Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawki uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

Dz.U.20.48
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawki uposażenia zasadniczego w tych grupach.
2.  Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawki uposażenia zasadniczego w tych grupach określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby oraz o 1% za każdy następny rok służby do wysokości 35% po 35 latach służby.
2.  Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu stanowi stawka uposażenia zasadniczego odpowiadająca przyznanej grupie zaszeregowania stanowiska służbowego.
3.  Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1616 oraz z 2003 r. poz. 623).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.
ZAŁĄCZNIK 

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY AGENCJI WYWIADU I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH

Grupa zaszeregowania Stawka uposażenia zasadniczego w złotych
A 10 200
B 9 600
C1 7 800
C2 7 500
D1 7 200
D2 6 800
E1 6 100
E2 5 800
F1 5 600
F2 5 400
G1 5 100
G2 5 000
H1 4 900
H2 4 800
I1 4 700
I2 4 600
J1 4 500
J2 4 400
K1 4 300
K2 4 200
L1 3 800
L2 3 700
M1 3 600
M2 3 500
N1 3 400
N2 3 300
ZZ 2 000

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.48 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawki uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.
Data aktu: 31/03/2004
Data ogłoszenia: 13/01/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2004, 17/04/2004