Warunki otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

Dz.U.2020.401
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe
Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, zwanych dalej "zadaniami zleconymi";
2) wysokość i sposób obliczania dodatkowego wynagrodzenia;
3) tryb wypłacania dodatkowego wynagrodzenia.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) kwota bazowa - kwotę ustaloną dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w ustawie budżetowej;
2) obsługa - sprawdzenie, w każdym dniu używania sprzętu transportowego, sprawności technicznej tego sprzętu oraz stanu technicznego jego zespołów i podzespołów, ze szczególnym uwzględnieniem układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy;
3) przełożony właściwy w sprawach osobowych - Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego, miejskiego lub rejonowego Policji, dyrektora instytutu badawczego, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub komendanta szkoły policyjnej.
§  3. 
1.  Za każdy dzień wykonywania zadań zleconych na piśmie przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub osobę przez niego upoważnioną policjantowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za:
1) obsługę transportera opancerzonego, miotacza wody lub gazu, ciężkiego sprzętu budowlanego, autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych na podwoziu samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t - w wysokości 0,25% kwoty bazowej;
2) ręczne mycie sprzętu transportowego określonego w pkt 1 - w wysokości 0,50% kwoty bazowej;
3) obsługę łodzi motorowej - w wysokości 0,30% kwoty bazowej;
4) bieżącą konserwację agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20 kVA - w wysokości 0,20% kwoty bazowej;
5) przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie zgodnie z instrukcją obsługi oraz zakonserwowanie agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20 kVA - w wysokości 2% kwoty bazowej.
2.  Za wykonywanie zadań zleconych na piśmie przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub osobę przez niego upoważnioną, określonych w programie lub projekcie realizowanym przez Policję z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji, policjantowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§  4.  Dodatkowe wynagrodzenie za zadania zlecone, o których mowa w § 3:
1) ust. 1 - jest obliczane jako iloczyn liczby dni wykonywania zadań zleconych oraz stawki dodatkowego wynagrodzenia, przysługującej za każdy dzień wykonywania zadań zleconych, wyrażonej jako procent kwoty bazowej;
2) ust. 2 - jest określone w umowie wykonawczej do programu lub projektu realizowanego przez Policję z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub środków pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji, albo w umowie o zarządzaniu tym programem lub projektem, albo w innym dokumencie poświadczonym przez instytucję zarządzającą tym programem lub projektem.
§  5.  Dodatkowe wynagrodzenie policjanta wykonującego zadania zlecone oblicza się odrębnie dla każdego rodzaju zadania, o którym mowa w § 3.
§  6.  Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się na podstawie:
1) imiennej listy, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub upoważnioną przez niego osobę, w terminie do końca każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - za zadania zlecone, o których mowa w § 3 ust. 1;
2) dokumentu wystawionego przez instytucję zarządzającą programem lub projektem, poświadczającego zrealizowanie przez policjanta jego zadań wynikających z programu lub projektu, niezwłocznie po otrzymaniu przez Policję środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych albo środków pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji - za zadania zlecone, o których mowa w § 3 ust. 2.
§  7.  Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. poz. 456).
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
1 Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.401 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.
Data aktu: 19/12/2011
Data ogłoszenia: 11/03/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2012