Sposób prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki oraz ewidencji wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury.

Dz.U.2020.590
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki oraz ewidencji wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury
Na podstawie art. 194 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 i 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki oraz ewidencji wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury;
2) rodzaj wydatków i rodzaj infrastruktury oraz prac wykonywanych na śródlądowych drogach wodnych objętych ewidencją wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury;
3) wzory:
a) formularzy ewidencyjnych, o których mowa w art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
b) zbiorczego formularza ewidencyjnego, o którym mowa w art. 194 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
c) zbiorczej informacji, o której mowa w art. 194 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
§  2. 
1.  Ewidencję żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki prowadzi się według podziału tych statków w zależności od rodzaju na:
1) barki z własnym napędem;
2) barki holowane;
3) barki pchane;
4) holowniki;
5) pchacze;
6) statki pasażerskie służące do przewozu więcej niż 12 pasażerów.
2.  Ewidencję żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki w odniesieniu do:
1) barek, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, prowadzi się według ich liczby i ładowności w tonach;
2) holowników i pchaczy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, prowadzi się według ich liczby i łącznej mocy silnika określonej w kilowatach;
3) statków pasażerskich służących do przewozu więcej niż 12 pasażerów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, prowadzi się według liczby statków.
3.  Ewidencję żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki w przypadku zestawu pchanego albo holowanego, składającego się odpowiednio z pchacza albo holownika i barek pchanych albo holowanych, prowadzi się w odniesieniu do każdego statku wchodzącego w skład tego zestawu.
§  3. 
1.  Ewidencję żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki prowadzi się na bieżąco, odrębnie dla każdej śluzy i pochylni, rejestrując statki według podziału, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2.  Przejście tego samego statku przez kilka śluz i pochylni podczas jednego rejsu jest ewidencjonowane na każdej śluzie i pochylni.
3.  Ewidencję żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki prowadzi się w podziale na miesiące kalendarzowe, z okresu dostępności śluzy i pochylni dla żeglugi.
§  4. 
1.  Ewidencję wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury, zwaną dalej "ewidencją wydatków", prowadzi się z uwzględnieniem następujących rodzajów wydatków:
1) wydatki inwestycyjne, które obejmują wydatki dotyczące bezpośrednio prac, usług i dostaw związanych z:
a) budową, przebudową lub modernizacją śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury oraz wykonaniem badań i dokumentacji,
b) zakupem urządzeń i wyposażenia specjalistycznego, zaliczanych do środków trwałych, oraz statków i innych środków transportu do utrzymania śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury;
2) wydatki bieżące, które obejmują wydatki dotyczące bezpośrednio prac, usług i dostaw związanych z utrzymaniem i eksploatacją śródlądowych dróg wodnych oraz remontem, utrzymaniem i eksploatacją ich infrastruktury, oraz wydatki związane z użytkowaniem wyposażenia specjalistycznego oraz statków i innych środków transportu do utrzymania śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury;
3) wydatki ogólne, które obejmują:
a) łączne wydatki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na administrowanie, inspekcje i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury oraz wydatki związane z nadzorem nad inwestycjami i odbiorem robót, w tym:
wynagrodzenia pracowników wraz ze składką ubezpieczenia społecznego i składką na Fundusz Pracy oraz pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
wydatki na budynki służące do administrowania, inspekcji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury,
b) łączne wydatki organów administracji żeglugi śródlądowej, które obejmują koszty dotyczące funkcjonowania administracji żeglugi śródlądowej, ustalone przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), w tym:
wynagrodzenia pracowników wraz ze składką ubezpieczenia społecznego i składką na Fundusz Pracy oraz pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
wydatki na budynki, budowle oraz najem pomieszczeń, służących realizacji zadań administracji żeglugi śródlądowej,
wydatki na zakup i eksploatację urządzeń i wyposażenia specjalistycznego oraz statków i innych środków transportu do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi na śródlądowych dróg wodnych,
wydatki na kontrole i inspekcje statków,
wydatki na umundurowanie inspektorów.
2.  Ewidencja wydatków nie obejmuje wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne, na których ruch żeglugowy jest ograniczony do statków o ładowności mniejszej niż 250 t, i które są sklasyfikowane w klasie Ia albo w klasie Ib na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 695).
3.  Wydatki, o których mowa w ust. 1, poniesione w roku kalendarzowym, ewidencjonuje się w tym samym roku.
§  5. 
1.  Ewidencja wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, zwane dalej "wydatkami na infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych", w podziale na następujący rodzaj infrastruktury oraz prac wykonywanych na śródlądowych drogach wodnych:
1) infrastruktura oraz prace o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej;
2) infrastruktura oraz prace o funkcji użytkowej wspólnej z funkcją transportową.
2.  Rodzaj infrastruktury oraz prac, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.  Wydatki na infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych ewidencjonuje się, podając nazwy wydatków oraz odpowiadające im symbole:
1) IN-tr - wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej;
2) IN-wp - wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o funkcji użytkowej wspólnej z funkcją transportową;
3) IN-nd - wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej związane z budową nowej śródlądowej drogi wodnej i jej infrastruktury;
4) B-tr - wydatki bieżące na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej;
5) B-wp - wydatki bieżące na infrastrukturę o funkcji użytkowej wspólnej z funkcją transportową.
§  6.  Wydatki na infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych grupuje się i zestawia zbiorczo dla śródlądowych dróg wodnych według ich klas wyrażonych przedziałem ładowności statków oraz według rodzaju zabudowy śródlądowej drogi wodnej w podziale na:
1) rzeki uregulowane;
2) rzeki skanalizowane;
3) kanały;
4) inne śródlądowe drogi wodne.
§  7.  W ewidencji wydatków zamieszcza się informację o zsumowanych wydatkach na:
1) infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych pokrytych z pożyczek zaciągniętych w danym roku kalendarzowym na finansowanie tych wydatków;
2) amortyzację i odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie wydatków na infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych.
§  8.  Ewidencję żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki oraz ewidencję wydatków prowadzi się w formie papierowej lub elektronicznej.
§  9. 
1.  Wzór formularza ewidencyjnego, o którym mowa w art. 194 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Wzór formularza ewidencyjnego, o którym mowa w art. 194 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.  Wzór zbiorczego formularza ewidencyjnego, o którym mowa w art. 194 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
4.  Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w art. 194 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, stanowi załącznik 5 do rozporządzenia.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

RODZAJ INFRASTRUKTURY ORAZ PRAC WYKONYWANYCH NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH OBJĘTYCH EWIDENCJĄ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ROZWÓJ I UTRZYMANIE ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I ICH INFRASTRUKTURY

Lp. Część A: Infrastruktura oraz prace o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej
1 Grunt pod infrastrukturę wymienioną w lp. 2-7 oraz w lp. 12 i 18
2 Śluzy żeglugowe wraz z wyposażeniem
3 Podnośnie i pochylnie wraz z wyposażeniem
4 Awanporty śluz, podnośni i pochylni z wyposażeniem, baseny postojowe
5 Przystanie oraz miejsca postojowe na śródlądowej drodze wodnej, urządzenia cumownicze (dalby, odbijacze, pachoły cumownicze)
6 Kanały żeglugowe i przekopy
7 Jazy i zapory na śródlądowej drodze wodnej służące wyłącznie utrzymaniu głębokości tranzytowej
8 Pogłębianie szlaku żeglugowego dla potrzeb żeglugi
9 Ubezpieczenia brzegów kanałów żeglugowych
10 Kierownice na śródlądowej drodze wodnej poza śluzami (np. pod mostami)
11 Regulatory poziomu wody w kanałach żeglugowych
12 Zbiorniki retencyjne dla wyłącznej alimentacji śródlądowej drogi wodnej
13 Akwedukty (mosty kanałowe) i tunele kanałowe
14 Urządzenia do zasilania stanowisk kanałów żeglugowych
15 Oznakowanie żeglugowe śródlądowych dróg wodnych (instalacja, sygnalizacja)
16 Urządzenia łączności (w tym dla łączności statek - brzeg)
17 Urządzenia ostrzegawcze i do pomiaru stanu wody żeglugowej
18 Budynki lub wydzielone pomieszczenia dla administracji drogi wodnej
19 Prace inwestycyjne i prace związane z remontem i utrzymaniem infrastruktury wymienionej w lp. 2-18
Część B: Infrastruktura oraz prace o funkcji użytkowej wspólnej z funkcją transportową
20 Budowle piętrzące na śródlądowej drodze wodnej lub bezpośrednio z nią powiązane, służące utrzymaniu głębokości tranzytowej i innym użytkownikom
21 Budowle regulacyjne dla potrzeb koncentracji koryta (ostrogi, tamy podłużne, opaski)
22 Ubezpieczenia brzegów śródlądowej drogi wodnej
23 Roboty pogłębiarskie dla utrzymania koryta rzecznego, w tym dla koncentracji szlaku żeglownego
24 Wały przeciwpowodziowe wzdłuż kanałów żeglugowych oraz wały brzegowe
25 Bramy bezpieczeństwa na kanałach żeglugowych, w tym bramy przeciwpowodziowe
26 Zbiorniki wielozadaniowe, w tym dla alimentacji rzeki Odry
27 Prace inwestycyjne i prace związane z remontem i utrzymaniem infrastruktury wymienionej w lp. 20-26 oraz grunt pod infrastrukturą wymienioną w lp. 20
ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

FORMULARZ EWIDENCYJNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 194 UST. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. - PRAWO WODNE

FORMULARZ EWIDENCYJNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 194 UST. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. – PRAWO WODNE

1. Wydatki poniesione w roku …………. na śródlądowe drogi wodne. 2. Wydatki1): ………………………………………………

Nazwa śródlądowej drogi wodnej

lub jej odcinka (km drogi wodnej)

Klasa śródlądo- wej drogi wodnej lub jej odcinka2) Rodzaj zabudowy śródlądo- wej drogi wodnej3) Lp. Nazwa zadania, robót, usługi, dostawy Numer faktury lub innego dowodu księgo- wego Kwota wydatków poniesio- nych

w tys. zł

Źródło finansowania Uwagi
środki

z budżetu państwa

inne (fundusze krajowe, EBI, BŚ,

środki UE)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3

3. Informacja o zsumowanych wydatkach4) na:

1)infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych pokrytych z pożyczek zaciągniętych w danym roku kalendarzowym na finansowanie tych wydatków:

………………………………………………………………………………………………………………

2)amortyzację i odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie wydatków na infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych:

………………………………………………………………………………………………………………

Objaśnienia:

1) Należy podać właściwą nazwę wydatków i odpowiadający im symbol:

1)IN-tr – inwestycyjne na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej;
2)IN-wp – inwestycyjne na infrastrukturę o funkcji użytkowej wspólnej z funkcją transportową;
3)IN-nd – inwestycyjne na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej związane z budową nowej śródlądowej drogi wodnej i jej infrastruktury;
4)B-tr – bieżące na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej;
5)B-wp – bieżące na infrastrukturę o funkcji użytkowej wspólnej z funkcją transportową.

2) Wykazane klasy śródlądowych dróg wodnych odpowiadają obowiązującej klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych według kryterium podziału na wschód od Łaby, przyjętego w klasyfikacji europejskiej EKG-ONZ i zastosowanego do podziału śródlądowych dróg wodnych na klasy, który określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 695).

3) Rodzaj zabudowy śródlądowej drogi wodnej według podziału: (r) – rzeka uregulowana, (sk) – rzeka skanalizowana,

(k) – kanał, (id) – inna śródlądowa droga wodna.

4) Wydatki, o których mowa w § 7 rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

FORMULARZ EWIDENCYJNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 194 UST. 3 PKT 2 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. - PRAWO WODNE

FORMULARZ EWIDENCYJNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 194 UST. 3 PKT 2 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. – PRAWO WODNE

1. Wydatki poniesione w roku …………. na śródlądowe drogi wodne. 2. Wydatki1): ………………………………………………

Nazwa śródlądowej drogi wodnej

lub jej odcinka (km drogi wodnej)

Klasa śródlądo- wej drogi wodnej lub jej odcinka2) Rodzaj zabudowy śródlądo- wej drogi wodnej3) Lp. Nazwa zadania, robót, usługi, dostawy Numer faktury lub innego dowodu księgo- wego Kwota wydatków poniesio- nych

w tys. zł

Źródło finansowania Uwagi
środki

z budżetu państwa

inne (fundusze krajowe, EBI, BŚ,

środki UE)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
Razem
1
2
3
Razem
1
2
3
3.Wydatki ogólne4):

………………………………………………………………………………………………………

4.Informacja o zsumowanych wydatkach5) na:
1.infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych pokrytych z pożyczek zaciągniętych w danym roku kalendarzowym na finansowanie tych wydatków:

…………………………………………………………………………………………………………………

2)amortyzację i odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie wydatków na infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych:

………………………………………………………………………………………………………………… Objaśnienia:

1) Należy podać właściwą nazwę wydatków i odpowiadający im symbol:

1)IN-tr – inwestycyjne na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej;
2)IN-wp – inwestycyjne na infrastrukturę o funkcji użytkowej wspólnej z funkcją transportową;
3)IN-nd – inwestycyjne na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej związane z budową nowej śródlądowej drogi wodnej i jej infrastruktury;
4)B-tr – bieżące na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej;
5)B-wp – bieżące na infrastrukturę o funkcji użytkowej wspólnej z funkcją transportową.
1)2) Wykazane klasy śródlądowych dróg wodnych odpowiadają obowiązującej klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych według kryterium podziału na wschód od Łaby, przyjętego w klasyfikacji europejskiej EKG-ONZ i zastosowanego do podziału śródlądowych dróg wodnych na klasy, który określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 695).

3) Rodzaj zabudowy śródlądowej drogi wodnej według podziału: (r) – rzeka uregulowana, (sk) – rzeka skanalizowana, (k) – kanał, (id) – inna śródlądowa droga wodna.

4) Wydatki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

5) Wydatki, o których mowa w § 7 rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

ZBIORCZY FORMULARZ EWIDENCYJNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 194 UST. 5 USTAWY Z DNIA 20 2017 R. - PRAWO WODNE

ZBIORCZY FORMULARZ EWIDENCYJNY, O KTÓRYM MOWA W ART. 194 UST. 5 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. – PRAWO WODNE

I.Wydatki na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę poniesione w roku …………..

1. Wydatki inwestycyjne:

1)wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej
Śródlądowe drogi wodne dostępne dla statków o ładowności w tonach Kwota wydatków według rodzaju zabudowy w tys. zł Sklasyfikowane w klasie1)
rzeki uregulowane rzeki skanalizowane kanały inne śródlądowe drogi wodne
I. od 250 do 399 t II
II. od 400 do 649 t II
III. od 650 do 999 t2) III
IV. od 1000 do 1499 t2) IV
V. od 1500 do 2999 t2) Va
VI. od 3000 t i powyżej Vb
Razem

2)wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o funkcji użytkowej wspólnej z funkcją transportową

Śródlądowe drogi wodne dostępne dla statków o ładowności w tonach Kwota wydatków według rodzaju zabudowy w tys. zł Sklasyfikowane w klasie1)
rzeki uregulowane rzeki skanalizowane kanały inne śródlądowe drogi wodne
I. od 250 do 399 t II
II. od 400 do 649 t II
III. od 650 do 999 t2) III
IV. od 1000 do 1499 t2) IV
V. od 1500 do 2999 t2) Va
VI. od 3000 t i powyżej Vb
Razem
3)wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej związane z budową nowej śródlądowej drogi wodnej i jej infrastruktury
Śródlądowe drogi wodne dostępne dla statków o ładowności w tonach Kwota wydatków według rodzaju zabudowy w tys. zł Sklasyfikowane w klasie1)
rzeki uregulowane rzeki skanalizowane kanały inne śródlądowe drogi wodne
I. od 250 do 399 t II
II. od 400 do 649 t II
III. od 650 do 999 t2) III
IV od 1000 do 1499 t2) IV
V. od 1500 do 2999 t2) Va
VI. od 3000 t i powyżej Vb
Razem
2.Wydatki bieżące:

1) wydatki bieżące na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej

Śródlądowe drogi wodne dostępne dla statków o ładowności w tonach Kwota wydatków według rodzaju zabudowy w tys. zł Sklasyfikowane w klasie1)
rzeki uregulowane rzeki skanalizowane kanały inne śródlądowe drogi wodne
I. od 250 do 399 t II
II. od 400 do 649 t II
III. od 650 do 999 t2) III
IV od 1000 do 1499 t2) IV
V. od 1500 do 2999 t2) Va
VI. od 3000 t i powyżej Vb
Razem

2) wydatki bieżące na infrastrukturę o funkcji użytkowej wspólnej z funkcją transportową

Śródlądowe drogi wodne dostępne dla statków o ładowności w tonach Kwota wydatków według rodzaju zabudowy w tys. zł Sklasyfikowane w klasie1)
rzeki uregulowane rzeki skanalizowane kanały inne śródlądowe drogi wodne
I. od 250 do 399 t II
II. od 400 do 649 t II
III. od 650 do 999 t2) III
IV od 1000 do 1499 t2) IV
V. od 1500 do 2999 t2) Va
VI. od 3000 t i powyżej Vb
Razem
3.Wydatki ogólne3):

……………………………………………………………………………………………

4.Informacja o zsumowanych wydatkach4) na:
1.infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych pokrytych z pożyczek zaciągniętych w danym roku kalendarzowym na finansowanie tych wydatków:

………………………………………………………………………………………………………………

2)amortyzację i odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie wydatków na infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych:

………………………………………………………………………………………………………………

II. Żeglugowe wykorzystanie śluz lub pochylni przez statki za rok …………

Liczba statków według ich kategorii, przeprawionych przez śluzy lub pochylnie na wszystkich śródlądowych drogach wodnych dostępnych dla statków o ładowności od 250 ton do 1500 ton i powyżej:

Rodzaj statku Liczba statków w szt.
(a) barki z własnym napędem o całkowitej

ładowności w tonach

poniżej 250 t
od 250 do 399 t
od 400 do 649 t
od 650 do 999 t
od 1000 do 1499 t
1500 t i powyżej
ogółem (a)
(b) barki holowane o całkowitej ładowności

w tonach

poniżej 250 t
od 250 do 399 t
od 400 do 649 t
od 650 do 999 t
od 1000 do 1499 t
1500 t i powyżej
ogółem (b)
(c) barki pchane o całkowitej ładowności

w tonach

poniżej 250 t
od 250 do 399 t
od 400 do 649 t
od 650 do 999 t
od 1000 do 1499 t
1500 t i powyżej
ogółem (c)
(e) holowniki

o łącznej mocy silnika w kilowatach

poniżej 184 kW
od 184 do 293 kW
od 294 do 734 kW
735 kW i powyżej
ogółem (e)
(f) pchacze o łącznej mocy silnika

w kilowatach

poniżej 184 kW
od 184 do 293 kW
od 294 do 734 kW
735 kW i powyżej
ogółem (f)
statki pasażerskie służące do przewozu więcej niż 12 pasażerów

ogółem (g)

– w tym liczba statków według ich kategorii przeprawionych przez śluzy lub pochylnie na danej śródlądowej drodze wodnej, danym odcinku śródlądowej drogi wodnej lub danej grupie śródlądowych dróg wodnych:

Nazwa śródlądowej drogi wodnej / odcinka śródlądowej drogi wodnej / grupy śródlądowych dróg wodnych Rzeki uregulowane: Rzeki skanalizowane: Kanały:
1 1 1
2 2 2
3 3 3

Liczba statków według ich kategorii:

Rodzaj statku Liczba statków w szt.
(a) barki z własnym napędem o całkowitej ładowności w tonach poniżej 250 t
od 250 do 399 t
od 400 do 649 t
od 650 do 999 t
od 1000 do 1499 t
1500 t i powyżej
ogółem (a)
(b) barki holowane o całkowitej ładowności

w tonach

poniżej 250 t
od 250 do 399 t
od 400 do 649 t
od 650 do 999 t
od 1000 do 1499 t
1500 t i powyżej
ogółem (b)
(c) barki pchane

o całkowitej ładowności w tonach

poniżej 250 t
od 250 do 399 t
od 400 do 649 t
od 650 do 999 t
od 1000 do 1499 t
1500 t i powyżej
ogółem (c)
(e) holowniki

o łącznej mocy silnika w kilowatach

poniżej 184 kW
od 184 do 293 kW
od 294 do 734 kW
735 kW i powyżej
ogółem (e)
(f) pchacze o łącznej mocy silnika

w kilowatach

poniżej 184 kW
od 184 do 293 kW
od 294 do 734 kW
735 kW i powyżej
ogółem (f)
statki pasażerskie służące do przewozu więcej niż 12 pasażerów

ogółem (g)

Objaśnienia:

1) Wykazane klasy śródlądowych dróg wodnych odpowiadają obowiązującej klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych według kryterium podziału na wschód od Łaby, przyjętego w klasyfikacji europejskiej EKG-ONZ i zastosowanego do podziału śródlądowych dróg wodnych na klasy, który określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 695).

2) Dla oznaczonego przedziału ładowności statków wydatki te są wykazywane oddzielnie dla każdej śródlądowej drogi wodnej. Dla krótkich odcinków śródlądowych dróg wodnych, należących do klasy innej niż główna część śródlądowej drogi wodnej, nie jest konieczne oddzielne wykazywanie wydatków, które uwzględnia się wówczas w głównej klasie tej śródlądowej drogi wodnej.

3) Wydatki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia.

4) Wydatki, o których mowa w § 7 rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

ZBIORCZA INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 194 UST. 6 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. - PRAWO WODNE

ZBIORCZA INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 194 UST. 6 USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. – PRAWO WODNE

I.Wydatki na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę poniesione w roku …………..
1.Wydatki inwestycyjne:
1.wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej
Śródlądowe drogi wodne dostępne dla statków o ładowności w tonach Kwota wydatków według rodzaju zabudowy w tys. zł Sklasyfikowane w klasie1)
rzeki uregulowane rzeki skanalizowane kanały inne śródlądowe drogi wodne
I. od 250 do 399 t II
II. od 400 do 649 t II
III. od 650 do 999 t2) III
IV od 1000 do 1499 t2) IV
V. od 1500 do 2999 t2) Va
VI. od 3000 t i powyżej Vb
Razem

2)wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o funkcji użytkowej wspólnej z funkcją transportową

Śródlądowe drogi wodne dostępne dla statków o ładowności w tonach Kwota wydatków według rodzaju zabudowy w tys. zł Sklasyfikowane w klasie1)
rzeki uregulowane rzeki skanalizowane kanały inne śródlądowe drogi wodne
I. od 250 do 399 t II
II. od 400 do 649 t II
III. od 650 do 999 t2) III
IV od 1000 do 1499 t2) IV
V. od 1500 do 2999 t2) Va
VI. od 3000 t i powyżej Vb
Razem

3)wydatki inwestycyjne na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej związane z budową nowej śródlądowej drogi wodnej i jej infrastruktury

Śródlądowe drogi wodne dostępne dla statków o ładowności w tonach Kwota wydatków według rodzaju zabudowy w tys. zł Sklasyfikowane w klasie1)
rzeki uregulowane rzeki skanalizowane kanały inne śródlądowe drogi wodne
I. od 250 do 399 t II
II. od 400 do 649 t II
III. od 650 do 999 t2) III
IV od 1000 do 1499 t2) IV
V. od 1500 do 2999 t2) Va
VI. od 3000 t i powyżej Vb
Razem
2.Wydatki bieżące:
1.wydatki bieżące na infrastrukturę o użytkowej wyłącznej funkcji transportowej
Śródlądowe drogi wodne dostępne dla statków o ładowności w tonach Kwota wydatków według rodzaju zabudowy w tys. zł Sklasyfikowane w klasie1)
rzeki uregulowane rzeki skanalizowane kanały inne śródlądowe drogi wodne
I. od 250 do 399 t II
II. od 400 do 649 t II
III. od 650 do 999 t2) III
IV od 1000 do 1499 t2) IV
V. od 1500 do 2999 t2) Va
VI. od 3000 t i powyżej Vb
Razem

2)wydatki bieżące na infrastrukturę o funkcji użytkowej wspólnej z funkcją transportową

Śródlądowe drogi wodne dostępne dla statków o ładowności w tonach Kwota wydatków według rodzaju zabudowy w tys. zł Sklasyfikowane w klasie1)
rzeki uregulowane rzeki skanalizowane kanały inne śródlądowe drogi wodne
I. od 250 do 399 t II
II. od 400 do 649 t II
III. od 650 do 999 t2) III
IV od 1000 do 1499 t2) IV
V. od 1500 do 2999 t2) Va
VI. od 3000 t i powyżej Vb
Razem

3.Wydatki na politykę wodną państwa w zakresie kształtowania kierunków rozwoju żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 354 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.): …………………………………………………....…………

4. Wydatki ogólne3): ………………………………………..……………………………………………..

5. Informacja o zsumowanych wydatkach4) na:

1)infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych pokrytych z pożyczek zaciągniętych w danym roku kalendarzowym na finansowanie tych wydatków:

…………………………………………………………………………………………………………

2)amortyzację i odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie wydatków na infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych:

…………………………………………………………………………………………………………

II. Żeglugowe wykorzystanie śluz lub pochylni przez statki za rok …………

Liczba statków według ich kategorii, przeprawionych przez śluzy lub pochylnie na wszystkich śródlądowych drogach wodnych dostępnych dla statków o ładowności od 250 ton do 1500 ton i powyżej:

Rodzaj statku Liczba statków w szt.
(a) barki z własnym

napędem

o całkowitej ładowności w tonach

poniżej 250 t
od 250 do 399 t
od 400 do 649 t
od 650 do 999 t
od 1000 do 1499 t
1500 t i powyżej
ogółem (a)
(b) barki holowane o całkowitej ładowności

w tonach

poniżej 250 t
od 250 do 399 t
od 400 do 649 t
od 650 do 999 t
od 1000 do 1499 t
1500 t i powyżej
ogółem (b)
(c) barki pchane o całkowitej ładowności

w tonach

poniżej 250 t
od 250 do 399 t
od 400 do 649 t
od 650 do 999 t
od 1000 do 1499 t
1500 t i powyżej
ogółem (c)
(e) holowniki

o łącznej mocy silnika w kilowatach

poniżej 184 kW
od 184 do 293 kW
od 294 do 734 kW
735 kW i powyżej
ogółem (e)
(f) pchacze o łącznej mocy silnika

w kilowatach

poniżej 184 kW
od 184 do 293 kW
od 294 do 734 kW
735 kW i powyżej
ogółem (f)
statki pasażerskie służące do przewozu więcej niż 12 pasażerów

ogółem (g)

– w tym liczba statków według ich kategorii przeprawionych przez śluzy lub pochylnie na danej śródlądowej drodze wodnej, danym odcinku śródlądowej drogi wodnej lub danej grupie śródlądowych dróg wodnych:

Nazwa śródlądowej drogi wodnej / odcinka śródlądowej drogi wodnej / grupy śródlądowych dróg wodnych Rzeki uregulowane: Rzeki skanalizowane: Kanały:
1 1 1
2 2 2
3 3 3

Liczba statków według ich kategorii:

Rodzaj statku Liczba statków w szt.
(a) barki z własnym napędem o całkowitej ładowności w tonach poniżej 250 t
od 250 do 399 t
od 400 do 649 t
od 650 do 999 t
od 1000 do 1499 t
1500 t i powyżej
ogółem (a)
(b) barki holowane

o całkowitej ładowności w tonach

poniżej 250 t
od 250 do 399 t
od 400 do 649 t
od 650 do 999 t
od 1000 do 1499 t
1500 t i powyżej
ogółem (b)
(c) barki pchane

o całkowitej ładowności w tonach

poniżej 250 t
od 250 do 399 t
od 400 do 649 t
od 650 do 999 t
od 1000 do 1499 t
1500 t i powyżej
ogółem (c)
(e) holowniki

o łącznej mocy silnika w kilowatach

poniżej 184 kW
od 184 do 293 kW
od 294 do 734 kW
735 kW i powyżej
ogółem (e)
(f) pchacze o łącznej mocy silnika

w kilowatach

poniżej 184 kW
od 184 do 293 kW
od 294 do 734 kW
735 kW i powyżej
ogółem (f)
statki pasażerskie służące do przewozu więcej niż 12 pasażerów

ogółem (g)

Objaśnienia:

1) Wykazane klasy śródlądowych dróg wodnych odpowiadają obowiązującej klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych według kryterium podziału na wschód od Łaby, przyjętego w klasyfikacji europejskiej EKG-ONZ i zastosowanego do podziału śródlądowych dróg wodnych na klasy, który określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 695).

2) Dla oznaczonego przedziału ładowności statków wydatki te są wykazywane oddzielnie dla każdej śródlądowej drogi wodnej. Dla krótkich odcinków śródlądowych dróg wodnych, należących do klasy innej niż główna część śródlądowej drogi wodnej, nie jest konieczne oddzielne wykazywanie wydatków, które uwzględnia się wówczas w głównej klasie tej śródlądowej drogi wodnej.

3) Suma wydatków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia.

4) Wydatki, o których mowa w § 7 rozporządzenia.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni (Dz. U. poz. 162) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę (Dz. U. poz. 1747), które utraciły moc na podstawie art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 i 284).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.590

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki oraz ewidencji wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury.
Data aktu: 17/03/2020
Data ogłoszenia: 03/04/2020
Data wejścia w życie: 04/04/2020