Sposób sporządzania przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego protokołu i dokumentacji służbowej z kontroli osobistej oraz z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków, a także wzorów protokołów z tych czynności.

Dz.U.2020.57
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego protokołu i dokumentacji służbowej z kontroli osobistej oraz z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków, a także wzorów protokołów z tych czynności
Na podstawie art. 14ac ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób sporządzania:
a) protokołu z kontroli osobistej, o którym mowa w art. 14aa ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej "ustawą",
b) dokumentacji służbowej z kontroli osobistej, o której mowa w art. 14aa ust. 13 ustawy,
c) protokołu z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o którym mowa w art. 14ab ust. 10 ustawy,
d) dokumentacji służbowej z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o której mowa w art. 14ab ust. 12 ustawy;
2) wzór protokołu z:
a) kontroli osobistej,
b) przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
§  2. 
1.  Protokół z:
1) kontroli osobistej sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Protokoły, o których mowa w ust. 1, sporządza się w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach.
3.  Protokoły, o których mowa w ust. 1, podpisują:
1) funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzający czynności, zwany dalej "funkcjonariuszem";
2) osoba kontrolowana, w przypadku protokołu z kontroli osobistej;
3) posiadacz bagażu lub ładunków lub przedstawiciel przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego, w obecności którego dokonano czynności, w przypadku protokołu z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego;
4) inne osoby uczestniczące w czynnościach.
4.  Oświadczenia i wnioski, o których mowa w art. 14aa ust. 10 pkt 5 ustawy, zamieszcza się w protokole, z możliwie największą dokładnością.
5.  W protokole nie zastępuje się zapisu treści oświadczeń i wniosków odwoływaniem się do innych protokołów lub dokumentów.
6.  Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, odmawiają złożenia podpisu w protokole lub nie mogą go złożyć, funkcjonariusz zaznacza przyczynę braku podpisu w protokole.
7.  W przypadku gdy w protokole brakuje miejsca na wpisanie potrzebnych informacji lub treści, należy je wpisać, z uwzględnieniem niezbędnych informacji i treści przewidzianych dla danej części protokołu, na osobnym arkuszu, który załącza się do protokołu.
§  3. 
1.  W przypadkach, o których mowa w art. 14aa ust. 13 oraz art. 14ab ust. 12 ustawy, funkcjonariusz dokumentuje przeprowadzone czynności w dokumentacji służbowej, w formie notatki służbowej.
2.  Notatkę służbową, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz sporządza w formie papierowej, w jednym egzemplarzu.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI OSOBISTEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDANIA ZAWARTOŚCI BAGAŻU / SPRAWDZENIA ŁADUNKU*

wzór

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.57

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób sporządzania przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego protokołu i dokumentacji służbowej z kontroli osobistej oraz z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków, a także wzorów protokołów z tych czynności.
Data aktu: 02/01/2020
Data ogłoszenia: 14/01/2020
Data wejścia w życie: 29/01/2020