Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2020.483
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) normy uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
2) szczegółowe zasady dostępu do uzbrojenia, jego przyznawania i użytkowania przez funkcjonariuszy.
§  2. 
1.  Normy uzbrojenia i wyposażenia przysługującego funkcjonariuszowi są określone w załączniku do rozporządzenia.
2.  Sprzęt ochrony specjalnej, optyczny i specjalistyczny, niewymieniony w załączniku do rozporządzenia, przyznaje się według potrzeb, w zależności od sposobu realizacji zadań.
§  3. 
1.  Uzbrojenie dla Szefa SKW przyznaje się na podstawie decyzji o powołaniu na stanowisko. Przepisów § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 nie stosuje się.
2.  Uzbrojenie niezbędne do wykonywania czynności służbowych przyznaje się na wniosek funkcjonariusza o przyznanie uzbrojenia albo z urzędu przez organy, o których mowa w ust. 3.
3.  Organami właściwymi do przyznawania uzbrojenia są:
1) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego - swoim zastępcom, kierownikom jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz bezpośrednio podległym funkcjonariuszom;
2) kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego - podległym funkcjonariuszom;
3) kierownik jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej w sprawach bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych niż Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa - funkcjonariuszom kierowanym do realizacji tych zadań.
§  4. 
1.  Warunkiem przyznania uzbrojenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego przez komisję złożoną z przedstawicieli komórki Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej do spraw uzbrojenia.
2.  Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
3.  Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości:
1) przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128) dotyczących przestępstw odnoszących się do uzbrojenia;
2) przepisów regulujących zasady użycia i wykorzystania broni palnej przez funkcjonariuszy oraz postępowania w przypadku jej użycia, wykorzystania lub utraty;
3) zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią palną;
4) zasad noszenia oraz przechowywania broni palnej;
5) budowy i zasad działania broni palnej.
4.  Praktyczna część egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności rozkładania, składania, ładowania i rozładowywania broni palnej oraz przestrzegania zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną.
5.  W przypadku przyznania broni palnej innego rodzaju niż dotychczas przyznana funkcjonariusz zdaje wyłącznie egzamin z części praktycznej.
§  5. 
1.  Dostęp do uzbrojenia przechowywanego w magazynach uzbrojenia, magazynach broni palnej, pomieszczeniach służbowych, depozycie oraz w miejscu zamieszkania posiadają wyłącznie upoważnieni funkcjonariusze.
2.  Przechowywanie broni palnej oraz amunicji w pomieszczeniu służbowym lub miejscu zamieszkania jest dopuszczalne na podstawie odrębnego zezwolenia, wydanego przez organ właściwy do przyznawania uzbrojenia, o którym mowa w § 3 ust. 3, po uprzednim komisyjnym sprawdzeniu spełniania warunków do ich przechowywania.
3.  Funkcjonariusz oddaje uzbrojenie do depozytu w przypadku nieobecności w miejscu, o którym mowa w ust. 2, trwającej dłużej niż 30 dni.
§  6. 
1.  Funkcjonariusz, któremu wydano uzbrojenie:
1) nosi uzbrojenie wyłącznie w przypadkach określonych przez przełożonego;
2) zabezpiecza uzbrojenie przed utratą lub zniszczeniem;
3) przestrzega zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z uzbrojeniem;
4) niezwłocznie deponuje uzbrojenie po zakończeniu zadań służbowych;
5) prowadzi bieżącą obsługę techniczną broni palnej.
2.  Funkcjonariusz:
1) nie wynosi uzbrojenia bez zgody przełożonego poza obiekty służbowe;
2) nie przenosi broni palnej w stanie niezabezpieczonym z nabojem wprowadzonym do komory nabojowej;
3) nie udostępnia przyznanego uzbrojenia innym nieupoważnionym osobom;
4) nie dokonuje samowolnie przeróbek i napraw uzbrojenia.
§  7.  Uzbrojenie użytkuje się wyłącznie podczas wykonywania zadań służbowych oraz szkoleń, zgodnie z jego przeznaczeniem.
§  8.  Funkcjonariusz niezwłocznie rozlicza się z pobranego uzbrojenia w przypadku zwolnienia ze służby, zawieszenia w czynnościach służbowych lub na polecenie przełożonego.
§  9.  Uzbrojenie i wyposażenie przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych jest użytkowane do czasu rozliczenia się z przyznanego uzbrojenia lub wyposażenia.
§  10.  Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1290).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

NORMY UZBROJENIA I WYPOSAŻENIA

Typ uzbrojenia lub wyposażenia J.m. Ilość
I. UZBROJENIE
Broń palna:
1) pistolet/rewolwer szt. według potrzeb
2) pistolet sygnałowy szt. według potrzeb
3) pistolet maszynowy szt. według potrzeb
4) karabin/karabinek szt. według potrzeb
5) strzelba gładkolufowa szt. według potrzeb
Amunicja (zgodnie z przyznaną bronią palną) - do pistoletu - pełne załadowanie magazynków będących w komplecie;

- w pozostałych przypadkach - według potrzeb

II. WYPOSAŻENIE
Środki przymusu bezpośredniego:
1) chemiczny środek obezwładniający w postaci: ręcznych miotaczy substancji obezwładniających oraz innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających szt. według potrzeb
2) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, szt. według potrzeb
3) wkłady do środków i przedmiotów wymienionych w pkt II. 1 i 2 szt. według potrzeb
4) kajdanki zespolone oraz zakładane na ręce lub nogi szt. według potrzeb
5) pałka służbowa szt. według potrzeb
6) pies służbowy szt. według potrzeb
7) pociski niepenetracyjne szt. według potrzeb
8) pojazd służbowy szt. według potrzeb
Sprzęt ochrony specjalnej:
1) hełm kuloodporny szt. według potrzeb
2) kamizelka kuloodporna szt. według potrzeb
3) maska przeciwgazowa szt. według potrzeb
4) odzież ochronna szt. według potrzeb
5) okulary strzeleckie szt. według potrzeb
6) ochronnik słuchu szt. według potrzeb
Sprzęt optyczny:
1) lornetka szt. według potrzeb
2) celownik szt. według potrzeb
3) urządzenie noktowizyjne szt. według potrzeb
4) urządzenie termowizyjne szt. według potrzeb
5) dalmierz szt. według potrzeb
6) wskaźnik laserowy do broni szt. według potrzeb
Sprzęt specjalistyczny:
1) okulary ochronne szt. według potrzeb
2) kamizelka taktyczna szt. według potrzeb
3) kompas szt. według potrzeb
4) latarka szt. według potrzeb
5) ręczny detektor do wykrywania metali szt. według potrzeb
6) przyrządy rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych szt. według potrzeb

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020