Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.20.359
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Pro gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";";

2) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przyznanej za sporządzenie dokumentacji przyrodniczej dla siedliska, które jest położone na działce rolnej, dla której obszaru w całości ustanowiono plan ochrony albo plan zadań ochronnych, ustala się zgodnie z ust. 2, jednakże w wysokości pomniejszonej o 10%.";

3) w § 19 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo -klimatycznej rolnik lub zarządca składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu będącego własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, do które go ubiega się o przyznanie tej płatności.";

4) w § 21:
a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku gdy ekspert przyrodniczy w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, lub doradca rolnośrodowiskowy w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wskazał, że grunty zadeklarowane przez rolnika lub zarządcę w ramach danego zobowiązania nie są położone na obszarze, dla którego został ustanowiony plan ochrony lub plan zadań ochronnych, a Agencja ustali, że grunty te są położone na obszarze, dla którego zo stał ustanowiony plan ochrony lub plan zadań ochronnych, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika lub zarządcę do złożenia:

1) poprawionego, zgodnie z ustaleniami Agencji, oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 3,

2) kopii pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 12 ust. 5a, jeżeli wymogi realizowanego wariantu są sprzeczne z ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000 działaniami fakultatywnymi określonymi w planie ochrony lub w planie zadań ochronnych - w przypadku wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 innych niż wariant 4.7.,

3) informacji, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy w wyniku poprawionego, zgodnie z ustaleniami Agencji, oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 3:

a) do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub pkt 2, lub

b) wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub pkt 2, uległy zmianie

- w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Czynność, o której mowa w ust. 1, 2, 4b, 4c, 4d, 5 lub 5a, dokonaną do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, uważa się za dokonaną w terminie.";

5) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, zaznacza również:

1) obiekty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z 2016 r. poz. 348, z 2017 r. poz. 523 i 1717, z 2018 r. poz. 535 oraz z 2020 r. poz. 329), znajdujące się na użytkach rolnych będących w jego posiadaniu;

2) granice działek rolnych, do których nie ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.";

6) w § 33:
a) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. W przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 5a, rolnik lub zarządca:

1) uzupełnia lub poprawia plan działalności rolnośrodowiskowej, w szczególności w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 pkt 2, lub ust. 3 pkt 3, 3a lub 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

2) jest obowiązany do posiadania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji przyrodniczej, w szczególności w zakresie wymogów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 - w przypadku wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 innych niż wariant 4.7.,

3) składa do kierownika biura powiatowego Agencji oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności rolnośrodowiskowej, a w przypadku wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 innych niż wariant 4.7. - również o posiadaniu uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji przyrodniczej

- najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.",

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. W przypadku niedokonania w terminie czynności:

1) o której mowa w § 21 ust. 2 lub ust. 5a pkt 3, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za realizację wariantu, w ramach którego mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub pkt 2, przysługuje rolnikowi lub zarządcy w wysokości zmniejszonej o 50%;

2) o których mowa w ust. 10, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za rok, w którym stwierdzono uchybienie, o którym mowa w ust. 10, podlega zwrotowi w części stanowiącej 30% wysokości tej płatności;

3) o których mowa w ust. 10a, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za rok, w którym stwierdzono wystąpienie okoliczności, o której mowa w § 21 ust. 5a, za realizację wariantu, którego ta okoliczność dotyczy, podlega zwrotowi w części stanowiącej 30% wysokości tej płatności.",

c) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1-3, 5, 8, 9d, ust. 11 pkt 1 i ust. 13, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolno-środowi skowo-klimatyczna w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie, jest zmniejszana, a w przypadku uchybienia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 11 pkt 3 - podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik lub zarządca otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.";

7) w § 34a w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w lp. 1, 14-16 i 25 - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%;";

8) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I. Wymogi dotyczące stosowania nawozów ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Niestosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż

170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych - art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310).

1. Stwierdzono zastosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Obszar gruntów ornych objęty zobowiązaniem w ramach pakietu 1.

w pierwszym roku jego realizacji. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantu 2.1. oraz pakietu 4. i 5.

80% 1,25 - - 100%
9) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone dodaje się lp. 25 w brzmieniu:
25 Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 1 października, lecz do dnia 15 października 10% 1,25 - - 13%
§  2.  Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami:
1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§  3.  Do przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), podjętego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie wariantów pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w kolejnych latach realizacji tego zobowiązania oraz do zwrotu tej płatności stosuje się przepisy § 21 i § 33 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.359

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 27/02/2020
Data ogłoszenia: 05/03/2020
Data wejścia w życie: 15/03/2020