Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.20.799
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1284, z 2018 r. poz. 1151 oraz z 2019 r. poz. 1029) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. O pomoc może ubiegać się:

1) grupa producentów rolnych:

a) uznana nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), zwanej dalej "ustawą o grupach producentów rolnych",

b) w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,

c) która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 417)

- zwana dalej "grupą";

2) organizacja producentów:

a) uznana nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia:

– 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) albo

– 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430),

b) która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których mowa w części XX załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013"

- zwana dalej "organizacją".";

2) w § 3:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) która zobowiąże się do realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 3 ustawy o grupach producentów rolnych;",

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w skład której nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa w pkt 4, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do przyznawania pomocy organizacji stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, przy czym zobowiązanie organizacji do realizacji planu biznesowego dotyczy planu biznesowego, o którym mowa w:

1) § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (Dz. U. poz. 87 oraz z 2019 r. poz. 1293), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie uznawania organizacji producentów" - w przypadku organizacji uznanej na podstawie ustawy, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, albo

2) § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania (Dz. U. z 2019 r. poz. 169 oraz z 2020 r. poz. 254), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie uznawania organizacji producentów na rynku mleka" - w przypadku organizacji uznanej na podstawie ustawy, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. a tiret drugie.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczą:

1) osób, które przejęły w całości gospodarstwo rolne w roku poprzedzającym rok uznania grupy albo organizacji lub w roku uznania grupy albo organizacji, oraz

2) osób ubiegających się o przyznanie pomocy w roku uznania grupy albo organizacji i beneficjentów poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Organizacja utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora zbóż, o których mowa w części I załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub uznana ze względu na produkt lub grupę produktów oleistych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 1308/2013 może ubiegać się o przyznanie pomocy, jeżeli w jej skład nie wchodzą producenci, którzy byli członkami grupy producentów rolnych utworzonej ze względu na produkt "Ziarno zbóż" lub "Nasiona roślin oleistych", lub grupę produktów "Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych", której przyznano i wypłacono pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 4.",

e) uchyla się ust. 5;
3) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy albo organizacji.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia zakończenia pierwszego albo drugiego terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 2, następującego po dniu uznania grupy albo organizacji.";

4) w § 6:
a) w ust. 1:
w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w lit. d oraz w pkt 2 i 3 po wyrazie "grupy" dodaje się wyrazy "albo organizacji",
w pkt 4 wyrazy "oraz nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana" zastępuje się wyrazami "albo organizacji",
w pkt 5 po wyrazie "grupa" dodaje się wyrazy "albo organizacja",
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) informację o objęciu dobrowolnym ubezpieczeniem produkcji rolnej, innym niż ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), co najmniej 50% produkcji każdego z członków grupy albo organizacji będącego producentem w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja zostały uznane, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli członkowie grupy albo organizacji zawarli takie ubezpieczenie;",

w pkt 8 i 9 po wyrazie "grupę" dodaje się wyrazy "albo organizację",
w pkt 10 po wyrazie "grupy" dodaje się wyrazy "albo organizacji",
b) w ust. 2:
w pkt 1 po wyrazie "grupy" dodaje się wyrazy "albo organizacji",
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) oświadczenie organizacji oraz jej członków dotyczące spełniania warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, a w przypadku organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora zbóż, o których mowa w części I załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów oleistych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 1308/2013, o której mowa w § 3 ust. 4a, również o spełnianiu warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4a;",

pkt 3-8 otrzymują brzmienie:

"3) kopie dokumentów, w szczególności: faktur dotyczących zakupu środków do produkcji, faktur dotyczących sprzedaży produktów, umów sprzedaży produktów, potwierdzających produkcję poszczególnych członków grupy albo organizacji uznanych ze względu na produkty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. d, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy albo organizacji;

4) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 3 w ust. 1 pkt 5 lit. c - dla poszczególnych producentów będących członkami grupy albo dla poszczególnych producentów będących członkami organizacji, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej;

5) kopie umów potwierdzające objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, co najmniej 50% produkcji każdego z członków grupy albo organizacji w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja zostały uznane, ważne przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli członkowie grupy albo organizacji zawarli takie ubezpieczenie, wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie tego ubezpieczenia, jeżeli nie wynika to z umowy ubezpieczenia;

6) kopię aktu założycielskiego grupy albo organizacji;

7) kopie dokumentów potwierdzających przejęcie w całości gospodarstwa rolnego w roku poprzedzającym rok uznania grupy albo organizacji albo w roku uznania grupy albo organizacji - w przypadku takiego przejęcia;

8) kopię imiennego raportu miesięcznego w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) złożonego przez grupę albo organizację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli grupa albo organizacja zatrudniają osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 9;",

c) w ust. 3 po wyrazie "Grupa" dodaje się wyrazy "oraz organizacja";
5) w § 7:
a) w ust. 1 po wyrazie "grupie" dodaje się wyrazy "oraz organizacji",
b) w ust. 2:
w pkt 1 po wyrazie "grupa" dodaje się wyrazy "albo organizacja",
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) jeżeli organizacja zrzesza producentów produktów lub grup produktów:

a) wysokiej jakości objętych art. 16 rozporządzenia nr 1305/2013 lub

b) sektora wieprzowiny, o których mowa w części XVII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub

c) sektora wołowiny i cielęciny, o których mowa w części XV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub

d) sektora baraniny i koziny, o których mowa w części XVIII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub

e) sektora produktów pszczelich, o których mowa w części XXII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub

f) sektora chmielu, o których mowa w części VI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013 - przyznaje się 3 punkty;",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) jeżeli w skład organizacji wchodzi co najmniej 15 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy albo organizacji w zakresie produktu, ze względu na który grupa albo organizacja zostały uznane, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 7, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy - przyznaje się 3 punkty;",

w pkt 5 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "grupy" dodaje się wyrazy "albo organizacji",
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) jeżeli grupa albo organizacja zatrudniają co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo jeżeli grupa albo organizacja zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przyznaje się 2 punkty.";

6) w § 8 ust. 3-6 otrzymują brzmienie:

"3. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom oraz organizacjom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa albo organizacja uzyskały co najmniej 3 punkty.

4. W przypadku grup oraz organizacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje większa liczba członków grupy albo organizacji.

5. W przypadku grup oraz organizacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą liczbę członków, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje data wydania decyzji o uznaniu, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a albo pkt 2 lit. a, przy czym pierwszeństwo przysługuje grupie albo organizacji wcześniej uznanej.

6. W przypadku grup oraz organizacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą liczbę członków oraz taką samą datę wydania decyzji o uznaniu, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a albo pkt 2 lit. a, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje siedziba grupy albo organizacji w powiecie o większym rozdrobnieniu agrarnym, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5.";

7) w § 9 w ust. 3 po wyrazie "grup" dodaje się wyrazy "i organizacji";
8) w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Organizacjom, które nie spełniają warunków określonych w § 2 lub § 3, a w przypadku organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora zbóż, o których mowa w części I załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów oleistych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 1308/2013, o której mowa w § 3 ust. 4a, również warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4a, albo których wnioski o przyznanie pomocy nie uzyskały minimalnej liczby punktów, o której mowa w § 8 ust. 3, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy.";

9) w § 11:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a brzmieniu:

"2a. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 2, lecz został złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia upływu tego terminu, pomoc jest wypłacana w wysokości pomniejszonej o 0,1% za każdy dzień opóźnienia.",

b) w ust. 3 po wyrazach "w ust. 2" dodaje się wyrazy "albo w ust. 2a";
10) w § 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sprawozdanie z realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 3 ustawy o grupach producentów rolnych albo w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji producentów, albo w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji producentów na rynku mleka, za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok prowadzenia działalności, za który beneficjent ubiega się o płatność, a w przypadku wniosku o płatność za piąty rok prowadzenia działalności - za cały okres realizacji planu biznesowego;";

11) w § 14:
a) w ust. 1 po wyrazie "grupa" dodaje się wyrazy "albo organizacja",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Pomoc jest wypłacana w wysokości ustalonej zgodnie ze sposobem wskazanym w art. 63 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 809/2014".";

12) w § 15:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizowania przynajmniej jednego działania w odniesieniu do każdego z celów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych, na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 3 ustawy o grupach producentów rolnych, w każdym roku działalności od dnia uznania oraz zrealizowania planu biznesowego w okresie 5 lat po dniu uznania - w przypadku beneficjenta będącego grupą;",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) realizowania przynajmniej jednego działania w odniesieniu do każdego z celów, o których mowa w art. 27 rozporządzenia nr 1305/2013, na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji producentów albo w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji producentów na rynku mleka, w każdym roku działalności od dnia uznania oraz zrealizowania planu biznesowego w okresie 5 lat po dniu uznania - w przypadku beneficjenta będącego organizacją;",

c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) przekazywania dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę organizacji pisemnej informacji o planowanych zmianach w planie biznesowym, wraz z planem biznesowym zawierającym proponowane zmiany oraz ich uzasadnieniem, do akceptacji tego dyrektora - w przypadku beneficjenta będącego organizacją;",

d) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) przestrzegania obowiązków, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.).";

13) po § 15a dodaje się § 15b w brzmieniu:

"§ 15b. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji akceptuje zmiany albo odmawia akceptacji zmian planu biznesowego, o których mowa w § 15 pkt 6a, w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu tego planu.

2. Dyrektor oddziału regionalnego, o którym mowa w ust. 1, akceptuje zmiany planu biznesowego organizacji, gdy w jego ocenie działania w nim wskazane w odniesieniu do każdego z celów, o których mowa w art. 27 rozporządzenia nr 1305/2013, umożliwią osiągnięcie tych celów, przez umieszczenie na planie biznesowym adnotacji o ich akceptacji.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie:

1) przekazuje organizacji producentów plan biznesowy zawierający proponowane zmiany wraz z adnotacją o ich akceptacji albo

2) informuje, w formie pisemnej, o odmowie akceptacji proponowanych zmian planu biznesowego wraz z podaniem przyczyny odmowy, gdy w jego ocenie działania w nim wskazane w odniesieniu do każdego z celów, o których mowa w art. 27 rozporządzenia nr 1305/2013, uniemożliwią osiągnięcie tych celów.";

14) w § 16:
a) w ust. 4 wyrazy "rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 809/2014"," zastępuje się wyrazami "rozporządzenia nr 809/2014",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku niespełnienia przez beneficjenta warunków, o których mowa w § 15:

1) pkt 3 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 20%;

2) pkt 6 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 10%;

3) pkt 6a - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 5%;

4) pkt 7 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 0,5%;

5) pkt 11 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 10%;

6) pkt 13 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 1%.",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku przyjęcia w skład beneficjenta producenta, który nie spełnia warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 7 lub 8 lub § 15 pkt 12, a w przypadku beneficjenta utworzonego ze względu na grupę produktów "Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych" albo należącego do sektora zbóż, o których mowa w części I załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, również warunków określonych w § 3 ust. 4 albo § 3 ust. 4a, Agencja:

1) informuje beneficjenta, w formie pisemnej, o niespełnianiu przez poszczególnych jego członków warunków przyznania pomocy, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, ze wskazaniem warunków, które nie są spełnione przez tych członków, oraz

2) nie wlicza przy ustalaniu wysokości pomocy, o której mowa w § 14 ust. 1, za dany rok prowadzenia działalności przez beneficjenta, wartości przychodów pochodzących ze sprzedaży produktów wyprodukowanych przez członka beneficjenta, który nie spełnia warunków przyznania pomocy.",

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Ostatnia, piąta płatność jest możliwa do realizacji po potwierdzeniu przez Agencję osiągnięcia celów określonych w planie biznesowym przez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym na podstawie złożonego przez beneficjenta sprawozdania za cały okres realizacji planu biznesowego oraz kontroli na miejscu.";

15) w § 17 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) pkt 13 - zwrotowi podlega 1% otrzymanej pomocy.".

§  2. 
1.  Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  Do wypłaty pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną o wypłacie pomocy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisów § 11 ust. 2a i 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.  Do wypłaty pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, za rok działalności beneficjenta, który rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przepis § 16 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
4.  Do zwrotu pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, z tytułu zdarzeń stanowiących podstawę zwrotu tej pomocy, które wystąpiły w latach działalności beneficjenta, które rozpoczęły się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.799

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 27/04/2020
Data ogłoszenia: 05/05/2020
Data wejścia w życie: 20/05/2020