Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków.

Dz.U.20.518
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków
Na podstawie art. 289 ust. 11 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków (Dz. U. z 2017 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dla banków, które w pierwszym dniu kwartału, za który jest należna składka, były uczestnikami systemu ochrony instytucjonalnej, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449), przy wyliczaniu składki zgodnie z ust. 2, jest stosowana ulga polegająca na obniżeniu o 80% całkowitej wagi ryzyka, o której mowa w ust. 1, zgodnie z częścią A pkt 6 lub częścią B pkt 3 załącznika do rozporządzenia.";

2) w załączniku do rozporządzenia:
a) w części A:
w pkt 1, dla wskaźnika "Wskaźnik jakości kredytów", w kolumnie "WZÓR/OPIS", definicja "kredyty zagrożone" otrzymuje brzmienie:

"kredyty zagrożone:

– dla podmiotów stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - aktywa finansowe dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (Faza 3), w przypadku wystąpienia jednego lub więcej zdarzeń, o których mowa w Załączniku A MSSF9;

– dla podmiotów stosujących Polskie Standardy Rachunkowości (PSR) - ekspozycje kredytowe zakwalifikowane do grupy zagrożonych.",

w pkt 6 w ppkt 1 definicja "Ui" otrzymuje brzmienie:

"Ui = procentowy poziom ulgi z tytułu przynależności banku "i" do systemu ochrony instytucjonalnej (IPS). Przyjmuje wartość 80% dla banków, które w pierwszym dniu kwartału, za który należna jest składka, należały do IPS, oraz wartość 0 dla pozostałych banków.",

b) w części B w pkt 3 w ppkt 1 definicja "Ui" otrzymuje brzmienie:

"Ui = procentowy poziom ulgi z tytułu przynależności banku "i" do systemu ochrony instytucjonalnej (IPS). Przyjmuje wartość 80% dla banków, które w pierwszym dniu kwartału, w którym Rada Funduszu zobowiązała podmioty do wniesienia składek nadzwyczajnych, należały do IPS, oraz wartość 0 dla pozostałych banków.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1495, 1655, 1798, 2020 i 2217.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.518

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków.
Data aktu: 23/03/2020
Data ogłoszenia: 24/03/2020
Data wejścia w życie: 01/04/2020