Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.U.2020.890
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 14 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na podstawie art. 400o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. U. poz. 1609) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być zarządzone, jeżeli jest konieczne pilne podjęcie uchwały przed najbliższym wyznaczonym terminem posiedzenia organu, lub odbycie posiedzenia zgodnie z § 8 ust. 1 lub § 14 ust. 1 jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.";

2) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu, chyba że odbycie posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.",

b) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Członek Rady za zgodą Przewodniczącego może brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniach, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695).";

3) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uchwały Rady w sprawie wniosków do ministra właściwego do spraw klimatu o powołanie lub odwołanie członków Zarządu są podejmowane w głosowaniu tajnym.";

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Przewodniczący przedkłada ministrowi właściwemu do spraw klimatu uchwałę Rady, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę jej podjęcia, a w przypadku uchwał podejmowanych z inicjatywy Rady - również wraz z uzasadnieniem uchwały, a także przedkłada listę członków Rady, którzy uczestniczyli w głosowaniu, z zaznaczeniem trybu oddania głosu.

2. W przypadku zgłoszenia do uchwały zdania odrębnego, o którym mowa w § 11 ust. 4 i 5, Przewodniczący informuje o tym ministra właściwego do spraw klimatu, przedkładając uchwałę. Minister właściwy do spraw klimatu może zażądać od Przewodniczącego kopii pisemnego uzasadnienia zdania odrębnego lub kopii protokołu zawierającego uzasadnienie zdania odrębnego.";

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Zarządu, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, chyba że odbycie posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenie zwołuje zastępujący go członek Zarządu.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166 oraz z 2020 r. poz. 284 i 695.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.890

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Data aktu: 14/05/2020
Data ogłoszenia: 19/05/2020
Data wejścia w życie: 20/05/2020