Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dz.U.20.334
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 19 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2
Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2256) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) technologiach kompensacyjnych i asystujących - należy przez to rozumieć technologie, których uruchomienie lub zastosowanie umożliwia lub ułatwia osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 i 2473) korzystanie z produktów lub usług;

8) uniwersalnym projektowaniu - należy przez to rozumieć uniwersalne projektowanie w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.";

2) w § 4 w ust. 1 w pkt 9 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12k ust. 1";

3) w § 5:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 6 ust. 1 i 3, § 8 ust. 1, § 10 ust. 1, § 12a ust. 1, § 12c ust. 1, § 12e ust. 1, § 12g ust. 1, § 12j ust. 1 oraz § 12k ust. 1, przeznaczona na usługi świadczone dla przedsiębiorców, może stanowić pomoc publiczną na szkolenia lub na usługi doradcze dla tych przedsiębiorców, w przypadku gdy jej udzielenie spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis.

2. Pomoc publiczna nie może być udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pomoc finansowa, o której mowa w § 6 ust. 1 i 3, § 12a ust. 1, § 12c ust. 1, § 12e ust. 1, § 12g ust. 1, § 12j ust. 1 oraz § 12k ust. 1, nie może być udzielona na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.";

4) użyte w § 6 w ust. 1 w pkt 1, w § 10 w ust. 1 w pkt 3, w tytule rozdziału 4a, w § 12a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1, w § 12c w ust. 1 w pkt 1, w § 12e w ust. 1 w pkt 3 oraz w § 12g w ust. 1 w pkt 1, w różnym przypadku, wyrazy "zasoby ludzkie" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "kapitał ludzki";
5) w § 12f ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli wsparcie, o którym mowa w ust. 4, uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, wsparcie to może stanowić pomoc publiczną dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub pomoc publiczną z zachowaniem warunków określonych w art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.";

6) w § 12j ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli wsparcie, o którym mowa w ust. 5, uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, wsparcie to może stanowić pomoc publiczną dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub pomoc publiczną z zachowaniem warunków określonych w art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.";

7) po rozdziale 4e dodaje się rozdział 4f w brzmieniu:

"Rozdział 4f

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania pomocy finansowej na rzecz przedsiębiorców w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących oraz uniwersalnego projektowania

§ 12k. 1. Agencja może udzielić:

1) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego,

3) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,

4) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,

5) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

6) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,

7) przedsiębiorcom

- wsparcia na realizację projektów polegających na świadczeniu szkoleń, doradztwa lub szkoleń w formie studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), dla przedsiębiorców lub ich pracowników w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących oraz uniwersalnego projektowania.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone podmiotowi, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny.

§ 12l. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12k ust. 1, zalicza się wydatki na:

1) rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;

2) prowadzenie szkoleń, w tym szkoleń w formie studiów podyplomowych, w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5) pokrycie kosztów pośrednich;

6) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;

7) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross--financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

3. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12k ust. 1, nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.

4. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12k ust. 1, stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.

5. Jeżeli wsparcie, o którym mowa w ust. 4, uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, wsparcie to może stanowić pomoc publiczną dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub pomoc publiczną z zachowaniem warunków określonych w art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 12k ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.

7. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 12k ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2263).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1572 i 2020) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2 Tekst Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce" oraz przyjęty uchwałą nr 91/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.334

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Data aktu: 19/02/2020
Data ogłoszenia: 02/03/2020
Data wejścia w życie: 03/03/2020