Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Dz.U.20.429
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
Na podstawie art. 363 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) Prezesa Centrum Łukasiewicz;

10) dyrektora instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.",

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1-8," zastępuje się wyrazami "Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1-10,";
2) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek składa się w terminie do dnia 15 lipca.",

b) w ust. 4 w pkt 1 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i oraz j w brzmieniu:

"i) Radę Centrum Łukasiewicz - w przypadku gdy wnioskodawcą jest Prezes Centrum Łukasiewicz,

j) radę instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz i Prezesa Centrum Łukasiewicz - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu;";

3) w § 8:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dane osiągnięcie, o którym mowa w § 2, może być przedmiotem wniosku, jeżeli zostało uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Osiągnięcie to może być przedmiotem wniosku tylko raz.",

b) w ust. 5 i 6 skreśla się wyrazy ", w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody";
4) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister przyznaje nagrody w terminie do dnia 15 stycznia.".

§  2.  W roku 2020 do przyznawania nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej lub za całokształt dorobku z inicjatywy własnej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Wnioski o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2255).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.429

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
Data aktu: 12/03/2020
Data ogłoszenia: 13/03/2020
Data wejścia w życie: 14/03/2020