Zmiana rozporządzenia w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze.

Dz.U.2020.602
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze
Na podstawie art. 137b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 907 i 2506) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) całkowitej - z dniem wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe uprawniające do otrzymania ubiorów cywilnych, a w przypadku żołnierzy zawodowych Żandarmerii Wojskowej wyznaczonych do nieetatowych grup ochrony, żołnierzy zawodowych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz żołnierzy zawodowych Żandarmerii Wojskowej wykonujących zadania ochrony lotnisk wojskowych z dniem rozpoczęcia po raz pierwszy wykonywania zadań ochronnych;";

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Żołnierzom zawodowym Żandarmerii Wojskowej wyznaczonym do nieetatowych grup ochrony, żołnierzom zawodowym Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wykonującym zadania ochronne nieetatowo oraz żołnierzom zawodowym Żandarmerii Wojskowej wykonującym zadania ochrony lotnisk wojskowych, którzy w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykonywali zadania ochronne, a którym nie wydano w naturze należnych przedmiotów ubioru cywilnego zgodnie z normami określonymi w zestawie nr 38 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2019 r. poz. 1072 i 2462 oraz z 2020 r. poz 601), równoważnik pieniężny za ubiory cywilne wypłaca się w wysokości:
1) należności całkowitej w 2020 r.,
2) rocznej w kolejnych latach służby

- o ile wykonują te zadania.

2.  Żołnierzom zawodowym Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wykonującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zadania służbowe w grupie osobowej prewencji o specjalności wojskowej ochrona osób, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykonują zadania ochronne etatowo, wypłaca się w 2020 r. równoważnik pieniężny w wysokości należności całkowitej za przedmioty określone w lp. 4, 10, 12 oraz 15-18 w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.  Żołnierzom zawodowym Żandarmerii Wojskowej wykonującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zadania służbowe na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykonują te zadania służbowe, a którym nie wydano w naturze należnych przedmiotów ubioru cywilnego zgodnie z normami określonymi w lp. 4, 10 oraz 12 w zestawie nr 38 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2019 r. poz. 1072 i 2462 oraz z 2020 r. poz 601), wypłaca się w 2020 r. równoważnik pieniężny w wysokości należności całkowitej za przedmioty określone w lp. 4, 10 oraz 12 w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
4.  Żołnierzom zawodowym Żandarmerii Wojskowej wyznaczonym do nieetatowych grup ochrony, żołnierzom zawodowym Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, żołnierzom zawodowym Żandarmerii Wojskowej na stanowiskach w grupach osobowych operacyjno-rozpoznawczych oraz żołnierzom zawodowym Żandarmerii Wojskowej wykonującym zadania ochrony lotnisk wojskowych wypłaca się w 2020 r. równoważnik w wysokości należności całkowitej do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA UBIORY CYWILNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE ŻOŁNIERZY OCHRONY VIP NIEWYDANE W NATURZE

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Cena jednostkowa

(w zł)

Żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 2305 Żołnierz zawodowy pełniący służbę w jednostce wojskowej, wskazanej przez Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) - na stanowiskach służbowych związanych z wykonywaniem zadań ochrony obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania określonych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Żołnierz zawodowy Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego Żołnierz zawodowy pełniący służbę na stanowisku attache obrony i zastępcy attache obrony, radcy prawnego w grupie osobowej obsługi prawnej oraz żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej, zajmujący stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora i w zespole organizacyjnym Żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-rozpoznawczej, żołnierz zawodowy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej wyznaczony do nieetatowej grupy ochrony oraz żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej wykonujący zadania ochrony lotnisk wojskowych Żołnierz zawodowy Jednostki Wojskowej 2305 wykonujący zadania ochrony VIP oraz żołnierz zawodowy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
mężczyzna/kobieta
liczba okres używalności (w latach) należność całkowita (w zł) należność roczna (w zł) liczba okres używalności (w latach) należność całkowita (w zł) należność roczna (w zł) liczba okres używalności (w latach) należność całkowita (w zł) należność roczna (w zł) liczba okres używalności (w latach) należność całkowita (w zł) należność roczna (w zł) liczba okres używalności (w latach) należność całkowita (w zł) należność roczna (w zł) liczba okres używalności (w latach) należność całkowita (w zł) należność roczna (w zł)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Buty zimowe para 254,33 1 2 254,33 127,16 1 2 254,33 127,16 1 2 254,33 127,16 1 2 254,33 127,16 1 2 254,33 127,16
2 Półbuty para 270,11 1 1 270,11 270,11 1 1 270,11 270,11 1 1 270,11 270,11 1 1 270,11 270,11 1 1 270,11 270,11
3 Pasek skórzany do spodni szt. 59,64 1 6 59,64 9,94 1 6 59,64 9,94 1 6 59,64 9,94 1 6 59,64 9,94 1 6 59,64 9,94
4 Czapka zimowa cywilna szt. 36,00 1 3 36,00 12,00 1 3 36,00 12,00
5 Garnitur/garsonka kpl.. 859,67 2 2 1719,34 859,67 2 3 1719,34 573,11 2 3 1719,34 573,11 2 3 1719,34 573,11 2 3 1719,34 573,11
6 Kombinezon narciarski szt. 1008,00 1 5 1008,00 201,60
7 Koszula szt. 96,58 2 1 193,16 193,16 2 1 193,16 193,16 2 1 193,16 193,16 2 1 193,16 193,16 2 1 193,16 193,16
8 Kurtka ocieplana szt. 436,00 1 3 436,00 145,33 1 4 436,00 109,00 1 4 436,00 109,00 1 4 436,00 109,00 1 4 436,00 109,00
9 Krawat szt. 48,99 2 1 97,98 97,98 2 1 97,98 97,98 2 1 97,98 97,98 2 1 97,98 97,98 2 1 97,98 97,98
10 Płaszcz letni szt. 328,22 1 3 328,22 109,41 1 3 328,22 109,41 1 3 328,22 109,41
11 Rękawiczki zimowe para 103,67 1 3 103,67 34,56 1 3 103,67 34,56 1 3 103,67 34,56 1 3 103,67 34,56 1 3 103,67 34,56
12 Sweter szt. 134,50 1 2 134,50 67,25 1 2 134,50 67,25
13 Szalik szt. 38,16 1 2 38,16 19,08 1 2 38,16 19,08 1 2 38,16 19,08 1 2 38,16 19,08 1 2 38,16 19,08
14 Skarpetki letnie cywilne para 11,94 4 1 47,76 47,76 4 1 47,76 47,76 4 1 47,76 47,76 4 1 47,76 47,76 4 1 47,76 47,76
15 Ubranie letnie wielofunkcyjne specjalne VIP kpl.. 3171,74 1 4 3171,74 792,93
16 Kurtka taktyczna VIP szt. 1373,50 1 4 1373,50 343,37
17 Obuwie wielofunkcyjne specjalne VIP para 639,80 1 4 639,80 159,95
18 Ubranie wielofunkcyjne specjalne VIP szt. 1886,12 1 4 1886,12 471,53
Razem 4726,87 2195,01 3 220,15 1 481,86 3220,15 1481,86 3548,37 1591,27 3718,87 1670,52 7071,16 1767,78

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.602

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze.
Data aktu: 27/03/2020
Data ogłoszenia: 06/04/2020
Data wejścia w życie: 07/04/2020