Wojskowa Inspekcja Sanitarna.

Dz.U.2020.432
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej
Na podstawie art. 22j ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322 i 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) siedziby i właściwość miejscową organów, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanej dalej "ustawą", oraz tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną;
2) wzór legitymacji służbowej organów, o których mowa w art. 22b ust. 1 ustawy;
3) wykaz dodatkowych kwalifikacji mających zastosowanie w realizacji zadań Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.
§  2. 
1.  Siedzibami organów, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 3 ustawy, są Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Nowy Dwór Mazowiecki i Wrocław.
2.  Właściwość miejscowa organów, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 3 ustawy, obejmuje dla:
1) komendanta i wojskowych inspektorów sanitarnych wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej w Bydgoszczy - obszar województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego oraz powiatów: drawskiego, wałeckiego i szczecineckiego;
2) komendanta i wojskowych inspektorów sanitarnych wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej w Gdyni - obszar województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego, z wyłączeniem powiatów: drawskiego, wałeckiego i szczecineckiego oraz okręty Marynarki Wojennej;
3) komendanta i wojskowych inspektorów sanitarnych wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej w Krakowie - obszar województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;
4) komendanta i wojskowych inspektorów sanitarnych wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej - Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim - obszar województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, oraz jednostek wojskowych realizujących zadania poza granicami państwa;
5) komendanta i wojskowych inspektorów sanitarnych wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej we Wrocławiu - obszar województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego.
§  3. 
1.  Przed przystąpieniem do bieżącego nadzoru sanitarnego, analizy i oceny sytuacji epidemicznej oraz stanu sanitarnohigienicznego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej zawiadamiają właściwego dowódcę (dyrektora, szefa, komendanta, kierownika) jednostki lub podmiotu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy, albo osoby, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy, wobec których podejmowane są czynności nadzorcze, o zakresie realizowanych czynności.
2.  Z realizowanych czynności kontrolnych i nadzorczych sporządza się protokół, który zawiera co najmniej:
1) datę, czas i miejsce czynności;
2) nazwę jednostki lub podmiotu albo osoby, których dotyczą czynności;
3) stopień, imię i nazwisko osoby dokonującej czynności oraz nazwę organu podejmującego czynności;
4) przebieg czynności, ustalenia oraz w razie potrzeby zalecenia organu Wojskowej Inspekcji Sanitarnej wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji;
5) termin poinformowania organu Wojskowej Inspekcji Sanitarnej o wykonaniu zaleceń, o ile zostały sformułowane;
6) pieczęć urzędową organu i podpis osoby dokonującej czynności oraz pieczęć i podpis osoby reprezentującej jednostkę lub podmiot albo osoby, których dotyczą czynności.
3.  Protokół, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się właściwemu dowódcy (dyrektorowi, szefowi, komendantowi, kierownikowi) jednostki lub podmiotu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy, albo osobie, o której mowa w art. 22a ust. 2 ustawy, wobec których są podejmowane czynności nadzorcze.
§  4. 
1.  Badania próbek, pomiary i analizy, w zakresie określonym przez organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, wykonują laboratoria i pracownie wyodrębnione w strukturze WOMP.
2.  W przypadku braku możliwości wykonania badań próbki lub pomiarów przez laboratorium WOMP, badania takie lub pomiary mogą być wykonane, na rzecz WOMP, w innym laboratorium akredytowanym w zakresie danej lub danych metod badawczych zgodnie z normą odnoszącą się do ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
3.  Do pobierania i badania próbek stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 27b ust. 6 ustawy.
§  5.  O wydawanych decyzjach organy, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, powiadamiają niezwłocznie przełożonych kontrolowanej jednostki organizacyjnej, podmiotu albo osoby, o których mowa w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.
§  6.  Dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w art. 22c ust. 2 i ust. 3 pkt 2, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  7.  Wzór legitymacji służbowej organów Wojskowej Inspekcji Sanitarnej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r. 1
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

DODATKOWE KWALIFIKACJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADAŃ WOJSKOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

1. Dla wojskowych inspektorów sanitarnych, którzy są lekarzami lub lekarzami dentystami:
1) uzyskanie w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach specjalizacji lekarskiej, lekarsko-dentystycznej lub ukończenie studiów podyplomowych w jednym z poniższych zakresów:
a) analityka medyczna,
b) chirurgia ogólna,
c) choroby wewnętrzne,
d) choroby zakaźne,
e) diagnostyka laboratoryjna,
f) dermatologia i wenerologia,
g) endokrynologia,
h) epidemiologia,
i) higiena i epidemiologia,
j) laryngologia,
k) medycyna kolejowa,
l) medycyna lotnicza,
m) medycyna morska i tropikalna,
n) medycyna pracy,
o) medycyna przemysłowa,
p) medycyna ratunkowa,
q) medycyna rodzinna,
r) medycyna sądowa,
s) medycyna sportowa,
t) medycyna transportu,
u) mikrobiologia,
v) okulistyka,
w) onkologia,
x) organizacja ochrony zdrowia,
y) położnictwo i ginekologia,
z) psychiatria,
aa) pulmonologia,
bb) radiologia,
cc) toksykologia,
dd) zdrowie publiczne, lub
2) posiadanie stopnia naukowego w dziedzinie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.
2. Dla wojskowych inspektorów sanitarnych, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny:
1) odbycie specjalizacji mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, w dziedzinie pielęgniarstwa lub ukończenie studiów podyplomowych w jednym z poniższych zakresów:
a) analityka medyczna,
b) bromatologia,
c) bezpieczeństwo i higiena pracy,
d) diagnostyka laboratoryjna,
e) epidemiologia,
f) epizootiologia i administracja weterynaryjna,
g) fizyka medyczna,
h) genetyka,
i) higiena pracy,
j) higiena radiacyjna i radiologia,
k) higiena środowiska,
l) higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
m) higiena żywności i żywienia,
n) mikrobiologia,
o) ochrona środowiska,
p) organizacja ochrony zdrowia,
q) organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
r) pielęgniarstwo epidemiologiczne,
s) pielęgniarstwo chirurgiczne,
t) pielęgniarstwo psychiatryczne,
u) pielęgniarstwo rodzinne,
v) pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących,
w) pielęgniarstwo zachowawcze,
x) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
y) promocja zdrowia,
z) radiologia i diagnostyka obrazowa,
aa) radiologia i pomiary promieniowania,
bb) toksykologia,
cc) toksykologia żywności,
dd) weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna,
ee) zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia,
ff) zarządzanie kryzysowe,
gg) zdrowie publiczne,
hh) zdrowie środowiskowe, lub
2) uzyskanie stopnia naukowego w jednym z poniższych zakresów:
a) nauk medycznych,
b) nauk o zdrowiu,
c) nauk weterynaryjnych,
d) nauk rolniczych w dziedzinie biotechnologii, ochrony i kształtowania środowiska, technologii żywności i żywienia.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ ORGANÓW WOJSKOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną (Dz. U. poz. 872 oraz z 2015 r. poz. 810), które na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 322 i 374) traci moc z dniem 15 marca 2020 r.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020