Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.20.898
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "pomocą", w tym:
1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;
2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;
3) kryteria wyboru operacji;
4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej "umową".
§  2.  Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie prac scaleniowych oraz zagospodarowania poscaleniowego, o których mowa w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 oraz z 2019 r. poz. 861), z wyjątkiem realizacji scaleń, o których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy.
§  3.  O pomoc może ubiegać się starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe.
§  4.  Pomoc jest przyznawana na operację, która, oprócz warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", spełnia następujące warunki:
1) będzie realizowana w zakresie określonym w § 2;
2) której koszty kwalifikowalne nie będą współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innego unijnego instrumentu finansowego;
3) została przygotowana w wyniku wystąpienia do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia lub właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia;
4) dla której sporządzono w formie opisowej i graficznej założenia do projektu scalenia zawierające analizę istniejącego stanu oraz kierunki proponowanych zmian, w szczególności:
a) przebieg istniejących i projektowanych dróg w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471),
b) usytuowanie gruntów:
zajętych przez urządzenia melioracji wodnych lub innych urządzeń wodnych oraz przewidzianych do wykonania na tych gruntach takich urządzeń,
przeznaczonych na cele miejscowej użyteczności publicznej,
przeznaczonych na cele związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej,
przeznaczonych na cele inne niż rolne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
5) wydano dla niej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
6) będzie realizowana bez podziału na etapy albo etapami, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;
7) jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
§  5.  Pomoc jest przyznawana w formie refundacji następujących kosztów kwalifikowalnych:
1) ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanych dalej "kosztami ogólnymi",
2) związanych z:
a) pracami scaleniowymi,
b) zagospodarowaniem poscaleniowym,
3) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013"

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

§  6. 
1.  Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że nie wyższej niż równowartość:
1) 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na wykonanie prac scaleniowych;
2) 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwach innych niż wymienione w pkt 1, poniesionych na wykonanie prac scaleniowych;
3) 2000 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego;
4) 1900 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach innych niż wymienione w pkt 3, poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.
2.  Przeliczenia na złote wyrażonych w euro kwot, o których mowa w ust. 1, dokonuje się według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.
3.  W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności.
4.  Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 15% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
§  7. 
1.  Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy;
3) opis planowanej operacji, w tym wskazanie:
a) celów operacji,
b) wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji,
c) zakresu, w jakim będzie realizowana operacja,
d) terminu i miejsca realizacji operacji;
4) plan finansowy operacji wraz z wnioskowaną kwotą pomocy w złotych zaokrągloną w dół do pełnych złotych;
5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
6) oświadczenia lub zobowiązania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące pomocy;
7) informacje o dołączonych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy.
2.  Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.
3.  Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pracownika samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
§  8. 
1.  Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.
2.  Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej "samorządową jednostką".
3.  W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej jednostce, właściwy organ samorządu województwa podaje informację o udzieleniu takiego upoważnienia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.
§  9. 
1.  Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy.
3.  Termin, o którym mowa w ust. 2:
1) (uchylony);
2) nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.
4.  Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
5.  Wniosek o przyznanie pomocy składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
6.  Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się w formie pisemnej. Potwierdzenie, które zawiera datę i godzinę wpływu wniosku, opatruje się pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, a podpisuje je osoba przyjmująca ten wniosek.
§  10. 
1.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie - pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.
2.  Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
2a.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął w terminie wszystkich braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.  Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2a, nie usunął w terminie braków, pomocy nie przyznaje się, o czym informuje się podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.
4.  Przepisów ust. 2 i 2a nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.
§  11. 
1.  W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje się ich oceny, przyznając planowanej operacji punkty według następujących kryteriów wyboru:
1) procentowy udział liczby właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej liczby właścicieli gospodarstw rolnych objętych postępowaniem scaleniowym lub procentowy udział powierzchni gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów objętych postępowaniem scaleniowym, w którym liczba punktów odpowiada procentowi właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego lub procentowi gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego - maksymalnie 100 punktów;
2) operacja, co wynika z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie miała pozytywny wpływ na środowisko - 10 punktów;
3) operacja zakłada na obszarze scalenia poprawę walorów krajobrazowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471) - 10 punktów;
4) operacja zakłada wydzielenie niezbędnych gruntów na cele:
a) miejscowej użyteczności publicznej wynikających z założeń do projektu scalenia - 10 punktów,
b) związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej - 10 punktów.
2.  W przypadku przyznania punktów w ramach kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się wyższą z dwóch wartości punktowych przyznanych w ramach tego kryterium.
3.  W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje liczba punktów uzyskanych w ramach kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
4.  W przypadku gdy operacje uzyskały taką samą liczbę punktów i niemożliwe jest ustalenie ich kolejności zgodnie z ust. 3, o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy.
5.  Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji zgodnie z liczbą punktów uzyskanych przez te operacje, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.
6.  Lista operacji, o której mowa w ust. 5:
1) zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz liczbę punktów, tytuł operacji i kwotę pomocy;
2) jest zatwierdzana przez właściwy organ samorządu województwa.
7.  Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 70 punktów.
§  12. 
1.  W terminie 4 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa:
1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;
2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy - w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.
2.  Wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.
§  13.  Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 11 ust. 5.
§  14. 
1.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa wyznacza podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
2.  W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawiła się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy albo odmówiła jej podpisania, pomocy nie przyznaje się, chyba że osoba reprezentująca ten podmiot zawarła umowę w innym terminie:
1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo
2) wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 7 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.
3.  W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, właściwy organ samorządu województwa informuje o tym, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny nieprzyznania tej pomocy.
§  15.  Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy, umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:
1) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013;
2) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
3) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub innego unijnego instrumentu finansowego, zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
4) (uchylony);
5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
6) warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa;
7) dokonywania zmian w umowie;
8) zapewnienia wszczęcia, w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, postępowania scaleniowego;
9) zapewnienia realizacji operacji w części wynikającej z kryteriów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 i 4 - w przypadku gdy operacji przyznano punkty według tych kryteriów.
§  16. 
1.  Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa albo samorządową jednostkę.
2.  Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.
3.  Weksel wraz z deklaracją wekslową są składane w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy.
§  17. 
1.  Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie.
2.  Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją oraz w umowie, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a w przypadku gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 19 ust. 1 lub 2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;
2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
3.  Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami:
o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013".
§  18. 
1.  Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce.
2.  Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.
§  19. 
1.  Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
2.  Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął w terminie braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3.  Jeżeli beneficjent nie usunął braków, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do tego wniosku poprawnie sporządzonych dokumentów.
4.  W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność właściwy organ samorządu województwa może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
§  20. 
1.  Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.
2.  Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  21. 
1.  Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.
2.  Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się za zachowany, gdy przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
§  22.  W przypadku operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze względu na istotę i cel tego typu operacji nie jest możliwe:
1) wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy następcy prawnego tego podmiotu;
2) przyznanie pomocy następcy prawnemu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.
§  23. 
1.  Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w wysokości określonej w § 6 ust. 1, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
2.  Do przyznawania i wypłaty środków finansowych z tytułu kosztów ogólnych, o których mowa w ust. 1, przepisu § 17 ust. 3 nie stosuje się.
§  24.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.898 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 10/12/2015
Data ogłoszenia: 20/05/2020
Data wejścia w życie: 24/12/2015