Szczególne zasady rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2020.541
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczególne zasady rachunkowości Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej;
2) szczegółowe warunki i tryb składania:
a) rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej "ustawą",
b) kwartalnych sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 98 ust. 5 ustawy

- w tym terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny zawierać te sprawozdania.

§  2.  Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:
1) Fundusz - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
2) fundusz pomocowy - fundusz tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu związanych z udzielaniem zwrotnej pomocy finansowej zakładom ubezpieczeń, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, tworzony w szczególności ze środków wpłacanych przez członków Funduszu, o których mowa w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy;
3) fundusz statutowy - fundusz tworzony z rozliczenia wyniku finansowego Funduszu;
4) koszty informatycznej bazy danych - koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań określonych w art. 102a ust. 1 ustawy, obejmujące w szczególności koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zajmujących się obsługą bazy wraz z narzutami, koszty związane z rozwojem i utrzymaniem bazy - w szczególności amortyzację, koszty utrzymania systemów informatycznych, koszty usług doradczych, prawnych oraz audytu bezpieczeństwa informacji;
5) koszty likwidacji szkód - koszty związane bezpośrednio z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 4 ust. 7 pkt 3, ust. 8 pkt 2 i 3 oraz ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217), zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej", obejmujące w szczególności koszty usług obcych, w tym wynagrodzenia zakładów ubezpieczeń z tytułu likwidacji szkód, koszty opinii i ekspertyz dotyczących oceny szkody, usług prawnych, obsługi likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania oraz koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących spraw spornych;
6) koszty obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - koszty związane z obsługą Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548), zwanej dalej "ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych", obejmujące w szczególności:
a) koszty obsługi rozliczeń składek należnych od przedsiębiorców na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
b) koszty obsługi rozliczeń kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej,
c) koszty obsługi rozliczeń zwrotów wpłat wniesionych przez klientów niezrealizowanych imprez turystycznych,
d) koszty gromadzenia i przetwarzania danych zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, oraz ich analiz, oceny ryzyka i adekwatności posiadanych środków,
e) koszty wynagrodzeń i szkoleń pracowników zajmujących się obsługą Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wraz z narzutami,
f) koszty nabycia rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego do obsługi rozliczeń, o których mowa w lit. a-c, oraz przetwarzania danych, o których mowa w lit. d,
g) koszty związane z utrzymaniem systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
h) koszty usług doradczych i prawnych w zakresie obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
i) koszty audytu bezpieczeństwa informacji,
j) koszty stałe utrzymania Funduszu w części przypadającej na obsługę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
7) koszty ośrodka informacji - koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań Funduszu, o których mowa w art. 102 ust. 2-4, art. 103 ust. 1 i art. 104 ust. 1-5 ustawy, obejmujące koszty bezpośrednie wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą ośrodka informacji, wraz z narzutami, koszty związane z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych ośrodka informacji - w szczególności amortyzację, koszty utrzymania systemów informatycznych oraz koszty usług doradczych, prawnych i usługi audytu bezpieczeństwa informacji;
8) koszty windykacji opłat - koszty związane bezpośrednio z dochodzeniem opłat, o których mowa w art. 88 ust. 7 ustawy, obejmujące w szczególności koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz koszty usług pocztowych i bankowych;
9) koszty windykacji regresów - koszty związane bezpośrednio z prowadzeniem postępowań regresowych w przypadkach, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, obejmujące w szczególności koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz koszty usług pocztowych i bankowych;
10) opłata - opłatę, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy, wnoszoną na rzecz Funduszu z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z uwzględnieniem gradacji w zakresie określonym w art. 88 ust. 3 ustawy;
11) organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180 i 284);
12) regres - roszczenie wobec osoby zobowiązanej do zwrotu wypłaconego przez Fundusz odszkodowania lub świadczenia, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, powiększone o koszty likwidacji szkody, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 14 ust. 4a i art. 98 ust. 4 ustawy, zaliczanych do zwrotów odszkodowań;
13) rezerwy ubezpieczeniowe - rezerwy tworzone przez Fundusz na pokrycie szacowanych zobowiązań Funduszu wynikających:
a) ze szkód z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, obejmujących szkody zaistniałe i zgłoszone do Funduszu, a niezlikwidowane do dnia bilansowego, uwzględniające szacowaną wartość zwrotów odszkodowań, regresów oraz szacowane koszty likwidacji szkód, stanowiące rezerwy na szkody zgłoszone do Funduszu,
b) ze szkód z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, obejmujących szkody zaistniałe i niezgłoszone do Funduszu do dnia bilansowego, uwzględniające szacowaną wartość zwrotów odszkodowań, regresów oraz szacowane koszty likwidacji szkód, stanowiące rezerwy na szkody niezgłoszone do Funduszu,
c) z wierzytelności przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I albo II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w postaci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, utworzonych na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
d) z obsługi roszczeń o wypłatę renty zgłoszonych do Funduszu na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (Dz. U. poz. 1631), zwanej dalej "ustawą o szczególnych uprawnieniach poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej";
14) rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia - rezerwy, o których mowa w pkt 13 lit. a, b i d;
15) udziały, aktywa finansowe, skorygowana cena nabycia, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wartość godziwa - pojęcia określone odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 24, art. 28 ust. 6 i 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości", oraz w § 6-9 i § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277);
16) udzielone pożyczki - zwrotną pomoc finansową, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, udzieloną przez Fundusz zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych z funduszu pomocowego;
17) Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wyodrębniony rachunek w Funduszu, o którym mowa w art. 33 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zapewniający odrębność jego aktywów i zobowiązań;
18) szczególne roszczenie o świadczenie rentowe - roszczenie o wypłatę renty w rozumieniu art. 2 ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej.
§  3. 
1.  Fundusz, na potrzeby sporządzanych sprawozdań, prowadzi wyodrębnioną ewidencję:
1) szkód, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, oraz odszkodowań wypłaconych zgodnie z art. 98 ust. 1 i 1a ustawy;
2) szkód, o których mowa w art. 98 ust. 2 ustawy;
3) regresów;
4) zwrotów odszkodowań;
5) wierzytelności Funduszu - w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, odrębnie dla każdego zakładu;
6) opłat;
7) udzielonych pożyczek oraz przychodów i kosztów z nimi związanych;
8) składek należnych od zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy;
9) kosztów własnych Funduszu, z wyodrębnieniem kosztów pełnienia funkcji ośrodka informacji, o którym mowa w art. 102 ust. 1 ustawy, oraz kosztów informatycznej bazy danych, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy;
10) składek na rzecz Funduszu, stanowiących dochód wynikający z art. 117 ust. 2 pkt 3a ustawy, obejmujących:
a) składki początkowe oraz
b) składki podstawowe;
11) szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe.
2.  Ewidencja, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 i 11 - jest prowadzona w podziale na zakłady ubezpieczeń;
2) pkt 1-4 i 11 - jest prowadzona indywidualnie dla każdej szkody;
3) pkt 7 - jest prowadzona dla każdego przypadku udzielonej pomocy zwrotnej;
4) pkt 3 i 6 - jest prowadzona indywidualnie dla każdego kontrahenta.
Rozdział  2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§  4.  Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Funduszu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie może być powierzone podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
§  5. 
1.  W księgach rachunkowych są ujmowane osiągnięte przez Fundusz przychody i związane z nimi koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
2.  Przychody obejmują w szczególności przychody ze źródeł określonych w art. 117 ust. 2 ustawy.
3.  W przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 4 oraz w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy, odszkodowania są ujmowane jako zobowiązania z chwilą ich zatwierdzenia do wypłaty przez Fundusz.
4.  Szacowane kwoty zobowiązań z tytułu powodujących odpowiedzialność Funduszu zdarzeń określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy są ujmowane w postaci rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia. Kwoty z tytułu wierzytelności przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I albo II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, są ujmowane w wysokości szacowanych przyszłych wypłat powiększonej o koszty likwidacji szkód, wynikających z wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych odpowiednio na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
5.  Szacowane kwoty zobowiązań z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe są ujmowane w postaci rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (w formie rezerwy na skapitalizowaną wartość rent) na dzień bilansowy, w wysokości odpowiadającej 100% oszacowanej wartości przyszłych wypłat z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe.
§  6. 
1.  Przychody ze składki, o której mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, obejmują kwoty należne za okres, którego dotyczą.
2.  Przychody ze składki, o której mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, są ujmowane w księgach rachunkowych Funduszu w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy.
3.  Przychody ze składek, o których mowa w art. 112 ust. 1 i art. 117 ust. 3 ustawy, są ujmowane w oparciu o składkę przypisaną zdefiniowaną w § 2 ust. 1 pkt 15 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. poz. 562), zwanego dalej "rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji".
§  7. 
1.  Przychody ze składek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 lit. a, są ujmowane w miesiącu, w którym zostały wpłacone.
2.  Przychody ze składek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 lit. b, są ujmowane w miesiącu, w którym stają się należne.
3.  Przychody ze składek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 lit. b, są ujmowane w oparciu o składkę przypisaną zdefiniowaną w § 2 ust. 1 pkt 15 lit. a i b rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
§  8. 
1.  Fundusz, na potrzeby sporządzanych sprawozdań, rejestruje na bieżąco:
1) szkody zgłoszone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu;
2) dochodzone regresy w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy;
3) dochodzone roszczenia z tytułu opłat;
4) szkody przejęte przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych;
5) wierzytelności przejęte przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
6) dochodzone wierzytelności z tytułu podziału masy upadłości zakładu ubezpieczeń, związane ze spłatą wierzytelności w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń;
7) dochodzone zwroty odszkodowań;
8) szczególne roszczenia o świadczenie rentowe.
2.  Na podstawie danych zawartych w rejestrach Fundusz, w postaci rezerw ubezpieczeniowych, ewidencjonuje:
1) szacowane zobowiązania z tytułu szkód z ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, zgłoszonych, a niezlikwidowanych do dnia bilansowego;
2) szacowane zobowiązania z tytułu szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych;
3) szacowane zobowiązania z tytułu wierzytelności przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
4) szacowaną wartość zobowiązań z tytułu zgłoszonych szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe;
5) szacowaną wartość zwrotów odszkodowań (jako wartość ujemną);
6) szacowaną wartość roszczeń regresowych (jako wartość ujemną).
3.  Fundusz, na podstawie danych zawartych w rejestrach, ujmuje w aktywach szacowaną wysokość dochodzonych regresów i opłat oraz wierzytelności z tytułu podziału masy upadłości zakładu ubezpieczeń, związanych ze spłatą wierzytelności w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
§  9. 
1.  Fundusz prowadzi rejestr szkód, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, na podstawie informacji otrzymanych od zakładów ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie, oraz na podstawie informacji o szkodach zgłoszonych bezpośrednio do Funduszu.
2.  Rejestr obejmuje:
1) nazwę zakładu ubezpieczeń, do którego zgłoszono roszczenie lub któremu Fundusz powierzył likwidację szkody;
2) datę i numer rejestracji szkody, datę wystąpienia szkody oraz datę zgłoszenia roszczenia do zakładu ubezpieczeń;
3) grupę i rodzaj ubezpieczenia, którego szkoda dotyczy;
4) dane identyfikujące osobę trzecią, jeżeli ustalono sprawcę szkody;
5) wysokość roszczenia odszkodowawczego lub jego oszacowania;
6) wysokość szacowanego odszkodowania ustaloną przez zakład ubezpieczeń w wyniku likwidacji szkody, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie;
7) datę przekazania przez zakład ubezpieczeń do Funduszu dokumentacji szkodowej i oszacowania przez zakład ubezpieczeń kwoty do wypłaty;
8) wysokość szacowanego odszkodowania ustaloną przez Fundusz, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie;
9) datę zatwierdzenia kwot do wypłaty przez Fundusz;
10) kwoty wypłacone przez Fundusz oraz datę ich wypłaty;
11) datę przekazania przez Fundusz dokumentacji szkodowej do zakładu ubezpieczeń - w przypadku ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
3.  Rejestr jest prowadzony w sposób umożliwiający sporządzenie na dzień bilansowy wykazu zobowiązań z tytułu szkód, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, zgłoszonych, a niezlikwidowanych do dnia bilansowego, w podziale na:
1) lata kalendarzowe zgłoszenia szkody;
2) zakłady ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie.
4.  Wykaz szacowanych zobowiązań z tytułu szkód zgłoszonych zawiera:
1) wykaz szkód zgłoszonych do Funduszu w okresie sprawozdawczym, obejmujący dla każdej szkody:
a) numer rejestracji szkody,
b) datę zgłoszenia szkody,
c) kwoty wypłacone w bieżącym okresie sprawozdawczym, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie,
d) wartość zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie,
e) nazwę zakładu ubezpieczeń, któremu powierzono likwidację szkody;
2) wykaz szkód zgłoszonych do Funduszu w poprzednim okresie sprawozdawczym, a niezlikwidowanych do końca tego okresu, obejmujący dla każdej szkody dane, o których mowa w pkt 1, a ponadto:
a) datę powstania szkody,
b) wysokość zobowiązania na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie.
§  10. 
1.  Dla każdej zgłoszonej szkody Fundusz prowadzi dokumentację szkodową, opatrzoną numerem rejestracji szkody.
2.  Dokumentacja szkodowa zawiera ponumerowane dokumenty dotyczące zdarzenia i związanego z nim zgłoszenia szkody oraz dokumenty zawierające opis elementów szkody.
3.  Fundusz uzupełnia dokumentację szkodową, przekazywaną do Funduszu przez zakład ubezpieczeń niezwłocznie po zakończeniu likwidacji szkody i ustaleniu odpowiedzialności Funduszu, o informacje dotyczące wpłat i wypłat związanych ze szkodą.
4.  Dokumentacja szkodowa może być prowadzona w postaci papierowej albo elektronicznej.
§  11. 
1.  Fundusz, na potrzeby sporządzanych sprawozdań, prowadzi rejestr zgłoszonych szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe na podstawie informacji otrzymanych od zakładów ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie, oraz na podstawie informacji o roszczeniach zgłoszonych bezpośrednio do Funduszu.
2.  Rejestr szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe obejmuje:
1) nazwę zakładu ubezpieczeń, za pośrednictwem którego dokonano zgłoszenia, a w przypadku roszczeń zgłaszanych bezpośrednio do Funduszu wskazanie Funduszu;
2) datę i numer rejestracji szczególnego roszczenia o wypłatę świadczenia rentowego;
3) datę zaistnienia zdarzenia, którego szkoda dotyczy, oraz datę zgłoszenia tej szkody do zakładu ubezpieczeń lub Funduszu;
4) grupę i rodzaj ubezpieczenia, którego roszczenie dotyczy;
5) wysokość zgłoszonego do zakładu ubezpieczeń lub bezpośrednio do Funduszu szczególnego roszczenia o świadczenie rentowe i jego częstotliwość;
6) wysokość rezerwy szacowanej przez Fundusz z tytułu zgłoszonego szczególnego roszczenia o świadczenie rentowe;
7) datę i kwotę ostatniej wypłaty dokonanej odpowiednio przez zakład ubezpieczeń lub Fundusz przed wyczerpaniem sumy gwarancyjnej;
8) datę zatwierdzenia świadczenia rentowego do wypłaty przez Fundusz oraz częstotliwość tego świadczenia;
9) uzasadnienie przyznania świadczenia rentowego;
10) kwoty świadczeń rentowych wypłaconych przez Fundusz oraz datę ich wypłaty;
11) dane identyfikujące poszkodowanego, który wystąpił z szczególnym roszczeniem o świadczenie rentowe, oraz ewentualnie jego pełnomocnika.
3.  Rejestr jest prowadzony w sposób umożliwiający sporządzenie na dzień bilansowy wykazu zobowiązań z tytułu roszczeń do wypłaty zgłoszonych, a niezlikwidowanych do dnia bilansowego, w podziale na:
1) lata kalendarzowe zgłoszenia roszczenia;
2) zakłady ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie.
4.  Wykaz szacowanych zobowiązań z tytułu zgłoszonych roszczeń rentowych o wypłatę szczególnego świadczenia rentowego obejmuje:
1) wykaz rent zgłoszonych do Funduszu w okresie sprawozdawczym, obejmujący dla każdej renty:
a) numer rejestracji roszczenia,
b) datę zgłoszenia roszczenia,
c) kwoty wypłacone w bieżącym okresie sprawozdawczym,
d) wartość rezerwy na koniec okresu sprawozdawczego;
2) wykaz rent zgłoszonych do Funduszu w poprzednich okresach sprawozdawczych, obejmujący dla każdej renty wysokość zobowiązania na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.
§  12. 
1.  Wysokość szacowanego zobowiązania z tytułu szkód zgłoszonych jest ustalana indywidualnie dla każdej szkody w kwocie przewidywanej wypłaty powiększonej o koszty likwidacji szkód, według stanu na dzień bilansowy.
2.  Zobowiązanie z tytułu zgłoszonej szkody, dla której ustalono odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, podlega redukcji do kwoty zero.
3.  Wysokość świadczenia płatnego okresowo w formie rent, w tym także z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe, jest ustalana przy zastosowaniu metody aktuarialnej, w sposób przewidziany dla ubezpieczeń na życie, zgodnie z § 36 ust. 6, § 42 i § 46 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
4.  Kwoty zatwierdzone przez Fundusz do wypłaty są ujmowane w księgach rachunkowych jako zobowiązanie do wypłaty z tytułu szkód, natomiast kwoty, które nie zostały zatwierdzone do wypłaty, są ujmowane w rezerwach ubezpieczeniowych.
5.  Wypłaty są dokonywane jednorazowo albo w ratach.
6.  W przypadku wypłaty świadczeń w formie rent należne kwoty nie podlegają przeszacowaniu, z wyjątkiem zmian z tytułu aktualizacji wyceny na dzień bilansowy, przy zastosowaniu metody aktuarialnej, o której mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  13. 
1.  Fundusz prowadzi rejestr dochodzonych regresów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, w podziale na lata, w sposób umożliwiający ustalenie:
1) numeru identyfikacyjnego regresu;
2) numeru szkody, której dotyczy regres, a w przypadku gdy regres dotyczy dwóch lub więcej szkód - numerów wszystkich szkód;
3) danych identyfikujących osobę zobowiązaną do zwrotu Funduszowi wypłaconych odszkodowań, świadczeń i poniesionych kosztów;
4) daty podjęcia dochodzenia regresu, którą jest data skierowania wezwania do zapłaty;
5) kwalifikacji szkody, której regres dotyczy, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 i 4;
6) kwoty regresu, w tym odrębnie kwoty z tytułu wypłaty odszkodowania i kosztów likwidacji szkody;
7) daty otrzymania kwot z tytułu regresu;
8) szacowanej wartości regresu ujętej w bilansie;
9) daty i kwoty regresu, w stosunku do którego odstąpiono od jego dochodzenia w całości lub części.
2.  Wysokość regresu jest ustalana jako suma wypłaconego odszkodowania lub świadczenia oraz poniesionych kosztów likwidacji szkody. Przy ustalaniu kwoty dochodzonej uwzględnia się zmiany wartości wynikające z podjętych przez Fundusz decyzji na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy.
3.  Regres jest rejestrowany indywidualnie, z datą skierowania wezwania do zapłaty, po ustaleniu osoby zobowiązanej do zwrotu Funduszowi na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy.
4.  Ujęte w księgach rachunkowych regresy, od których odstąpiono od dochodzenia na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy, podlegają ujęciu w ciężar pozostałych kosztów statutowych w kwocie nieobjętej odpisami aktualizującymi.
5.  Na dzień bilansowy regresy są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia ustalanej na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu dochodzonych regresów uwzględniających prawdopodobieństwo ich przedawnienia oraz udzielone ulgi w spłacie. Przy ustalaniu szacunku regresów wykorzystuje się metody aktuarialne.
6.  Różnice z tytułu aktualizacji wyceny roszczeń z tytułu regresów są ujmowane odpowiednio w pozostałych przychodach z działalności statutowej lub pozostałych kosztach działalności statutowej.
§  14. 
1.  Fundusz prowadzi rejestr dochodzonych roszczeń z tytułu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, w podziale na lata przeprowadzenia kontroli posiadacza pojazdu lub rolnika, w sposób umożliwiający ustalenie:
1) daty dokonania kontroli;
2) danych identyfikujących posiadacza pojazdu lub rolnika;
3) daty podjęcia dochodzenia roszczenia, którą jest data skierowania wezwania do zapłaty do posiadacza pojazdu lub rolnika, a w przypadku dokonanych wpłat przed podjęciem dochodzenia - odpowiednio z datą wpływu na rachunek Funduszu;
4) kwoty roszczenia;
5) daty otrzymania kwoty odpowiadającej całości lub części roszczenia;
6) daty i kwoty umorzenia należności z tytułu opłaty w całości lub części;
7) ujętej w bilansie szacowanej wartości roszczenia z tytułu opłat.
2.  Roszczenie z tytułu opłat jest rejestrowane indywidualnie z datą skierowania wezwania do zapłaty wystawionego przez Fundusz na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy.
3.  Decyzje o anulowaniu opłaty oraz korekty opłat z tytułu ustalenia gradacji wysokości opłaty bezpośrednio wpływają korygująco na przychody z tytułu opłat.
4.  Ujęte w księgach rachunkowych opłaty, które zostały umorzone na podstawie art. 94 ustawy, podlegają ujęciu w ciężar pozostałych kosztów statutowych.
5.  Na dzień bilansowy roszczenia z tytułu opłat są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia ustalanej na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu dochodzonych opłat uwzględniających prawdopodobieństwo ich przedawnienia.
6.  Różnice z tytułu aktualizacji wyceny roszczeń z tytułu opłat są ujmowane odpowiednio w pozostałych przychodach z działalności statutowej lub pozostałych kosztach działalności statutowej.
§  15. 
1.  Fundusz prowadzi rejestr szkód przejętych w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, na podstawie informacji otrzymanych w toku postępowania upadłościowego lub likwidacji zakładu ubezpieczeń oraz ustaleń dokonanych przez Fundusz.
2.  Rejestr obejmuje:
1) nazwę zakładu ubezpieczeń w upadłości lub likwidacji, od którego Fundusz przejmuje roszczenie;
2) nazwę zakładu ubezpieczeń, któremu Fundusz powierzył likwidację szkody;
3) datę i numer rejestracji szkody, datę wystąpienia szkody, datę zgłoszenia szkody, datę zgłoszenia roszczenia oraz datę przejęcia wierzytelności przez Fundusz;
4) grupę i rodzaj ubezpieczenia, którego szkoda dotyczy;
5) dane identyfikujące sprawcę szkody lub posiadacza pojazdu sprawczego albo gospodarstwa rolnego, jeżeli Funduszowi przysługuje regres;
6) wysokość roszczenia odszkodowawczego lub jego oszacowania;
7) wysokość rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, ustalonej przez zakład ubezpieczeń w upadłości lub zakład ubezpieczeń w likwidacji, według stanu na dzień ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji;
8) wysokość szacowanego zobowiązania ustaloną przez zakład ubezpieczeń, któremu Fundusz powierzył likwidację szkody;
9) wysokość szacowanego zobowiązania ustaloną przez Fundusz;
10) datę zatwierdzenia kwot do wypłaty przez Fundusz;
11) kwoty wypłacone przez Fundusz oraz datę ich wypłaty.
3.  W rejestrze są ujmowane ponadto szacowane zobowiązania z tytułu szkód objętych ubezpieczeniem obowiązkowym zgłoszonych do Funduszu, kuratora lub syndyka po dniu ogłoszenia upadłości lub likwidacji, wynikających z umów ubezpieczenia ważnych na dzień wystąpienia szkody.
4.  Wysokość szacowanego zobowiązania jest ustalana na podstawie regulaminu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, obowiązującego w zakładzie ubezpieczeń na dzień ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji.
5.  Rejestr jest prowadzony w sposób umożliwiający sporządzenie na dzień bilansowy wykazu szacowanych zobowiązań z tytułu szkód przejętych, a niewypłaconych do dnia bilansowego, w podziale na:
1) lata kalendarzowe zgłoszenia szkody;
2) lata kalendarzowe przejęcia przez Fundusz szkody w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń;
3) zakłady ubezpieczeń w upadłości lub likwidacji;
4) zakłady ubezpieczeń, którym Fundusz powierzył likwidację szkody.
6.  Wykaz szacowanych zobowiązań z tytułu szkód przejętych przez Fundusz zawiera:
1) wykaz szkód, obejmujący dla każdej szkody:
a) numer rejestracji szkody,
b) datę zgłoszenia szkody,
c) datę przejęcia wierzytelności przez Fundusz,
d) wysokość zobowiązania na dzień przejęcia przez Fundusz,
e) kwoty wypłacone w bieżącym okresie sprawozdawczym,
f) kwoty wypłacone w poprzednich okresach sprawozdawczych,
g) wysokość szacowanego zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na mieniu oraz dla szkody na osobie,
h) nazwę zakładu ubezpieczeń, któremu powierzono likwidację szkody;
2) wykaz szkód zgłoszonych po dniu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, obejmujący dla każdej szkody dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b oraz e-g, a ponadto:
a) datę wystąpienia szkody,
b) wysokość zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na mieniu oraz dla szkody na osobie.
7.  Wycena szacowanych zobowiązań na dzień bilansowy uwzględnia odsetki naliczone do dnia ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
§  16. 
1.  Kwoty zobowiązań z tytułu szkód, o których mowa w § 15 ust. 1, ustalone na dzień zatwierdzenia kwot do wypłaty przez Fundusz, ujmowane są jako kwoty wymagalne na ten dzień.
2.  Zobowiązania z tytułu świadczeń płatnych okresowo w formie rent są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie ustalonej na dzień ich zatwierdzenia przez Fundusz do wypłaty, przy zastosowaniu metody aktuarialnej, o której mowa w § 12 ust. 3, z wyjątkiem zmian z tytułu aktualizacji wyceny na dzień bilansowy.
§  17. 
1.  Rejestr wierzytelności, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5, zawiera:
1) dane, o których mowa w § 15 ust. 1, ust. 2 pkt 1-4 i 6-11 oraz ust. 3-7;
2) wysokość rezerwy ubezpieczeń na życie, ustaloną na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń;
3) wysokość rezerwy ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, ustaloną na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
2.  Do ustalenia wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, przepis § 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  18. 
1.  Rejestr dochodzonych wierzytelności z tytułu podziału masy upadłości zakładu ubezpieczeń związanych ze spłatą wierzytelności zakładów ubezpieczeń, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6, zawiera:
1) wierzytelność, z tytułu której Fundusz wypłacił odszkodowanie lub świadczenie, oraz tytuł tej wierzytelności;
2) datę podjęcia dochodzenia roszczenia o wypłatę odszkodowania lub świadczenia;
3) kwotę wierzytelności;
4) datę otrzymania kwoty odpowiadającej całości lub części wierzytelności;
5) szacowaną wysokość bieżącej wierzytelności;
6) datę i kwotę umorzenia należności z tytułu wierzytelności w całości lub części.
2.  Rejestr prowadzony jest:
1) w podziale na lata, w których rozpoczęto dochodzenie roszczenia;
2) w podziale na zakłady ubezpieczeń w upadłości lub w likwidacji, których wierzytelność dotyczy.
3.  Wierzytelność jest rejestrowana indywidualnie z chwilą wypłaty odszkodowania lub świadczenia.
4.  Wierzytelność jest wyceniana w wartości wypłaconego odszkodowania lub świadczenia, powiększonej o poniesione koszty likwidacji szkody.
§  19. 
1.  Rejestr dochodzonych zwrotów odszkodowań, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 7, zawiera:
1) numer szkody, której zwrot dotyczy;
2) numer identyfikacyjny zwrotu;
3) datę podjęcia dochodzenia roszczenia o zwrot odszkodowania;
4) rodzaj ubezpieczeń, których szkoda dotyczy;
5) kwotę wypłaconego odszkodowania;
6) datę i wysokość otrzymanego zwrotu odszkodowania i kosztów;
7) szacowaną wysokość bieżącego roszczenia o zwrot odszkodowania;
8) datę i kwotę roszczenia o zwrot odszkodowania w przypadku odstąpienia od jego dochodzenia w całości lub części.
2.  Rejestr prowadzony jest w podziale na lata, w których podjęto dochodzenie roszczenia.
3.  Roszczenie o zwrot odszkodowania jest rejestrowane indywidualnie z datą skierowania wezwania do zakładu ubezpieczeń lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na podstawie art. 14 ust. 4a i 6 ustawy lub do innego podmiotu odpowiedzialnego za zwrot Funduszowi wypłaconego odszkodowania lub świadczenia oraz poniesionych kosztów likwidacji w przypadkach innych niż wymienione w art. 110 ust. 1 ustawy.
4.  Roszczenie o zwrot odszkodowania jest wyceniane w wysokości wypłaconego odszkodowania oraz poniesionych kosztów.
5.  Decyzje Funduszu o anulowaniu roszczenia oraz korekty z tytułu ustalenia ostatecznej wysokości zwrotu odszkodowania bezpośrednio korygują przychody z tytułu zwrotów.
6.  Zwroty odszkodowań, od których odstąpiono od dochodzenia, są ujmowane w ciężar pozostałych kosztów statutowych w kwocie nieobjętej odpisami aktualizującymi.
7.  Na dzień bilansowy roszczenia o zwrot odszkodowania są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia ustalanej na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu dochodzonych roszczeń uwzględniających prawdopodobieństwo ich przedawnienia.
8.  Różnice z tytułu aktualizacji wyceny roszczeń o zwrot odszkodowania są ujmowane odpowiednio w pozostałych przychodach lub kosztach statutowych.
§  20. 
1.  Rezerwy ubezpieczeniowe, w tym rezerwy na skapitalizowaną wartość rent, są potwierdzane opinią aktuariusza o ich prawidłowości. Opinia stanowi załącznik do rocznego sprawozdania z działalności Funduszu.
2.  Rezerwy ubezpieczeniowe są ustalane odrębnie dla:
1) szkód zgłoszonych z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu;
2) szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych;
3) szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
4) szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe.
Rozdział  3

Ewidencja i wycena lokat

§  21. 
1.  Fundusz dokonuje klasyfikacji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w dniu ich nabycia lub powstania, według następujących kategorii:
1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu;
2) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności;
3) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;
4) udzielone pożyczki i należności własne.
2.  Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są ujmowane w księgach rachunkowych bez uwzględnienia kosztów transakcji.
§  22. 
1.  Fundusz dokonuje na dzień bilansowy wyceny lokat zaklasyfikowanych do aktywów finansowych i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży według wartości godziwej, z zachowaniem zasady ostrożności, z uwzględnieniem ust. 2.
2.  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności oraz udzielone pożyczki i należności własne są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
§  23. 
1.  Aktywa i zobowiązania finansowe są ujmowane w księgach rachunkowych na dzień zawarcia transakcji.
2.  W przypadku realizacji lokat jednakowych lub uznanych za jednakowe ze względu na podobieństwo ich rodzaju lub przeznaczenie rozchód tych składników jest wyceniany kolejno według cen lub kosztów tych składników aktywów, które Fundusz nabył lub wytworzył najwcześniej.
3.  Fundusz ewidencjonuje środki z lokat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz przychody z nimi związane odrębnie od lokat funduszu statutowego.
§  24. 
1.  Różnice z aktualizacji wyceny lokat, o których mowa w § 22 ust. 1, są ujmowane odpowiednio w przychodach lub kosztach działalności lokacyjnej.
2.  Różnice z aktualizacji wyceny aktywów finansowych funduszu statutowego dostępnych do sprzedaży są ujmowane w funduszu z aktualizacji wyceny.
3.  W przypadku trwałej utraty wartości aktywów finansowych funduszu statutowego dostępnych do sprzedaży odpisy aktualizujące są ujmowane w kosztach działalności lokacyjnej funduszu statutowego.
4.  Różnice z aktualizacji wyceny do wartości godziwej lokat funduszu pomocowego odpowiednio zwiększają lub zmniejszają fundusz pomocowy.
5.  Różnice z aktualizacji wyceny środków z lokat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego bezpośrednio korygują ten rachunek.
§  25. 
1.  Fundusz ewidencjonuje środki z lokat funduszu pomocowego oraz przychody z nimi związane odrębnie od lokat funduszu statutowego.
2.  Udzielone pożyczki wraz z przychodami z nimi związanymi są ujmowane odrębnie dla każdego zakładu ubezpieczeń.
3.  W przypadku łącznego lokowania środków funduszu pomocowego oraz pozostałych funduszy przychody i koszty są ustalane w proporcji do wartości tych lokat.
4.  Przychody z oprocentowania udzielonych pożyczek zwiększają przychody z działalności statutowej. Pozostałe przychody z lokat funduszu pomocowego zwiększają fundusz pomocowy.
5.  Koszty prowadzenia działalności lokacyjnej funduszu pomocowego są ujmowane w rachunku zysku i strat, z wyjątkiem ujemnych różnic z wyceny lokat oraz ujemnego wyniku ze sprzedaży lokat, które pomniejszają fundusz pomocowy.
Rozdział  4

Ustalenie wyniku finansowego oraz wycena niektórych aktywów i pasywów

§  26. 
1.  Wynik finansowy Funduszu na dzień bilansowy stanowi różnicę pomiędzy jego przychodami a kosztami działalności, z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
2.  W wyniku finansowym Funduszu nie uwzględnia się przychodów i kosztów funduszu pomocowego, które bezpośrednio korygują ten fundusz.
3.  W wyniku finansowym Funduszu nie uwzględnia się przychodów i kosztów Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, które bezpośrednio korygują ten rachunek.
§  27. 
1.  Dla celów ewidencyjnych w funduszu pomocowym wyodrębnia się fundusz pomocowy do wykorzystania i fundusz pomocowy wykorzystany.
2.  Udzielone przez Fundusz pożyczki zmniejszają stan funduszu pomocowego do wykorzystania, powiększając jego część wykorzystaną.
3.  Spłaty pożyczek zwiększają stan funduszu pomocowego do wykorzystania, zmniejszając jego część wykorzystaną.
§  28. 
1.  Fundusz pomocowy ulega zwiększeniu z tytułu:
1) składek od zakładów ubezpieczeń przeznaczonych na fundusz pomocowy;
2) zwrotu udzielonej pomocy finansowej, który zasila fundusz pomocowy do wykorzystania;
3) przychodów z lokat środków funduszu pomocowego, z wyłączeniem przychodów z oprocentowania udzielonych pożyczek, które zwiększają przychody z działalności statutowej.
2.  Fundusz pomocowy ulega zmniejszeniu z tytułu:
1) udzielenia zwrotnej pomocy finansowej, która zmniejsza fundusz pomocowy do wykorzystania;
2) kosztów lokat z środków funduszu pomocowego;
3) kosztów obsługi rachunku funduszu pomocowego.
§  29. 
1.  Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności Funduszu dodatni wynik finansowy w postaci nadwyżki przychodów nad kosztami (nadwyżka bilansowa) powiększa fundusz statutowy. Ujemny wynik finansowy (strata bilansowa) jest pokrywana z funduszu statutowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków Funduszu.
2.  Nadwyżki bilansowe albo straty bilansowe do czasu zatwierdzenia sprawozdania są ujmowane jako nierozliczony wynik z lat ubiegłych.
§  30.  Fundusz z aktualizacji wyceny obejmuje ewidencję zmian wartości lokat aktywów finansowych funduszu statutowego dostępnych do sprzedaży, na skutek aktualizacji ich wyceny.
Rozdział  5

Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu

§  31. 
1.  Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu obejmuje:
1) roczne sprawozdanie finansowe Funduszu;
2) roczną informację dotyczącą działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
3) opinię aktuariusza w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
2.  Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:
1) wprowadzenie;
2) bilans;
3) rachunek zysków i strat;
4) rachunek przepływów pieniężnych Funduszu w podziale na:
a) rachunek przepływów pieniężnych Funduszu z wyłączeniem środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
b) rachunek przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
5) informację dodatkową dotyczącą działalności Funduszu, w tym dane uzupełniające do bilansu i rachunku zysków i strat, jak również informacje dotyczące zwrotnej pomocy finansowej oraz stanu spraw sądowych Funduszu.
3.  Szczegółowy zakres informacji wykazywanych w rocznym sprawozdaniu z działalności Funduszu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.  Objaśnienia do rocznego sprawozdania z działalności Funduszu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  32.  Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Członków Funduszu jest przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, ministrowi właściwemu do spraw turystyki i organowi nadzoru, w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.
Rozdział  6

Kwartalne sprawozdanie z działalności Funduszu

§  33. 
1.  Kwartalne sprawozdanie z działalności Funduszu jest sporządzane za kwartał, w którym nastąpiły wypłaty odszkodowań i świadczeń zakładów ubezpieczeń w upadłości lub likwidacji.
2.  Sprawozdanie jest sporządzane na koniec kwartału i przedstawiane organowi nadzoru w terminie 60 dni od zakończenia kwartału.
3.  Informacje zawarte w sprawozdaniu są prezentowane narastająco.
4.  Szczegółowy zakres informacji wykazywanych w kwartalnym sprawozdaniu z działalności Funduszu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Rozdział  7

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

§  34. 
1.  Zdarzenia gospodarcze dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego są ujmowane odrębnie od operacji Funduszu.
2.  Roszczenia i zobowiązania wobec Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego są pokrywane wyłącznie ze środków tego rachunku.
3.  Spłata kredytów i pożyczek udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest dokonywana wyłącznie ze środków tego rachunku.
§  35.  Przychody zasilające Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowią w szczególności:
1) składki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
2) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym;
3) przychody z lokat środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
4) uzyskane kwoty roszczeń od przedsiębiorców tytułem zwrotu wypłaconych kwot, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
5) kwoty uzyskane z roszczenia do masy upadłości organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych o zwrot wypłaconych środków, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
6) inne przychody.
§  36. 
1.  Składki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, są ujmowane jako przychód Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie złożonych przez przedsiębiorców deklaracji, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
2.  Składki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, są ujmowane w miesiącu złożenia przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych deklaracji.
3.  W przypadku złożenia błędnej deklaracji korekty składek są ujmowane w miesiącu złożenia korekty deklaracji.
§  37.  Koszty pokrywane ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego stanowią:
1) koszty kontynuacji imprezy turystycznej lub koszty powrotu klientów z imprezy turystycznej, obejmujące w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów;
2) zwroty wpłat lub części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną;
3) koszty związane z realizacją wypłat z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) koszty obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez Fundusz;
5) koszty odsetek od uzyskanych kredytów i pożyczek;
6) koszty zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz;
7) koszty obsługi kredytów i pożyczek;
8) pozostałe koszty.
§  38. 
1.  Koszty obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za dany miesiąc kalendarzowy są ujmowane przez Fundusz na koniec tego miesiąca jako należność od Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
2.  W rachunku zysków i strat koszty administracyjne Funduszu są prezentowane po pomniejszeniu o ujęte w nich koszty obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
3.  Nabyte ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane odrębnie, a ich amortyzacja obciąża Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
§  39. 
1.  Fundusz, na potrzeby sporządzanych sprawozdań, jest zobowiązany do rejestrowania:
1) składek na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynikających ze złożonych deklaracji w podziale na okresy, których deklaracje dotyczą;
2) roszczeń o pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej;
3) roszczeń o zwrot wpłat lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.
2.  Rejestr należnych składek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest prowadzony w podziale na przedsiębiorców.
3.  Rejestr roszczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest prowadzony w podziale na niewypłacalnych organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz dotyczące ich dyspozycje marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
4.  Rejestr roszczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje informacje dotyczące:
1) numeru i daty dyspozycji;
2) NIP organizatora turystyki lub przedsiębiorcy oraz nazwy organizatora turystyki lub firmy przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych realizującego imprezę turystyczną;
3) wysokości roszczenia marszałka województwa o wypłatę środków na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej;
4) kwoty wypłaconej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej.
5.  Rejestr roszczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje informacje dotyczące:
1) NIP organizatora turystyki lub przedsiębiorcy oraz nazwy organizatora turystyki lub firmy przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych realizującego imprezę turystyczną;
2) danych identyfikujących klienta;
3) wysokości roszczenia;
4) kwoty wypłaconej tytułem roszczenia.
Rozdział  8

Przepisy przejściowe i końcowe

§  40.  Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do rocznego sprawozdania z działalności Funduszu sporządzanego za 2019 r.
§  41.  Szacowane kwoty zobowiązań z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe są ujmowane w postaci rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (w formie rezerwy na skapitalizowaną wartość rent):
1) na dzień 31 grudnia 2019 r. i na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2020 r., w wysokości odpowiadającej 20%,
2) na dzień 31 grudnia 2020 r. i na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2021 r., w wysokości odpowiadającej 40%,
3) na dzień 31 grudnia 2021 r. i na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2022 r., w wysokości odpowiadającej 60%,
4) na dzień 31 grudnia 2022 r. i na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2023 r., w wysokości odpowiadającej 80%

- oszacowanej wartości przyszłych wypłat z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe.

§  42.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1903).
§  43.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES INFORMACJI

WYKAZYWANYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

I. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu

1. Wprowadzenie do rocznego sprawozdania Funduszu

Zakres danych zawartych we wprowadzeniu do rocznego sprawozdania Funduszu obejmuje w szczególności:

1) nazwę i siedzibę Funduszu oraz podstawę prawną prowadzenia działalności;

2) informację, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez Fundusz działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania;

3) stosowane zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów;

4) dokonane w ciągu roku obrotowego zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym bieżącego roku obrotowego lub w funduszu z aktualizacji wyceny lub w nierozliczonym wyniku z lat ubiegłych;

5) dokonane w stosunku do poprzedniego sprawozdania zmiany sposobu jego sporządzania wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu.

2. Bilans

Aktywa

A. Wartości niematerialne i prawne

B. Lokaty funduszu statutowego

1. Nieruchomości

2. Udziały, akcje

3. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych

4. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu

5. Lokaty terminowe

6. Pożyczki

7. Pozostałe lokaty

C. Lokaty funduszów wydzielonych

1. Pożyczki udzielone z funduszu pomocowego:

1.1. kapitał pożyczek

1.2. naliczone odsetki od pożyczek

2. Pozostałe lokaty funduszu pomocowego

2.1. Udziały, akcje

2.2. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych

2.3. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu

2.4. Lokaty terminowe

2.5. Pozostałe lokaty

3. Lokaty Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

3.1. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa

3.2. Lokaty terminowe

3.3. Pozostałe lokaty

D. Należności

1. Należności od zakładów ubezpieczeń z tytułu składek przeznaczonych na:

1.1. cele statutowe

1.2. fundusz pomocowy

1.3. informatyczną bazę danych

2. Dochodzone regresy

3. Dochodzone roszczenia z tytułu opłat

4. Należności na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w tym:

4.1. należności z tytułu składek

4.2. pozostałe

5. Należności z tytułu rozliczeń wewnętrznych pomiędzy Funduszem a Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym

6. Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności statutowej

7. Należności publicznoprawne

8. Pozostałe należności

E. Rzeczowe składniki aktywów

F. Krótkoterminowe aktywa finansowe

1. Środki pieniężne:

1.1. funduszu pomocowego

1.2. Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1.3. pozostałe

2. Pozostałe aktywa finansowe

G. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Razem

Pasywa

A.1. Fundusze własne

1. Fundusz statutowy

2. Fundusz pomocowy

3. Fundusz z aktualizacji wyceny

4. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych

5. Zysk (strata) netto bieżącego okresu

A.2. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

B. Rezerwy ubezpieczeniowe:

1. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w tym rezerwa na skapitalizowaną wartość rent z tytułu:

1.1. szkód z ubezpieczeń obowiązkowych

1.2. szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe

1.3. szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

2. Pozostałe rezerwy ubezpieczeniowe z tytułu zobowiązań przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

C. Pozostałe rezerwy

1. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia dla pracowników

2. Inne rezerwy

D. Zobowiązania i fundusze specjalne

1. Zobowiązania do wypłaty z tytułu szkód:

1.1. z ubezpieczeń obowiązkowych,

1.2. szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe,

1.3. szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

2. Zobowiązania z tytułu likwidacji szkód oraz windykacji regresów i windykacji opłat

3. Zobowiązania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

4. Zobowiązania z tytułu rozliczeń wewnętrznych pomiędzy Funduszem a Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym

5. Inne zobowiązania dotyczące działalności statutowej

6. Zobowiązania publicznoprawne

7. Pozostałe zobowiązania

8. Fundusze specjalne

E. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów

Razem

3. Rachunek zysków i strat

A. Przychody z działalności statutowej

1. Składki przeznaczone na cele statutowe

1.1. z ubezpieczeń obowiązkowych

1.2. z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

2. Składki przeznaczone na obsługę informatycznej bazy danych od zakładów ubezpieczeń

3. Opłaty

4. Regresy

5. Zwroty od syndyków

6. Przychody z oprocentowania pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego

7. Przychody z oprocentowania zwrotnej pomocy finansowej udzielonej Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu

8. Pozostałe przychody z działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej

1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu:

1.1. ubezpieczeń obowiązkowych

1.2. szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe

1.3. upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

2. Koszty windykacji regresów i opłat

3. Zmiana stanu rezerw ubezpieczeniowych:

3.1. rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu:

3.1.1. szkód z ubezpieczeń obowiązkowych

3.1.2. szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe

3.1.3. szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

3.2. Zmiana stanu pozostałych rezerw ubezpieczeniowych z tytułu roszczeń przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

4. Koszty ośrodka informacji

5. Koszty informatycznej bazy danych

6. Ujemny wynik z aktualizacji odpisów i umorzeń z tytułu:

6.1. dochodzonych regresów

6.2. dochodzonych opłat

6.3. dochodzonych zwrotów od syndyków

6.4. dochodzonych pozostałych aktywów

7. Pozostałe koszty działalności statutowej

C. Wynik działalności statutowej (A - B)

D. Koszty administracyjne działalności Funduszu

1. Amortyzacja

2. Zużycie materiałów i energii

3. Usługi obce

4. Wynagrodzenia

5. Narzuty na wynagrodzenia

6. Pozostałe koszty

E. Wynik na działalności lokacyjnej funduszu statutowego

1. Przychody z lokat

2. Koszty działalności lokacyjnej

F. Wynik na pozostałej działalności

1. Pozostałe przychody

2. Pozostałe koszty

3. Inne koszty

G. Wynik finansowy Funduszu

4. Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu

(z wyłączeniem środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego)

A. Przepływy netto z działalności statutowej Funduszu

A.1. Wpływy z działalności statutowej Funduszu

1. Wpływy ze składek z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych

2. Wpływy ze składek z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

3. Wpływy ze składek przeznaczonych na obsługę informatycznej bazy danych

4. Wpływy z opłat

5. Wpływy z regresów

6. Otrzymane zwroty od syndyków

7. Zwroty odszkodowań wypłaconych

8. Wpływy z odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego

9. Wpływy z tytułu zwrotu pomocy finansowej udzielonej Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu

10. Pozostałe wpływy z działalności statutowej

A.2. Wydatki z działalności statutowej Funduszu

1. Zwroty składek przeznaczonych na fundusz statutowy

2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu:

a) ubezpieczeń obowiązkowych

b) szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe

c) upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

3. Wydatki z tytułu windykacji regresów i opłat

4. Wydatki na obsługę ośrodka informacji

5. Wydatki na obsługę informatycznej bazy danych

6. Wydatki na administrację Funduszu

7. Wydatki na obsługę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

8. Pozostałe wydatki na działalność statutową

A.3. Przepływy netto z działalności statutowej Funduszu (A.1 - A.2)

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej Funduszu

B.1. Wpływy z działalności inwestycyjnej Funduszu

1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych

2. Wpływy z odsetek lokat funduszu statutowego

3. Wpływy ze sprzedaży lokat funduszu statutowego

4. Pozostałe wpływy z lokat funduszu statutowego

5. Wpływy z odsetek od pozostałych lokat funduszu pomocowego

6. Zwroty pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego

7. Wpływy ze sprzedaży lokat funduszu pomocowego

8. Pozostałe wpływy z lokat funduszu pomocowego

B.2. Wydatki z działalności inwestycyjnej Funduszu

1. Wydatki na nabycie rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych

2. Wydatki na nabycie lokat funduszu statutowego

3. Pozostałe wydatki na lokaty funduszu statutowego

4. Pożyczki udzielone z funduszu pomocowego

5. Wydatki na nabycie lokat funduszu pomocowego

6. Pozostałe wydatki na lokaty funduszu pomocowego

B.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Funduszu (B.1 - B.2)

C. Przepływy z działalności finansowej Funduszu

C.1. Wpływy z działalności finansowej Funduszu

1. Wpływy ze składek przeznaczonych na fundusz pomocowy

2. Pozostałe wpływy z działalności finansowej

C.2. Wydatki z działalności finansowej Funduszu

1. Zwrócone składki z funduszu pomocowego

2. Pozostałe wydatki na działalność finansową

C.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (C.1 - C.2)

D. Przepływy pieniężne netto (A.3 + B.3 + C.3)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Funduszu, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne Funduszu na początek okresu

G. Środki pieniężne Funduszu na koniec okresu, w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania

5. Rachunek przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

A. Przepływy netto z działalności operacyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

A.1. Wpływy z działalności operacyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1. Składki przedsiębiorców na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

2. Kwoty przekazane przez marszałka województwa tytułem zwrotu niewykorzystanych środków na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej

3. Kwoty uzyskane od organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych tytułem zwrotu wypłaconych kwot

4. Kwoty uzyskane z masy upadłości organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

5. Pozostałe wpływy z działalności operacyjnej

A.2. Wydatki z działalności operacyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1. Wydatki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej

2. Zwroty wpłat lub części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną

3. Wydatki na pokrycie kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez Fundusz

4. Pozostałe wydatki na działalność operacyjną

A.3. Przepływy netto z działalności operacyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (A.1 - A.2)

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

B.1. Wpływy z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1. Otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

2. Otrzymane odsetki od lokat terminowych założonych ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

3. Otrzymane odsetki od obligacji skarbowych nabytych ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

4. Wpływy z realizacji lokat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

5. Pozostałe wpływy z działalności inwestycyjnej środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

B.2. Wydatki z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1. Wydatki na założenie lokat terminowych ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

2. Wydatki na nabycie obligacji skarbowych ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

3. Pozostałe wydatki z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

B.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (B.1 - B.2)

C. Przepływy z działalności finansowej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

C.1. Wpływy z działalności finansowej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1. Środki uzyskane z pożyczek i kredytów udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

2. Środki uzyskane z tytułu zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz

3. Pozostałe wpływy z działalności finansowej

C.2. Wydatki z działalności finansowej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1. Zwrócone środki z pożyczek i kredytów udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

2. Zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

3. Środki zwrócone z tytułu zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz

4. Zapłacone odsetki od zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz

5. Pozostałe wydatki na działalność finansową

C.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (C.1 - C.2)

D. Przepływy pieniężne netto Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (A.3 + B.3 + C.3)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym na początek okresu

G. Środki pieniężne na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym na koniec okresu, w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania

6. Informacja dodatkowa dotycząca działalności Funduszu

Informacje dotyczące działalności Funduszu obejmują w szczególności:

1. Informacje:

1) o znaczących zdarzeniach:

a) które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w rocznym sprawozdaniu z działalności Funduszu,

b) dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w rocznym sprawozdaniu z działalności Funduszu za rok obrotowy,

c) dotyczących roku obrotowego, mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego;

2) dane liczbowe zapewniające porównywalność danych rocznego sprawozdania z działalności Funduszu za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach, pozycjach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat oraz informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia faktycznej sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego, w tym:

1) informacje o wartościach niematerialnych i prawnych:

a) w podziale na wartość brutto i umorzenie, z wyodrębnieniem wartości niematerialnych i prawnych przypadających na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

b) informacje o zwiększeniach i zmniejszeniach dokonanych w okresie sprawozdawczym, z wyodrębnieniem wartości niematerialnych i prawnych ośrodka informacji, informatycznej bazy danych oraz wartości niematerialnych i prawnych przypadających na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;

2) informacje o działalności lokacyjnej:

a) szczegółowe informacje o rodzajach lokat, z wyodrębnieniem lokat w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,

b) klasyfikacja i wycena lokat wykazanych w pozycjach B i C aktywów oraz pozostałe aktywa finansowe,

c) wskazanie wartości godziwej, ceny nabycia oraz wartości bilansowej lokat;

3) informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w pozycji D aktywów:

a) z wyodrębnieniem kwot brutto i kwot odpisów aktualizujących,

b) z wyodrębnieniem terminów wymagalności,

c) w odniesieniu do należności brutto od zakładów ubezpieczeń z tytułu składek, w podziale na zakłady ubezpieczeń,

d) w odniesieniu do należności wykazywanych w pkt D.1. w podziale na działy ubezpieczeń;

4) informacje o rzeczowych składnikach aktywów:

a) w podziale na wartość brutto i umorzenie, z wyodrębnieniem rzeczowych składników przypadających na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

b) zwiększenia i zmniejszenia dokonane w okresie sprawozdawczym, z wyodrębnieniem rzeczowych składników ośrodka informacji, informatycznej bazy danych oraz rzeczowych składników przypadających na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;

5) w zakresie funduszy własnych dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego, funduszu pomocowego i funduszu z aktualizacji wyceny oraz o sposobie rozliczenia wyniku finansowego;

6) w odniesieniu do pkt B. pasywów bilansu - dane w podziale na działy ubezpieczeń;

7) w odniesieniu do pkt B.1.1-B.1.3 - wyodrębnienie wartości rezerw na skapitalizowaną wartość rent;

8) informacje dotyczące struktury zobowiązań wykazanych w pozycji D pasywów bilansu, w tym w odniesieniu do pkt D.1 pasywów bilansu - dane w podziale na działy ubezpieczeń;

9) strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

a) przychody wykazane w pozycji A.1.1 rachunku zysków i strat Funduszu w podziale na ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy,

b) przychody wykazane w pozycji A.1 oraz A.2 rachunku zysków i strat Funduszu w podziale na działy ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz zakłady ubezpieczeń;

10) strukturę rodzajową bezpośrednich kosztów ośrodka informacji wykazanych w pozycji B.4 rachunku zysków i strat Funduszu, w tym odrębnie amortyzacja wraz z amortyzacją oprogramowania systemu bazy danych ośrodka informacji, wynagrodzenia wraz z narzutami, usługi obce i pozostałe koszty;

11) strukturę rodzajową kosztów informatycznej bazy danych wykazanych w pozycji B.5 rachunku zysków i strat Funduszu, w tym odrębnie amortyzacja wraz z amortyzacją oprogramowania systemu bazy danych ośrodka informacji, wynagrodzenia wraz z narzutami, usługi obce i pozostałe koszty;

12) strukturę kosztów administracyjnych wykazanych w pozycji D rachunku zysków i strat Funduszu z wyodrębnieniem struktury rodzajowej kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

13) informacje o łącznej kwocie wypłaconych przez Fundusz wynagrodzeń brutto wykazanych w pozycji D.4 rachunku zysków i strat Funduszu, z podziałem na wynagrodzenia pracowników i organów Funduszu;

14) wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń wykazanych w pozycji B.1 rachunku zysków i strat Funduszu w podziale na działy ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z uwzględnieniem:

a) odszkodowań wypłaconych jednorazowo, w tym odrębnie wypłatę jednorazowego świadczenia w wartości skapitalizowanej renty,

b) świadczeń okresowych (renty),

c) kosztów likwidacji szkód

- z wyodrębnieniem kwot odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania i świadczenia;

15) liczbę oraz wartość likwidowanych szkód oraz wypłaconych odszkodowań i świadczeń wykazanych w pozycji B.1 rachunku zysków i strat Funduszu, w podziale na lata kalendarzowe zgłoszenia szkody lub jej przejęcia przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń;

16) liczbę oraz wartość obsługiwanych rent wykazanych w pozycji B.1.2 rachunku zysków i strat Funduszu, w podziale na lata kalendarzowe zgłoszenia roszczenia o wypłatę renty;

17) strukturę rodzajową kosztów likwidacji szkód;

18) liczbę prowadzonych i zakończonych postępowań regresowych, w podziale na ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, a w przypadku regresów z tytułu szkód przejętych przez Fundusz w wyniku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń - w podziale na zakłady ubezpieczeń;

19) strukturę rodzajową kosztów windykacji regresów i kosztów windykacji opłat wykazanych w pozycji B.2 rachunku zysków i strat Funduszu:

20) liczbę stwierdzonych przez podmioty do tego obowiązane i uprawnione przypadków niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz wysokość szacowanych roszczeń z tego tytułu;

21) informacje o liczbie spraw sądowych wszczętych przeciwko Funduszowi i spraw z powództwa Funduszu oraz wielkości zgłoszonych roszczeń;

22) informacje dotyczące zwrotnej pomocy finansowej;

23) analizę stanu finansów Funduszu, stanowiącą podstawę do określenia przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych procentu składki wnoszonej przez członków Funduszu.

II. Roczna informacja dotycząca działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Informacje dotyczące działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego obejmują w szczególności:

1) Informacje o stanie środków na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym na dzień bilansowy oraz lokat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

2) Informacje o wysokości oprocentowania na dzień bilansowy:

a) środków pieniężnych gromadzonych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym,

b) depozytów terminowych utworzonych ze środków na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym,

c) pożyczek i kredytów udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

d) zwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Fundusz;

3) Informacje o rentowności lokat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

4) Informacje o wartości wpływów i wydatków zrealizowanych w roku obrotowym w podziale na wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej;

5) Informacje o liczbie podmiotów, które złożyły w roku obrotowym deklaracje składek, oraz o łącznej wartości składek wpłaconych przez te podmioty w roku obrotowym;

6) Informacje o liczbie podmiotów, które zalegają z zapłatą składek na dzień bilansowy z tytułu złożonych deklaracji;

7) Informacje o łącznym stanie należności wobec Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu kwot zadeklarowanych, lecz niewpłaconych do dnia bilansowego oraz w podziale na terminy wymagalności do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy, powyżej 1 roku;

8) Informacje o liczbie podmiotów, które posiadają nadpłatę składek na dzień bilansowy z tytułu złożonych deklaracji, oraz łącznym stanie zobowiązań Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego na dzień bilansowy z tytułu kwot nadpłaconych;

9) Informacje o liczbie dyspozycji wypłat złożonych w roku obrotowym oraz wartości środków wypłaconych z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, przypadających na poszczególnych organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, których niewypłacalności dotyczyły - w podziale na następujące tytuły:

a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,

c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu;

10) Informacje o wysokości roszczeń przekazanych w roku obrotowym Funduszowi przez marszałków województw lub wskazane przez nich jednostki, przypadających na poszczególnych organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, których niewypłacalności dotyczyły - w podziale na następujące tytuły:

a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,

c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu

- ze wskazaniem, które zostały zaspokojone, a które nie zostały zaspokojone do dnia bilansowego;

11) Informacje o łącznej wysokości roszczeń przekazanych w roku obrotowym Funduszowi i niezaspokojonych do dnia bilansowego, przez marszałków województw lub wskazane przez nich jednostki, przypadających na poszczególnych organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, których niewypłacalności dotyczyły - w podziale na następujące tytuły:

a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku, gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,

c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu

- w podziale na lata zgłoszenia roszczeń;

12) Informacje o udzielonym w roku obrotowym przez Fundusz zwrotnym finansowaniu Funduszu oraz innych pożyczkach i kredytach udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, ich wysokości i terminie, na który zostały udzielone, jak również stanie zobowiązań na dzień bilansowy, w tym z tytułu zwrotnego finansowania wraz ze wskazaniem, jaki stanowi procent lokat funduszu statutowego, w podziale na nominał i odsetki;

13) Informacje o stanie rozrachunków na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (należności/zobowiązania wewnętrzne) pomiędzy Funduszem a Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym;

14) Informacje o liczbie wniosków, o których mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, skierowanych w roku obrotowym przez Fundusz do marszałków województw o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz o zakaz wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat;

15) Informacje o strukturze rodzajowej kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego poniesione w roku obrotowym przez Fundusz, w tym koszty wynagrodzeń wraz z narzutami, koszty szkoleń, koszty usług obcych (w tym związanych z utrzymaniem systemów informatycznych, usług doradczych i prawnych, audytu bezpieczeństwa informacji) oraz koszty stałe utrzymania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

16) Informacje o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu z działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

17) Informacje o liczbie spraw sądowych wszczętych przeciwko Funduszowi dotyczących Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i spraw z powództwa Funduszu dotyczących Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz wielkości zgłoszonych roszczeń;

18) Informacje o zwiększeniach i zmniejszeniach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w okresie sprawozdawczym w podziale na:

a) zwiększenia z tytułu składek od przedsiębiorców, przychodów z lokat oraz pozostałych zwiększeń,

b) zmniejszenia z tytułu: poniesionych kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, poniesionych kosztów zwrotów wpłat lub części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, poniesionych kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez Fundusz, kosztów odsetek od udzielonych kredytów i pożyczek oraz zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz, kosztów obsługi kredytów i pożyczek, pozostałych kosztów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OBJAŚNIENIA

DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

A. 

objaśnienia do bilansu

1. W pozycji A aktywów bilansu ujmuje się wartości niematerialne i prawne, po uwzględnieniu naliczonego umorzenia oraz ewentualnych odpisów aktualizujących.
2. W pozycji B aktywów bilansu ujmuje się lokaty Funduszu, z wyjątkiem lokat funduszu pomocowego, które ujmuje się w pozycji C aktywów bilansu.
3. W pozycji B.1 aktywów bilansu ujmuje się nieruchomości przeznaczone na cele inwestycyjne. Nieruchomości wykorzystywane na własne potrzeby wykazuje się w pozycji E. Rzeczowe składniki aktywów.
4. W pozycji B.4 aktywów bilansu ujmuje się dłużne papiery wartościowe oraz inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu.
5. W pozycji B.5 aktywów bilansu ujmuje się lokaty terminowe w bankach.
6. W pozycji C.1 aktywów bilansu ujmuje się pożyczki udzielone z funduszu pomocowego, z wyodrębnieniem kapitału pożyczek oraz naliczonych odsetek.
7. W pozycji C.2 aktywów bilansu ujmuje się wyłącznie lokaty środków funduszu pomocowego do wykorzystania. W pozycji tej nie ujmuje się lokat funduszu statutowego oraz pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego.
8. W pozycji C.2.3 aktywów bilansu ujmuje się dłużne papiery wartościowe oraz inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu, z uwzględnieniem w wycenie odsetek naliczonych na dzień bilansowy.
9. W pozycji C.2.4 aktywów bilansu ujmuje się lokaty terminowe w bankach wraz z odsetkami.
10. W pozycji C.3 aktywów bilansu ujmuje się lokaty utworzone ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, uwzględniające w wycenie zarówno nominał, jak i ewentualne odsetki.
11. W pozycji D.1.1 aktywów bilansu ujmuje się kwoty składek należne od zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych oraz kwoty należne w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w tym zakresie, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej takiego zakładu ubezpieczeń.
12. W pozycji D.1.2 aktywów bilansu ujmuje się kwoty składek należnych od zakładów ubezpieczeń, przeznaczonych na fundusz pomocowy.
13. W pozycji D.1.3 aktywów bilansu ujmuje się kwoty składek należnych od zakładów ubezpieczeń przeznaczonych na informatyczną bazę danych w podziale na składki należne od zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową w dziale I oraz w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
14. W pozycji D.2 aktywów bilansu ujmuje się dochodzone regresy.
15. W pozycji D.3 aktywów bilansu ujmuje się dochodzone roszczenia z tytułu opłat.
16. W pozycji D.4.1 aktywów bilansu ujmuje się kwoty składek należne od organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych z tytułu wpłat na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
17. W pozycji D.4.2 aktywów bilansu ujmuje się pozostałe kwoty należne na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
18. W pozycji D.5 aktywów bilansu ujmuje się należności Funduszu od Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
19. W pozycji D.6 aktywów bilansu ujmuje się w szczególności należności z tytułu zwrotów odszkodowań wypłaconych przez Fundusz oraz zwroty innych kosztów likwidacji szkód, powiększone o naliczone odsetki.
20. W pozycji E aktywów bilansu ujmuje się w szczególności środki trwałe oraz środki trwałe w budowie, w wartości brutto pomniejszonej o naliczone umorzenie w przypadku środków trwałych oraz ewentualne odpisy aktualizujące. W pozycji tej nie ujmuje się nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne, które ujmuje się w pozycji B.1 aktywów bilansu.
21. W pozycji F.2 aktywów bilansu nie ujmuje się krótkoterminowych lokat, które ujmuje się odpowiednio w pozycji B lub C aktywów bilansu.
22. W pozycji A.1.3 pasywów bilansu ujmuje się fundusz z aktualizacji wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży, wycenionych według wartości godziwej. W funduszu z aktualizacji wyceny nie uwzględnia się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości tych lokat, które obciążają bezpośrednio rachunek zysków i strat.
23. W pozycji A.1.4 pasywów bilansu ujmuje się zatwierdzone nadwyżki bilansowe oraz straty bilansowe do czasu ich podziału lub pokrycia zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Członków Funduszu.
24. W pozycji A.2 pasywów bilansu ujmuje się Turystyczny Fundusz Gwarancyjny prezentujący różnicę pomiędzy aktywami i zobowiązaniami tegoż funduszu.
25. W pozycji B.1 pasywów bilansu ujmuje się szacowane kwoty zobowiązań (rezerwy ubezpieczeniowe), o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia, powiększone o koszty likwidacji szkód związane z szacowanymi zobowiązaniami, z uwzględnieniem związanych z nimi zwrotów odszkodowań, regresów oraz kosztów ich windykacji, ustalone w wysokości możliwej do uzyskania na dzień bilansowy.
26. W pozycji B.2 pasywów bilansu ujmuje się rezerwy ubezpieczeniowe inne niż rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia.
27. W pozycji D.1.1 pasywów bilansu ujmuje się w szczególności kwoty odszkodowań zatwierdzonych przez Fundusz do wypłaty z tytułu szkód z ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy.
28. W pozycji D.1.2 pasywów bilansu ujmuje się w szczególności kwoty zatwierdzonych do wypłaty szczególnych świadczeń rentowych.
29. W pozycji D.1.3 pasywów bilansu ujmuje się kwoty odszkodowań z tytułu szkód przejętych w ramach upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, zatwierdzonych przez Fundusz do wypłaty.
30. W pozycji D.2 pasywów ujmuje się w szczególności kwoty należne zakładom ubezpieczeń z tytułu likwidacji szkód i zobowiązania z tytułu ponoszonych przez Fundusz innych kosztów likwidacji szkód oraz zobowiązania wobec innych podmiotów z tytułu kosztów windykacji regresów oraz kosztów windykacji opłat.
31. W pozycji D.3 pasywów bilansu ujmuje się zobowiązania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego nie pokryte ze środków tego rachunku.
32. W pozycji D.4 ujmuje się zobowiązania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wobec Funduszu.
33. W pozycji D.5 pasywów bilansu ujmuje się zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności statutowej Funduszu nieujęte w pozycjach D.1.-D.4 pasywów bilansu, w tym zobowiązania z tytułu prowadzenia ośrodka informacji.
B. 

Objaśnienia do rachunku zysków i strat

34. W pozycji A.1.1 rachunku zysków i strat Funduszu wykazuje się kwoty składek należne od zakładów ubezpieczeń oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy.
35. W pozycji A.1.2 rachunku zysków i strat Funduszu wykazuje się kwoty składek należne od zakładów ubezpieczeń oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń, w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w tym zakresie, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej takiego zakładu ubezpieczeń.
36. W pozycji A.2 rachunku zysków i strat Funduszu wykazuje się kwoty składek należne od zakładów ubezpieczeń przeznaczonych na prowadzenie informatycznej bazy danych, obejmujące opłaty początkowe z tytułu przystąpienia do informatycznej bazy danych oraz kwoty należne okresowo z tytułu dostępu do informatycznej bazy danych.
37. W pozycji A.3 rachunku zysków i strat wykazuje się kwoty dochodzonych opłat.
38. W pozycji A.4 rachunku zysków i strat wykazuje się kwoty dochodzonych regresów oraz zwrotów odszkodowań, o których mowa w art. 11 ust. 3, art. 43 i art. 58 ustawy.
39. W pozycji A.5 rachunku zysków i strat wykazuje się kwoty dochodzone od syndyka lub likwidatora tytułem spłaty niepokrytych przez aktywa wierzytelności zakładów ubezpieczeń w upadłości lub likwidacji.
40. W pozycji A.6 rachunku zysków i strat wykazuje się przychody z oprocentowania pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego.
41. W pozycji A.7 rachunku zysków i strat wykazuje się przychody z tytułu zwrotnej pomocy finansowej udzielonej na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
42. W pozycji A.8 rachunku zysków i strat wykazuje się przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej nieujęte w pozycji A.1-A.7.
43. W pozycji B.1.1 rachunku zysków i strat wykazuje się wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, w tym wypłaty na rzecz nierezydentów w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160, z późn. zm.), dokonywane na podstawie art. 98 ust. 1 i 1a ustawy, powiększone o koszty likwidacji szkód oraz pomniejszone o otrzymane zwroty odszkodowań i zwroty kosztów likwidacji szkód.
44. W pozycji B.1.2 rachunku zysków i strat wykazuje się wypłaty szczególnych świadczeń rentowych.
45. W pozycji B.1.3 rachunku zysków i strat wykazuje się wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w tym zakresie, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej takiego zakładu ubezpieczeń, powiększone o koszty likwidacji szkód oraz pomniejszone o otrzymane zwroty odszkodowań i zwroty kosztów likwidacji szkód.
46. W pozycji B.2 rachunku zysków i strat wykazuje się koszty ponoszone w związku z dochodzeniem regresów i opłat. W pozycji tej ujmuje się w szczególności koszty wysyłki wezwań i upomnień, koszty egzekucyjne, koszty sądowe, koszty windykacji regresów i koszty windykacji opłat.
47. W pozycji B.3.1 rachunku zysków i strat wykazuje się różnice pomiędzy stanem rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia ujmowanych w pozycji B.1 pasywów bilansu na koniec oraz na początek okresu sprawozdawczego.
48. W pozycji B.3.2 rachunku zysków i strat wykazuje się różnice pomiędzy stanem pozostałych rezerw ubezpieczeniowych ujmowanych w pozycji B.2 pasywów bilansu na koniec oraz na początek okresu sprawozdawczego.
49. W pozycji B.4 rachunku zysków i strat wykazuje się koszty bezpośrednie związane z gromadzeniem danych o:
1) umowach ubezpieczeń komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej i casco;
2) zdarzeniach zgłoszonych do zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym wypadkach lub kolizjach;
3) odszkodowaniach wypłaconych z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych;
4) reprezentantach do spraw roszczeń poszczególnych zakładów ubezpieczeń - członków Funduszu.

W pozycji tej wykazuje się koszty związane bezpośrednio z rozwojem i utrzymaniem systemu informatycznego, w którym przechowywane są powyższe dane.

50. W pozycji B.5 rachunku zysków i strat ujmowane są koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań określonych w art. 102a ust. 1 ustawy.
51. W pozycji B.6 rachunku zysków i strat ujmowany jest ujemny wynik z aktualizacji odpisów i umorzeń z dochodzonych regresów, opłat i zwrotów od syndyków.
52. W pozycji B.7 rachunku zysków i strat wykazuje się pozostałe koszty działalności statutowej, w tym koszty zarządzania lokatami funduszu pomocowego i inne koszty działalności lokacyjnej, które nie pomniejszają funduszu pomocowego.
53. W pozycji D rachunku zysków i strat wykazuje się koszty administracyjne, z wyłączeniem:
1) bezpośrednich (związanych z konkretną szkodą) kosztów likwidacji szkód, które wykazuje się w pozycji B.1;
2) bezpośrednich (związanych z konkretnym regresem bądź konkretną opłatą) kosztów windykacji regresów i kosztów windykacji opłat, które wykazuje się w pozycji B.2;
3) bezpośrednich kosztów prowadzenia ośrodka informacji, które wykazuje się w pozycji В.4;
4) kosztów prowadzenia informatycznej bazy danych, które wykazuje się w pozycji B.5;
5) kosztów działalności lokacyjnej wykazywanych odpowiednio w pozycji B.7 lub E.2;
6) kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, które są potrącane ze środków tego rachunku.
54. W pozycji E.1 rachunku zysków i strat wykazuje się przychody z lokat środków funduszu statutowego, obejmujące w szczególności:
1) przychody z nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne;
2) przychody z dywidend;
3) przychody z dłużnych papierów wartościowych, obejmujące otrzymane odsetki oraz dodatnią różnicę pomiędzy skorygowaną ceną nabycia a ceną nabycia lub ceną uprzednio przeszacowaną;
4) w przypadku aktywów innych niż aktywa dostępne do sprzedaży dodatnie różnice pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia w przypadku dłużnych papierów wartościowych, ustaloną na dzień bilansowy;
5) rozwiązane odpisy aktualizujące od lokat funduszu statutowego;
6) nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi z tytułu prowadzonej działalności lokacyjnej;
7) pozostałe przychody z działalności lokacyjnej.

W pozycji tej nie wykazuje się przychodów funduszu pomocowego oraz kwot ujmowanych w funduszu z aktualizacji wyceny lokat funduszu statutowego.

55. W pozycji E.2 rachunku zysków i strat wykazuje się koszty związane z prowadzoną działalnością lokacyjną w zakresie lokat funduszu statutowego, obejmujące w szczególności:
1) koszty prowadzenia rachunków inwestycyjnych;
2) koszty utrzymania nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne;
3) koszty zarządzania lokatami funduszu statutowego;
4) w przypadku aktywów innych niż aktywa dostępne do sprzedaży - ujemne różnice między wartością godziwą a ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia w przypadku dłużnych papierów wartościowych, ustaloną na dzień bilansowy;
5) utworzone odpisy aktualizujące od lokat funduszu statutowego;
6) nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi z tytułu prowadzonej działalności lokacyjnej;
7) ujemną różnicę pomiędzy skorygowaną ceną nabycia a ceną nabycia lub ceną uprzednio przeszacowaną;
8) pozostałe koszty prowadzonej działalności lokacyjnej.
56. W pozycji F.1 rachunku zysków i strat wykazuje się przychody nieujęte w pozycjach A i E.1, w tym:
1) pozostałe przychody finansowe;
2) pozostałe przychody operacyjne, z uwzględnieniem rozwiązanych odpisów aktualizujących od należności, dodatniego wyniku ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
57. W pozycji F.2 rachunku zysków i strat wykazuje się koszty nieujęte w pozycjach B, D, E.2 i F, w tym:
1) pozostałe koszty finansowe;
2) pozostałe koszty operacyjne, z uwzględnieniem tworzonych odpisów aktualizujących od należności, ujemnego wyniku ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
C. 

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych Funduszu (z wyłączeniem środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego)

58. W pozycji A.1.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się kwoty składek otrzymanych od zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy.
59. W pozycji A.1.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się kwoty składek otrzymane od zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów ubezpieczeń w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń.
60. W pozycji A.1.3 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się kwoty składek otrzymane od zakładów ubezpieczeń przeznaczonych na prowadzenie informatycznej bazy danych.
61. W pozycji A.1.4 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wpływy z tytułu opłat.
62. W pozycji A.1.5 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się otrzymane regresy oraz zwroty odszkodowań, o których mowa w art. 11 ust. 3, art. 43 i art. 58 ustawy.
63. W pozycji A.1.6 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się kwoty otrzymane od syndyka lub likwidatora tytułem spłaty wierzytelności zakładów ubezpieczeń w upadłości lub likwidacji.
64. W pozycji A.1.7 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wpływy z tytułu zwrotów odszkodowań i świadczeń, wypłaconych na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 3, ust. 1a i 2 ustawy, oraz zwrotów kosztów likwidacji szkód.
65. W pozycji A.1.8 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wpływy z odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego. W pozycji tej nie ujmuje się zwrotów udzielonych pożyczek, które prezentuje się w działalności inwestycyjnej.
66. W pozycji A.1.9 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wpływy z tytułu zwrotu pomocy finansowej udzielonej Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu. W pozycji tej ujmuje się zarówno zwrot nominału oraz otrzymane odsetki.
67. W pozycji A.1.10 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się kwoty otrzymane tytułem działalności statutowej nieujęte w pozycjach A.1.1-A.1.9.
68. W pozycji A.2.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się kwoty wydatkowane z tytułu rozliczenia wpłaconych przez zakłady ubezpieczeń składek przeznaczonych na fundusz statutowy.
69. W pozycji A.2.2.a sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, w tym wypłaty na rzecz nierezydentów w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe, dokonywane na podstawie art. 98 ust. 1 i 1a ustawy oraz wydatki z tytułu likwidacji szkód.
70. W pozycji A.2.2.b sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wypłaty świadczeń z tytułu szczególnych świadczeń rentowych.
71. W pozycji A.2.2.c sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wypłaty odszkodowań i świadczeń dokonane na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy oraz wydatki z tytułu likwidacji szkód.
72. W pozycji A.2.3 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wydatki związane z dochodzeniem regresów i opłat.
73. W pozycji A.2.4 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wydatki związane z prowadzeniem ośrodka informacji, w tym wydatki na nabycie rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych ośrodka informacji.
74. W pozycji A.2.5 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wydatki związane z prowadzeniem informatycznej bazy danych, w tym wydatki na nabycie rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych informatycznej bazy danych.
75. W pozycji A.2.7 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wydatki związane z obsługą Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w tym wydatki na rozwój systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
76. W pozycji B.1.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności wpływy z odsetek od lokat terminowych w bankach, dłużnych papierów wartościowych i udzielonych pożyczek z funduszu statutowego.
77. W pozycji B.1.3 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wpływy ze sprzedaży lokat funduszu statutowego oraz wpływy z wykupu dłużnych papierów wartościowych funduszu statutowego.
78. W pozycji B.1.4 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności wpływy czynszów, dywidend, jak również otrzymane zwroty udzielonych pożyczek z funduszu statutowego. W pozycji tej nie ujmuje się wykupu dłużnych papierów wartościowych funduszu statutowego, który jest wykazywany w pozycji B.1.3.
79. W pozycji B.1.5 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności wpływy z odsetek z lokat terminowych w bankach i dłużnych papierów wartościowych stanowiących lokaty funduszu pomocowego.
80. W pozycji B.1.7 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wpływy ze sprzedaży lokat funduszu pomocowego oraz wpływy z wykupu dłużnych papierów wartościowych funduszu pomocowego. W pozycji tej nie ujmuje się zwrotów pożyczek funduszu pomocowego, które są wykazywane w pozycji B.1.6.
81. W pozycji B.1.8 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności wpływy z czynszów i dywidend. W pozycji tej nie ujmuje się wykupu dłużnych papierów wartościowych funduszu pomocowego, który jest wykazywany w pozycji B.1.7.
82. W pozycji B.2.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się wydatki na nabycie rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem wydatków na składniki majątku ośrodka informacji, które są wykazywane w pozycji A.2.5 oraz A.2.6.
83. W pozycji B.2.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności pobrane prowizje maklerskie i opłaty za zakup lokat funduszu statutowego.
84. W pozycji В.2.3 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności wydatki związane z prowadzeniem rachunków inwestycyjnych, pobrane opłaty za zarządzanie lokatami funduszu statutowego i wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych.
85. W pozycji B.2.5 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności pobrane prowizje maklerskie i opłaty za zakup lokat funduszu pomocowego.
86. W pozycji B.2.6 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności wydatki związane z prowadzeniem rachunków inwestycyjnych, pobrane opłaty za zarządzanie lokatami funduszu pomocowego i wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych.
87. W pozycji C.1.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności otrzymane od zakładów ubezpieczeń składki przeznaczone na fundusz pomocowy.
88. W pozycji C.2.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazuje się w szczególności wydatki z tytułu rozliczenia składek wpłaconych przez zakłady ubezpieczeń na fundusz pomocowy.
D. 

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

89. W pozycji A.1.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się kwoty składek otrzymanych od organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
90. W pozycji A.1.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się zwroty kwot wypłaconych marszałkom województwa lub wskazanym przez nich podmiotom z tytułu pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej.
91. W pozycji A.1.3 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się kwoty uzyskane z roszczeń dochodzonych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
92. W pozycji A.1.4 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się kwoty uzyskane z roszczeń dochodzonych na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
93. W pozycji A.2.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się wydatki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej.
94. W pozycji A.2.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się zwroty lub częściowe zwroty wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana.
95. W pozycji A.2.3 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się kwoty, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
96. W pozycji B.1.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się kwoty, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
97. W pozycji B.1.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się kwoty otrzymane z tytułu przychodów, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w zakresie odsetek depozytów terminowych.
98. W pozycji B.1.3 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się kwoty odsetek otrzymane z tytułu przychodów, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, dotyczące obligacji skarbowych.
99. W pozycji B.1.4 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się kwoty zrealizowane z tytułu przychodów, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w tym z tytułu wykupów obligacji skarbowych.
100. W pozycji C.1.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się kwoty otrzymane tytułem pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
101. W pozycji C.1.2 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się kwoty otrzymane tytułem zwrotnego finansowania, o którym mowa w art. 34 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
102. W pozycji C.2.1 sprawozdania z przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wykazuje się spłaty udzielonych pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W pozycji tej nie wykazuje się zapłaconych odsetek oraz kosztów obsługi kredytów i pożyczek, które wykazuje się w pozycji C.2.2.
ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI

WYKAZYWANYCH W KWARTALNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Informacje zawarte w kwartalnym sprawozdaniu z działalności Funduszu obejmują dane dotyczące działalności statutowej, gospodarki finansowej, charakterystyki oraz organizacji Funduszu:
1) strukturę przychodów Funduszu z działalności statutowej, w podziale na:
a) przychody ze składek zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w podziale na te ubezpieczenia i w podziale na zakłady ubezpieczeń,
b) przychody ze składek zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w tym zakresie, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej takiego zakładu ubezpieczeń, w podziale na zakłady ubezpieczeń,
c) przychody ze składek zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4 ustawy, w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w tym zakresie, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej takiego zakładu ubezpieczeń, w podziale na zakłady ubezpieczeń,
d) przychody ze składek zakładów ubezpieczeń przeznaczonych na prowadzenie informatycznej bazy danych w podziale na działy ubezpieczeń oraz zakłady ubezpieczeń,
e) wpływy z tytułu opłat,
f) wpływy z tytułu regresów,
g) dochody ze źródeł, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 6-9 ustawy, w podziale na poszczególne źródła dochodów,
h) pozostałe dochody;
2) strukturę kosztów Funduszu dotyczącą działalności statutowej, w podziale na:
a) wypłaty odszkodowań i świadczeń w podziale na ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w tym wypłaty na rzecz nierezydentów w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe, dokonywane na podstawie art. 98 ust. 1 i 1a ustawy,
b) wypłaty odszkodowań i świadczeń w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, w zakresie określonym w art. 98 ust. 2 ustawy, w podziale na działy ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oraz w podziale na ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 ustawy,
c) wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe,
d) koszty likwidacji szkód,
e) koszty windykacji opłat,
f) koszty windykacji regresów,
g) koszty prowadzenia ośrodka informacji,
h) koszty prowadzenia informatycznej bazy danych;
3) strukturę przychodów i kosztów działalności lokacyjnej;
4) strukturę kosztów administracyjnych Funduszu, z wyodrębnieniem kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
5) strukturę pozostałych przychodów i kosztów;
6) informacje o udzielonej zwrotnej pomocy finansowej, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy;
7) liczbowe zestawienie spraw, w tym:
a) liczbę zlikwidowanych szkód oraz odszkodowań i świadczeń wypłaconych w związku z upadłością zakładu ubezpieczeń lub w związku z niespełnieniem przez podmioty do tego obowiązane obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, albo świadczeń wypłaconych z tytułu szkód wyrządzonych przez posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, których tożsamości nie ustalono,
b) liczbę stwierdzonych przez podmioty obowiązane i uprawnione przypadków niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy,
c) liczbę prowadzonych i zakończonych postępowań regresowych,
d) liczbę prowadzonych postępowań w sprawie szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe w podziale na sprawy:
- zgłoszone w okresie sprawozdawczym,
- zakończone przyznaniem przez Fundusz roszczenia,
- zakończone odmową przyznania roszczenia przez Fundusz,
- w toku na koniec okresu;
8) zagadnienia organizacyjne i kadrowe:
a) władze Funduszu,
b) strukturę organizacyjną Funduszu,
c) liczbę zatrudnionych;
9) analizę stanu finansów Funduszu będącą podstawą do określenia przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych procentu składki wnoszonej przez członków Funduszu;
10) szczegółową strukturę aktywów i pasywów funduszu pomocowego, w podziale na środki funduszu pomocowego wykorzystanego oraz funduszu pomocowego do wykorzystania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.541

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczególne zasady rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Data aktu: 19/03/2020
Data ogłoszenia: 27/03/2020
Data wejścia w życie: 28/03/2020