Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.

Dz.U.2020.96
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 3 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. z 2018 r. poz. 359) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów (Dz. U. poz. 160) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 uchyla się pkt 4;
2) załączniki nr 1-4 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się wzory wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, określone w załącznikach nr 1 i 2 do tego rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
MINISTER ........................................................

(właściwy do spraw gospodarki)

ul. .......................................... Warszawa

CZĘŚĆ A
Data złożenia wniosku:

(wypełnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki)

Numer wniosku:

(wypełnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki)

WNIOSEK

o wydanie pozwolenia na działalność z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów z Wykazu 1*

Rodzaj działalności:

produkcja wytwarzanie przetwarzanie zużycie nabywanie

gromadzenie przechowywanie zbywanie przekazywanie używanie

– Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny.

– Należy zakreślić właściwe kwadraty.

– Nie należy stosować skrótów.

– Jeżeli wyznaczone miejsce na odpowiedź jest niewystarczające, dalsze informacje należy wpisać w polu "Dodatkowe informacje" części B wniosku.

Dane o podmiocie lub przedsiębiorcy:

Nazwa:
NIP:
Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu lub przedsiębiorcy:
Dokładny adres:
Telefon: Fax:
E-mail:
Rodzaj i zakres działalności gospodarczej wykonywanej przez podmiot lub przedsiębiorcę:
Okres obowiązywania pozwolenia z uzasadnieniem:
____________________________________

* Pod pojęciem "Wykaz 1" należy rozumieć Wykaz 1 Załącznika do Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. poz. 703).

CZĘŚĆ B

Dane o toksycznym związku chemicznym lub jego prekursorze z Wykazu 1*:

Nazwa:
Numer rejestru CAS:
Wzór sumaryczny:
Wzór strukturalny:

(można nie podawać, jeżeli podano nr CAS)

Cel działalności: ochronny, farmaceutyczny, medyczny, badawczy.

(niepotrzebne skreślić)

Opis działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem z Wykazu 1*:
Oświadczenie:

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:

a) zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem, wszystkie informacje podane w częściach A i B niniejszego wniosku oraz wszystkie przedstawione dokumenty są prawdziwe i kompletne oraz w pełni i wiernie opisują fakty dotyczące działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem z Wykazu 1*,

b) niezwłocznie powiadomię ministra właściwego do spraw gospodarki o wszelkich zmianach dotyczących działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem z Wykazu 1*, zaistniałych w okresie obowiązywania pozwolenia.

..................................................... ............................................ ..............................................

(imię, nazwisko, stanowisko/funkcja) (podpis) (data)

Dodatkowe informacje:
Załączniki:

1. ..................

2. ..................

3. ..................

4. ..................

5. ..................

6. ..................

ZAŁĄCZNIK Nr  2
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

ul. .......................................... Warszawa

CZĘŚĆ A
Data złożenia wniosku:

(wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej)

Numer wniosku:

(wypełnia Ministerstwo Obrony Narodowej)

WNIOSEK

o wydanie pozwolenia na działalność z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów z Wykazu 1*

Rodzaj działalności:

produkcja wytwarzanie przetwarzanie zużycie nabywanie

gromadzenie przechowywanie zbywanie przekazywanie używanie

– Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny.

– Należy zakreślić właściwe kwadraty.

– Nie należy stosować skrótów.

– Jeżeli wyznaczone miejsce na odpowiedź jest niewystarczające, dalsze informacje należy wpisać w polu "Dodatkowe informacje" części B wniosku.

Dane o jednostce (komórce) organizacyjnej lub przedsiębiorstwie państwowym**:

Nazwa:
Szef, dowódca,

komendant, dyrektor lub

osoba upoważniona

do reprezentowania

przedsiębiorcy państwowego**:

Dokładny adres:
Telefon: Fax:
E-mail:
____________________________________

* Pod pojęciem "Wykaz 1" należy rozumieć Wykaz 1 Załącznika do Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. poz. 703).

** Dotyczy przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów (Dz. U. poz. 160, z późn. zm.).

Rodzaj i zakres działalności wykonywanej przez jednostkę (komórkę) organizacyjną lub przedsiębiorstwo państwowe**:
Okres obowiązywania pozwolenia z uzasadnieniem:
CZĘŚĆ B

Dane o toksycznym związku chemicznym lub jego prekursorze z Wykazu 1*:

Nazwa:
Numer rejestru CAS:
Wzór sumaryczny:
Wzór strukturalny:

(można nie podawać,

jeżeli podano nr CAS)

Cel działalności: ochronny, farmaceutyczny, medyczny, badawczy.

(niepotrzebne skreślić)

Opis działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem z Wykazu 1*:
Oświadczenie:

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:

a) zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem, wszystkie informacje podane w częściach A i B niniejszego wniosku oraz wszystkie przedstawione dokumenty są prawdziwe i kompletne oraz w pełni i wiernie opisują fakty dotyczące działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem z Wykazu 1*,

b) niezwłocznie powiadomię Ministra Obrony Narodowej o wszelkich zmianach dotyczących działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem z Wykazu 1*, zaistniałych w okresie obowiązywania pozwolenia.

..................................................... ............................................ ..............................................

(imię, nazwisko, stanowisko) (podpis) (data)

Dodatkowe informacje:
Załączniki:

1. ..................

2. ..................

3. ..................

4. ..................

5. ..................

6. ..................

ZAŁĄCZNIK Nr  3
MINISTER Warszawa, dnia ................

...........................................................................

(właściwy do spraw gospodarki)

DECYZJA NR .....................

Na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. z 2018 r. poz. 359) Minister ................................................................................. po rozpatrzeniu wniosku nr......................... z dnia ............................... postanawia udzielić pozwolenia

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu lub przedsiębiorcy)

.......................................................................................................................................................

(rodzaj działalności*)

.......................................................................................................................................................

(nazwa toksycznego związku chemicznego lub prekursora i nr CAS)

na okres ............... lat.

.....................................................................

(podpis, imię i nazwisko

oraz stanowisko służbowe)

____________________________

* Produkcja, wytwarzanie, przetwarzanie, zużycie, nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie, przekazywanie, używanie.

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a.". Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie – art. 13 § 2 oraz art. 52, art. 53 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), zwanej dalej "p.p.s.a.". Wpis od skargi wynosi ................ – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 233 p.p.s.a.

2. Stronie, na jej wniosek złożony do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, może być przyznane prawo pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (art. 243–262 p.p.s.a.).

3. W trakcie biegu terminu do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a w zw. z art. 127 § 3 k.p.a.).

ZAŁĄCZNIK Nr  4
MINISTER OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia ............................

DECYZJA NR ................

Na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. z 2018 r. poz. 359) Minister Obrony Narodowej po rozpatrzeniu wniosku nr ............ z dnia ................. postanawia udzielić pozwolenia

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres jednostki (komórki) organizacyjnej lub przedsiębiorstwa państwowego*)

.......................................................................................................................................................

(rodzaj działalności**)

.......................................................................................................................................................

(nazwa toksycznego związku chemicznego lub prekursora i nr CAS)

na okres ............... lat.

.....................................................................

(podpis, imię i nazwisko

oraz stanowisko służbowe)

____________________________

* Dotyczy przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów (Dz. U. poz. 160, z późn. zm.).

** Produkcja, wytwarzanie, przetwarzanie, zużycie, nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie, przekazywanie, używanie.

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a.". Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie – art. 13 § 2 oraz art. 52, art. 53 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), zwanej dalej "p.p.s.a.". Wpis od skargi wynosi ................ – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 233 p.p.s.a.

2. Stronie, na jej wniosek złożony do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, może być przyznane prawo pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (art. 243–262 p.p.s.a.).

3. W trakcie biegu terminu do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a w zw. z art. 127 § 3 k.p.a.).

1 Minister Rozwoju kiemje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.96

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów.
Data aktu: 03/01/2020
Data ogłoszenia: 21/01/2020
Data wejścia w życie: 05/02/2020