytwarzany materiał siewny, powinny stanowić zwarty obszar uprawny.

2. Plantacje nasienne powinny być wolne od:

1) gatunków roślin uprawnych innych niż gatunek uprawiany;

2) odmian tego samego gatunku innych niż odmiany uprawiane lub od roślin nietypowych dla tych odmian;

3) chwastów, w szczególności takich gatunków, których nasiona są trudne do oddzielenia od nasion odmiany uprawianej i które mogą mieć wpływ na wytwarzanie lub jakość wytwarzanego materiału siewnego;

4) wszelkich organizmów szkodliwych, które zmniejszają użyteczność i jakość materiału siewnego.

3. Plantacje nasienne powinny być zgodne z wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii w rozumieniu art. 4 rozporządzenia 2016/2031, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031 i RNQP, określonymi w rozporządzeniu 2016/2031 oraz w stosowanych bezpośrednio przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2016/2031, w tym być zgodne ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031.";

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN ROLNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA, DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW LUB GRUP ROŚLIN

I. 

Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin zbożowych

1. Gatunki roślin zbożowych i najniższy obowiązujący stopień kwalifikacji
Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1 Jęczmień Hordeum vulgare L. C/2
2 Gryka Fagopyrum esculentum Moench C/2
3 Kukurydza2) Zea mays L. C/2
4 Mozga kanaryjska (kanar) Phalaris canariensis L. C/2
5 Owies nagoziarnisty (owies nagi) Avena nuda L. C/2
6 Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski Avena sativa L., w tym A. byzantina K. Koch C/2
7 Owies szorstki (owies owsik) Avena strigosa Schleb. C/2
8 Proso zwyczajne Panicum millaceum L. C/2
9 Pszenica orkisz Triticum spelta L. C/2
10 Pszenica twarda Triticum durum Desf. C/2
11 Pszenica zwyczajna Triticum aestivum L. C/2
12 Pszenżyto x Triticosecale Wittm. ex A. Camus C/2
13 Żyto Secale cereale L. C/1

Objaśnienia:

1) Jeżeli w upoważnieniu dla prowadzącego obrót hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2) Z wyłączeniem kukurydzy cukrowej (Zea mays var. saccharata Koke) i kukurydzy pękającej (Zea mays convar. microsperma Koem.).

2. Odmiany mieszańcowe:
1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien być uznany w urzędowej ocenie jako spełniający wymagania dla materiału bazowego (B);
2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien być uznany w urzędowej ocenie lub w ocenie pod urzędowym nadzorem jako spełniający wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C/1).
3. Ocena stanu plantacji
Kolejne oceny stanu plantacji Termin dokonania oceny
dwie oceny stanu plantacji dla plantacji nasiennych:
- odmian ustalonych: wszystkich gatunków pszenic, pszenżyta, jęczmienia, żyta, owsów, mozgi kanaryjskiej, gryki, prosa oraz kukurydzy,
- składników rodzicielskich odmian mieszańcowych żyta, pszenic, odmian samopylnych pszenżyta, jęczmienia i owsów,
- odmian mieszańcowych, z wyłączeniem kukurydzy
pierwsza w okresie poprzedzającym kwitnienie lub przed użyciem chemicznych czynników krzyżowania
druga w okresie dojrzewania nasion
nie mniej niż trzy, a w przypadku wytwarzania składników rodzicielskich odmian mieszańcowych - cztery oceny stanu plantacji dla plantacji nasiennych:
- odmian mieszańcowych kukurydzy oraz ich składników rodzicielskich
pierwsza w okresie poprzedzającym kwitnienie
druga w okresie kwitnienia składnika Rm, gdy 5% roślin ma znamiona podatne do przyjęcia pyłku
trzecia w okresie pełni kwitnienia do końca kwitnienia składników rodzicielskich
czwarta w okresie od końca kwitnienia do początku dojrzewania nasion
4. Przedplon:
1) plantacje nasienne roślin zbożowych, z wyłączeniem kukurydzy, zakłada się na polu, na którym w ostatnim roku poprzedzającym rok założenia ocenianej plantacji nasiennej nie były uprawiane rośliny wykluczające możliwość produkcji materiału siewnego danego gatunku, w szczególności innej odmiany tego samego gatunku lub tej samej odmiany, lecz niższego stopnia kwalifikacji, z uwzględnieniem specyfiki gatunku;
2) plantacje nasienne roślin zbożowych zakłada się na polu wolnym od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy;
3) plantacji nasiennych gryki nie zakłada się na polu, na którym w ostatnich dwóch latach uprawiano grykę lub tatarkę;
4) plantacji nasiennych prosa nie zakłada się na polu, na którym w ostatnim roku uprawiano proso lub z rodziny prosowatych.
5. Izolacja przestrzenna
Lp. Wyszczególnienie Odległość w metrach nie mniejsza niż dla plantacji1) materiału siewnego kategorii:
elitarny kwalifikowany
1 2 3 4
1 - dla odmian ustalonych żyta, obcopylnych odmian pszenżyta, mozgi kanaryjskiej oraz gryki odległość od zasiewów innych odmian lub roślin nietypowych dla odmiany tego samego gatunku, a w przypadku pszenżyta od źródeł pyłku Triticum spp. i żyta 300 250
2 - dla prosa odległość od zasiewów innych odmian prosa lub roślin prosowatych 100 50
3 - dla odmian samopylnych pszenżyta odległość od innych zasiewów pszenżyta oraz żyta 50 20
4 - dla pszenic odległość od zasiewów pszenicy porażonej w silnym stopniu głownią pyłkową lub śniecią cuchnącą;

- dla owsów odległość od zasiewów owsów porażonych w silnym stopniu głownią pyłkową owsa;

- dla jęczmienia odległość od zasiewów jęczmienia porażonych w silnym stopniu głownią pyłkową lub głownią zwartą jęczmienia

50 20
5 dla jęczmienia:
- ozimego odległość od plantacji jęczmienia ozimego o innej rzędowości 100 50
- mieszańcowego produkowanego z zastosowaniem cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS) odległość od innych źródeł pyłku, które mogą spowodować niepożądane zapylenie
6 - dla składników żeńskich odmian mieszańcowych pszenic, samopylnego pszenżyta, owsów, jęczmienia wyprodukowanego z zastosowaniem techniki

innej niż cytoplazmatyczna męska sterylność (CMS) odległość od zasiewów od wszystkich innych odmian z wyjątkiem uprawy składnika męskiego lub roślin nietypowych dla odmiany tego samego gatunku, które nie są zapylaczem w wytwarzaniu odmiany mieszańcowej

252)
7 dla kukurydzy odległość plantacji, na której produkuje się nasiona:
- składnika rodzicielskiego, od zasiewów innej odmiany lub formy kukurydzy niż ta, której pyłkiem mają być zapylone rośliny 300
- odmian mieszańcowych, od zasiewów innej odmiany lub formy kukurydzy innej niż zapylacz danego mieszańca oraz odmian ustalonych 200
8 odległość od innych sąsiadujących źródeł pyłku, które mogą spowodować niepożądane zapylenie dla żyta mieszańcowego:
- z zastosowaniem męskiej sterylności 1000 500
- bez zastosowania męskiej sterylności 600 500

Objaśnienia:

1) W przypadku pszenic, owsów i jęczmienia izolację przestrzenną może stanowić pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m, pod warunkiem że sąsiadująca plantacja tego samego gatunku nie jest porażona organizmami, o których mowa w lp. 3 tabeli.

2) Odległość ta może być nieuwzględniona, jeżeli istnieje wystarczające zabezpieczenie przed niepożądanym obcym zapyleniem.

6. Czystość odmianowa
Lp. Gatunki Minimalna czystość odmianowa w ocenie polowej dla materiału siewnego kategorii:
elitarny kwalifikowany
I

rozmnożenia

II

rozmnożenia

gatunki podlegające ocenie według norm procentowych (czystość określona w procentach)
1 pszenice, jęczmień i owsy 99,9 99,7 99,0
2 proso i samopylne odmiany pszenżyta 99,7 99,0 98,0
3 każdy składnik rodzicielski odmian mieszańcowych, owsów oraz pszenic 99,7 90,01)
4 każdy składnik rodzicielski mieszańcowych odmian samopylnych pszenżyta 99,0
5 odmiany mieszańcowe jęczmienia produkowanego z zastosowaniem CMS 99,7 851),2)
gatunki podlegające ocenie według norm powierzchni (czystość określona w sztukach na jednostce kwalifikacyjnej)
1 1) odmiany ustalone i mieszańcowe żyta,

2) ustalone odmiany obcopylne pszenżyta,

3) odmiany ustalone mozgi kanaryjskiej, gryki oraz kukurydzy

1,0 1,0
2 1) dla odmian mieszańcowych kukurydzy - liczba roślin, które są rozpoznawalne jako niebędące składnikiem rodzicielskim:
a) w produkcji każdego ze składników rodzicielskich (Ro, Rm) 0,1
b) w produkcji materiału siewnego odmian mieszańcowych - każdy składnik rodzicielski 0,2
2) gdy 5% lub więcej roślin składnika matecznego ma znamiona zdolne do zapylenia, to procent roślin w obrębie tego składnika, który pylił lub pyli:
a) w każdej ocenie stanu plantacji 1,0
b) we wszystkich ocenach stanu plantacji łącznie 2,0
Wymagana minimalna skuteczność krzyżowania odmian mieszańcowych pszenic, jęczmienia, owsów oraz pszenżyta nie może być niższa niż 95,0%

Objaśnienia:

1) Jest to czystość odmianowa odmian mieszańcowych pszenic, jęczmienia, owsów i samopylnych odmian pszenżyta stwierdzona w następczej ocenie tożsamości przy użyciu właściwej wielkości próbek.

2) Zanieczyszczenia inne niż restorer nie mogą przekraczać 2%.

7. Jednostki kwalifikacyjne - w ocenie polowej roślin zbożowych jednostką kwalifikacyjną jest powierzchnia:
1) dla gatunków, dla których obowiązuje metoda oceny według norm powierzchni, dla materiału kategorii:
a) elitarny - 30 m2,
b) kwalifikowany - 10 m2;
2) dla gatunków, dla których obowiązuje metoda oceny według norm procentowych, dla wszystkich kategorii - 20 m2;
3) dla kukurydzy jednostkę kwalifikacyjną w ocenie polowej stanowi 100 kolejnych roślin w rzędzie.
8. Wymagania dodatkowe dla odmian mieszańcowych:
1) w następczej ocenie tożsamości składnika matecznego żyta mieszańcowego liczba roślin innego składnika nie może przekraczać - 6 sztuk na 1000 roślin;
2) w produkcji materiału kategorii elitarny, stopnia kwalifikacji B, żyta mieszańcowego poziom sterylności składnika matecznego (Rm) nie może być niższy niż - 98,0%;
3) w materiale siewnym kategorii kwalifikowany, wytwarzanym jako mieszanina składników rodzicielskich, nie uznaje się roślin składnika ojcowskiego (Ro) za zanieczyszczenie, jeżeli udział tych roślin nie przekracza określonych przez hodowcę proporcji.
9. Wymagania dodatkowe dla odmian mieszańcowych jęczmienia produkowanego przy użyciu techniki cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS):
1) w zakresie cech składników mieszańca, która jest sprawdzana w następczej ocenie tożsamości odmianowej, materiał siewny powinien posiadać wystarczającą czystość i tożsamość;
2) w produkcji materiału siewnego, męska sterylność składnika żeńskiego nie może być niższa niż:
a) 99,7% - dla materiału siewnego kategorii elitarny,
b) 99,5% - dla materiału siewnego kategorii kwalifikowany;
3) w produkcji materiału siewnego kategorii:
a) elitarny - wyrażona procentowo liczba roślin niebędących danym typem nie powinna przekraczać:
- 0,1% - dla linii podtrzymującej i przywracającej płodność,
- 0,2% - dla składnika żeńskiego CMS,
b) kwalifikowany - liczba roślin niebędących danym typem powinna stanowić nie więcej niż:
- 0,3% - dla linii przywracającej płodność i dla składnika żeńskiego CMS,
- 0,5% - jeżeli składnik żeński CMS jest mieszańcem pojedynczym;
4) materiał siewny kategorii kwalifikowany może być produkowany w uprawie mieszanej żeńskiego składnika męskosterylnego ze składnikiem męskim przywracającym płodność.
10. Czystość gatunkowa:
1) plantacje nasienne roślin zbożowych powinny być praktycznie wolne od gatunków roślin uprawnych innych niż uprawiany, szczególnie gatunków mogących stanowić źródło obcego pyłku lub chorób i szkodników;
2) występowanie innych gatunków roślin zbożowych na jednostce kwalifikacyjnej, które podlegają ocenie według norm:
a) procentowych, na których jest produkowany materiał kategorii:
- elitarny - nie więcej niż 0,2 rośliny,
- kwalifikowany - nie więcej niż 1 roślina,
b) powierzchni, na których jest produkowany materiał kategorii:
- elitarny - nie więcej niż 0,3 rośliny,
- kwalifikowany - nie więcej niż 0,5 rośliny;
3) na plantacji nasiennej prosa, która podlega ocenie według norm powierzchni, występowanie roślin uprawnych innych gatunków szkodliwych, do których zalicza się sorgo miotełkowe, sorgo sudańskie, gorczycę białą, gorczycę czarną, gorczycę sarepską, lniankę oraz rzepak jary i rzepik jary, na jednostce kwalifikacyjnej dla materiału kategorii:
a) elitarny - nie więcej niż 0,1 rośliny,
b) kwalifikowany - nie więcej niż 1 roślina.
11. Zachwaszczenie:
1) plantacje nasienne roślin zbożowych powinny być praktycznie wolne od chwastów, w szczególności takich, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia;
2) występowanie na plantacji nasiennej chwastów w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do dyskwalifikacji plantacji nasiennej;
3) na plantacjach nasiennych roślin zbożowych, na 1 ha występowanie roślin owsa głuchego1), w sztukach, nie może być większe niż:
Plantacja nasienna zgłoszona do produkcji materiału siewnego kategorii Pszenice Jęczmień Owsy Żyto, Pszenżyto
elitarne 7 7 0 7
kwalifikowane 50 20 0 50

Objaśnienie

1) Dotyczy gatunków Avena fatua oraz Avena sterilis łącznie.

12. Choroby i szkodniki:
1) występowanie na plantacji nasiennej chorób i szkodników w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do dyskwalifikacji plantacji nasiennej;
2) z plantacji nasiennej wszystkich gatunków roślin zbożowych nie usuwa się roślin porażonych głownią;
3) w okresie dużej wrażliwości ocenianej plantacji nasiennej na porażenie głownią uprawy roślin zbożowych w promieniu 50 m nie powinny zawierać średnio więcej niż 3 rośliny wytwarzające zarodniki głowni na jednostce powierzchni równej 30 m2.
II. 

Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin pastewnych

1. Gatunki roślin pastewnych i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji:
1) bobowate (motylkowate)
Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
bobowate grubonasienne
1 Biserula grzebieniasta (syn. traganek grzebieniasty) Biserrula pelecinus L. C/2
2 Bobik Vicia faba L. (partim) C/1
3 Groch siewny Pisum sativum L. (partim) C/2
4 Groszek ciecierzycowaty Lathyrus cicera L. C/2
5 Łubin biały Lupinus albus L. C/2
6 Łubin wąskolistny Lupinus angustifolius L. C/2
7 Łubin żółty Lupinus luteus L. C/2
8 Wyka bengalska Vicia benghalensis L. C/2
9 Wyka kosmata Vicia villosa Roth C/2
10 Wyka siewna Vicia sativa L. C/2
bobowate drobnonasienne
1 Esparceta siewna Onobrychis viciifolia Scop. C/1
2 Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L. C/1
3 Koniczyna biała Trifolium repens L. C/1
4 Koniczynabiałoróżowa (koniczyna szwedzka) Trifolium hybridum L. C/1
5 Koniczyna gruczołkowata Trifolium glanduliferum Boiss. C/2
6 Koniczyna kosmata Trifolium hirtum All. C/2
7 Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) Trifolium incarnatum L. C/1
8 Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona) Trifolium pratense L. C/1
9 Koniczyna łuskowata Trifolium squarrosum L. C/2
10 Koniczyna Michela Trifolium michelianum Savi C/2
11 Koniczyna perska Trifolium resupinatum L. C/1
12 Koniczyna pęcherzykowata Trifolium vesiculosum Savi C/2
13 Koniczyna podziemna Trifolium subterraneum L. C/2
14 Koniczyna przewężona Trifolium isthmocarpum Brot. C/2
15 Koniczyna rozdęta Trifolium fragiferum L. C/2
16 Lucerna chmielowa Medicago lupulina L. C/2
17 Lucerna kolczasta Medicago doliata Carmign. C/2
18 Lucerna mieszańcowa Medicago x varia T. Martyn C/2
19 Lucerna nadbrzeżna Medicago littoralis Rohde ex Loisel. C/2
20 Lucerna ostrostrąkowa Medicago murex Willd. C/2
21 Lucerna pomarszczona Medicago rugosa Desr. C/2
22 Lucerna siewna Medicago sativa L. C/2
23 Lucerna ściętolistkowa Medicago truncatula Gaertn. C/2
24 Lucerna tarczowata Medicago scutellata (L.) Mill. C/2
25 Lucerna wielokształtna Medicago polymorpha L. C/2
26 Lucerna włoska Medicago italica (Mill.) Fiori C/2
27 Rutwica wschodnia Galega orientalis Lam. C/2
28 Seradela pastewna Ornithopus sativus Brot. C/2
29 Seradela zwarta Ornithopus compressus L. C/2
2) wiechlinowate (trawy)
Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1 Festulolium Festuca spp. x Lolium spp. C/1
2 Kostrzewa czerwona Festuca rubra L. C/1
3 Kostrzewa łąkowa Festuca pratensis Huds. C/1
4 Kostrzewa nitkowata Festuca filiformis Pourr. C/1
5 Kostrzewa owcza Festuca ovina L. C/1
6 Kostrzewa szczeciniasta Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina C/1
7 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schreb. C/1
8 Kupkówka pospolita Dactylis glomerata L. C/1
9 Mietlica biaława Agrostis giganthea Roth C/1
10 Mietlica pospolita Agrostis capillaris L. C/1
11 Mietlica psia Agrostis canina L. C/1
12 Mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera L. C/1
13 Rajgras wyniosły (rajgras francuski) Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. C/1
14 Stokłosa uniolowata Bromus catharticus Vahl. C/1
15 Tymotka kolankowata Phleum nodosum L. C/1
16 Tymotka łąkowa Phleum pratense L. C/1
17 Wiechlina błotna Poa palustris L. C/1
18 Wiechlina gajowa Poa nemoralis L. C/1
19 Wiechlina łąkowa Poa pratensis L. C/1
20 Wiechlina zwyczajna Poa trivalis L. C/1
21 Wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis L. C/1
22 Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) Lolium x hybridum Hausskn C/1
23 Życica trwała (rajgras angielski) Lolium perenne L. C/1
24 Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski) Lolium multiflorum Lam. C/1
3) inne gatunki
Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1 Babka lancetowata Plantago lanceolata L. C/2
2 Brukiew Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. C/1
3 Facelia błękitna Phacelia tanacetifolia Benth. C/1
4 Kapusta pastewna Brassica oleracea L. convar. acephala (D.C.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L. C/1
5 Rzodkiew oleista Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. C/1

Objaśnienie

1) Jeżeli w upoważnieniu dla prowadzącego obrót hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Wymagania dotyczące oceny stanu plantacji przedplonu i izolacji przestrzennej:
1) ocena stanu plantacji
Bobowate grubonasienne Bobowate drobnonasienne Wiechlinowate (trawy) Inne gatunki
Jedna ocena stanu plantacji:

w okresie od pełni kwitnienia roślin do początku zawiązywania strąków

Dwie oceny stanu plantacji w przypadku łubinów:

1) pierwsza w

okresie pełni kwitnienia roślin;

2) druga w okresie zawiązywania strąków

Jedna ocena stanu plantacji:

w okresie między pełnią kwitnienia a dojrzewaniem nasion

Dwie oceny stanu plantacji:

1) pierwsza

w okresie przed kwitnieniem;

2) druga w okresie pomiędzy pełnym kwitnieniem a dojrzewaniem nasion

1) dla roślin o dwuletnim cyklu rozmnażania w:

a) pierwszym roku uprawy: jedna ocena w okresie wytwarzania wysadków przed ich zbiorem do przechowalni,

b) w drugim roku uprawy: jedna w okresie od kwitnienia roślin do początku dojrzewania nasion;

2) dla roślin o jednorocznym cyklu rozmnażania:

jedna ocena w okresie od kwitnienia roślin do początku dojrzewania nasion;

3) dla kapusty pastewnej i brukwi pastewnej uprawianych metodą bezwysadkową - dwie oceny stanu plantacji:

a) pierwsza w okresie formowania pędów kwiatostanowych,

b) druga w okresie od pełni kwitnienia roślin do dojrzewania nasion

W przypadku roślin o dwuletnim cyklu rozmnażania:

-z cyklem produkcji wysadków dokonuje się oceny cech zewnętrznych wysadków po ich przechowaniu, a przed wysadzeniem - na plantacji nasiennej,

- materiał siewny może być wytwarzany metodą bezwysadkową wyłącznie z materiału siewnego uznanego w urzędowej ocenie w kategorii elitarny, z wyłączeniem kapusty pastewnej,

- materiał siewny wytworzony metodą bezwysadkową uznaje się w najniższym stopniu kwalifikacji określonym dla gatunku

2) przedplon
Bobowate Wiechlinowate (trawy) Inne gatunki
Plantacje nasienne roślin bobowatych grubo- i drobnonasiennych nie mogą być zakładane na polu, na którym w ostatnich trzech latach uprawiano ten sam lub blisko spokrewniony gatunek roślin, niezależnie od ich przeznaczenia Plantacje nasienne traw nie mogą być zakładane na polu, na którym w ostatnich dwóch latach uprawiano daną odmianę lub w ostatnich trzech latach uprawiano inną odmianę traw, niezależnie od gatunku i ich przeznaczenia Plantacje nasienne kapusty pastewnej nie mogą być zakładane na polu, na którym:

1) w ostatnich pięciu latach uprawiano rośliny z rodzaju Brassica;

2) w ostatnich trzech latach uprawiano rośliny pozostałych gatunków z rodziny Brassicaceae;

3) w ostatnich dwóch latach uprawiano buraki

Plantacje nasienne roślin pastewnych zakłada się na polu, na którym w kilku ostatnich latach poprzedzających rok założenia ocenianej plantacji nasiennej nie były uprawiane rośliny wykluczające, uwzględniając specyfikację i wymagania szczegółowe roślin pastewnych, możliwość produkcji materiału siewnego danego gatunku, w szczególności innej odmiany lub tej samej odmiany, lecz niższego stopnia kwalifikacji.

Pole dla tych plantacji nasiennych powinno być praktycznie wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy

3) izolacja przestrzenna
Bobowate grubonasienne Bobowate drobnonasienne Wiechlinowate (trawy)1) Inne gatunki
Od innych upraw tego samego gatunku:

1) dla plantacji nasiennej bobiku:

a) o powierzchni do 2 ha, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

- elitarny - 500 m,

- kwalifikowany 100 m,

b) o powierzchni powyżej 2 ha, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

- elitarny - 100 m,

- kwalifikowany 50 m;

2) dla plantacji nasiennej łubinu żółtego i wyki kosmatej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny - 200 m,

b) kwalifikowany - 100 m;

3) dla plantacji nasiennych pozostałych gatunków obowiązuje pas

technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m

Od plantacji nasiennych pylących w tym samym czasie, innych odmian lub roślin nietypowych dla odmiany, tej samej odmiany o słabym wyrównaniu, innych gatunków, w tym roślin dziko rosnących w rowach, na nasypach, łąkach oraz nieużytkach, których pyłek może prowadzić do zapylenia:

1) dla plantacji nasiennych, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii elitarny o powierzchni:

a) do 2 ha - 200 m,

b) powyżej 2 ha - 100 m;

2) dla plantacji nasiennej na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii kwalifikowany o powierzchni:

a) do 2 ha - 100 m,

b) powyżej 2 ha - 50 m

1) dla roślin z rodziny Brassicaceae wszystkich stopni kwalifikacji od plantacji nasiennych innych odmian lub roślin nietypowych dla odmiany lub blisko spokrewnionych gatunków - 1000 m;

2) dla facelii błękitnej dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny - 400 m,

b) kwalifikowany - 200 m;

3) dla brukwi pastewnej wszystkich stopni kwalifikacji od innych plantacji nasiennych lub innych niż nasienne, na których występują pośpiechy - 200 m

Objaśnienie

1) W przypadku traw izolację przestrzenną ustala się z uwzględnieniem schematu krzyżowania się poszczególnych gatunków.

4) czystość odmianowa
Bobowate grubonasienne Bobowate drobnonasienne Wiechlinowate (trawy) Inne gatunki
1) dla grochu i bobiku minimalna czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny - 99,7%,

b) kwalifikowany: - C/1 - 99,0%,

- C/2 - 98,0%;

2) dla pozostałych gatunków czystość odmianowa wynosi dla materiału siewnego kategorii:

a) elitarny

-1 roślina/30 m2,

b) kwalifikowany

-1 roślina/10 m2

1)dla koniczyny podziemnej oraz Medicago spp., z wyłączeniem Medicago lupulina L., Medicago x varia T. Martyn, Medicago sativa L., minimalna czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny - 99,5%,

b) kwalifikowany:

- C/1 - 98,0%,

- C/2 - 95,0%;

2) dla pozostałych gatunków czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny

-1 roślina/30 m2,

b) kwalifikowany

-1 roślina/10 m2

1) dla wiechliny łąkowej minimalna czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny

- 1 roślina/20 m2,

b) kwalifikowany

- 4 rośliny/10 m2,

c) kwalifikowany odmian apomiktycznych jednoklonalnych

- 6 roślin/10m2;

2) dla pozostałych gatunków traw czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny

- 1 roślina/30 m2,

b) kwalifikowany

- 1 roślina/10 m2

1) dla kapusty pastewnej minimalna czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny - 99,7%,

b) kwalifikowany - 99,0%;

2) dla pozostałych gatunków minimalna czystość odmianowa wynosi dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:

a) elitarny

- 1 roślina/30m2,

b) kwalifikowany - 1 roślina/10m2

5) czystość gatunkowa:
a) plantacje nasienne roślin pastewnych powinny być praktycznie wolne od gatunków uprawnych innych niż uprawiany; dotyczy to w szczególności gatunków mogących doprowadzić do zapylenia obcym pyłkiem lub trudnych do usunięcia w procesie czyszczenia,
b) występowanie innych gatunków roślin pastewnych na jednostce kwalifikacyjnej, które podlegają ocenie według norm:
- procentowych, na których jest produkowany materiał siewny kategorii elitarny - nie więcej niż 0,2 rośliny, a kategorii kwalifikowany - nie więcej niż 1 roślina,
- powierzchni, na których jest produkowany materiał siewny kategorii elitarny
- nie więcej niż 0,3 rośliny, a kwalifikowany - nie więcej niż 0,5 rośliny,
c) dla gatunków Lolium spp. oraz Festuca spp. x Lolium spp. występowanie roślin innych gatunków z rodzaju Lolium nie może przekraczać dla plantacji nasiennej, na której jest wytwarzany materiał siewny kategorii:
- elitarny - 1 roślina/50 m2,
- kwalifikowany - 1 roślina/10 m2;
6) zachwaszczenie:
a) plantacje nasienne roślin pastewnych powinny być praktycznie wolne od chwastów, w szczególności takich, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia,
b) występowanie na plantacji nasiennej chwastów w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej zgodnie z metodą określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, zwaną dalej "obowiązującą metodą", może być podstawą do dyskwalifikacji plantacji nasiennej;
7) choroby i szkodniki:
a) występowanie na plantacji nasiennej chorób i szkodników w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej, zgodnie z obowiązującą metodą, może być podstawą do dyskwalifikacji plantacji nasiennej,
b) dla plantacji nasiennych, na których jest wytwarzany materiał siewny roślin bobowatych grubonasiennych, porażenie w szczególności chorobami grzybowymi z rodzaju Colletotrichum spp. może być podstawą do dyskwalifikacji plantacji nasiennej,
c) dla plantacji nasiennych, na których jest wytwarzany materiał siewny roślin bobowatych drobnonasiennych, porażenie w szczególności chorobami zgorzelowymi, wirusowymi, zarazą, rakiem i rizoktoniozami może być podstawą do dyskwalifikacji plantacji nasiennej;
8) występowanie RNQP na plantacjach nasiennych odpowiednich kategorii powinno być zgodne z wymogami określonymi poniżej:
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Gatunek Poziom porażenia dla plantacji materiału siewnego kategorii elitarne Poziom porażenia dla plantacji materiału siewnego kategorii kwalifikowane
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. Lucerna siewna 0% 0%
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L. Lucerna siewna 0% 0%
III. 

Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

1. Gatunki roślin oleistych i włóknistych i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji
Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków
1 Gorczyca biała Sinapis alba L. C/1
2 Gorczyca sarepska Brassica juncea (L.) Czern. et Cosson C/1
3 Kminek zwyczajny Carum carvi L. C/1
4 Konopie Cannabis sativa L. C/2
5 Len zwyczajny Linum usitatissimum L. C/3
6 Mak Papaver somniferum L. C/1
7 Rzepak Brassica napus L. (partim) C/1
8 Rzepik Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs C/1
9 Słonecznik Helianthus annuus L. C/1
10 Soja Glycine max (L.) Merr. C/2

Objaśnienie

1) Jeżeli w upoważnieniu dla podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.

2. Odmiany mieszańcowe:
1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien być uznany w urzędowej ocenie jako spełniający wymagania dla materiału bazowego (B);
2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien być uznany w urzędowej ocenie lub w ocenie pod urzędowym nadzorem jako spełniający wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C/1).
3. Ocena stanu plantacji
Lp. Liczba wymaganych ocen stanu plantacji dla poszczególnych gatunków Termin dokonania oceny
1 Jedna ocena stanu plantacji dla plantacji nasiennych:
gorczycy sarepskiej i białej, odmian ustalonych rzepaku, rzepiku, konopi dwupiennych, soi, lnu, maku, kminku zwyczajnego i odmian ustalonych słonecznika w okresie od pełni kwitnienia do początku zawiązywania nasion
2 Dwie oceny stanu plantacji dla plantacji nasiennych:
1) konopi jednopiennych:
Pierwsza po wykształceniu się osobników dwupiennych, ale przed rozpoczęciem kwitnienia osobników męskich (płaskoni)
Druga w trzy tygodnie po wykonaniu pierwszej oceny stanu plantacji
2) odmian mieszańcowych słonecznika:
Pierwsza przed kwitnieniem w celu sprawdzenia izolacji przestrzennej
Druga w okresie dojrzewania koszyczków
3 Trzy oceny stanu plantacji dla plantacji nasiennych odmian mieszańcowych rzepaku oraz męskosterylnych składników mieszańców złożonych:
Pierwsza wczesną wiosną, przed kwitnieniem
Druga w pełni kwitnienia
Trzecia po zakończeniu kwitnienia
4. Płodozmian:
1) plantacje nasienne roślin oleistych i włóknistych zakłada się na polu, na którym w kilku ostatnich latach poprzedzających rok założenia ocenianej plantacji nasiennej nie były uprawiane rośliny wykluczające, uwzględniając specyfikę i wymagania szczegółowe roślin oleistych i włóknistych, możliwość produkcji nasion danego gatunku, w szczególności innej odmiany lub tej samej odmiany, lecz niższego stopnia kwalifikacji;
2) pole dla plantacji nasiennych, o których mowa w pkt 1, powinno być praktycznie wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy;
3) plantacje nasienne rzepaku nie mogą być zakładane na polu, na którym były uprawiane:
a) w ostatnich pięciu latach inne odmiany rzepaku w przypadku plantacji nasiennej podwójnie ulepszonych odmian rzepaku,
b) w ostatnich trzech latach inne rośliny gatunków z rodziny Brassicaceae w przypadku plantacji nasiennych wszystkich odmian rzepaku;
4) plantacji nasiennych kminku zwyczajnego nie zakłada się na polu, na którym w ostatnich dwóch latach były uprawiane rośliny z rodziny Apiaceae;
5) plantacji nasiennych soi nie zakłada się na polu, na którym w ostatnich trzech latach uprawiano soję;
6) plantacji nasiennych pozostałych gatunków roślin oleistych i włóknistych nie zakłada się na polu, na którym w roku poprzedzającym rok założenia ocenianej plantacji nasiennej był uprawiany ten sam gatunek;
7) plantacje nasienne konopi zakłada się z zachowaniem szerokości międzyrzędzi nie mniejszej niż 35 cm;
8) pole dla plantacji nasiennych roślin oleistych i włóknistych powinno być wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy.
5. Izolacja przestrzenna
Lp. Wyszczególnienie Odległość w metrach nie mniejsza niż dla plantacji nasiennej materiału siewnego kategorii:
elitarny kwalifikowany
1 dla wszystkich gatunków z rodzaju Brassica spp. oprócz rzepaków, dla konopi, z wyjątkiem jednopiennych, oraz dla kminku, gorczycy białej 400 200
2 dla odmian ustalonych rzepaku oraz rzepiku 200 100
3 dla odmian mieszańcowych rzepaku 500 300
4 dla konopi jednopiennych 5000 1000
5 dla maku 500
6 dla słonecznika:
1) przy wytwarzaniu składników rodzicielskich mieszańca, w tym również mieszańca pojedynczego, jeżeli stanowi składnik mieszańca potrójnego 1500 -
2) dla odmian innych niż mieszańcowe 750 500
7 dla lnu zwyczajnego oraz soi, izolację przestrzenną może stanowić pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m, jeżeli sąsiadująca plantacja nasienna nie jest porażona przez organizmy szkodliwe
6. Czystość odmianowa
Lp. Gatunki Minimalna czystość odmianowa w ocenie polowej dla materiału siewnego kategorii:
elitarny kwalifikowany
I rozmnożenia II rozmnożenia
I. Gatunki podlegające ocenie według norm procentowych (czystość określona w procentach)
1 Dla soi 99,5 99,0
2 Dla gorczycy białej i odmian ustalonych słonecznika oraz dla rzepaku i rzepiku wytwarzanych na cele pastewne 99,7 99,0
3 Dla rzepaku i rzepiku wytwarzanych na cele inne niż pastewne 99,9 99,7
4 Dla lnu 99,7 98,0 97,51)
5 Dla maku 99,0 98,0
II. Gatunki podlegające ocenie według norm powierzchni (czystość określona w sztukach roślin nietypowych dla odmiany, na jednostce kwalifikacyjnej)
1 Dla gorczycy sarepskiej, kminku, konopi 1,0 1,0
2 Dla słonecznika mieszańcowego - roślin, które są rozpoznawalne jako niebędące linią wsobną lub innym składnikiem rodzicielskim:
1) w produkcji materiału siewnego kategorii elitarny składników rodzicielskich:
a) linie wsobne 0,2
b) mieszańce proste:
- składnik męski, rośliny wydzielające pyłek, podczas gdy 2% lub więcej osobników żeńskich ma podatne kwiaty 0,2
- składnik żeński 0,5
2) w produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany mieszańców F1
a) składnik męski, rośliny wydzielające pyłek, podczas gdy 5% lub więcej osobników żeńskich ma podatne kwiaty 0,5
b) składnik żeński 1,0

Objaśnienie

1) Czystość odmianowa określona dla lnu w stopniu C/2 obowiązuje również dla stopnia C/3.

Czystość odmianowa:

1) minimalna czystość odmianowa odmian mieszańcowych rzepaku produkowanych przy zastosowaniu męskiej sterylności wynosi:
a) dla materiału siewnego kategorii elitarny:
- komponent mateczny - 99,0%,
- komponent ojcowski - 99,9%,
b) dla materiału siewnego kategorii kwalifikowany:
- odmian ozimych - 90,0%,
- odmian jarych - 85,0%;
2) dla odmian mieszańcowych słonecznika liczba roślin rozpoznawalnych jako niebędące linią wsobną lub innym składnikiem rodzicielskim nie może przekraczać:
a) w produkcji składników rodzicielskich (Ro, Rm):
- w składniku męskim, rośliny pylące, jeżeli co najmniej 2% osobników żeńskich ma podatne kwiaty - 0,2 rośliny na jednostkę (0,2%),
- w składniku żeńskim - 0,5 rośliny na jednostkę (0,5%),
b) w produkcji materiału siewnego mieszańców handlowych linie wsobne i pojedyncze mieszańce stanowiące składniki rodzicielskie:
- w składniku męskim, rośliny pylące, jeżeli co najmniej 5% osobników żeńskich ma podatne kwiaty - 0,5 rośliny na jednostkę (0,5%),

-w składniku żeńskim - 1,0 roślina na jednostkę (1,0%),

c) jeżeli co najmniej 5% roślin składnika matecznego ma znamiona zdolne do zapylenia, to procent roślin w obrębie tego składnika, który pylił lub pyli, nie może przekraczać w każdej ocenie stanu plantacji - 0,5 rośliny na jednostkę (0,5%);
3) występowanie roślin typowo męskich (płaskoni) w konopiach jednopiennych nie może przekraczać dla:
a) materiału siewnego kategorii elitarny - 0,1 rośliny na 30m2,
b) materiału siewnego kategorii kwalifikowany - 15 roślin na 10m2.

Płaskonie występujące w ilości przekraczającej powyższe normy powinny być usuwane z plantacji nasiennej wraz z korzeniami i niszczone przed rozpoczęciem pylenia.

7. Czystość gatunkowa:
1) plantacje nasienne roślin oleistych i włóknistych powinny być praktycznie wolne od gatunków innych niż uprawiany, szczególnie gatunków mogących stanowić źródło obcego pyłku lub trudnych do odczyszczenia w procesach technologicznych;
2) występowanie innych gatunków roślin oleistych lub włóknistych na jednostce kwalifikacyjnej, które podlegają ocenie według norm:
a) procentowych, na których jest produkowany materiał siewny kategorii:
- elitarny - nie więcej niż 0,2 rośliny,
- kwalifikowany - nie więcej niż 1 roślina,
b) powierzchni, na których jest produkowany materiał siewny kategorii:
- elitarny - nie więcej niż 0,3 rośliny,
- kwalifikowany - nie więcej niż 0,5 rośliny.
8. Zachwaszczenie:
1) plantacje nasienne roślin oleistych i włóknistych powinny być praktycznie wolne od chwastów, w szczególności takich, których nasiona są trudne do usunięcia w procesie czyszczenia;
2) występowanie na plantacji nasiennej chwastów w ilości powodującej ograniczenie wykształcenia nasion lub uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny polowej może być podstawą do dyskwalifikacji plantacji nasiennej.
9. Występowanie RNQP na plantacjach nasiennych odpowiednich kategorii powinno być zgodne z wymogami określonymi poniżej:
Grzyby i organizmy grzybopodobne
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Gatunek) Poziom porażenia dla plantacji elitarnego materiału siewnego Poziom porażenia dla plantacji kwalifikowanego materiału siewnego
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. Słonecznik 0 % 0 %
IV. 

Wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego buraka cukrowego i pastewnego

1. Materiał siewny buraka może być wytwarzany metodą bezwysadkową, wyłącznie z materiału siewnego uznanego w urzędowej ocenie za materiał siewny kategorii elitarny.
2. Materiał siewny buraka wytworzony metodą bezwysadkową uznaje się w najniższym stopniu kwalifikacji (dla buraka jest to C/1).
3. Nazwy gatunków buraków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji
Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Najniższy stopień kwalifikacji dla buraków
1 Burak cukrowy Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. altissima Doll C/1
2 Burak pastewny Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. rapacea K. Koch C/1
4. Odmiany mieszańcowe:
1) materiał siewny składników rodzicielskich odmian mieszańcowych powinien być uznany w urzędowej ocenie jako spełniający wymagania dla materiału bazowego (B);
2) materiał siewny odmian mieszańcowych powinien być uznany w urzędowej ocenie lub w ocenie pod urzędowym nadzorem jako spełniający wymagania dla materiału kwalifikowanego pierwszego rozmnożenia (C/1).
5. Ocena stanu plantacji
Lp. Wyszczególnienie
Obowiązują dwie oceny stanu plantacji
1 dla metody tradycyjnej wytwarzania materiału siewnego buraków odmian ustalonych:
pierwsza w pierwszym roku uprawy (wytwarzanie wysadków), w pierwszej połowie września
druga w drugim roku uprawy (wytwarzanie nasion) w okresie od pełni kwitnienia do początku dojrzewania nasion
2 dla metody bezwysadkowej wytwarzania materiału siewnego buraków odmian ustalonych:
pierwsza w pierwszym roku uprawy na przełomie września i października
druga w drugim roku uprawy (wytwarzanie nasion) w okresie od pełni kwitnienia do początku dojrzewania nasion
3 dla metody bezwysadkowej wytwarzania materiału siewnego buraków odmian mieszańcowych:
pierwsza w drugim roku uprawy w okresie pełni kwitnienia
druga w drugim roku uprawy w okresie dojrzewania nasion
Obowiązują trzy oceny stanu plantacji
4 dla metody tradycyjnej wytwarzania materiału siewnego buraków odmian mieszańcowych:
pierwsza w pierwszym roku uprawy (wytwarzanie wysadków), w pierwszej połowie września
druga w drugim roku uprawy w okresie pełni kwitnienia
trzecia w drugim roku uprawy w okresie dojrzewania nasion
6. Przedplon:
1) plantacje nasienne buraka zakłada się na polu, na którym w kilku latach poprzedzających rok założenia ocenianej plantacji nasiennej nie były uprawiane rośliny wykluczające możliwość produkcji materiału siewnego, w szczególności, na którym w ostatnich czterech latach były uprawiane buraki lub występowały burakochwasty, albo
2) w roku poprzedzającym rok założenia ocenianej plantacji nasiennej były uprawiane gatunki roślin z rodziny Brassicaceae.
7. Izolacja przestrzenna1)
Lp. Wyszczególnienie Minimalna odległość (w m) nie mniejsza niż
1 Od źródeł pyłku z rodzaju Beta wynosi:
1) dla materiału elitarnego 1000
2) dla materiału kwalifikowanego, z wyjątkiem podanego poniżej: 1000
a) jeżeli zapylacz lub jeden z zapylaczy jest diploidem, od źródeł pyłku buraków tetraploidalnych 600
b) jeżeli zapylacz jest wyłącznie tetraploidem:
- od źródeł pyłku buraków diploidalnych 600
- od źródeł pyłku buraków o nieznanej ploidalności2) 600
c) jeżeli zapylacz lub jeden z zapylaczy jest diploidem, od źródeł pyłku buraków diploidalnych 300
d) jeżeli zapylacz lub jeden z zapylaczy jest tetraploidem, od źródeł pyłku buraków tetraploidalnych 300
e) pomiędzy plantacjami nasiennymi, na których nie jest stosowana męska sterylność 300
2 Izolacja przestrzenna nie jest wymagana między plantacjami nasiennymi buraka odmian mieszańcowych, dla których jest stosowany ten sam zapylacz

Objaśnienia:

1) Na plantacji nasiennej, na której są wytwarzane wysadki buraków, izolację przed zamieszaniem mechanicznym podczas wegetacji oraz zbioru stanowi pas technologiczny o szerokości nie mniejszej niż 2 m.

2) Jeżeli nie jest określona ploidalność odmiany buraka, należy stosować izolację jak dla buraka o nieznanej ploidalności.

8. Czystość odmianowa:
1) plantacja nasienna buraka powinna być wolna od roślin innych odmian lub roślin nietypowych dla odmiany i typów użytkowych buraka;
2) obecność roślin pylących w męskosterylnym składniku odmiany mieszańcowej jest niedopuszczalna.
9. Czystość gatunkowa:
1) plantacje nasienne powinny być praktycznie wolne od gatunków innych niż uprawiany;
2) występowanie roślin należących do innych gatunków, w szczególności burakochwastów, których nasiona są trudne do odróżnienia podczas badania laboratoryjnego od nasion uprawianej odmiany, jest podstawą do dyskwalifikacji plantacji nasiennej.
10. Zachwaszczenie:
1) plantacja nasienna buraka powinna być praktycznie wolna od chwastów;
2) wystąpienie chwastów w ilości utrudniającej dobre wykształcenie nasion lub dokonanie oceny polowej może być podstawą do dyskwalifikacji plantacji nasiennej.
11. Choroby i szkodniki:

Występowanie na plantacji nasiennej chorób i szkodników w stopniu mogącym pogorszyć jakość nasion lub uniemożliwiającym dokonanie oceny jest podstawą do

dyskwalifikacji plantacji nasiennej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA ORAZ DOPUSZCZALNA WIELKOŚĆ PARTII W OBROCIE

1. Sadzeniaki ziemniaka mogą być wytwarzane według dwóch systemów kwalifikacji:
1) krajowego albo
2) EKG/ONZ (Europejskiego Komitetu Gospodarczego Organizacji Narodów Zjednoczonych).
2. Wyboru systemu kwalifikacji dokonuje składający wniosek o dokonanie oceny materiału siewnego ziemniaka.
3. Oceny polowej, pobierania prób do oceny weryfikacyjnej, oceny weryfikacyjnej oraz oceny cech zewnętrznych dokonuje się zgodnie z metodami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 51 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875).
4. Na plantacji nasiennej ziemniaka jest wymagane prowadzenie systematycznej selekcji negatywnej polegającej na bieżącym usuwaniu roślin porażonych wirusami lub innymi chorobami, a także roślin nietypowych dla uprawianej odmiany.
5. Na plantacji nasiennej ziemniaka przeprowadza się zabieg chemicznego, mechanicznego lub łączonego (mieszanego) niszczenia naci, w terminie uzgodnionym z wojewódzkim inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa właściwym terytorialnie dla położenia plantacji, uwzględniając w szczególności:
1) wczesność odmiany;
2) stan rozwoju fizjologicznego roślin;
3) warunki pogodowe.
6. Ocena polowa:
1) ocena stanu plantacji:
a) dla plantacji, na których są wytwarzane sadzeniaki ziemniaka, przeprowadza się dwie oceny stanu plantacji:
- pierwszą - kiedy rośliny osiągną wysokość do 20 cm,
- drugą - w okresie od pełni kwitnienia plantacji do dwóch tygodni po kwitnieniu, jednak nie później niż przed początkiem żółknięcia i zasychania liści lub bezpośrednio przed zabiegiem niszczenia naci,
b) trzecia ocena stanu plantacji sadzeniaka ziemniaka jest przeprowadzana w przypadku zakwalifikowania plantacji nasiennej, po przeprowadzeniu oceny weryfikacyjnej metodą uproszczoną określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 51 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;
2) plantacja nasienna ziemniaka jest oddzielona od innych plantacji nasiennych ziemniaka lub upraw ziemniaka pasem technologicznym o szerokości co najmniej dwóch redlin;
3) czystość gatunkowa i zachwaszczenie:
a) plantacje, na których wytwarzane są sadzeniaki ziemniaka, powinny być praktycznie wolne od roślin innych gatunków uprawnych,
b) występowanie chwastów na plantacji, szczególnie z rodziny psiankowatych, w ilościach mogących pogorszyć jakość wytwarzanych sadzeniaków lub stan ich zdrowotności, a także utrudniających właściwe wykonanie oceny stanowi podstawę do dyskwalifikacji plantacji;
4) plantację nasienną ziemniaka dyskwalifikuje się, jeżeli:
a) wyrównanie roślin uniemożliwia prawidłowe wykonanie oceny,
b) występują puste miejsca w ilości większej niż 30% powierzchni plantacji,
c) stan wegetacji roślin jest wyraźnie opóźniony w stosunku do przeciętnego stanu innych upraw ziemniaka tej samej odmiany w danym rejonie.
7. Sadzeniaki ziemniaka spełniają poniższe minimalne warunki:
1) w przypadku sadzeniaków ziemniaka kategorii bazowe odsetek uprawianych roślin niezgodnych z odmianą i odsetek roślin należących do innej odmiany nie mogą przekroczyć łącznie 0,1%, a w bezpośrednim rozmnożeniu nie mogą przekroczyć łącznie 0,25%;
2) w przypadku sadzeniaków ziemniaka kategorii kwalifikowane odsetek roślin niezgodnych z odmianą i odsetek roślin należących do innej odmiany nie mogą przekroczyć łącznie 0,5%, a w bezpośrednim rozmnożeniu nie mogą przekroczyć łącznie 0,5%;
3) sadzeniaki ziemniaka spełniają następujące wymogi dotyczące występowania regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii (RNQP) lub chorób wywoływanych przez RNQP, w obrębie odpowiednich kategorii, zgodnie z poniższą tabelą:
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Poziom porażenia na plantacjach sadzeniaków ziemniaka kategorii bazowe Poziom porażenia na plantacjach sadzeniaków ziemniaka kategorii kwalifikowane
Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 1.0% 4.0%
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0% 0%
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0% 0%
Objawy mozaiki wywołane przez wirusy oraz objawy wywołane przez wirusa liściozwoju ziemniaka [PLRV00] 0.8% 6.0%
Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0] 0% 0%
8. Ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka jest dokonywana w przypadku zakwalifikowania plantacji nasiennej po ocenie polowej, w celu weryfikacji wyników oceny polowej w zakresie stopnia porażenia chorobami wirusowymi, w szczególności:
1) wirusem liściozwoju ziemniaka (PLRV);
2) wirusem A ziemniaka (PVA);
3) wirusem M ziemniaka (PVM);
4) wirusem S ziemniaka (PVS);
5) wirusa X ziemniaka (PVX);
6) wirusem Y ziemniaka (PVY).
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Próg w bezpośrednim rozmnożeniu sadzeniaków ziemniaka kategorii bazowe Próg w bezpośrednim rozmnożeniu sadzeniaków ziemniaka kategorii kwalifikowane
Objawy zakażenia wirusowego 4.0% 10.0%

Badania na choroby wirusowe sadzeniaków ziemniaka wszystkich kategorii wykonywane są w przypadku, gdy choroby te są wywołane wirusami często występującymi w Europie. W przypadku wirusów rzadko występujących badania wykonywane są dla sadzeniaków ziemniaka kategorii przedbazowe.

9. Ocena cech zewnętrznych:
1) wymagania dotyczące jakości sadzeniaków ziemniaka:
a) sadzeniaki ziemniaka powinny być wolne od agrofagów kwarantannowych dla Unii,
b) dopuszczalną wielkość partii stanowi zbiór sadzeniaków ziemniaka netto z jednej plantacji, nie więcej jednak niż 50 ton; wielkość partii może być przekroczona nie więcej niż o 5%,
c) partia sadzeniaków ziemniaka przygotowana do oceny cech zewnętrznych powinna być jednolita pod względem cech jakościowych,
d) sadzeniaki ziemniaka w partii powinny:
- być dojrzałe, czyste i suche,
- nie wykazywać objawów nadmarznięcia, zaparzenia lub porośnięcia,
- mieć kształt i zabarwienie miąższu typowe dla odmiany;
2) sadzeniaki ziemniaka w partii przygotowanej do oceny cech zewnętrznych, z wyłączeniem odmian regionalnych, powinny być posortowane tak, aby:
a) nie występowały bulwy, które przechodzą przez kwadratowe oczko sortownika o boku 25 mm,
b) bulwy, które nie przechodzą przez kwadratowe oczko sortownika o boku 35 mm, zostały podzielone na frakcje o wymiarach stanowiących krotność 5 mm,
c) w partii mogą znajdować się bulwy kilku frakcji o różnych wymiarach (kalibraż), posortowane w sposób określony w lit. b;
3) różnica między najmniejszym i największym wymiarem bulw w jednej partii nie może być większa niż 25 mm;
4) do sadzeniaków ziemniaka nie stosuje się środka chemicznego hamującego rozwój kiełków, który jest stosowany podczas przechowywania bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki.
10. Partie sadzeniaków ziemniaka spełniają poniższe minimalne wymagania z dopuszczonym poziomem tolerancji dla zanieczyszczeń, wad i RNQP lub objawów wywołanych przez RNQP:
1) obecność ziemi i substancji obcych: 1,0 % wagowo dla sadzeniaków bazowych i 2,0 % wagowo dla sadzeniaków kwalifikowanych;
2) sucha lub mokra zgnilizna, z wyjątkiem zgnilizny wywołanej przez Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum: 0,5 % wagowo, z czego mokra zgnilizna 0,2% wagowo;
3) wady zewnętrzne, np. bulwy uszkodzone lub o wadliwym kształcie: 3,0% wagowo;
4) parch zwykły na bulwach występujący na ponad jednej trzeciej ich powierzchni: 5,0% wagowo;
5) pomarszczone bulwy z powodu nadmiernego odwodnienia lub odwodnienia spowodowanego przez parch srebrzysty: 1,0% wagowo;
6) RNQP lub objawy wywołane przez RNQP, na partiach sadzeniaków:
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Poziom porażenia na sadzeniakach ziemniaka kategorii bazowe - % wagowy Poziom porażenia na sadzeniakach ziemniaka kategorii kwalifikowane - % wagowy
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS 0% 0%
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0% 0%
Rizoktonioza porażająca bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołana przez Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 5,0 % 5,0 %
Parch prószysty porażający bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołany przez Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 3,0 % 3,0 %
7) łączna tolerancja dla pozycji 2-6: 6,0% wagowo dla sadzeniaków ziemniaka kategorii bazowe i 8,0 % wagowo dla sadzeniaków ziemniaka kategorii kwalifikowane.
11. Liczba rozmnożeń sadzeniaków ziemniaka kategorii:
1) bazowe - wynosi maksymalnie cztery;
2) przedbazowe i bazowe - na plantacji nasiennej ziemniaka wynosi łącznie maksymalnie siedem;
3) kwalifikowane - wynosi maksymalnie dwa.
12. Sadzeniaki ziemniaka uznaje się jako należące do maksymalnego rozmnożenia, które jest dopuszczone w obrębie danej kategorii, jeżeli na etykiecie sadzeniaków ziemniaka nie została umieszczona informacja o liczbie rozmnożeń.
13. Sadzeniaki ziemniaka kategorii przedbazowe mogą pochodzić:
1) ze zidentyfikowanej rośliny, z której pobiera się materiał przeznaczony do rozmnażania (roślina mateczna), lub
2) z mikrorozmnażania (sposób szybkiego rozmnażania materiału roślinnego w celu wytworzenia dużej liczby roślin, z wykorzystaniem kultury in vitro zróżnicowanych pąków liściowych lub merystemów pobranych z danej rośliny).
14. Wymagania dla sadzeniaków ziemniaka kategorii przedbazowe:
1) sadzeniaki ziemniaka spełniają następujące minimalne wymagania:
a) pochodzą od roślin matecznych wolnych od następujących agrofagów: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka, wirus liściozwoju ziemniaka, wirus A ziemniaka, wirus M ziemniaka, wirus S ziemniaka, wirus X ziemniaka i wirus Y ziemniaka,
b) liczba uprawianych roślin niezgodnych z odmianą i liczba roślin należących do innej odmiany nie przekraczają łącznie 0,01 %,
c) maksymalna liczba rozmnożeń w polu wynosi cztery,
d) regulowane agrofagi niekwarantannowe dla Unii (RNQP) lub objawy wywołane przez odnośne RNQP nie występują w ilości powyżej progów na sadzeniakach przedbazowych zgodnie z poniższą tabelą:
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Poziom porażenia RNQP na roślinach uprawianych na sadzeniaki ziemniaka kategorii przedbazowe
Czarna nóżka (Dickeya Samson et al.

spp.[1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend.

Hauben et al. spp. [1PECBG])

0%
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0%
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0%
Objawy mozaiki wywołane wirusami oraz objawy wywołane przez wirusa liściozwoju ziemniaka [PLRV00] 0%
Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0] 0%
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Próg występowania RNQP na bezpośrednim rozmnożeniu sadzeniaków przedbazowych
Objawy porażenia wirusem 0,5 %
2) zgodność z wymogami pkt 1 lit b i d ustala się w drodze urzędowej oceny polowej; w razie wątpliwości ocena ta uzupełniana jest urzędowym badaniem liści;
3) jeżeli wykorzystywane są metody mikrorozmnażania, zgodność z pkt. 1 lit.a sprawdza się w drodze urzędowego badania rośliny matecznej lub badania rośliny matecznej przeprowadzonego pod urzędowym nadzorem;
4) jeżeli wykorzystywane są metody selekcji klonalnej, zgodność z pkt. 1 lit. a sprawdza się w drodze urzędowego badania linii klonalnej lub badania linii klonalnej przeprowadzonego pod urzędowym nadzorem.
15. Partie sadzeniaków ziemniaka kategorii przedbazowe spełniają następujące minimalne wymagania:
1) ziemia i substancje obce nie przekraczają 1,0% wagowo;
2) liczba bulw porażonych zgniliznami innymi niż bakterioza pierścieniowa lub śluzak nie przekracza 0,2% wagowo;
3) liczba bulw z wadami zewnętrznymi, w tym bulw uszkodzonych lub zniekształconych, nie przekracza 3,0% wagowo;
4) liczba bulw porażonych parchem zwykłym występującym na ponad jednej trzeciej ich powierzchni nie przekracza 5,0% wagowo;
5) odsetek bulw pomarszczonych z powodu nadmiernego odwodnienia lub odwodnienia spowodowanego przez parch srebrzysty nie przekracza 0,5% wagowo;
6) partie sadzeniaków ziemniaka kategorii przedbazowe są zgodne z następującymi wymogami dotyczącymi występowania RNQP lub chorób spowodowanych przez odnośne RNQP, zgodnie z poniższą tabelą:
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Próg występowania RNQP na partiach sadzeniaków przedbazowych
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0%
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0%
Rizoktonioza porażająca bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołana przez Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1.0 %
Parch prószysty porażający bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołany przez Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1.0 %
7) łączna liczba bulw, o których mowa w pkt 2-6, nie przekracza 6,0% wagowo.
16. Wymagania dla przedbazowych sadzeniaków ziemniaka unijnej klasy PBTC:
1) wymagania dotyczące sadzeniaków ziemniaka:
a) w uprawie nie mogą znajdować się rośliny niezgodne z odmianą ani rośliny należące do innej odmiany,
b) rośliny, włącznie z bulwami, są produkowane w drodze mikrorozmnażania,
c) rośliny, włącznie z bulwami, są produkowane w chronionym obiekcie na podłożu uprawnym wolnym od agrofagów,
d) bulw nie rozmnaża się poza pierwsze pokolenie,
e) rośliny są zgodne z następującymi progami dotyczącymi występowania RNQP lub objawów wywołanych przez odnośny RNQP, zgodnie z poniższą tabelą:
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Poziom porażenie RNQP na plantacjach nasiennych sadzeniaków ziemniaka kategorii przedbazowe należących do unijnej klasy PBTC
Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG] 0%
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0%
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0%
Objawy mozaiki wywołane przez wirusy oraz objawy wywołane przez wirusa liściozwoju ziemniaka [PLRV00] 0%
Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0] 0%
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Poziom porażenia RNQP w bezpośrednim rozmnożeniu sadzeniaków przedbazowych należących do unijnej klasy PBTC
Objawy zakażenia wirusowego 0%
2) wymagania dotyczące partii sadzeniaków ziemniaka:
a) partie są wolne od sadzeniaków ziemniaka porażonych zgniliznami,
b) partie są wolne od sadzeniaków ziemniaka porażonych parchem zwykłym,
c) partie są wolne od sadzeniaków ziemniaka nadmiernie pomarszczonych z powodu odwodnienia,
d) partie są wolne od sadzeniaków ziemniaka z wadami zewnętrznymi, w tym bulw uszkodzonych lub zniekształconych,
e) partie sadzeniaków przedbazowych są zgodne z następującymi progami dotyczącymi występowania RNQP lub objawów wywołanych przez odnośne RNQP, zgodnie

z poniższą tabelą:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Poziom porażenia RNQP na partiach sadzeniaków ziemniaka kategorii przedbazowe
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0%
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0%
Rizoktonioza porażająca bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołana przez Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZO]I 0%
Parch prószysty porażający bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołany przez Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 0%
17. Wymagania dla sadzeniaków ziemniaka kategorii przedbazowe unijnej klasy PB:
1) wymagania dotyczące sadzeniaków ziemniaka:
a) liczba roślin niezgodnych z odmianą i liczba roślin należących do innej odmiany nie przekraczają łącznie 0,01%,
b) rośliny są zgodne z następującymi progami dotyczącymi występowania RNQP lub objawów spowodowanych przez odnośne RNQP:
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Poziom porażenia RNQP na plantacjach nasiennych sadzeniaków ziemniaka kategorii przedbazowe należących do unijnej klasy PB
Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG] 0%
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0%
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0%
Objawy mozaiki wywołane przez wirusy oraz objawy wywołane przez wirusa liściozwoju ziemniaka [PLRV00] 0.1%
Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0] 0%
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Próg występowania RNQP w bezpośrednim rozmnożeniu sadzeniaków przedbazowych należących do unijnej klasy PBTC
Objawy zakażenia wirusowego 0.5%
2) wymagania dotyczące partii sadzeniaków ziemniakaw odniesieniu do następujących zanieczyszczeń, wad i chorób:
a) odsetek sadzeniaków porażonych zgniliznami innymi niż bakterioza pierścieniowa lub śluzak nie przekracza 0,2% wagowo,
b) odsetek sadzeniaków porażonych parchem zwykłym na ponad jednej trzeciej ich powierzchni nie przekracza 5,0% wagowo,
c) odsetek bulw pomarszczonych z powodu nadmiernego odwodnienia lub odwodnienia spowodowanego przez parch srebrzysty nie przekracza 0,5% wagowo,
d) odsetek sadzeniaków z wadami zewnętrznymi, w tym bulw uszkodzonych lub zniekształconych, nie przekracza 3,0% wagowo,
e) ilość ziemi i substancji obcych nie przekracza 1,0% wagowo,
f) partie sadzeniaków przedbazowych są zgodne z następującymi progami dotyczącymi występowania RNQP lub objawów wywołanych przez odnośne RNQP, zgodnie

z poniższą tabelą:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Próg występowania RNQP na partiach sadzeniaków przedbazowych
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0%
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]
Rizoktonioza porażająca bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołana przez Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1.0%
Parch prószysty porażający bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołany przez Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1.0%
g) łączny odsetek sadzeniaków objętych zakresem tolerancji określonych w lit. a-d i lit. f nie przekracza 6,0% wagowo.
18. Partia sadzeniaków ziemniaka kategorii bazowe unijnej klasy S powinna spełniać następujące minimalne wymagania:
1) w ocenie polowej i ocenie weryfikacyjnej:
a) liczba roślin niezgodnych z odmianą i liczba roślin należących do innej odmiany nie powinny przekraczać łącznie 0,1%,
b) liczba roślin porażonych czarną nóżką nie powinna przekraczać 0,1%,
c) w bezpośrednim rozmnożeniu liczba roślin wykazujących oznaki infekcji wirusowej nie powinna przekraczać 1,0%,
d) liczba roślin wykazujących oznaki mozaiki i liczba roślin wykazujących oznaki spowodowane przez wirusa liściozwoju nie powinny przekraczać łącznie 0,2%,
e) liczba rozmnożeń, w tym rozmnożeń sadzeniaków ziemniaka kategorii przedbazowe na plantacji nasiennej, powinna wynosić nie więcej niż pięć;
2) w ocenie cech zewnętrznych:
a) bulwy porażone zgniliznami innymi niż bakterioza pierścieniowa lub śluzak nie powinny przekraczać 0,5% wagowego, z czego porażone mokrą zgnilizną nie powinny przekraczać 0,2% wagowych,
b) bulwy porażone rizoktoniozą na ponad 10% powierzchni nie powinny przekraczać 5,0% wagowych,
c) bulwy porażone parchem zwykłym na ponad jednej trzeciej powierzchni nie powinny przekraczać 5,0% wagowych,
d) bulwy porażone parchem prószystym na ponad 10% powierzchni nie powinny przekraczać 3,0% wagowych,
e) bulwy pomarszczone z powodu nadmiernego odwodnienia lub odwodnienia spowodowanego przez parch srebrzysty nie powinny przekraczać 1,0% wagowego,
f) bulwy z wadami zewnętrznymi, w tym uszkodzone lub zniekształcone, nie powinny przekraczać 3,0% wagowych,
g) zawartość ziemi i substancji obcych nie powinna przekraczać 1,0%wagowego;
3) łączny procent wagowy sadzeniaków ziemniaka, o którym mowa w pkt 2 lit. a-f, nie powinien przekraczać 6,0% - przy czym sadzeniaki ziemniaka uznaje się za należące do piątego rozmnożenia, jeżeli na etykiecie urzędowej sadzeniaków ziemniaka unijnej klasy S nie została umieszczona informacja o liczbie rozmnożeń.
19. Partia sadzeniaków ziemniaka kategorii bazowe unijnej klasy SE powinna spełniać następujące minimalne wymagania:
1) w ocenie polowej i ocenie weryfikacyjnej:
a) liczba roślin niezgodnych z odmianą i liczba roślin należących do innej odmiany nie powinny przekraczać łącznie 0,1%,
b) liczba roślin porażonych czarną nóżką nie powinna przekraczać 0,5%,
c) w bezpośrednim rozmnożeniu liczba roślin wykazujących oznaki infekcji wirusowej nie powinna przekraczać 2,0%,
d) liczba roślin wykazujących oznaki mozaiki lub oznaki spowodowane przez wirusa liściozwoju nie powinna przekraczać 0,5%,
e) liczba rozmnożeń, w tym rozmnożeń kategorii przedbazowe na plantacji nasiennej i rozmnożeń kategorii bazowe, wynosi nie więcej niż sześć;
2) w ocenie cech zewnętrznych:
a) bulwy porażone zgniliznami innymi niż bakterioza pierścieniowa lub śluzak nie powinny przekraczać 0,5% wagowego, z czego porażone mokrą zgnilizną nie powinny przekraczać 0,2% wagowych,
b) bulwy porażone rizoktoniozą na ponad 10% powierzchni nie powinny przekraczać 5,0% wagowych,
c) bulwy porażone parchem zwykłym na ponad jednej trzeciej powierzchni nie powinny przekraczać 5,0% wagowych,
d) bulwy porażone parchem prószystym na ponad 10% powierzchni nie powinny przekraczać 3,0% wagowych,
e) bulwy pomarszczone z powodu nadmiernego odwodnienia lub odwodnienia spowodowanego przez parch srebrzysty nie powinny przekraczać 1,0% wagowego,
f) bulwy z wadami zewnętrznymi, w tym uszkodzone lub zniekształcone, nie powinny przekraczać 3,0% wagowych,
g) zawartość ziemi i substancji obcych nie powinna przekraczać 1,0% wagowego;
3) łączny procent wagowy sadzeniaków ziemniaka, o którym mowa w pkt 2 lit. a-f, nie powinien przekraczać 6,0% - przy czym sadzeniaki ziemniaka uznaje się za należące do szóstego rozmnożenia, jeżeli na etykiecie urzędowej sadzeniaków ziemniaka unijnej klasy SE nie została umieszczona informacja o liczbie rozmnożeń.
20. Partia sadzeniaków ziemniaka kategorii bazowe unijnej klasy E powinna spełniać następujące minimalne wymagania:
1) w ocenie polowej i ocenie weryfikacyjnej:
a) liczba roślin niezgodnych z odmianą i liczba roślin należących do innej odmiany nie powinny przekraczać łącznie 0,1%,
b) liczba roślin porażonych czarną nóżką nie powinna przekraczać 1,0%,
c) w bezpośrednim rozmnożeniu liczba roślin wykazujących oznaki infekcji wirusowej nie powinna przekraczać 4,0%,
d) liczba roślin wykazujących oznaki mozaiki lub oznaki spowodowane przez wirusa liściozwoju nie powinna przekraczać 0,8%,
e) liczba rozmnożeń, w tym rozmnożeń kategorii przedbazowe na plantacji nasiennej i rozmnożeń kategorii bazowe, powinna wynosić nie więcej niż siedem;
2) w ocenie cech zewnętrznych:
a) bulwy porażone zgniliznami innymi niż bakterioza pierścieniowa lub śluzak nie powinny przekraczać 0,5% wagowego, z czego porażone mokrą zgnilizną nie powinny przekraczać 0,2% wagowego,
b) bulwy porażone rizoktoniozą na ponad 10% powierzchni nie powinny przekraczać 5,0% wagowych,
c) bulwy porażone parchem zwykłym na ponad jednej trzeciej powierzchni nie powinny przekraczać 5,0% wagowych,
d) bulwy porażone parchem prószystym na ponad 10% powierzchni nie powinny przekraczać 3,0% wagowych,
e) bulwy pomarszczone z powodu nadmiernego odwodnienia lub odwodnienia spowodowanego przez parch srebrzysty nie powinny przekraczać 1,0% wagowego,
f) bulwy z wadami zewnętrznymi, w tym uszkodzone lub zniekształcone, nie powinny przekraczać 3,0% wagowych,
g) zawartość ziemi i substancji obcych nie powinna przekraczać 1,0% wagowego;
3) łączny procent sadzeniaków ziemniaka, o którym mowa w pkt 2 lit. a-f, nie powinien przekraczać 6,0

- przy czym sadzeniaki ziemniaka uznaje się za należące do siódmego rozmnożenia, jeżeli na etykiecie urzędowej sadzeniaków ziemniaka unijnej klasy E nie została umieszczona informacja o liczbie rozmnożeń.

21. Partia sadzeniaków ziemniaka kategorii kwalifikowane unijnej klasy A powinna spełniać następujące minimalne wymagania:
1) w ocenie polowej i ocenie weryfikacyjnej:
a) liczba roślin niezgodnych z odmianą i liczba roślin należących do innej odmiany nie powinny przekraczać łącznie 0,2%,
b) liczba roślin porażonych czarną nóżką nie powinna przekraczać 2,0%,
c) w bezpośrednim rozmnożeniu liczba roślin wykazujących oznaki infekcji wirusowej nie powinna przekraczać 8,0%,
d) liczba roślin wykazujących oznaki mozaiki lub oznaki spowodowane przez wirusa liściozwoju nie powinna przekraczać 2,0%;
2) w ocenie cech zewnętrznych:
a) bulwy porażone zgniliznami innymi niż bakterioza pierścieniowa lub śluzak nie powinny przekraczać 0,5% wagowego, z czego porażone mokrą zgnilizną nie powinny przekraczać 0,2% wagowego,
b) bulwy porażone rizoktoniozą na ponad 10% powierzchni nie powinny przekraczać 5,0% wagowych,
c) bulwy porażone parchem zwykłym na ponad jednej trzeciej powierzchni nie powinny przekraczać 5,0% wagowych,
d) bulwy porażone parchem prószystym na ponad 10% powierzchni nie powinny przekraczać 3,0% wagowych,
e) bulwy pomarszczone z powodu nadmiernego odwodnienia lub odwodnienia spowodowanego przez parch srebrzysty nie powinny przekraczać 1,0% wagowego,
f) bulwy z wadami zewnętrznymi, w tym uszkodzone lub zniekształcone, nie powinny przekraczać 3,0% wagowych,
g) zawartość ziemi i substancji obcych nie powinna przekraczać 2,0% wagowych;
3) łączny procent sadzeniaków ziemniaka, o którym mowa w pkt 2 lit. a-f, nie powinien przekraczać 8,0.
22. Partia sadzeniaków ziemniaka kategorii kwalifikowane unijnej klasy В powinna spełniać następujące minimalne wymagania:
1) w ocenie polowej i ocenie weryfikacyjnej:
a) liczba roślin niezgodnych z odmianą i liczba roślin należących do innej odmiany nie powinna przekraczać łącznie 0,5%,
b) liczba roślin porażonych czarną nóżką nie powinna przekraczać 4,0%,
c) w bezpośrednim rozmnożeniu liczba roślin wykazujących oznaki infekcji wirusowej nie powinna przekraczać 10,0%,
d) liczba roślin wykazujących oznaki mozaiki lub oznaki spowodowane przez wirusa liściozwoju nie powinna przekraczać 6,0%;
2) w ocenie cech zewnętrznych:
a) bulwy porażone zgniliznami innymi niż bakterioza pierścieniowa lub śluzak nie powinny przekraczać 0,5% wagowego, z czego porażone mokrą zgnilizną nie powinny przekraczać 0,2% wagowego,
b) bulwy porażone rizoktoniozą na ponad 10% powierzchni nie powinny przekraczać 5,0% wagowych,
c) bulwy porażone parchem zwykłym na ponad jednej trzeciej powierzchni nie powinny przekraczać 5,0% wagowych,
d) bulwy porażone parchem prószystym na ponad 10% powierzchni nie powinny przekraczać 3,0% wagowych,
e) bulwy pomarszczone z powodu nadmiernego odwodnienia lub odwodnienia spowodowanego przez parch srebrzysty nie powinny przekraczać 1,0% wagowego,
f) bulwy z wadami zewnętrznymi, w tym uszkodzone lub zniekształcone, nie powinny przekraczać 3,0% wagowych,
g) zawartość ziemi i substancji obcych nie powinna przekraczać 2,0% wagowych;
3) łączny procent sadzeniaków ziemniaka, o którym mowa w pkt 2 lit. a-f, nie powinien przekraczać 8,0.
23. Szczegółowej oceny polowej, oceny weryfikacyjnej oraz oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka ocenianych według systemów kwalifikacji EKG/ONZ dokonuje się zgodnie z wymaganiami określonymi przez tę organizację.
ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI ORAZ DOPUSZCZALNA WIELKOŚĆ PARTII W OBROCIE DLA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN ROLNICZYCH

Tabela 1 Dopuszczalna wielkość partii oraz minimalna masa prób do badań dla roślin zbożowych
Gatunek Wielkość partii1) Minimalna masa próby pobieranej z partii2), 3) Minimalna masa próby do oznaczeń określonych w kolumnach 4-10 tabeli 2 i tabeli 3
w tonach w gramach
1 2 3 4
Avena nuda L.

Owies nagi(owies nagoziarnisty)

30 1000 500
Avena sativa L.

Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski

30 1000 500
Avena strigosa Schreb.

Owies szorstki(owies owsik)

30 1000 500
Fagopyrum esculentum Moench

Gryka

10 1000 500
Hordeum vulgare L.

Jęczmień

30 1000 500
Panicům miliaceum L.

Proso

10 150 150
Triticum aestivum L.

Pszenica zwyczajna

30 1000 500
Triticum durum Desf.

Pszenica twarda

30 1000 500
Triticum spelta L.

Pszenica orkisz

30 1000 500
Secale cereale L.

Żyto

30 1000 500
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Pszenżyto

30 1000 500
Phalaris canariensis L.

Mozga kanaryjska

10 400 200
Oryza sativa L.

Ryż

30 500 500
Sorghum bicolor (L.) Moench 30 1000 900
S. bicolor x S. sudanense

Sorgo

Sorghum sudanense (Piper) Stapf Sorgo 10 1000 900
Zea mays L.

Kukurydza

linie wsobne 40 250 250
Pozostałe 40 1000 1000

Objaśnienia:

1) Wielkość partii może zostać przekroczona nie więcej niż o 5% masy podanej w tabeli.

2) Masa próby materiału siewnego przeznaczonego do okresowej oceny w zakresie zdolności kiełkowania powinna stanowić co najmniej ¼ podanej masy próby.

3) Próbę materiału siewnego przeznaczonego do badań pod kątem zawartości organizmów genetycznie zmodyfikowanych pobiera się zgodnie z międzynarodowo uznanymi metodami; wielkość próby powinna być nie mniejsza niż 3000 sztuk nasion.

Tabela 2

Wymagania jakościowe dla nasion roślin zbożowych1) kategorii elitarne

Gatunek Minimalne kiełkowanie Minimalna czystość analityczna Maksymalna liczba nasion innych gatunków roślin, włączając czerwone nasiona Oryza sativa
inne gatunki roślin łącznie, w tym kolumny 5-10 czerwone nasiona

Oryza sativa

inne gatunki zbóż gatunki roślin innych niż zboża Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum Raphanus raphanistrum,

Agrostemma githago

Panicum spp.
% nasion czystych % wagowy sztuk nasion w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avena nuda L.

Owies nagi (owies nagoziarnisty)

75 99 4 1 (a) 3 0 (b) 1
Avena sativa L.

Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski

85 99 4 1 (a) 3 0 (b) 1
Avena strigosa Schreb. Owies szorstki (owies owsik) 85 99 4 1 (a) 3 0 (b) 1
Fagopyrum esculentum

Moench

Gryka

80 96 25 (d)
Hordeum vulgare L. Jęczmień 85 (c) 99 4 1 (a) 3 0 (b) 1
Panicum miliaceum L. Proso 90 98 9
Triticum aestivum L. Pszenica zwyczajna 85 99 4 1 (a) 3 0 (b) 1
Triticum durum Desf. Pszenica twarda 85 99 4 1 (a) 3 0 (b) 1
Triticum spelta L. Pszenica orkisz 85 99 4 1 (a) 3 0 (b) 1
Phalaris canariensis L. Mozga kanaryjska 75 98 4 1 (a) 0(b)
Oryza sativa L. Ryż 80 98 4 1 1
Secale cereale L. Żyto 85 98 4 1 (a) 3 0 (b) 1
Sorghum spp. Sorgo 80 98 0
xT riticosecale Wittm. ex A. Camus Pszenżyto 80 98 4 1 (a) 3 0 (b) 1
Zea mays L. Kukurydza 90 98 0

Tabela 3

Wymagania jakościowe dla nasion roślin zbożowych1) kategorii kwalifikowane

Gatunek Minimalne kiełkowanie Minimalna czystość analityczna Maksymalna liczba nasion innych gatunków roślin, włączając czerwone nasiona Oryza sativa
inne gatunki roślin łącznie, w tym kolumny 5-10 czerwone nasiona

Oryza sativa

inne gatunki zbóż gatunki roślin inne niż zboża Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago Panicum spp.
% nasion czystych % wagowy sztuk nasion w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avena nuda L.

Owies nagi (owies nagoziarnisty)

75 98 10 7 7 0 (b) 1
Avena sativa L.

Owies zwyczajny, w tym owies bizantyjski

85 (c) 98 10 7 7 0 (b) 3
Avena strigosa Schreb.

Owies szorstki (owies owsik)

85 98 10 7 7 0 (b) 3
Fagopyrum esculentum

Moench

Gryka

80 96 100 (d)
Hordeum vulgare L. Jęczmień 85 (c) 98 10 7 7 0 (b) 3
Panicum miliaceum L.

Proso

90 98 27
Triticum aestivum L. Pszenica zwyczajna 85 98 10 7 7 0 (b) 3
Triticum durum Desf. Pszenica twarda 85 98 10 7 7 0 (b) 3
Triticum spelta L

Pszenica orkisz

85 98 10 7 7 0 (b) 3
Phalaris canarensis L.

Mozga kanaryjska

75 98 10 5 0 (b)
Oryza sativa L.

Ryż

I rozmnożenie 80 98 10 3 3
II rozmnożenie 80 98 15 5 3
Secale cereale L.

Żyto

85 98 10 7 7 0 (b) 3
Sorghum spp.

Sorgo

80 98 0
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Pszenżyto

80 98 10 7 7 0 (b) 3
Zea mays L.

Kukurydza

90 98 0

Objaśnienia do tabel 2 і 3:

1) Dla materiału siewnego roślin zbożowych, przeznaczonego do dalszego rozmnażania tego materiału, oznacza się jego wilgotność, która dla roślin zbożowych wynosi nie więcej niż 15%, z wyjątkiem kukurydzy, prosa, sorga i mozgi kanaryjskiej, dla których wilgotność wynosi nie więcej niż 14%.

(a) Jeżeli w badanej próbie stwierdzono obecność dwóch ziarniaków, to drugiego ziarniaka nie traktuje się jako zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbie o tej samej masie nie stwierdzono obecności ziarniaków innych gatunków zbóż.

(b) Jeżeli w badanej próbie stwierdzono obecność jednego ziarniaka Avena fatua, Avena sterylis lub Lolium temulentum, to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbie o tej samej masie nie stwierdzono obecności nasion tych gatunków.

(c) W przypadku nieoplewionych odmian jęczmienia oraz odmian owsa nagiego, minimalna zdolność kiełkowania wynosi 75% czystych nasion i dla tych odmian na urzędowej etykiecie umieszcza się napis: "minimalna zdolność kiełkowania 75%".

(d) Obecność nasion tatarki w materiale kategorii:

- elitarny - nie więcej niż 1,

- kwalifikowany - nie więcej niż 4.

Tabela 4

Występowanie struktur grzybów w materiale siewnym i jego odpowiednich kategoriach musi być zgodne z następującymi wymogami określonymi w tabeli:

Materiał siewny Maksymalna liczba strukturgrzybów, takich jak sklerocjalub ich fragmenty, lub sporysze w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1
zbóż, z wyjątkiem odmian mieszańcowych żyta (Secale cereale) kategorii elitarne 1
kategorii kwalifikowane 3
odmian mieszańcowych żyta (Secale cereale) kategorii elitarne 1
kategorii kwalifikowane 41)

Objaśnienie

1) Wynik uznaje się za zgodny z wymaganiami, jeżeli w badanej próbie stwierdzono obecność pięciu sklerocjów lub ich fragmentów, lub sporyszy, jeżeli w drugiej próbie o tej samej masie nie stwierdzono więcej niż 4 sklerocja lub ich fragmenty, lub sporysze.

Tabela 5

Dopuszczalna wielkość partii oraz minimalna masa prób do badań dla roślin pastewnych

Gatunek Wielkość partii1) Minimalna masa próby pobieranej z partii2) Minimalna masa próby do oznaczeń określonych w kolumnach 6-14 tabeli 6 oraz w kolumnach 12-14 tabeli 7
w tonach w gramach
1 2 3 4
ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (ROŚLINY STRĄCZKOWE)
Biserula grzebieniasta (syn. traganek grzebieniasty)

Biserrula pelecinus L.

10 30 3
Bobik

Vicia faba L. (partim)

30 1000 1000
Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

30 1000 1000
Groszek ciecierzyco waty

Lathyrus cicera L.

25 1000 140
Łubin biały

Lupinus albus L.

30 1000 1000
Łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

30 1000 1000
Łubin żółty

Lupinus luteus L.

30 1000 1000
Wyka bengalska

Vicia benghalensis L.

20 1000 120
Wyka kosmata

Vicia villosa Roth

30 1000 1000
Wyka panońska

Vicia pannonica Crantz

30 1000 1000
Wyka siewna

Vicia sativa L.

30 1000 1000
ROŚLINY BOBOWATE DROBNONASIENNE (ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE)
Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

Owoce 10 600 600
Nasiona 10 400 400
Komonica zwyczajna Lotus corniculatus L. 10 200 30
Koniczyna biała

Trifolium repens L.

10 200 20
Koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L.

10 200 20
Koniczyna egipska (koniczyna aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

10 400 60
Koniczyna gruczołkowata

Trifolium glanduliferum Boiss.

10 20 2
Koniczyna kosmata

Trifolium hirtum All.

10 70 7
Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.

10 500 80
Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.

10 300 50
Koniczyna łuskowata

Trifolium squarrosum L.

10 150 15
Koniczyna Michela

Trifolium michelianum Savi

10 25 2
Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

10 200 20
Koniczyna pęcherzykowata

Trifolium vesiculosum Savi

10 100 3
Koniczyna podziemna

Trifolium subterraneum L.

10 250 25
Koniczyna przewężona

Trifolium isthmocarpum Brot.

10 100 3
Koniczyna rozdęta

Trifolium fragiferum L.

10 40 4
Kozieradka pospolita (koniczyna grecka)

Trigonella foenum-graecum L.

10 500 450
Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

10 300 50
Lucerna kolczasta

Medicago doliata Carmign.

10 100 10
Lucerna mieszańcowa (lucerna piaskowa)

Medicago x varia T. Martyn

10 300 50
Lucerna nadbrzeżna

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

10 70 7
Lucerna ostro strąkowa

Medicago murex Willd.

10 50 5
Lucerna pomarszczona

Medicago rugosa Desr.

10 180 18
Lucerna siewna

Medicago sativa L.

10 300 50
Lucerna ścięto listkowa

Medicago truncatula Gaertn.

10 100 10
Lucerna tarczowata

Medicago scutellata (L.) Mill.

10 400 40
Lucerna wielokształtna

Medicago polymorpha L.

10 70 7
Lucerna włoska

Medicago italica (Mill.) Fiori

10 100 10
Rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.

10 250 200
Seradela pastewna

Ornithopus sativus Brot.

10 90 9
Seradela zwarta

Ornithopus compressus L.

10 120 12
Siekiernica włoska

Hedysarum coronarium L.

Owoce 10 1 000 300
nasiona 10 400 120
WIECHLINOWATE (TRAWY)3)
Cynodon palczasty

Cynodon dactylon (L.) Pers.

10 50 5
Festulolium

x Festulolium Asch. & Graebn.

10 200 60
Konietlica łąkowa

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

10 50 5
Kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

10 100 30
Kostrzewa łąkowa

Festuca pratensis Huds.

10 100 50
Kostrzewa nitkowata

Festuca filiformis Pourr.

10 100 30
Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

10 100 30
Kostrzewa szczeciniasta

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

10 100 30
Kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea Schreber

10 100 50
Kupkówka pospolita

Dactylis glomerata L.

10 100 30
Mietlica biaława

Agrostis gigantea Roth

10 50 5
Mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

10 50 5
Mietlica psia

Agrostis canina L.

10 50 5
Mietlica rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

10 50 5
Mozga Hardinga

Phalaris aquatica L.

10 100 50
Rajgras wyniosły (rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

10 200 80
Stokłosa alaskańska

Bromus sitchensis Trin.

10 200 200
Stokłosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

10 200 200
Tymotka kolankowata

Phleum nodosum L.

10 50 10
Tymotka łąkowa

Phleum pratense L.

10 50 10
Wiechlina błotna

Poa palustris L.

10 50 5
Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

10 50 5
Wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

10 50 5
Wiechlina roczna

Poa annua L.

10 50 10
Wiechlina zwyczajna

Poa trivialis L.

10 50 5
Wyczyniec łąkowy

Alopecurus pratensis L.

10 100 30
Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)

Lolium x hybridum Hausskn

10 200 60
Życica trwała (rajgras angielski)

Lolium perenne

10 200 60
Życica wielokwiatowa

(rajgras włoski i rajgras holenderski)

Lolium multiflorum Lam.

10 200 60
INNE GATUNKI
Babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

5 20 2
Brukiew pastewna

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

10 200 100
Facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

10 300 40
Kapusta pastewna

Brassica oleracea L. convar. acephala (D.C.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

10 200 100
Rzodkiew oleista

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

10 300 300

Objaśnienia:

1) Wielkość partii może zostać przekroczona nie więcej niż o 5% masy podanej w tabeli.

2) Masa próby materiału siewnego przeznaczonego do okresowej oceny zdolności kiełkowania powinna stanowić co najmniej 1/4 podanej masy próby.

3) Maksymalna masa partii materiału siewnego traw może zostać zwiększona do 25 ton, jeżeli przedsiębiorca uzyskał na to zgodę właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Tabela 6

Wymagania jakościowe dla nasion roślin pastewnych kategorii elitarne

Gatunek minimalna zdolność kiełkowania maksymalna zawartość nasion twardych Czystość analityczna Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 5 Nasiona łubinu innej

barwy lub

gorzkie

minimalna czystość analityczna Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin
łącznie jednego gatunku Elytrigia repens

(Agropyron repens)

Alopecurus myosuroides Melilotus spp. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Avena fatua,

Avena sterilis

Cuscuta spp. Rumex spp., oprócz Rumex acetosella i Rumex maritimus
% nasion czystych % wagowy liczba nasion w próbie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (ROŚLINY STRĄCZKOWE)
Biserula grzebieniasta

(syn.

traganek grzebieniasty)

Biserrula pelecinus

L.

70 98 0,3 20 0(i) 0((j)(k) 5
Bobik

Vicia faba L. (partim)

80 (a) (b) 5 98 0,3 20 0 (u) 0 0 (j) 2
Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

80 (a) 98 0,3 20 0 (u) 0 0 (j) 2
Groszek ciecierzycowaty

Lathyrus cicera L.

80 95 0,3 20 0 (u) 0(i) o (j) (k) 5
Łubin biały

Lupinus albus L.

80 (a) (b) 20 98 0,3 20 0 (u) 0 (i) 0 (j) 2 (o) (p)
Łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

75 (a) (b) 20 98 0,3 20 0 (u) 0 (i) 0 (j) 2 (o) (p)
Łubin żółty

Lupinus luteus L.

80 (a) (b) 20 98 0,3 20 0 (u) 0 (i) 0 (j) 2 (o) (p)
Wyka bengalska

Vicia benghalensis L

80(b) 20 97 (e) 0,3 20 0 (u) 0 (i) 0(i) (k) 5
Wyka kosmata

Vida villosa Roth

85 (a) (b) 20 98 0,3 20 0 (u) 0 (i) 0 (j) 2
Wyka pannońska

Vicia pannoniba Crantz

85 (a) (b) 20 98 0,3 20 0 (u) 0 (i) 0 (j) 2
Wyka siewna

Vicia sativa L.

85 (a) (b) 20 98 0,3 20 0 (u) 0 (i) 0 (j) 2
ROŚLINY BOBOWATE DROBNONASIENNE (ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE)
Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

75 (a) (b) 20 95 0,3 20 0 (u) 0 0 (j) 2
Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

75 (a) (b) 40 95 0,3 20 0 (w) 0 o (l) (m) 3
Koniczyna biała

Trifolium repens L.

80 (a) (b) 40 97 0,3 20 0 (w) 0 0 (l) (m) 5
Koniczyna białoróżowa

(koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L

80 (a) (b) 20 97 0,3 20 0 (w) 0 0 (l) (m) 3
Koniczyna egipska

(koniczyna aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

80 (a) (b) 20 97 0,3 20 0 (w) 0 0 (l) (m) 3
Koniczyna gruczołkowata

Trifolium glanduliferum

Boiss.

70 (b) 30 98 0,3 20 0(i) (j) (k) 5
Koniczyna kosmata

Trifolium hirtum All.

70 98 0,3 20 0(i) 0(j) (k) 5
Koniczyna krwistoczerwona

(inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.

75 (a) (b) 20 97 0,3 20 0 (w) 0 0 (l) (m) 3
Koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.

80 (a) (b) 20 97 0,3 20 0 (w) 0 0 (l) (m) 5
Koniczyna łuskowata

Trifolium squarrosum L.

75(b) 20 97 0,3 20 0 0 (l) (m) 5
Koniczyna

Michela

Trifolium michelianum Savi

75(b) 30 98 0,3 20 0(i) 0(j) (k) 5
Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

80 (a) (b) 20 97 0,3 20 0 (w) 0 0 (l) (m) 3
Koniczyna pęcherzykowata

Trifolium vesiculosum Savi

70 98 0,3 20 0(i) 0(j)) 5
Koniczyna podziemna

Trifolium subterraneum L.

80 (b) 40 97 0,3 20 0(i) 0(j) (k) 5
Koniczyna przewężona

Trifolium isthmocarpum

Brot.

70 98 0,3 20 0(i) 0(j) 5
Koniczyna rozdęta

Trifolium fragiferum L.

70 98 0,3 20 0(i) 0(j) (k) 5
Kozieradka pospolita

(koniczyna grecka)

Trigonella foenum-graecum

L.

80 (a) 95 0,3 20 0 (u) 0 0 (j) 2
Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

80 (a) (b) 20 97 0,3 20 0 (w) 0 0 (l) (m) 5
Lucerna kolczasta

Medicago doliata Carmign.

70 98 0,3 20 0 (w) 0(i) 0(j) (k) 5
Lucerna mieszańcowa

(lucerna piaskowa)

Medicago x varia T. Martyn

80 (a) (b) 40 97 0,3 20 0 (w) 0 0 (l) (m) 3
Lucerna nadbrzeżna

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

70 98 0,3 20 0 (w) 0(i) 0(j) (k) 5
Lucerna ostrostrąkowa

Medicago murex Willd.

70 (b) 30 98 0,3 20 0 (w) 0(i) 0(j) (k) 5
Lucerna pomarszczona

Medicago rugosa Desr.

70 (b) 20 98 0,3 20 0(i) 0(j) (k) 5
Lucerna siewna

Medicago sativa L.

80 (a) (b) 40 97 0,3 20 0 (w) 0 0 (l) (m) 3
Lucerna ściętolistkowa

Medicago truncatula Gaertn.

70 (b) 20 98 0,3 20 0(i) 0(j) (k) 5
Lucerna tarczowata

Medicago scutellata (L.) Mill.

70 98 0,3 20 0(i) 0(j) (k) 5
Lucerna wielokształtna

Medicago polymorpha L.

70 (b) 30 98 0,3 20 0(i) 0(j) (k) 5
Lucerna włoska

Medicago italica (Mill.) Fiori

70 (b) 20 98 0,3 20 0 (w) 0(l) 0(j) (k) 5
Rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.

60 (a) (b) 40 7 0,3 20 0 (w) 0 0 (l) (m) 2
Seradela pastewna

Ornithopus sativus Brot.

75 90 0,3 20 0(i) 0(j) (k)) 5
Seradela zwarta

Ornithopus compressus L.

75 90 0,3 20 0(1) 0(j) (k) 5
Siekiernica włoska

Hedysarum coronarium L.

75 (a) (b) 30 95 0,3 20 0 (w) 0 0 (k) 2
WIECHLINOWATE (TRAWY)
Cynodon palczasty

Cynodon dactylon (L.) Pers.

70 (a) 90 0,3 20 (r) 1 1 0 0 (j) 1
Festulolium

x Festulolium Asch. & Graebn.

75 (a) 96 0,3 20 (r) 5 5 0 0 (j) 2
Konietlica łąkowa

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

70 (a) 75 0,3 20 (t) 1 1 0 (h) 0 (j) 1
Kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

75 (a) 90 0,3 20 (r) 5 5 0 0 (j) 2
Kostrzewa łąkowa

Festuca pratensis Huds.

80 (a) 95 0,3 20 (r) 5 5 0 0 (j) 2
Kostrzewa nitkowata

Festuca filiformis Pourr.

75 (a) 85 0,3 20 (r) 5 5 0 0 (j) 2
Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

75 (a) 85 0,3 20 (r) 5 5 0 0 (j) 2
Kostrzewa szczeciniasta 75 (a) 85 0,3 20 (r) 5 5 0 0 (j) 2
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea

Schreber

80 (a) 95 0,3 20 (r) 5 5 0 0 (j) 2
Kupkówka pospolita

Dactylis glomerata L.

80 (a) 90 0,3 20 (r) 5 5 0 0 (j) 2
Mietlica biaława

Agrostis gigantea Roth

80 (a) 90 0,3 20 1 1 0 0 (j) 1
Mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

75 (a) 90 0,3 20 1 1 0 0 (j) 1
Mietlica psia

Agrostis canina L.

75 (a) 90 0,3 20 1 1 0 0 (j) 1
Mietlica rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

75 (a) 90 0,3 20 1 1 0 0 (j) 1
Mozga Hardinga

Phalaris aquatica L.

75 (a) 96 0,3 20 5 5 0 0 (j) 2
Rajgras wyniosły

(rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

75 (a) 90 0,3 20 (r) 5 5 0 (g) 0 (j) 2
Stokłosa alaskańska

Bromus sitchensis Trin.

75 (a) 97 0,4 20 5 5 0 (g) 0 (j) 5
Stokłosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

75 (a) 97 0,4 20 5 5 0 (g) 0 (j) 5
Tymotka kolankowata

Phleum nodosum L.

80 (a) 96 0,3 20 1 1 0 0 2
Tymotka łąkowa

Phleum pratense L.

80 (a) 96 0,3 20 1 1 0 0 2
Wiechlina błotna

Poa palustris L.

75 (a) 85 0,3 20 (s) 1 1 0 0 (j) 1
Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

75 (a) 85 0,3 20 (s) 1 1 0 0 (j) 1
Wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

75 (a) 85 0,3 20 (s) 1 1 0 0 (j) 1
Wiechlina roczna

Poa annua L.

75 (a) 85 0,3 20 (s) 1 1 0 0 (j) 1
Wiechlina zwyczajna

Poa trivialis L.

75 (a) 85 0,3 20 (s) 1 1 0 0 (l) 1
Wyczyniec łąkowy

Alopecurus pratensis L.

70 (a) 75 0,3 20 (r) 5 5 0 0 (l) 2
Życica mieszańcowa

(rajgras oldenburski)

Lolium x hybridum Hausskn

75 (a) 96 0,3 20 (r) 5 5 0 0 (l) 2
Życica trwała

(rajgras angielski)

Lolium perenne L.

80 (a) 96 0,3 20 (r) 5 5 0 0 (l) 2
Życica wielokwiatowa (rajgras włoski)

Lolium multiflorum Lam.

75 (a) 96 0,3 20 (r) 5 5 0 0 (j) 2
INNE GATUNKI
Babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

75 85 0,3 20 0 (i) 0 (j) 3
Brukiew pastewna

Brassica napus L. var. napobrassica (L) Rchb.

80 (a) 98 0,3 20 0 0 (j) (k) 2
Facelia błękitna

Phacelia

tanacetifolia

Benth.

80 (a) 96 0,3 20 0 0 (j) (k)
Kapusta pastewna

Brassica olerácea L. convar.acephala (D. C.) Alef. var. medullosa

75 (a) 98 0,3 20 0 0 (j) 3
Rzodkiew oleista

Raphanus sativus L. var. oleiformis

Pers.

80 (a) 97 0,3 20 0 0 (j) 2

Tabela 7

Wymagania jakościowe dla nasion roślin pastewnych kategorii kwalifikowane

Gatunek minimalna zdolność kiełkowania maksymalna zawartość nasion twardych Czystość analityczna Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 5 Nasiona łubinu innej

barwy lub

gorzkie

minimalna czystość analityczna Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin
łącznie jednego gatunku Elytrigia repens

(Agropyron repens)

Alopecurus myosuroides Melilotus spp. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Avena fatua,

Avena sterilis

Cuscuta spp. Rumex spp., oprócz Rumex acetosella i Rumex maritimus
% nasion czystych % wagowy liczba nasion w próbie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ROŚLINY BOBOWATE GRUBONASIENNE (ROŚLINY STRĄCZKOWE)
Biserula grzebieniasta

(syn.

traganek

grzebieniasty)

Biserrula pelecinus

L.

70 98 0,5 0(i) 0(j) (k) 10
Bobik

Vicia faba L. (partim)

80 (a) (b) 5 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5(n)
Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

80 (a) 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5(n)
Groszek ciecierzycowaty

Lathyrus cicera L.

80 95 1 0,5 0,3 0(i) 0(j) (k) 20
Łubin biały

Lupinus albus L.

80 (a) (b) 20 98 0,5(e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (v)
Łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

75 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (о) (v)
Łubin żółty

Lupinus luteus L.

80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5(n) (о) (v)
Wyka bengalska

Vicia benghalensis L.

80 (b) 20 97 (e) 1 0 (i) 0(j) (k) 10
Wyka kosmata

Vicia villosa Roth

85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5(n)
Wyka pannońska

Vicia pannonica Crantz

85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5(n)
Wyka siewna

Vicia sativa L.

85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5(n)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ROŚLINY BOBOWATE DROBNONASIENNE (ROŚLINY MOTYLKOWATE DROBNONASIENNE)
Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

75 (a) (b) 20 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (j) 5
Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

75 (a) (b) 40 95 1,8 (d) 1,0(d) 0,3 0 o (l) (m) 10
Koniczyna biała

Trifolium repens L.

80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Koniczyna białoróżowa

(koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L

80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Koniczyna egipska

(koniczyna aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Koniczyna gruczołkowata

Trifolium glanduliferum

Boiss.

70 (b) 30 98 1 0(i) 0(j) (k) 10
Koniczyna kosmata

Trifolium hirtum All.

70 98 1 0(i) 0(j) (k) 10
Koniczyna krwistoczerwona

(inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.

75 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Koniczyna łąkowa

(koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.

80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Koniczyna łuskowata

Trifolium squarrosum L.

75 (b) 20 97 1,5 0,3 0 0 (l) (m) 10
Koniczyna

Michela

Trifolium michelianum Savi

75 (b) 30 98 1 0(i) 0(j) (k) 10
Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Koniczyna pęcherzykowata

Trifolium vesiculosum Savi

70 98 1 0(i) 0(j) (k) 10
Koniczyna podziemna

Trifolium subterraneum L.

80 (b) 40 97 0,5 0(i) 0(j) (k) 10
Koniczyna przewężona

Trifolium isthmocarpum

Brot.

70 98 1 0(i) 0(j) (k) 10
Koniczyna rozdęta

Trifolium fragiferum L.

70 98 1 0(i) 0(j) (k) 10
Kozieradka pospolita

(koniczyna grecka)

Trigonella foenum-graecum

L.

80 (a) 95 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) 5
Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Lucerna kolczasta

Medicago doliata Carmign.

70 98 2 0(i) 0(j) (k) 10
Lucerna mieszańcowa

(Lucerna piaskowa) Medicago x varia T. Martyn

80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Lucerna nadbrzeżna

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

70 98 2 0(i) 0(j) (k) 10
Lucerna ostrostrąkowa

Medicago murex Willd.

70 (b) 30 98 2 0(i) 0(j) (k) 10
Lucerna pomarszczona

Medicago rugosa Desr.

70 (b) 20 98 2 0(i) 0(j) (k) 10
Lucerna siewna

Medicago sativa L.

80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10
Lucerna ściętolistkowa

Medicago truncatula Gaertn.

70 (b) 20 98 2 0(i) 0(j) (k) 10
Lucerna tarczowata

Medicago scutellata (L.) Mill.

70 98 2 0(i) 0(i) (k) 10
Lucerna wielokształtna

Medicago polymorpha L.

70 (b) 30 98 2 0(i) 0(i) (k) 10
Lucerna włoska

Medicago italica (Mill.) Fiori

70 (b) 20 98 2 0(i) 0(i) (k) 10
Rutwica wschodnia

Galega orientalis Lam.

60 (a) (b) 40 97 2,0 1,5 0,3 0 0 (l) (m) 10 (n)
Seradela pastewna

Ornithopus sativus Brot.

75 90 1 0(i) 0(j) (k) 10
Seradela zwarta

Ornithopus compressus L.

75 90 1 0(i) 0(j) (k) 10
Siekiernica włoska

Hedysarum coronarium L.

75 (a) (b) 30 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (k) 5
WIECHLINOWATE (TRAWY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cynodon palczasty

Cynodon dactylon (L.) Pers.

70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2
Kostrzewa łąkowa

Festuca pratensis Huds.

80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
Festulolium

x Festulolium Asch. & Graebn.

75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
Konietlica łąkowa

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3 0(h) 0 (j) (k) 2(n)
Kostrzewa czerwona

Festuca rubra L.

75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
Kostrzewa nitkowata

Festuca filiformis Pourr.

75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
Kostrzewa szczeciniasta

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
Kostrzewa trzcinowa

Festuca arundinacea

Schieber

80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
Kupkówka pospolita

Dactylis glomerata L.

80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
Mietlica biaława

Agrostis gigantea Roth

80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2(n)
Mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2(n)
Mietlica psia

Agrostis canina L.

75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2(n)
Mietlica rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2(n)
Mozga Hardinga

Phalaris aquatica L.

75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5
Rajgras wyniosły

(rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 5(n)
Stokłosa alaskańska

Bromus sitchensis Trin.

75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10(n)
Stokłosa uniolowata

Bromus catharticus Vahl

75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10(n)
Tymotka kolankowata

Phleum nodosum L.

80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5
Tymotka łąkowa

Phleum pratense L.

80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5
Wiechlina błotna

Poa palustris L.

75 (a) 85 2,0

(c)

1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2(n)
Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

75 (a) 85 2,0

(c)

1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2(n)
Wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

75 (a) 85 2,0

(c)

1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2(n)
Wiechlina roczna

Poa annua L.

75 (a) 85 2,0

(c)

1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
Wiechlina zwyczajna

Poa trivialis L.

75 (a) 85 2,0

(c)

1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2(n)
Wyczyniec łąkowy

Alopecurus pratensis L.

70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
Życica mieszańcowa

(rajgras oldenburski)

Lolium x hybridum Hausskn

75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
Życica trwała

(rajgras angielski)

Lolium perenne L.

80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
Życica wielokwiatowa (rajgras włoski)

Lolium multiflorum Lam.

75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5(n)
INNE GATUNKI
Babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

75 85 1,5 0 (i) 0 (j) (k) 10
Brukiew pastewna

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5
Facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia

Benth.

80 (a) 96 1,0 0,5 0 0 (j) (k)
Kapusta pastewna

Brassica oleracea L. convar. acephala (D. C.) Alef. var. medullosa

75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 10
Rzodkiew oleista

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5

Objaśnienia do tabeli 6 і 7:

(a) Wszystkie świeże, zdrowe nasiona, które nie skiełkowały po zastosowaniu zabiegów wstępnych, uznaje się jako nasiona skiełkowane.

(b) Nasiona twarde uznaje się za nasiona zdolne do kiełkowania w liczbie nie większej jednak, niż podano w kolumnie 3 tabeli 6 i 7.

(c) Nasion innych gatunków Poa spp., których łączna zawartość nie jest większa niż 0,8% wagowych, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(d) Nasion Trifolium pratense, których zawartość nie jest większa niż 1% wagowy, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(e) Nasiona gatunków: Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp., których łączna zawartość oznaczona w próbie materiału siewnego jednego z tych gatunków nie jest większa niż 0,5% wagowych, nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(f) Zawartości procentowej nasion jednego gatunku nie stosuje się do nasion gatunków Poa spp.

(g) Dopuszczalnnej łącznej zawartości dwóch ziarniaków Avena fatua i Avena sterilis w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1 nie uznaje się za zanieczyszczenie, jeżeli druga próba o tej samej masie jest wolna od ziarniaków tych gatunków.

(h) Jeżeli w badanej próbie stwierdzono obecność jednego nasienia Avena fatua i Avena sterilis, to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbie o dwukrotnie większej masie nie stwierdzono obecności nasion tych gatunków.

(i) Nie określa się obecności nasion Avena fatua i Avena sterilis, jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(j) Nie określa się obecności nasion Cuscuta spp., jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(k) Jeżeli w badanej próbie stwierdzono obecność jednego nasienia Cuscuta spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbie o takiej samej masie nie stwierdzono obecności nasion Cuscuta spp.

(l) Oznaczanie obecności nasion Cuscuta spp. wykonuje się na próbie o dwukrotnie większej masie niż określona w kolumnie 4 tabeli 5.

(m) Jeżeli w badanej próbie stwierdzono obecność jednego nasienia Cuscuta spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbie o dwukrotnie większej masie nie stwierdzono obecności nasion Cuscuta spp.

(n) Nie określa się obecności nasion gatunków Rumex innych niż Rumex acetosella i Rumex maritimus, jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(o) Procent liczbowy nasion łubinu o innym zabarwieniu nie powinien przekraczać:

- w materiale siewnym łubinu gorzkiego - 2,

- w materiale siewnym łubinów innych niż gorzki - 1.

(p) Procent liczbowy nasion łubinów gorzkich w odmianach innych niż łubin gorzki nie powinien przekraczać 1.

(r) Nasion gatunków Poa spp., łącznie do 80 sztuk, nie uważa się za zanieczyszczenie.

(s) Nie dotyczy nasion gatunków Poa spp., o ile łączna liczba nasion w badanej próbie gatunków Poa spp. innych niż oceniany nie przekracza 500 sztuk.

(t) Liczby stwierdzonych nasion gatunków Poa spp. łącznie nie więcej niż 20 sztuk nasion nie traktuje się jako zanieczyszczenie.

(u) Nie określa się obecności nasion gatunków Melilotus spp., jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny jest wolny od nasion tych gatunków.

(w) Jeżeli w badanej próbie stwierdzono obecność jednego nasiona Melilotus spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbie o dwukrotnie większej masie nie stwierdzono obecności nasion Melilotus spp.

(v) Procent liczbowy nasion łubinów gorzkich w odmianach innych niż łubin gorzki nie powinien przekraczać 2,5%.

Tabela 8

Występowanie RNQP na materiale siewnym i jego odpowiednich kategoriach jest zgodne z następującymi wymogami określonymi poniżej:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Gatunek Poziom porażenia dla elitarnego materiału siewnego Poziom porażenia dla kwalifikowanego materiału siewnego
Clavibacter

michiganensis ssp.

insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al.

[CORBIN]

Medicago sativa L. Lucerna siewna 0% 0%
Ditylenchus dipsaci

(Kuehn) Filipjev

[DITYDI]

Medicago sativa L. Lucerna siewna 0% 0%
Wymagania jakościowe dla materiału siewnego roślin pastewnych kategorii handlowy

Wymagania dla materiału siewnego kategorii handlowy roślin pastewnych są takie jak dla materiału siewnego kategorii kwalifikowany, z uwzględnieniem:

1) w kolumnach 5 i 6 tabeli 7 dopuszczalnej zawartości zwiększonej o 1 punkt procentowy;
2) w materiale siewnym Poa annua dopuszczalnej zawartości nasion innych gatunków Poa spp. zwiększonej do 10% wagowych;
3) w materiale siewnym gatunków Poa spp., z wyjątkiem Poa annua, dopuszczalnej zawartości innych nasion gatunków Poa zwiększonej się do 3% wagowych;
4) w materiale siewnym Hedysarum coronarium dopuszczalnej zawartości nasion Melilotus spp. zwiększonej do 1% wagowego;
5) dla materiału siewnego Lotus corniculatus zawartości nasion gatunków Melilotus spp.;
6) dla materiału siewnego wszystkich gatunków łubinu:
a) minimalnej czystości analitycznej wynoszącej 97% wagowych,
b) dopuszczalnego procentu liczbowego nasion innej barwy:
- dla łubinu gorzkiego wynoszącego 4,
- dla łubinu innego niż gorzki wynoszącego 2;
7) w materiale siewnym gatunków Vicia spp. dopuszczalnej łącznej zawartości nasion Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis lub innych pokrewnych gatunków uprawnych, oznaczonej w próbie materiału siewnego poszczególnych gatunków, która nie powinna przekroczyć 6% wagowych;
8) w materiale siewnym gatunków: Viciapannonica, Viciasativa, Viciavillosa i Viciabenghalensis minimalnej czystości analitycznej wynoszącej 97% wagowych;
9) w materiale siewnym gatunku Latyrus cicera minimalnej czystości analitycznej wynoszącej 90% wagowych; maksymalna łączna zawartość nasion podobnych gatunków uprawnych wynosząca 5% wagowych, nie jest uznawana za zanieczyszczenie.

Tabela 9

Dopuszczalna wielkość partii oraz minimalna masa prób do badań roślin oleistych i włóknistych

Gatunek Wielkość partii1) Minimalna masa próby pobieranej z partii2), 3) Masa próby do oznaczania określonego w kolumnach 5-11 tabel 10 i 11
w tonach w gramach
1 2 3 4
Arachis hypogaea L.

Orzech ziemny

30 1000 1000
Brassica rapa L.

var. silvestris (Lam.) Briggs

Rzepik

10 200 70
Brassica juncea (L.) Czern. Gorczyca sarepska 10 100 40
Brassica napus L. (partim)

Rzepak

10 200 100
Brassica nigra (L.) Koch

Gorczyca czarna

10 100 40
Cannabis sativa L.

Konopie

10 600 600
Carthamus tinctorius L.

Krokosz barwierski

25 900 900
Carum carvi L.

Kminek zwyczajny

10 200 80
Gossypium spp.

Bawełna

25 1000 1000
Helianthus annuus L. Słonecznik4) 25 1000 1000
Linum usitatissimum L.

Len zwyczajny

10 300 150
Papaver somniferum L.

Mak

10 50 10
Sinapis alba L.

Gorczyca biała

10 400 200
Glycine max (L.) Merrill

Soja

30 1000 1000

Objaśnienia:

1) Dopuszczalna wielkość partii nie może zostać przekroczona więcej niż o 5% masy podanej w tabeli.

2) Próbę materiału siewnego przeznaczonego do badań pod kątem zawartości organizmów genetycznie zmodyfikowanych pobiera się zgodnie z międzynarodowo uznanymi metodami; wielkość próby powinna być nie mniejsza niż 3000 sztuk nasion.

3) Masa próby materiału siewnego przeznaczonego do okresowej oceny w zakresie zdolności kiełkowania powinna stanowić co najmniej ¼ podanej masy próby.

4) Dotyczy materiału siewnego słonecznika wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tabela 10

Wymagania jakościowe dla nasion kategorii elitarne

Gatunek Minimalna zdolność kiełkowania % nasion czystych Czystość nasion Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1 Maksymalna zawartość nasion

Orobanche spp.

minimalna czystość analityczna maksymalna zawartość nasion obcych gatunków inne gatunki roślin łącznie, w tym kolumny

6-11

Avena fatua,

Avena sterilis

Cuscuta spp. Raphanus raphanistrum Rumex spp. inne niż Rumex acetosella Alopecurus myosuroides Lolium remotum
% wagowy sztuk nasion w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Arachis hypogaea Orzech ziemny 70 99 - 5 0 0 (b)
Brassica spp. Rzepak, rzepik oraz gorczyca czarna i sarepska 85 98 0,3 - 0 0 (b) (c) 10 2
Cannabis sativa Konopie siewne 75 98 - 30 (a) 0 0 (b) (d)
Carthamus tinctorius Krokosz barwierski 75 98 - 5 0 0 (b) (d)
Carum carvi Kminek zwyczajny 70 97 - 25 (a) 0 0 (b) (c) 10 3
Gossypium spp. Bawełna 80 98 - 15 0 0 (b)
Helianthus annuus Słonecznik 85 98 - 5 0 0 (b)
Linum usitatissimum Len zwyczajny odmiany włókniste 92 99 - 15 0 0 (b) (c) 4 2
odmiany oleiste 85 99 - 15 0 0 (b) (c) 4 2
Papaver somniferum Mak lekarski 80 98 - 25 (a) 0 0 (b) (c)
Sinapis alba Gorczyca biała 85 98 0,3 - 0 0 (b) (c) 10 2
Glycine max Soja 80 98 - 5 0 0 (b)

Tabela 11

Wymagania jakościowe dla nasion kategorii kwalifikowane

Gatunek Minimalna zdolność kiełkowania % nasion czystych Czystość nasion Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 1 Maksymalna zawartość nasion

Orobanche spp.

minimalna czystość analityczna maksymalna zawartość nasion obcych gatunków inne gatunki roślin łącznie, w tym kolumny

6-11

Avena fatua,

Avena sterilis

Cuscuta spp. Raphanus raphanistrum Rumex spp. inne niż Rumex acetosella Alopecurus myosuroides Lolium remotum
% wagowy sztuk nasion w próbie o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Arachis hypogaea

Orzech ziemny

70 99 - 5 0 0 (b)
Brassica spp.

Rzepak, rzepik oraz

gorczyca czarna i sarepska

85 98 0,3 - 0 0 (b) (c) 10 5
Cannabis sativa

Konopie siewne

75 98 - 30 (a) 0 0 (b) (d)
Carthamus tinctorius

Krokosz barwierski

75 98 - 5 0 0 (b) (d)
Carum carvi Kminek zwyczajny 70 97 - 25 (a) 0 0 (b) (c) 10 3
Gossypium spp.

Bawełna

80 98 - 15 0 0 (b)
Helianthus annuus

Słonecznik

85 98 - 5 0 0 (b)
Linum usitatissimumLen zwyczajny odmiany włókniste 92 99 - 15 0 0 (b) (c) 4 2
odmiany oleiste 85 99 - 15 0 0 (b) (c) 4 2
Papaver somniferum

Mak lekarski

80 98 - 25 (a) 0 0 (b) (c)
Sinapis alba

Gorczyca biała

85 98 0,3 - 0 0 (b) (c) 10 5
Glycine max

Soja

80 98 - 5 0 0 (b)

Objaśnienia do tabeli 9 і 10:

(a) Nie określa się całkowitej zawartości nasion innych gatunków, jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał siewny nie jest zanieczyszczony nasionami innych gatunków w ilości przekraczającej wartości podane w kolumnie 5.

(b) Nie określa się obecności nasion Cuscuta spp., jeżeli nie ma wątpliwości, że oceniany materiał jest wolny od nasion tych gatunków.

(c) Jeżeli w badanej próbie stwierdzono obecność jednego nasienia Cuscuta spp. to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbie o takiej samej masie nie stwierdzono obecności nasion Cuscuta spp.

(d) Jeżeli w badanej próbie o masie 100 gramów stwierdzono obecność jednego nasienia Orobanche spp., to nie uważa się go za zanieczyszczenie, o ile w drugiej próbie o masie 200 gramów nie stwierdzono obecności nasion Orobanche spp.

Tabela 12

Występowanie RNQP na materiale siewnym i jego odpowiednich kategoriach jest zgodne z następującymi wymogami określonymi poniżej:

Grzyby i organizmy grzybopodobne
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP )

Gatunek

Poziom porażenia elitarnego materiału siewnego Poziom porażenia dla kwalifikowanego materiału siewnego
Alternaria linicola L. Linum usitatissimum 5% 5 %
Groves & Skolko [ALTELI] Len zwyczajny 5 % porażenia Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichiumlini i Fusarium spp 5 % porażenia Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichiumlini i Fusarium spp
Boeremia exigua var. linicola Linum usitatissimum L. - 1 % 1 %
(Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Len zwyczajny - odmiany włókniste 5 % porażenia Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp 5 % porażenia Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,

Colletotrichiumlini i Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola Linum usitatissimum L. - 5% 5 %
(Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Len zwyczajny - odmiany oleiste 5 % porażenia Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp 5 % porażenia Alternarialinicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] Helianthus annuus L., Słonecznik Linum usitatissimum L. Len zwyczajny 5% 5%
Colletotrichum lini Westerdijk Linum usitatissimum L. 5% 5 %
[COLLLI] Len zwyczajny 5 % porażenia Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichiumlini i Fusarium spp 5 % porażenia Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr Soja 15 % w przypadku zakażeń kompleksem Phomopsis 15 % w przypadku zakażeń kompleksem Phomopsis
Fusarium (anamorfa) Link [1 FUSAG]

inne niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCIļ

Linum usitatissimum L Len zwyczajny 5%

5 % porażenia Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

5 %

5 % porażenia Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini i Fusarium spp

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHAļ Helianthus annuus L. Słonecznik 0% 0 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs, Rzepik Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 9 Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 8
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Brassica napus L. (partim), Rzepak

Helianthus annuus L. Słonecznik

Nie więcej niż 10 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 9 Nie więcej niż 10 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 9
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Sinapis alba L. Gorczyca biała Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 9 Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próby każdej partii materiału siewnego, o masie określonej w kolumnie 4 tabeli 9

Wymagania jakościowe dla materiału siewnego buraka:

1) dopuszczalna wielkość partii nasion buraków cukrowych i pastewnych wynosi - 20 ton;
2) wielkość partii nie może przekraczać masy określonej w pkt 1 więcej niż o 5%;
3) masa próby pobieranej do oceny laboratoryjnej wynosi nie mniej niż - 500 g;
4) masa próby przeznaczonej do okresowej oceny w zakresie zdolności kiełkowania wynosi nie mniej niż - 50 g;
5) próbę materiału siewnego przeznaczonego do badań pod kątem zawartości organizmów genetycznie zmodyfikowanych pobiera się zgodnie z międzynarodowo uznaną metodą; wielkość próby powinna być nie mniejsza niż 3000 sztuk nasion;
6) materiał siewny buraka powinien być praktycznie wolny od organizmów szkodliwych mających wpływ na jakość oraz wolny od szkodników magazynowych.

Tabela 13

Szczegółowe wymagania dla oceny laboratoryjnej nasion buraków

Gatunek Kategoria i rodzaj materiału siewnego Minimalna zdolność kiełkowania Minimalna czystość analityczna Maksymalna wilgotność
% liczbowy1) % wagowy2)
Burak cukrowy

Beta vulgaris

nasiona jednokiełkowe 80 97 15
nasiona do siewu punktowego 75 97 15
nasiona wielokiełkowe odmian, w których udział diploidów jest większy niż 85% 73 97 15
pozostałe nasiona 68 97 15
Burak pastewny

Beta vulgaris

nasiona jednokiełkowe 73 97 15
nasiona do siewu punktowego
nasiona wielokiełkowe odmian, w których udział diploidów jest większy niż 85%
pozostałe nasiona 68 97 15

Objaśnienia:

1) Dotyczy kłębków inkrustowanych lub otoczkowanych oraz kłębków przed wykonaniem tego zabiegu.

2) Nie dotyczy kłębków inkrustowanych lub otoczkowanych.

Wymagania dla nasion jednokiełkowych oraz nasion do siewu punktowego:

1) za nasiona jednokiełkowe uznaje się kłębki buraków, których:
a) nie mniej niż 90% kiełkujących kłębków daje pojedyncze siewki,
b) nie więcej niż 5% kiełkujących kłębków daje trzy siewki lub więcej;
2) za nasiona buraka cukrowego do siewu punktowego uznaje się kłębki, których:
a) nie mniej niż 70% kiełkujących kłębków daje pojedyncze siewki,
b) nie więcej niż 5% kiełkujących kłębków daje trzy siewki lub więcej;
3) za nasiona buraka pastewnego do siewu punktowego uznaje się kłębki, których:
a) w przypadku odmian, w których procent diploidów przekracza 85%, nie mniej niż 58% kiełkujących kłębków daje pojedyncze siewki,
b) nie mniej niż 63% kiełkujących kłębków daje pojedyncze siewki,
c) nie więcej niż 5% kiełkujących kłębków daje trzy siewki lub więcej.

Wymagania dla materiału siewnego buraków:

1) zawartość nasion innych gatunków w próbie nie może przekroczyć - 0,3% wagowego;
2) ilość zanieczyszczeń w próbie nie może przekraczać:
a) dla nasion elitarnych - 1,0% wagowego,
b) dla nasion kwalifikowanych - 0,5% wagowego,
c) dla nasion przeznaczonych na obszary uznane jako wolne od rizomanii, dla obu kategorii - 0,5% wagowego;
3) w przypadku nasion powlekanych, w szczególności inkrustowanych lub otoczkowanych, oznaczeń jakościowych dokonuje się na próbach pobieranych z nasion przygotowanych do procesu powlekania, to jest nasion obłuszczonych lub szlifowanych.
ZAŁĄCZNIK Nr  4

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI ORAZ DOPUSZCZALNA WIELKOŚĆ PARTII W OBROCIE DLA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN WARZYWNYCH

Tabela 1

Wielkość partii nasion oraz masa próby do oceny laboratoryjnej

Gatunki Wielkość partii1) Minimalna masa2), 3) próby
w tonach w gramach
1 2 3
Allium cepa L. - grupa Cepa

Cebula, w tym Echalion

10 25
Allium cepa L. - grupa Aggregatum

Szalotka

10 25
Allium fistulosum L.

Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)

10 15
Allium sativum L.

Czosnek pospolity

10 20
Allium schoenoprasum L.

Szczypiorek

10 15
Allium porrum L.

Por

10 20
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Trybuła ogrodowa

10 20
Apium graveolens L.

Seler naciowy

10 5
Apium graveolens L.

Seler korzeniowy

10 5
Asparagus officinalis L.

Szparag

10 100
Beta vulgaris L.

Burak liściowy i ćwikłowy

20 100
Brassica oleracea L.

Kapustne, oprócz kapusty pekińskiej

10 25
Brassica rapa L.

Kapusta pekińska

10 20
Brassica rapa L. var. Rapa

Rzepa

10 20
Capsicum annuum L.

Papryka

10 40
Cichorium intybus (partim) L.

Cykoria liściowa

10 15
Cichorium intybus (partim) L.

Cykoria korzeniowa

10 50
Cichorium endivia L.

Endywia

10 15
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Kawon (arbuz)

20 250
Cucumis melo L.

Melon

20 100
Cucumis sativus L.

Ogórek

10 25
Cucurbita maxima Duchesne

Dynia olbrzymia

20 250
Cucurbita pepo L.

Dynia zwyczajna

20 150
Cynara cardunculus L.

Karczoch hiszpański (kard) i karczoch zwyczajny

10 50
Daucus carota L.

Marchew

10 10
Foeniculum vulgare Mill.

Koper włoski (fenkuł)

10 25
Lactuca sativa L.

Sałata

10 10
Solanum lycopersicum L.

Pomidor

10 20
Petroselinum crispum (Mill.) Neman ex A.W. Hill

Pietruszka

10 10
Phaseolus coccineus L.

Fasola wielokwiatowa

30 1000
Phaseolus vulgaris L.

Fasola zwykła karłowa i tyczna

30 700
Pisum sativum L. (partim)

Groch siewny (wyłącznie cukrowy i łuskowy)

30 500
Raphanus sativus L

Rzodkiew i rzodkiewka

10 50
Rheum rhabarbarum L.

Rabarbar

10 135
Scorzonera hispanica L.

Skorzonera (wężymord)

10 30
Solanum melongena L. 10 20
Oberżyna
Spinacia oleracea L.

Szpinak

10 75
Valerianella locusta (L.) Laterr.

Roszponka warzywna

10 20
Vicia faba L. (partim)

Bób

30 1000
Zea mays L. (partim)

Kukurydza cukrowa

20 1000
Zea mays L. (partim)

Kukurydza pękająca

20 1000

Objaśnienia:

1) Wielkość partii nie może zostać przekroczona więcej niż o 5% masy określonej w kolumnie 2.

2) W przypadku odmian mieszańcowych roślin warzywnych, minimalna masa próby może być zmniejszona do 1/4 podanej masy próby, jednakże próba powinna mieć masę nie mniejszą niż 5 g i zawierać co najmniej 400 nasion.

3) Masa próby materiału siewnego przeznaczonego do okresowej oceny zdolności kiełkowania powinna stanowić co najmniej 1/4 podanej masy próby.

Tabela 2

Wymagania jakościowe dla nasion roślin warzywnych wszystkich kategorii

Gatunki Minimalna czystość analityczna Maksymalna zawartość nasion innych gatunków Minimalna zdolność kiełkowania
% wagowy % liczbowy
1 2 3 4
Allium cepa L. - grupa Cepa

Cebula, w tym Echalion

97 0,5 70
Allium cepa L. - grupa Aggregatum

Szalotka

97 0,5 70
Allium fistulosum L.

Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)

97 0,5 65
Allium sativum L.

Czosnek pospolity

97 0,5 65
Allium schoenoprasum L.

Szczypiorek

97 0,5 65
Allium porrum L.

Por

97 0,5 70
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Trybuła ogrodowa

96 1,0 70
Apium graveolens L.

Seler naciowy

97 1,0 70
Apium graveolens L.

Seler korzeniowy

97 1,0 70
Asparagus officinalis L.

Szparag

96 0,5 70
Beta vulgaris L.

Burak liściowy i ćwikłowy

97 0,5 50

(do liczby kłębków)

Brassica oleracea L.

Kapustne, oprócz kalafiora

97 1,0 75
Brassica oleracea L.

Kalafior

97 1,0 70
Brassica rapa L.

Kapusta pekińska

97 1,0 75
Brassica rapa L.

Rzepa

97 1,0 70
Capsicum annuum L.

Papryka

97 1,0 70
Cichorium intybus (partim) L.

Cykoria liściowa

97 1,0 70
Cichorium intybus (partim) L.

Cykoria korzeniowa

97 1,0 70
Cichorium endivia L.

Endywia

97 1,0 70
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz) 97 1,0 70
Cucumis melo L.

Melon

97 1,0 70
Cucumis sativus L.

Ogórek

98 0,1 80
Cucurbita maxima Duchesne

Dynia olbrzymia

98 0,1 80
Cucurbita pepo L.

Dynia zwyczajna

98 0,1 75
Cynara cardunculus L.

Karczoch hiszpański (kard) i karczoch zwyczajny

96 0,5 65
Daucus carota L.

Marchew

95 1,0 65
Foeniculum vulgare Mill.

Koper włoski (fenkuł)

96 1,0 70
Lactuca sativa L.

Sałata

95 0,5 75
Solanum lycopersicum L.

Pomidor

97 0,5 75
Petroselinum crispum (Mill.) Neman ex A.W. Hill

Pietruszka

97 1,0 65
Phaseolus coccineus L.

Fasola wielokwiatowa

98 0,1 80
Phaseolus vulgaris L.

Fasola zwykła karłowa i tyczna

98 0,1 75
Pisum sativum L. (partim)

Groch siewny (wyłącznie cukrowy i łuskowy)

98 0,1 80
Raphanus sativus L.

Rzodkiew i rzodkiewka

97 1,0 70
Rheum rhabarbarum L.

Rabarbar

97 0,5 70
Scorzonera hispanica L.

Skorzonera (wężymord)

95 1,0 70
Solanum melongena L.

Oberżyna

96 0,5 65
Spinacia oleracea L.

Szpinak

97 1,0 75
Valerianella locusta (L.) Laterr.

Roszponka warzywna

95 1,0 65
Vicia faba L. (partim)

Bób

98 0,1 80
Zea mays L. (partim)

Kukurydza cukrowa1)

98 0,1 85
Zea mays L. (partim)

Kukurydza pękająca

98 0,1 85

Objaśnienie:

1) W przypadku supersłodkich odmian kukurydzy cukrowej:

- minimalna zdolność kiełkowania wynosi 80%,

- na etykietach urzędowych i etykietach prowadzącego obrót umieszcza się napis "minimalna zdolność kiełkowania - 80%".

Tabela 3

Wymagania dotyczące chorób i szkodników:

Występowanie regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii (RNQP) na materiale siewnym warzyw, stwierdzonych przynajmniej na podstawie oceny wzrokowej, nie przekracza odpowiednich progów określonych w tabeli:

RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Gatunek Poziom występowania RNQP na materiale siewnym warzyw
Bakterie
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] Solanum lycopersicum L. Pomidor 0 %
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH] Phaseolus vulgaris L

Fasola zwykła karłowa i tyczna

0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L.,

Papryka

Solanum lycopersicum L. Pomidor

0 %
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF] Phaseolus vulgaris L

Fasola zwykła karłowa i tyczna

0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA] Capsicum annuum L.,

Papryka

Solanum lycopersicum L. Pomidor

0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L.,

Papryka

Solanum lycopersicum L. Pomidor

0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L.,

Paprika

Solanum lycopersicum L. Pomidor

0 %
Owady i roztocza
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Gatunek Poziom występowania RNQP na materiale siewnym warzyw
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB] Phaseolus coccineus L.,

Fasola wielokwiatowaPhaseolus vulgaris L.

Fasola zwykła karłowa i tyczna

0 %
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] Pisum sativum L.

Groch siewny (wyłącznie cukrowy i łuskowy)

0 %
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU] Vicia faba L. Bób 0 %
Nicienie
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium cepa L.,

Cebula, w tym Echalion Allium porrum L.

Por

0 %
Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy
RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Gatunek Poziom występowania RNQP na materiale siewnym warzyw
Wirus mozaiki pepino [PEPMV0] Solanum lycopersicum L. Pomidor 0 %
Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0] Capsicum annuum L., Papryka

Solanum lycopersicum L. Pomidor

0 %
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2020/177 z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 2002/55/WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE, dyrektywy Komisji 93/49/EWG i 93/61/EWG oraz dyrektywy wykonawcze 2014/21/UE i 2014/98/UE w odniesieniu do agrofagów roślin występujących na nasionach i innym materiale rozmnożeniowym roślin (Dz. Urz. UE L 41 z 13.02.2020, str. 1).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.975

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin.
Data aktu: 27/05/2020
Data ogłoszenia: 02/06/2020
Data wejścia w życie: 17/06/2020